МЕНЮ

Osoby prawne

Odpowiedzi na bieżące pytania dotyczące odpraw celnych dla osób prawnych

W jaki sposób towary są importowane na obszar celny EEU?

Przy imporcie towarów na obszar celny EUG, sekwencyjne wykonywanie czynności celnych związanych z przybyciem towarów na obszar celny Eurazjatyckiego ...

Przy imporcie towarów na obszar celny EAEU Przewidziane jest sekwencyjne wykonywanie operacji celnych związanych z przybyciem towarów na obszar celny Euroazjatyckiej Unii Gospodarczej i przemieszczanie się zgodnie z procedurą celną tranzytu do organu celnego, w którym zgłoszenie celne zgodnie z procedurą celną wybraną przez zgłaszającego.

Przy eksporcie towarów deklaruje się zgodnie z procedurą celną, przewidując ich eksport oraz w miejscu ich wyjścia poza obszar celny Euroazjatyckiej Unii Gospodarczej operacje celnezwiązane z wyjazdem.

Towary zagraniczneimportowane do któregokolwiek z państw członkowskich EAEU i umieszczane w nim zgodnie z procedurą celną dotyczącą dopuszczenia do konsumpcji krajowej, przewidujące, że towary otrzymają status „towarów Eurazjatyckiej Unii Gospodarczej”, mają prawo do swobodnego stosowania na całym obszarze celnym Euroazjatyckiej Unii Gospodarczej.

Czy to było pomocne?
0

W jaki sposób odbywa się przyjazd i odjazd towarów, tymczasowe składowanie towarów i tranzyt celny towarów?

Przewoźnik ma obowiązek powiadomić organ celny o przybyciu towaru na obszar celny Unii Euroazjatyckiej poprzez złożenie dokumentów i informacji dostarczonych...

Przewoźnik obowiązany jest powiadomić organ celny o przybyciu towarów na obszar celny Euroazjatyckiej Unii Gospodarczej, przedstawiając dokumenty i informacje przewidziane w art. 89 TC EAEU, w zależności od rodzaju transportu, jakim towary są przewożone (przewożone), lub poprzez złożenie dokumentu zawierającego informację o numerze rejestracyjnym informacji wstępnej przedstawionej w formie dokumentu elektronicznego, w terminach określonych w art. 88 ustawy Kodeks Celny EUG.

Ustawodawstwo Eurazjatyckiej Unii Gospodarczej w sprawie ceł ustanawia obowiązek dostarczenia organowi celnemu wstępnych informacji na temat towarów przywożonych na obszar celny Eurazjatyckiej Unii Gospodarczej transportem drogowym, lotniczym i kolejowym.

Informacje wstępne można przesłać niezależnie za pośrednictwem „Konto osobiste uczestnika handlu zagranicznegoLub użyj korzystając z naszej firmy.

Informacje wstępne doręczony organowi celnemu państwa członkowskiego Euroazjatyckiej Unii Gospodarczej, w którym znajduje się miejsce wprowadzenia towarów, nie później niż 2 godziny przed przybyciem towarów i pojazdów do punktu kontrolnego

Po wszystkich operacjach z towarami w miejscu przybycia, ustanowionymi przez ustawodawstwo celne Euroazjatyckiej Unii Gospodarczej, towary takie mogą zostać objęte wybraną procedurą celną.

W przypadku objęcia towarów procedurą celną tranzytu celnego zgłoszenie tranzytowe i dokumenty do niego są składane przez zgłaszającego procedurę organowi celnemu w formie elektronicznej. Dopuszcza się również złożenie zgłoszenia tranzytowego w formie papierowej w przypadkach określonych przez prawo Euroazjatyckiej Unii Gospodarczej i ustawodawstwo Federacji Rosyjskiej.

Od marca 2017 zapewniono możliwość złożenia wstępnej deklaracji procedury tranzytowej w celu przybycia towarów do punktów kontrolnych przez granicę państwową Federacji Rosyjskiej.

Dokonując zwolnienia towarów zgodnie z procedurą celną tranzytu celnego, organ celny wyjścia ustala termin tranzytu celnego, miejsce dostawy towarów, aw niektórych przypadkach trasę transportu.

Po przybyciu do wyznaczonego miejsca dostawy (strefa kontroli celnej), aby zakończyć procedurę celną tranzytu celnego, przewoźnik składa do urząd celny przeznaczenia zgłoszenie tranzytowe i dokumenty do niego:

- w przypadku towarów przewożonych transportem drogowym, - w godzinach 3 od momentu przybycia do miejsca dostawy towarów, aw przypadku towarów przybywających poza czasem urzędu celnego - w godzinach 3 od momentu, w którym organ celny rozpoczyna pracę;

- w odniesieniu do towarów przewożonych transportem wodnym, powietrznym lub kolejowym - w czasie określonym przez proces technologiczny (rozkład) portu, lotniska lub dworca kolejowego podczas transportu międzynarodowego lub w innym okresie ustanowionym przez ustawodawstwo Federacji Rosyjskiej w sprawie regulacji celnych.

Po rejestracji przez organ celny wymienionych dokumentów:

 1. organ celny miejsca przeznaczenia kończy procedurę tranzytową tak szybko, jak to możliwe, ale nie później niż 4, godziny pracy organu celnego od chwili rejestracji zgłoszenia tranzytowego i dokumentów do niego.
 2. zgłaszający (przewoźnik towarów) wykonuje czynności celne związane z skierowaniem towarów do czasowego składowania lub ich zgłoszeniem celnym:
 •  w odniesieniu do towarów przewożonych drogą lądową, nie później niż 8, godziny pracy organu celnego po zarejestrowaniu złożenia dokumentów przez docelowy organ celny;
 • w odniesieniu do towarów przewożonych wodą, samolotami lub transportem kolejowym, w czasie określonym przez proces technologiczny (rozkład) portu, lotniska lub dworca kolejowego podczas transportu międzynarodowego, lub innym okresie ustanowionym przez ustawodawstwo Federacji Rosyjskiej w sprawie regulacji celnych.

W przypadku, gdy zgłaszający nie wykona powyższych czynności, przewoźnik jest zobowiązany nie później niż 1 w dniu roboczym następującym po dniu rejestracji przez organ celny w celu złożenia dokumentów do przeprowadzenia czynności celnych w celu umieszczenia dostarczonych towarów w czasowym składowaniu.

Towary, w odniesieniu do których wspomniane czynności nie zostały zakończone w wyznaczonym terminie, są opóźniane przez organy celne.

Specyfika stosowania procedury celnej tranzytu celnego podlega przepisom federalnej ustawy Federacji Rosyjskiej w sprawie 29.07.2017 nr 311-ФЗ „W sprawie rozporządzenia celnego w Federacji Rosyjskiej”, które działają w części, która nie jest sprzeczna z kodeksem celnym Euroazjatyckiej Unii Gospodarczej.

Po przybyciu towarów przewoźnik lub inna osoba określona w artykule 83 Kodeksu Celnego EAEU wykonuje czynności celne związane z umieszczeniem towarów do czasowego składowania, zgodnie z warunkami określonymi w artykule 88 Kodeksu Celnego EAEU.

Następujące towary nie są umieszczane do tymczasowego przechowywania:

 • artykuły 6 Kodeksu Celnego EAEU określone w paragrafie 88;
 • umieszczone w jednej z procedur celnych, przewidzianych w punktach 2 - 5 paragrafu 5 artykułu 88 Kodeksu Celnego EAEU;
 • w odniesieniu do których przeprowadzono wstępne zgłoszenie celne.
 • Następujące towary nie są umieszczane do tymczasowego przechowywania:
 • w odniesieniu do których przeprowadzono wstępne zgłoszenie celne;
 • Towary EAEU przybyłe na obszar celny Eurazjatyckiej Unii Gospodarczej (dalej - EAEU) oraz towary zagraniczne określone w art. 4 ust. 302 EWEA, objęte procedurą celną tranzytu celnego w celu transportu (transportu) przez terytorium państwa niebędącego członkiem EUG;
 • poczta międzynarodowa;
 • wywiezione z obszaru celnego EAEU, w odniesieniu do którego procedura celna tranzytu celnego jest zakończona w miejscu wyjścia;
 • dostarczony do strefy kontroli celnej utworzonej w budynkach, pomieszczeniach (części pomieszczeń) i (lub) na otwartych obszarach (części otwartych przestrzeni) upoważnionego przedsiębiorcy ze świadectwami drugiego lub trzeciego typu, po zakończeniu procedury celnej tranzytu celnego. Jeśli w ciągu trzech godzin po zakończeniu procedury celnej tranzytu celnego, przewoźnik (lub inny zainteresowana strona) nie wykonał operacji celnych dla zgłoszenia celnego towarów, towary powinny być umieszczone w czasowym składowaniu.

Okres tymczasowego przechowywania towarów to 4 miesiąc. Przedłużenie tego okresu nie jest przewidziane przez EAEU TC.

Czy to było pomocne?
0

Jakie są rodzaje zgłoszeń celnych i formularzy deklaracji?

Kodeks celny EUG przewiduje 2 formy zgłoszenia – elektroniczną i pisemną. Rodzaje zgłoszenia celnego: zgłoszenie towarów; zgłoszenie tranzytowe; zwyczaje pasażerskie ...

TC EAEU udostępnia formularze deklaracji 2 - elektroniczne i pisemne.

Rodzaje zgłoszeń celnych:

 1. zgłoszenie towarów;
 2. zgłoszenie tranzytowe;
 3. pasażer zgłoszenie celne;
 4. deklaracja pojazdu

Formularze i procedura wypełniania zgłoszenia towarów są określone decyzją Komisji Unii Celnej w sprawie 20.05.2010 nr 257. Możliwe jest, pod pewnymi warunkami, korzystanie z transportu (transportu), handlowego i (lub) innych dokumentów jako deklaracji towarów z dostarczeniem uproszczonej formy w formie pisemnego oświadczenia lub listy towarów (Decyzja Komisji Celnej Unii 20.05.2010 nr 263).

W przypadku przesyłek ekspresowych można złożyć uproszczony formularz wniosku. oraz w odniesieniu do innych towarów o wartości nie większej niż równowartość euro w 1000 - oświadczenie w dowolnej formie pisemnej. Wykaz towarów jest dozwolony, na przykład, w odniesieniu do towarów przeznaczonych do organizowania zawodów sportowych i treningów, koncertów, konkursów, festiwali, wydarzeń religijnych, kulturalnych i innych podobnych, demonstracji na wystawach, targach, a także do organizowania i obejmowania oficjalnych i innych wydarzeń w mediach. informacje i zgodnie z procedurami celnymi czasowego przywozu (przyjęcia) lub czasowego wywozu na okres do jednego roku, jeżeli w odniesieniu do takich towarów pełne warunkowe Zwolnienie na zapłatę ceł i podatków.

Czy to było pomocne?
1

Jak są zgłaszane i rejestrowane towary?

Przed złożeniem zgłoszenia towarów zgłaszający tworzy pakiet dokumentów wymaganych do kontroli celnej. Wszystkie dokumenty wymagane do kontroli celnej są sformalizowane...

Przed złożeniem zgłoszenia towarów zgłaszający tworzy pakiet dokumentów niezbędnych do kontroli celnej. Wszystkie dokumenty wymagane do kontroli celnej są sformalizowane w formatach ustanowionych przez Federalną Służbę Celną Rosji i mają zostać umieszczone  EADD.

Umieszczając dokument w EADD, numer identyfikacyjny dokumentu jest wysyłany do zgłaszającego, który jest następnie wskazany w zgłoszeniu towarów.

Po umieszczeniu w EADD dokument nie podlega ponownemu umieszczeniu w EEDD i jest dostępny do użytku dla każdego organu celnego, niezależnie od jego lokalizacji.

Składanie elektronicznego zgłoszenia towarów i dokumentów, na podstawie których jest wypełnione, może być dokonane:

 • przy użyciu specjalistycznego oprogramowania certyfikowanego w określony sposób;
 • za pośrednictwem portalu elektronicznej deklaracji FCS Rosji (npdata.celnej.ru / ed);
 • korzystanie z usług przedstawicieli celnych.

Złożona deklaracja towarów przechodzi automatyczną kontrolę formatu. W procesie jego realizacji w deklaracji na towary można wykryć błędy w formacie i strukturze. W takim przypadku jest on zwracany osobie, która go przesłała, aby poprawić te błędy.

Jeżeli zgłoszenie celne jest przedkładane organowi celnemu na piśmie, przedkłada się je drogą elektroniczną, chyba że Komitet Celny EAEU postanowi inaczej, decyzją Komisji Unii Celnej (Rady Eurazjatyckiej Unii Gospodarczej) lub ustawodawstwem państw członkowskich Euroazjatyckiej Unii Gospodarczej w przypadkach przewidzianych decyzją Komisji Unii Celnej (Zarząd Eurazjatycka Unia Gospodarcza).

W szczególności kopia elektroniczna nie jest wymagana przy składaniu zgłoszeń celnych dla pasażerów, deklaracji pojazdów, przy składaniu pisemnego wniosku lub wykazu towarów.

Zgłoszenie celne dla towarów przywożonych na obszar celny EAEU składa się przed wygaśnięciem czasowego składowania towarów.

Zgłoszenie celne dla towarów wywożonych z obszaru celnego Euroazjatyckiej Unii Gospodarczej jest składane do czasu ich opuszczenia obszaru celnego EAEU, chyba że kodeks celny EAEU stanowi inaczej.

Operacje celne związane z rejestracją lub odmową rejestracji zgłoszenia celnego są dokonywane przez organ celny nie później niż 1 godzin czasu pracy organu celnego od złożenia zgłoszenia celnego, jeżeli krótszy okres nie jest ustanowiony przez ustawodawstwo państw członkowskich w sprawie regulacji celnych.

W elektronicznej formie zgłoszenia rejestracja zgłoszenia towarów może być dokonana zarówno przez urzędnika celnego, jak i system informacji celnej w trybie automatycznym (tzn. Bez udziału urzędnika).

Podczas pisania deklaracji wszystkie operacje są wykonywane przez urzędnika.

Data i godzina złożenia deklaracji dla towarów, jej kopia elektroniczna i niezbędne dokumenty są rejestrowane przez organ celny w dzienniku. W elektronicznej formie deklaracji data i godzina zgłoszenia deklaracji towarów są automatycznie rejestrowane w zasobach informacyjnych (rejestrowanie wszystkich działań i operacji).

Zgłoszenie towarów składa zgłaszający lub przedstawiciel celny do organu celnego właściwego do rejestracji zgłoszeń celnych.

Jeżeli istnieją podstawy do odmowy rejestracji zgłoszenia towarów, urzędnik sporządza kartkę odmowy rejestracji w dwóch egzemplarzach formularza z obowiązkowym wskazaniem powodów odmowy rejestracji zgłoszenia.

Organ celny odmawia rejestracji zgłoszenia towarów, jeżeli:

 1. zgłoszenie celne złożone do organu celnego, który nie jest upoważniony do rejestracji zgłoszeń celnych;
 2. zgłoszenie celne złożone przez osobę nieuprawnioną;
 3. nie przestrzegano formy zgłoszenia celnego;
 4. Zgłoszenie celne nie zawiera niezbędnych informacji;
 5. zgłoszenie celne nie jest podpisane lub nie zostało odpowiednio poświadczone lub nie zostało sporządzone w określonej formie;
 6. w odniesieniu do zadeklarowanych towarów nie podjęto żadnych działań, które zgodnie z kodeksem celnym EAEU muszą być przeprowadzone przed złożeniem zgłoszenia celnego lub w tym samym czasie;
 7. działania, które należy podjąć przed złożeniem zgłoszenia celnego lub w tym samym czasie, nie zostały popełnione;
 8. Specyfika zgłoszenia celnego towarów nie jest przestrzegana.

Należy zauważyć, że kontrola warunków rejestracji zgłoszenia towarów jest przeprowadzana przez organ celny niezależnie od metody rejestracji - przez celnika lub system informacyjny.

W celu pomyślnego zastosowania technologii automatycznej rejestracji należy zwrócić szczególną uwagę na poprawność wypełnienia zgłoszenia towarów, ustanowionego decyzją Komisji Celnej 20.05.2010 nr 257, a także zgodność informacji podanych w kolumnie 54 zgłoszenia towarów i wskazanych w certyfikacie klucza podpisu elektronicznego podpisanym przez złożyła deklarację w dniu produkt.

Ważnym warunkiem przy imporcie towarów jest sekwencja działań związanych z zleceniem operacji, które należy wykonać przed złożeniem deklaracji. Tak więc, jeśli w odniesieniu do importowanych towarów został wcześniej zgłoszony procedura celna tranzyt, konieczne jest przybycie do miejsca przeznaczenia i przedłożenie dokumentów organowi celnemu przed złożeniem zgłoszenia celnego.

Jeśli towary znajdują się w punkcie kontrolnym (na przykład na lotnisku lub w porcie morskim), wszystkie czynności związane z przybyciem towarów i pojazdów transportu międzynarodowego muszą zostać zakończone.

Czy to było pomocne?
0

Kto może być zgłaszającym towary?

Zgłoszenie celne towarów możliwe jest zarówno przez samego zgłaszającego, jak i przez przedstawiciela celnego w jego imieniu. Zgłaszający mogą być: 1. ...

Przewiduje się możliwość zgłoszenia celnego towarów zarówno przez zgłaszającego, jak i przedstawiciela celnego w jego imieniu.

Zgłaszającymi mogą być:

1. Oblicze państwa - członek Eurazjatyckiej Unii Gospodarczej:

 • która jest stroną transakcji z osobą zagraniczną, na podstawie której towary przemieszczają się przez granicę celną EAEU;
 • w imieniu i (lub) na którego polecenie transakcja została zawarta;
 • posiadanie prawa do posiadania, używania i (lub) usuwania towarów - jeżeli towary przemieszczają się przez granicę celną EAEU nie w ramach transakcji, której jedną ze stron jest obca twarz;
 • która jest stroną transakcji zawartej z osobą zagraniczną lub osobą państwa członkowskiego w odniesieniu do towarów zagranicznych znajdujących się na obszarze celnym EAEU;
 • który jest spedytorem, - przy składaniu procedury celnej do tranzytu celnego;

2. Osoba zagraniczna:

 • która jest organizacją z przedstawicielstwem lub oddziałem, ustanowioną i (lub) zarejestrowaną na terytorium państwa członkowskiego w określony sposób, gdy procedury celne są deklarowane tylko w odniesieniu do towarów transportowanych na własne potrzeby takiego przedstawicielstwa lub oddziału;
 • który jest właścicielem towarów, jeżeli towary są przemieszczane przez granicę celną EAEU nie w ramach transakcji między osobą zagraniczną a osobą państwa członkowskiego;
 • prawo do posiadania i używania towarów, jeżeli towary są przemieszczane przez granicę celną EAEU nie w ramach transakcji między osobą zagraniczną a członkiem państwa członkowskiego, gdy procedura celna dla składu celnego, procedura celna dla odprawy czasowej (dopuszczenie), procedura celna dla powrotnego wywozu, specjalna procedura celna ;
 • misje dyplomatyczne, urzędy konsularne, przedstawicielstwa państwowe w organizacjach międzynarodowych, organizacje międzynarodowe lub ich przedstawicielstwa, inne organizacje lub ich przedstawicielstwa znajdujące się na obszarze celnym EAEU;
 • przewoźnik, w tym przewoźnik celny, - po zgłoszeniu procedury celnej tranzytu celnego;
 • osoba zagraniczna, która zgodnie z umową międzynarodową państwa członkowskiego uzyskała wraz z osobą trzecią dokument przewidziany w takiej umowie międzynarodowej, przyznając takiej osobie prawo do wywozu towarów z obszaru celnego Unii znajdujących się na obszarze celnym EAEU, po zgłoszeniu procedury celnej składu celnego reeksport, procedura wywozu celnego.
Czy to było pomocne?
1

Jak możesz dokonać zmian w zgłoszeniu towarów?

Istnieje możliwość zmiany zgłoszenia towaru przed i po wydaniu towaru. Błędne wskazanie w zgłoszeniu towarów...

Możliwe jest wprowadzenie zmian w zgłoszeniu towarów przed zwolnieniem i po zwolnieniu towarów.

Błędne wskazanie w zgłoszeniu towarów szczegółów umów, dokumentów przewozowych (przewozu), numeru paszportu transakcji, nazwy lub kodu kraju pochodzenia, miejsca przeznaczenia i innych informacji umożliwia, pod pewnymi warunkami, zmianę zgłoszenia towarów.

Przed zwolnieniem informacje podane w zgłoszeniu celnym mogą zostać zmienione lub uzupełnione za zgodą organu celnego na uzasadniony pisemny wniosek zgłaszającego, przy zachowaniu następujących warunków:

 • jeżeli zmiany i uzupełnienia nie wpływają na decyzję o zwolnieniu towarów i nie pociągają za sobą konieczności zmiany informacji mających wpływ na ustalenie kwoty płatności celnych, z wyjątkiem przypadków, w których wartość celna towarów jest dostosowywana, oraz zgodność z zakazami i ograniczeniami;
 • jeżeli w chwili otrzymania wniosku zgłaszającego organ celny nie powiadomił go o miejscu i czasie kontroli celnej i (lub) nie podjął decyzji o przeprowadzeniu innych form kontroli celnej w odniesieniu do towarów.

W szczególności określono, że zmiana i uzupełnienie informacji podanych w zarejestrowanym zgłoszeniu celnym nie może pociągać za sobą deklaracji informacji o towarach o innym, innym składzie, opisie technicznym, jakości, celu od towarów, które zostały określone w zarejestrowanym zgłoszeniu celnym.

Procedura wprowadzania zmian i (lub) uzupełnień do informacji określonych w zgłoszeniu towarów jest ustalana decyzją Zarządu Unii Celnej 10.12.2013 No. 289 „W sprawie zmian i (lub) uzupełnień informacji określonych w deklaracji towarów i uznawaniu niektórych decyzji Komisje Unii Celnej i Zarządu Eurazjatyckiej Komisji Gospodarczej ”.

Czy to było pomocne?
2

W jakim czasie i jak odbywa się zwolnienie towarów?

Zwolnienie towaru musi zostać zakończone przez organ celny nie później niż jeden dzień roboczy po dniu rejestracji zgłoszenia celnego. W związku…

Zwolnienie towarów musi być wypełniony przez organ celny nie później niż jeden dzień roboczy po dniu rejestracji zgłoszenia celnego.

W przypadku towarów, które nie podlegają należnościom celnym wywozowym, objętych procedurą celną wywozu, oraz towarów objętych procedurą celną wywozu czasowego, których wykaz jest ustalany przez Komisję Unii Celnej (Zarząd Eurazjatyckiej Unii Gospodarczej), okres emisji zostaje skrócony do czterech godzin od momentu rejestracji deklaracja towarów.

Powody wydania:

 1. organ celny otrzymuje licencje, świadectwa, zezwolenia i (lub) inne dokumenty niezbędne do wydania towarów zgodnie z Kodeksem Celnym EAEU i (lub) innymi umowami międzynarodowymi państw członkowskich Unii Celnej, z wyjątkiem przypadków, gdy Dokumenty określone przez Unię można składać po zwolnieniu towarów;
 2. osoby spełniły niezbędne wymogi i warunki dotyczące objęcia towarów wybraną procedurą celną zgodnie z Kodeksem Celnym EAEU,
 3. w odniesieniu do towarów cła są uiszczane, podatki lub zapewnione w celu zapewnienia ich płatności zgodnie z Kodeksem Celnym EAEU.

Zwolnienie towarów jest wykonywane przez urzędnika organu celnego poprzez umieszczenie znaków na zgłoszeniu towarów (pieczęć „Zezwolenie na dopuszczenie”).

W elektronicznej formie deklaracji zwolnienie towarów zgłoszonych przez uczestników handlu zagranicznego o niskim ryzyku może nastąpić automatycznie, tj. bez udziału urzędnika celnego. W tym przypadku automatyczne zwolnienie towarów jest możliwe tylko w przypadku automatycznie rejestrowanych deklaracji towarów.

Jeżeli warunki zwolnienia towarów nie są przestrzegane, organ celny odmawia wydania towarów nie później niż w dniu wygaśnięcia wydania towarów. Odmowa wydania jest wydawana wyłącznie przez urzędnika organu celnego.

Organ celny sporządza odmowę wydania w kolejności określonej decyzją Komisji Unii Celnej od 20.05.2010 nr 262.

Czy to było pomocne?
1

W jaki sposób organy celne zapewniają zgodność z przepisami walutowymi Federacji Rosyjskiej w zgłoszeniu celnym towarów?

Organy celne w ramach swoich kompetencji sprawują kontrolę nad transakcjami dewizowymi związanymi z przepływem towarów przez granicę celną Euroazjatyckiego Obszaru Gospodarczego ...

Organy celne sprawują w ramach swoich kompetencji kontrolę nad transakcjami dewizowymi związanymi z przepływem towarów przez granicę celną Eurazjatyckiej Unii Gospodarczej, a także importem towarów do Federacji Rosyjskiej i ich eksportem z Federacji Rosyjskiej, a także zgodność transakcji walutowych związanych z przepływem towarów przez organy celne na granicy EUG, z importem towarów do Federacji Rosyjskiej i eksportem towarów z Federacji Rosyjskiej, warunkami licencji i zezwoleń (klauzula 3, ust. 2 , art. 254 ustawy federalnej z dnia 3 sierpnia 2018 r. Nr 289-FZ „O regulacji celnej w Federacji Rosyjskiej oraz o zmianie niektórych aktów ustawodawczych Federacji Rosyjskiej ”).

Czy to było pomocne?
0

Jak iw jakich przypadkach realizowana jest umowa o rejestrację i otwarcie podstacji?

Rejestracja umowy z autoryzowanym bankiem jest przeprowadzana, jeśli kwota umowy przekracza 3 000 000 rubli, w kolejności ...

Rejestracja kontraktu w autoryzowanym banku jest przeprowadzana, jeśli kwota kontraktu przekracza 3 000 000 rubli zgodnie z procedurą ustanowioną w rozdziale 5 instrukcji Banku Rosji nr 16-I z dnia 2017 sierpnia 181 sierpnia 181 „W sprawie procedury przedkładania dokumentów potwierdzających rezydentom i nierezydentom przez rezydentów i nierezydentów. informacje przy przeprowadzaniu transakcji walutowych, o jednolitych formach księgowania i sprawozdawczości na temat transakcji walutowych, procedurze i warunkach ich przekazywania ”(dalej - Instrukcja nr 8.2.2-I) (nie później niż w dniu złożenia deklaracji towarowej, dokumentu i stosowany jako zgłoszenie towarów zgodnie z przepisami celnymi unii celnej, wniosek o warunkowe zwolnienie (wnioski o zwolnienie elementu wywożonego towaru) lub w przypadku braku wymogu zgłoszenia celnego towarów zgodnie z ustawodawstwem celnym unii celnej - nie później niż w terminie ustalonym w akapicie 8.2 paragraf 181 instrukcji nr XNUMX-I dotyczący przedłożenia przez rezydenta certyfikatu dokumentów potwierdzających).

W celu rejestracji umowy o rejestrację, rezydent składa do upoważnionego banku, biorąc pod uwagę termin rejestracji umowy o rejestrację (klauzula 5.7 instrukcji nr 181-I), jednocześnie następujące dokumenty i informacje:

 • Umowaokreślone w rozdziale 4 niniejszej Instrukcji, wypełnienie zobowiązań, zgodnie z którymi wymagane jest zawarcie umowy księgowej lub informacji z takiej umowy zawierającej niezbędne informacje;
 • Inne informacje niezbędne do utworzenia przez uprawniony bank sekcji I arkusza kontroli banku.
Zgodnie z paragrafem 4.2, Instrukcja nr 181-I, kontrakty z kwotą zobowiązań równą lub większą niż równowartość podlegają rejestracji w autoryzowanym banku: dla umów importowych - 3 mln rubli, a dla kontraktów eksportowych - 6 mln rubli.
Czy to było pomocne?
0

Co zapewnia uczestnik zagranicznej działalności gospodarczej w celu objęcia towarów procedurą celną?

W celu objęcia towaru procedurą celną składa się: Zgłoszenie towaru (DT) w formie zatwierdzonej Decyzją Komisji Unii Celnej z dnia 20.05.2010 r. ...

W celu objęcia towarów procedurą celną przedstawiono:

 1. Deklaracja towarów (DT) w formie zatwierdzonej decyzją Komisji Unii Celnej 20.05.2010 nr 257.
 2. Informacje na temat dokumentu potwierdzającego zgodność z wymogami w zakresie kontroli walut zgodnie z przepisami walutowymi państw członkowskich Unii Celnej w kolumnie 44 „Dodatkowe informacje / złożone dokumenty” DT.
Czy to było pomocne?
1

Jakie są procedury potwierdzające zgodność z wymogami środków regulacji technicznej zapewnianych przez organy celne?

Organy celne zapewniają przestrzeganie ustanowionych zgodnie z traktatami międzynarodowymi państw członkowskich Eurazjatyckiej Unii Gospodarczej (dalej - EUG i ...

Organy celne zapewniają przestrzeganie zakazów i ograniczeń dotyczących towarów wwożonych do Federacji Rosyjskiej, ustanowionych zgodnie z umowami międzynarodowymi państw członkowskich Eurazjatyckiej Unii Gospodarczej (dalej – EUG i ustawodawstwa Federacji Rosyjskiej), a także promują wdrożenie środków ochrony życia i zdrowia ludzkiego oraz interesów towarów konsumpcyjnych importowanych do Federacji Rosyjskiej.

Artykuł 29 ustawy federalnej Nr 27.12.2002-FZ w sprawie regulaminu technicznego nr 184 „Na regulaminie technicznym” określa warunki przywozu produktów na terytorium Federacji Rosyjskiej, które podlegają obowiązkowej ocenie zgodności.

Podczas wykrywania produktów, które trafiają do obiegu bez dokumentu dotyczącego oceny zgodności (potwierdzenia), organy celne każdego państwa członkowskiego EAEU podejmują środki zapobiegające wprowadzeniu tych produktów do obrotu.

Lista dokumentów i informacji wymaganych do zgłoszenia celnego towarów i ich zwolnienia, jak również terminy ich złożenia, są określone w Kodeksie Celnym Eurazjatyckiej Unii Gospodarczej (Kodeks Celny EEU).

Import produktów (towarów) podlegających obowiązkowej ocenie zgodności (potwierdzenie) odbywa się zgodnie z przepisami dotyczącymi procedury przywozu produktów (towarów) na obszar celny Unii Celnej, które podlegają obowiązkowym wymogom w ramach unii celnej zatwierdzonym przez zarząd Eurazjatyckiej Komisji Gospodarczej 25 Grudzień 2012 Nie. 294.

TC EAEU zawiera zasady, które umożliwiają uczestnikowi zagranicznej działalności gospodarczej wykonywanie informacji o zezwoleniach podczas przeprowadzania operacji celnych w celu potwierdzenia zgodności z zakazami i ograniczeniami.

Artykuł 109 Kodeksu Celnego EAEU przewiduje prawo zgłaszającego do złożenia, przed złożeniem zgłoszenia towarów lub po złożeniu zgłoszenia towarów przed zwolnieniem towarów, dokumentów potwierdzających informacje o pochodzeniu towarów, zgodności z zakazami i ograniczeniami, jeżeli informacje na temat takich dokumentów i (lub) informacji od nich nie mogą być otrzymane przez organ celny zgodnie z ustępem 2 artykułu 80 Komitetu Celnego EAEU, a procedura składania tych dokumentów może również zostać ustanowiona. Procedura ta została zatwierdzona przez zarządzenie Ministerstwa Finansów Rosji Zamówienie Ministerstwa Finansów Rosji nr 06.03.2018n 40 "O ustaleniu procedury zgłaszającego przed złożeniem deklaracji towarów lub po deklaracji towarów przed wydaniem dokumentów towarów potwierdzających informacje o pochodzeniu towarów, zgodność z zakazami i ograniczeniami.

Jednocześnie dokumenty i (lub) informacje wymagane do operacji celnych nie mogą być przedkładane organowi celnemu, gdy są one wykonywane, jeżeli organy celne mogą uzyskać informacje na temat takich dokumentów lub informacji z nich lub innych informacji niezbędnych organom celnym do przeprowadzenia operacji celnych. z systemów informacyjnych samych organów celnych, jak również z systemów informacyjnych innych federalnych władz wykonawczych w ramach interakcji z informacjami (Artykuł 80 EAEU „Dokumen lub informacje wymagane do operacji celnych ”).

W celu poinformowania uczestników zagranicznej działalności gospodarczej o możliwości uzyskania przez organy celne informacji o dokumentach wymaganych w operacjach celnych oraz (lub) informacji z takich dokumentów oraz (lub) innych informacji wymaganych przez organy celne w operacjach celnych, od systemów informacji celnej , a także przyspieszyć wykonywanie operacji celnych przez uczestników FEA i optymalizacja wdrożenia kontroli celnej przez organy celne opracowała serwis informacyjny „Zezwala” na APS „Moje konto” (zwane dalej „Moje konto”).

Konto osobiste zapewnia dwie opcje rejestracji:

 • prosty dostęp przy użyciu loginu i hasła (typową rolą jest przeglądanie usług konta osobistego);
 • pełny dostęp za pomocą udoskonalonego kwalifikowanego podpisu elektronicznego zgłaszającego (rolą użytkownika jest możliwość żądania informacji o dokumencie autoryzacyjnym od federalnego organu wykonawczego przy użyciu międzywydziałowego systemu interakcji i późniejszego umieszczenia takiego dokumentu w elektronicznym archiwum zgłaszającego).

Informacje z Gabinetu Osobistego są wykorzystywane przez zgłaszającego wyłącznie na zasadzie dobrowolności, a ich niewykorzystanie nie stanowi podstawy do odmowy rejestracji zgłoszenia celnego i zwolnienia towarów.

Czy to było pomocne?
0

W jaki sposób import towarów podlega obowiązkowej ocenie zgodności (potwierdzenie)?

Import towarów podlegających obowiązkowej ocenie (potwierdzeniu) zgodności odbywa się zgodnie z Rozporządzeniem w sprawie procedury wwozu produktów na obszar celny EAEU...

Przywóz towarów podlegających obowiązkowej ocenie zgodności (potwierdzenie) odbywa się zgodnie z przepisami dotyczącymi procedury przywozu produktów (towarów) na obszar celny EAEU, które podlegają obowiązkowym wymogom w ramach unii celnej, zatwierdzonym decyzją Zarządu Eurazjatyckiej Komisji Gospodarczej z grudnia 25 2012 Xnumx

W celu objęcia towarów procedurą celną przedstawiono:

 1. Deklaracja towarów (DT) w formie zatwierdzonej decyzją Komisji Unii Celnej 20.05.2010 № 257;
 2. Deklaruj informacje potwierdzające zgodność z zakazami i ograniczeniami.
Zwróć uwagę! Artykuł 109 Kodeksu Celnego EUG stanowi, że złożeniu zgłoszenia towarów nie towarzyszy przedłożenie organowi celnemu dokumentów potwierdzających informacje podane w zgłoszeniu towarów, z wyjątkiem przypadków przewidzianych w ust. XNUMX niniejszej klauzuli.

Złożeniu zgłoszenia towarów na papierze towarzyszy przedłożenie organowi celnemu dokumentów potwierdzających upoważnienie osoby dokonującej zgłoszenia towarów, chyba że przepisy państw członkowskich stanowią inaczej w przepisach celnych.

Artykuł ten przewiduje również prawo zgłaszającego do przedłożenia, przed złożeniem zgłoszenia towarów lub po złożeniu zgłoszenia towarów przed zwolnieniem towarów, dokumentów potwierdzających informację o pochodzeniu towarów, przestrzeganie zakazów i ograniczeń, jeżeli informacje o takich dokumentach i (lub) informacji od nich nie można uzyskać organ celny zgodnie z art. 2 ust. 80 kodeksu celnego EAEU, a także można ustalić procedurę składania tych dokumentów. W celu realizacji tego artykułu zarządzenie Ministerstwa Finansów Rosji z dnia 06.03.2018 nr 40 n „O ustaleniu procedury składania przez zgłaszającego przed złożeniem zgłoszenia towarów lub po złożeniu zgłoszenia towarów przed wydanie towaru dokumenty potwierdzające informację o pochodzeniu towaru, przestrzeganie zakazów i ograniczeń”.

Federalna Służba Celna Rosji opracowała książkę referencyjną numerów zezwoleń wskazaną w sekcji „Informacje dodatkowe / przesłane dokumenty” 44 zgłoszenia towarów. Korzystanie z tego katalogu przez zgłaszającego towary wyklucza nieprawidłowe wskazanie informacji o zezwoleniach w zgłoszeniu towarów i zapewni, że organy celne otrzymają informacje o zezwoleniach od federalnego organu wykonawczego za pośrednictwem międzyagencyjnego elektronicznego systemu interakcji.

Organy celne weryfikują zgodność z zasadami deklaracji informacji wymaganych dla bezpieczeństwa importowanych towarów (14 DT „Deklarant” DT), 31 DT „Miejsca towarowe i opis towarów”, 33 DT „Kod produktu”, 34 DT „Kod” kraje pochodzenia ”, kolumna 44 DT„ Dodatkowe informacje / przedłożone dokumenty ”.

Czy to było pomocne?
0

Jakie są procedury potwierdzające zgodność ze środkami regulacji pozataryfowych w ramach przygotowań do zgłoszenia celnego i jego wdrożenia?

Organy celne zapewniają, w ramach swoich kompetencji, przestrzeganie zakazów i ograniczeń dotyczących towarów przewożonych przez granicę celną EUG, w ...

Organy celne zapewniają, w ramach swoich kompetencji, przestrzeganie zakazów i ograniczeń dotyczących towarów przewożonych przez granicę celną EAEU, w tym przestrzeganie jednolitych środków regulacji pozataryfowej.

Decyzją Zarządu Eurazjatyckiej Komisji Gospodarczej z 21.04.2015 nr 30 „W sprawie środków regulacji pozataryfowej” (zwanej dalej „decyzją”) na obszarze celnym Unii wprowadzono następujące jednolite środki regulacji pozataryfowej

 • zakaz przywozu na obszar celny EAEU i (lub) wywóz towarów z obszaru celnego EAEU zgodnie z wykazem zgodnie z załącznikiem nr 1 do decyzji;
 • procedura zezwalająca na przywóz na obszar celny EAEU i (lub) wywóz towarów z obszaru celnego EAEU zgodnie z wykazem zgodnie z załącznikiem nr 2.

Ponadto państwa członkowskie w handlu z państwami trzecimi mogą jednostronnie wprowadzać i stosować środki regulacji pozataryfowej w sposób przewidziany w załączniku nr 7 do Traktatu o Euroazjatyckiej Unii Gospodarczej.

Produkty, dla których wprowadzono jednolite środki regulacji pozataryfowej, są zawarte w jednym wykazie towarów, do których stosowane są środki regulacji pozataryfowej w handlu z państwami trzecimi, przewidziane w ust. 4 Protokołu w sprawie środków regulacji pozataryfowej w stosunku do państw trzecich (załącznik nr 7 do Traktatu o euroazjatyckiej gospodarce Union of 29 May 2014) i opublikowany na oficjalnej stronie Unii w sieci informacyjnej i telekomunikacyjnej „Internet”.

Decyzja Zarządu Eurazjatyckiej Komisji Gospodarczej 16.08.2012 nr 134 „W sprawie prawnych aktów prawnych w dziedzinie regulacji pozataryfowych” zatwierdziła jedną listę towarów podlegających zakazom lub ograniczeniom w imporcie lub eksporcie przez państwa będące stronami unii celnej w ramach EurAsEC w handlu z państwami trzecimi (dalej - Pojedyncza lista), jak również przepisy dotyczące stosowania ograniczeń.

Import i (lub) eksport towarów znajdujących się na Liście Zunifikowanej, jak również na listach zgodnie z załącznikami 2 do Decyzji, odbywa się w sposób określony w Regulaminie zatwierdzonym decyzjami Zarządu Eurazjatyckiej Komisji Gospodarczej nr 16.08.2012 z 134 i 21.04.2015.

Gdy towary przemieszczają się przez granicę celną EEU lub gdy towary są objęte procedurami celnymi, zgodność z zakazami i ograniczeniami potwierdza się w przypadkach iw sposób ustalony przez Eurazjatycką Komisję Gospodarczą (zwaną dalej Komisją) lub regulacyjne akty prawne państw członkowskich EAEU, składając dokumenty i (lub) informacje potwierdzające przestrzeganie zakazów i ograniczeń.

Czy to było pomocne?
0

Jakie środki należy podjąć, aby zapewnić zgodność ze środkami regulacji pozataryfowej w zgłoszeniu celnym przywożonych towarów?

Klasyfikacja produktów (towarów) jako towarów, dla których wprowadzono pozataryfowe środki regulacji. Import i (lub) eksport towarów odbywa się na podstawie licencji ...

Klasyfikacja produktów (towarów) jako towary, dla których wprowadzono pozataryfowe środki regulacyjne. Import i (lub) eksport towarów odbywa się na podstawie koncesji i wniosków (zezwoleń) zgodnie z Regulaminem zatwierdzonym Decyzjami Zarządu Eurazjatyckiej Komisji Gospodarczej z dnia 16.08.2012 r. Nr 134 oraz z dnia 21.04.2015 r. Nr 30.

Ustanowienie pozwolenia na kontrolę zgodnie z Rozporządzeniem w sprawie ujednoliconej procedury kontroli przez organy celne przywozu na obszar celny Unii Celnej w ramach EurAsWE i wywozu z tego obszaru towarów objętych licencją, zatwierdzonych Decyzją Komisji Komisja Unii Celnej z dnia 22.06.2011 czerwca 687 nr XNUMX. Wymagane jest oryginalne pozwolenie na import lub eksport towary wydane przez upoważniony organ państwowy

Złożenie przez uczestnika zagranicznej działalności gospodarczej DT informacji o zezwoleniach

W celu objęcia towarów procedurą celną przedstawiono:

 1. Deklaracja towarów (DT) w formie zatwierdzonej decyzją Komisji Unii Celnej 20.05.2010 № 257.
 2. Deklaruj informacje potwierdzające zgodność z zakazami i ograniczeniami
Zwróć uwagę! Kodeks celny EAEU stanowi, że dokumenty i (lub) informacje wymagane do wykonania operacji celnych nie mogą być przedkładane organowi celnemu w trakcie ich wykonywania, jeżeli informacje o takich dokumentach i (lub) informacje z nich zawarte i (lub) inne informacje są wymagane organy celne do wykonywania czynności celnych mogą być uzyskiwane przez organy celne z systemów informacyjnych organów celnych, a także z systemów informacyjnych organów (organizacji) państw członkowskich w ramach interakcji informacyjnej między organami celnymi a organami (organizacjami) państwowymi. W takim przypadku osoby wskazane w tym Kodeksie wskazują informacje o tych dokumentach i (lub) informacje w zgłoszeniu celnym lub przekazują je organom celnym w inny sposób, zgodnie z Kodeksem Celnym EAEU.

Informacje na temat możliwości uzyskania przez organy celne informacji o dokumentach wymaganych do operacji celnych oraz (lub) informacji z takich dokumentów oraz (lub) innych informacji, które organy celne muszą przeprowadzić w celu przeprowadzenia operacji celnych, systemów informacji celnej, a także informacji w ramach interakcji z informacjami systemy organów państwowych (organizacji) państw członkowskich są przekazywane do wiadomości publicznej poprzez umieszczanie na oficjalnych stronach internetowych organów celnych w Internecie i (lub) rozpowszechnianie informacji w inny sposób. 

Czy to było pomocne?
0

Jakie środki są niezbędne, aby zapewnić ustawodawstwo w dziedzinie kontroli eksportu w zgłoszeniu celnym wywożonych (importowanych) towarów (towary podwójnego zastosowania)?

1. Klasyfikacja zgłoszonych towarów jako towarów, w stosunku do których ustanowiono zakazy i ograniczenia w zakresie kontroli eksportu. Zgodnie z ...

1. Przypisanie zadeklarowanych towarów do towarów, w odniesieniu do których ustalono zakazy i ograniczenia w dziedzinie kontroli eksportu.

Zgodnie z artykułem 24 ustawy federalnej z lipca 18 1999 183-FZ „On Export Control” identyfikacja Za kontrolowane towary i technologie, a także niezbędne działania związane z uzyskaniem licencji na zagraniczne operacje gospodarcze kontrolowanymi towarami i technologiami lub zezwoleniami na ich eksport z Federacji Rosyjskiej bez licencji, odpowiada rosyjski uczestnik zagranicznej działalności gospodarczej.

Informacje o listach (listach) towarów i technologii podlegających kontroli eksportu (produkty podwójnego zastosowania) można znaleźć:

 • na oficjalnej stronie Federalnej Służby Kontroli Technicznej i Eksportu (sekcja „Kontrola eksportu / Dokumenty / Listy towarów kontrolowanych” (produkty podwójnego zastosowania) lub
 • na oficjalnej stronie Federalnej Służby Celnej w sekcji „Strona internetowa dla uczestników zagranicznych działań gospodarczych” w podrozdziałach:
  • „Zakazy i ograniczenia / Kontrola eksportu i wojskowa współpraca techniczna/ Identyfikacja towarów do celów kontroli eksportu, w tym produktów wojskowych ”;
  • „Wsparcie eksportu / Towary podlegające kontroli eksportu, w tym produkty wojskowe/ Listy towarów kontrolowanych ”

Dodatkowo w dziale „Strona dla uczestników zagranicznej działalności gospodarczej / Zakazy i ograniczenia / Kontrola eksportu i współpraca wojskowo-techniczna / Identyfikacja towarów do celów kontroli eksportu, w tym produktów wojskowych / Informacje Federalnej Służby Celnej Rosji” znajduje się Katalog "Kody CN FEA EAEU towarów znajdujących się na listach towarów i technologii podwójnego zastosowania, dla których przeprowadzana jest kontrola eksportu. ”

Ten katalog zawiera aktualne kody towarów zgodnie z jedną nomenklaturą towarową zagranicznej działalności gospodarczej Eurazjatyckiej Unii Gospodarczej ze wskazaniem odpowiednich pozycji list towarów kontrolowanych.

Również na stronie Federalnej Służby Celnej Rosji w sekcji „Zezwolenia na dokumenty” konta osobistego dla uczestników zagranicznej działalności gospodarczej opublikowano bibliotekę praktyk kontrolnych dla produktów podwójnego zastosowania lub na naszej stronie internetowej ... Informacje zawarte w bibliotece nie mają znaczenia prawnego, mają charakter informacyjny i pozwalają uczestnikowi zagranicznej działalności gospodarczej na etapie poprzedzającym czynności celne zdecydować o konieczności identyfikacji towaru.

Zgodnie z rozporządzeniem rządu Federacji Rosyjskiej 21 czerwiec 2016 nr 565 „W sprawie procedury identyfikacji kontrolowanych towarów i technologii, forma raportu identyfikacyjnego i zasady jego wypełniania” wniosek dotyczący wyników identyfikacji towarów do celów kontroli eksportu może zostać wydany przez uczestnika zagranicznej działalności gospodarczej niezależnie lub jego leczenie FSTEC Rosja lub autoryzowana organizacja ekspercka.

Informacje na temat raportu identyfikacyjnego, w którym w kolumnie „Ogólne wnioski dotyczące wyników identyfikacji” znajduje się wpis „Dla realizacji zagranicznych operacji gospodarczych określonych w niniejszym raporcie, licencja lub inne zezwolenie przewidziane przez ustawodawstwo Federacji Rosyjskiej w zakresie kontroli eksportu nie jest wymagane"są wskazane w zgłoszeniu towarów w kolumnie 44 kodem typu dokumentu 01154.

Elektroniczną kopię protokołu identyfikacyjnego, sporządzoną przez uczestnika samodzielnej działalności gospodarczej za granicą, umieszcza się w elektronicznym archiwum zgłaszającego. Informacje o raportach identyfikacyjnych wydanych przez FSTEC Rosji lub upoważnione organizacje eksperckie są przesyłane do zasoby informacji celnej z FSTEC w Rosji. W przypadku braku klasyfikacji towaru na podstawie wyników przeprowadzonej identyfikacji przedmiotów kontroli eksportowej zdarzenia, konieczne jest podjęcie działań opisanych poniżej.


2. Jeśli na podstawie wyników identyfikacji stwierdzono, że przedmiotowe towary są towarami kontrolowanymi (produkty podwójnego zastosowania), konieczne jest uzyskanie licencji od FSTEC Rosji w kolejności ustalonej przez rząd Federacji Rosyjskiej we wrześniu 15 2008 No. 691 „O zatwierdzeniu przepisu na licencjonowanie zagranicznych operacji gospodarczych towarami, informacjami, robotami, usługami, skutkami działalności intelektualnej (prawa do nich), w odniesieniu do których ustalono kontrolę eksportu eh.

W przypadkach wymienionych w dekrecie rządu Federacji Rosyjskiej 15 August 2005 nr 517 „W sprawie procedury uzyskiwania zezwolenia Komisji Kontroli Eksportu Federacji Rosyjskiej na prowadzenie zagranicznych operacji gospodarczych z towarami, informacjami, robotami, usługami, własnością intelektualną (prawa do nich) może być używany przez państwo obce lub osobę zagraniczną w celu stworzenia broni masowego rażenia i środków jej przenoszenia, innych rodzajów broni i sprzętu wojskowego lub zakupu W interesie organizacji lub osób zaangażowanych w działalność terrorystyczną konieczne jest skontaktowanie się z FSTEC z Rosji w celu uzyskania zgody Komisji Kontroli Eksportu Federacji Rosyjskiej.

Import i (lub) eksport kontrolowanych towarów odbywa się na podstawie licencji i zezwoleń (pozwoleń) zgodnie z postanowieniami zatwierdzonymi przez następujące rezolucje rządu Federacji Rosyjskiej:

 • z 7 June 2001, No. 447 „O zatwierdzeniu rozporządzenia w sprawie kontroli nad zagraniczną działalnością gospodarczą w odniesieniu do towarów i technologii podwójnego zastosowania, które mogą być wykorzystywane do tworzenia broni i sprzętu wojskowego”;
 • 14 z czerwca 2001, nr 462 „O zatwierdzeniu rozporządzenia w sprawie kontroli handlu zagranicznego urządzeniami i materiałami podwójnego zastosowania, a także odpowiednich technologii wykorzystywanych do celów jądrowych”;
 • Wrzesień 24 2001 No. 686 „O zatwierdzeniu rozporządzenia w sprawie kontroli zagranicznej działalności gospodarczej w związku z chemikaliami, sprzętem i technologiami, które mogą być wykorzystane do tworzenia broni chemicznej”;
 • 29 z sierpnia 2001, nr 634 „O zatwierdzeniu rozporządzenia w sprawie kontroli nad zagraniczną działalnością gospodarczą w odniesieniu do mikroorganizmów, toksyn, sprzętu i technologii”;
 • Grudzień 15 2000 No. 973 „W sprawie eksportu i importu materiałów jądrowych, sprzętu, specjalnych materiałów niejądrowych i powiązanych technologii”;
 • 16 z kwietnia 2001, nr 296 „O zatwierdzeniu rozporządzenia w sprawie kontroli nad zagraniczną działalnością gospodarczą w odniesieniu do sprzętu, materiałów i technologii, które można wykorzystać do tworzenia broni rakietowej”.

3. Ustanowienie licencji na kontrolę w organie celnym określonym w kolumnie 23 licencji FSTEC Rosji, zgodnie z rozporządzeniem w sprawie jednolitej procedury kontroli przez organy celne przywozu na obszar celny Unii Celnej w ramach EurAsEC i wywozu licencjonowanych towarów z tego terytorium, zatwierdzonego przez Komisję Unii Celnej 22 Czerwiec 2011, nr 687;

 • Postanowienie Federalnej Służby Celnej Rosji od 29.12.2011 nr 2652 „O zatwierdzeniu instrukcji w sprawie działań urzędników celnych Federacji Rosyjskiej mające na celu wdrożenie rozporządzenia w sprawie jednolitej procedury kontroli przez organy celne przywozu do obszaru celnego Unii Celnej w ramach EurAsEC i wywozu licencjonowanych towarów z tego terytorium”.

Aby wydać licencję kontrolną, przesyłane są następujące informacje:

 1. Oryginalna licencja FSTEC Rosja.
 2. Oświadczenie posiadacza zezwolenia, sporządzone w arbitralnej formie, zawierające informacje i dokumenty określone w klauzuli 5 przepisu dotyczącego pojedynczej procedury kontroli celnej przywozu na obszar celny Unii Celnej w ramach EurAsEC i wywozu licencjonowanych towarów z tego terytorium, zatwierdzone decyzją Komisji Unii Celnej od 22.06.2011 nr 687 .

4. Składanie zgłoszenia towarów przez uczestnika zagranicznej działalności gospodarczej.

Składanie towarów w ramach procedury celnej jest przedkładane:

 1. Deklaracja towarów (DT) w formie zatwierdzonej decyzją Komisji Unii Celnej 20 w maju 2010, nr 257.
 2. Deklaruj informacje potwierdzające zgodność z zakazami i ograniczeniami.
 3. W przypadku potwierdzenia zgodności z zakazami i ograniczeniami w ramach „kompleksowej kontroli” przewidzianej w artykule 20 ustawy federalnej z lipca 18 1999 nr 183-ФЗ „W sprawie kontroli eksportu”, elektroniczna kopia zezwolenia Komisji Kontroli Eksportu Federacji Rosyjskiej jest umieszczona w elektronicznym archiwum zgłaszającego
Czy to było pomocne?
0

Jakie procedury są potrzebne, aby potwierdzić zgodność z wymogami ustawodawstwa Federacji Rosyjskiej w zakresie współpracy wojskowo-technicznej w zakresie przygotowania do zgłoszenia celnego i jego wdrożenia?

1. Klasyfikacja produktów (towarów) jako towarów, w odniesieniu do których ustanowiono zakazy i ograniczenia Zgodnie z art. 24 ustawy federalnej ...

1. Przyporządkowanie produktów (towarów) do towarów, w stosunku do których ustanawia się zakazy i ograniczenia

Zgodnie z art. 24 ustawy federalnej z dnia 18.07.1999 nr 183-FZ „O kontroli eksportu”, identyfikacja kontrolowanych towarów i technologii, a także podejmowanie niezbędnych działań związanych z uzyskaniem licencji na prowadzenie zagranicznej działalności gospodarczej z kontrolowanymi towarami i technologii lub zezwoleń na ich eksport z Federacji Rosyjskiej bez licencji, jest obowiązkiem rosyjskiego uczestnika zagranicznej działalności gospodarczej.

Informacje o wykazach (listach) towarów i technologii podlegających kontroli eksportu, w tym wyrobów wojskowych, można znaleźć na stronie internetowej FSK Rosji w dziale „Strona dla zagranicznych uczestników działalności gospodarczej” pod nagłówkami: „Zakazy i ograniczenia / Kontrola eksportu i współpraca wojskowo-techniczna / Identyfikacja towarów do celów kontroli eksportu, w tym wyrobów wojskowych”;

„Wsparcie eksportu / Towary podlegające kontroli eksportu, w tym produkty wojskowe / Wykazy towarów kontrolowanych” lub na oficjalna strona Federalnej Służby Współpracy Wojsko-Technicznej(sekcja „Wnioski dotyczące przypisania do sprzętu wojskowego” (produkty wojskowe)

Zgodnie z ustawą federalną 19.07.1998-FZ nr 114 „W sprawie współpracy wojskowo-technicznej Federacji Rosyjskiej z obcymi państwami” towary są importowane i / lub eksportowane na podstawie licencji wydanych zgodnie z rozporządzeniem w sprawie licencjonowania produktów na terenie Federacji Rosyjskiej i poza nią. do celów wojskowych, zatwierdzony dekretem Prezydenta Federacji Rosyjskiej w sprawie 10.09.2005 nr 1062 „Kwestie współpracy wojskowo-technicznej Federacji Rosyjskiej z państwami obcymi”.

Klasyfikator produktów wojskowych, których import i eksport odbywa się na podstawie licencji wydanych przez Federalną Służbę Współpracy Wojsko-Technicznej (załącznik nr 3 do określonego postanowienia).

Wnioski dotyczące klasyfikacji lub nieprzypisania produktów przeznaczonych do przywozu do Federacji Rosyjskiej i wywozu z Federacji Rosyjskiej na produkty wojskowe są wydawane przez Federalną Służbę Współpracy Wojsko-Technicznej w sposób ustalony na mocy rozporządzenia FSMTC w Rosji nr 13-marzecjeden (zarejestrowane przez Ministerstwo Sprawiedliwości Rosji 21.04.2015, nr ewidencyjny 36967).

W przypadku nieprzypisania przez wyniki identyfikacji produktu do produktów wojskowych, informacja o zawarciu Federalnej Służby Współpracy Wojskowo-Technicznej Rosji jest wskazana w deklaracji towarów w kolumnie 44 z kodem typu dokumentu 01163. Działania przewidziane w sekcji „2.Step:” nie są zaimplementowane, przejdź do sekcji „3.Step:”.

W przypadku przypisania przez wyniki identyfikacji produktu do produktów wojskowych, konieczne jest złożenie wniosku do Federalnej Służby Współpracy Wojskowo-Technicznej Rosji o licencję.

2. Rejestracja licencji Federalnej Służby ds. Współpracy Wojsko-Technicznej Rosji w organie celnym zgodnie z rozporządzeniem w sprawie jednolitej procedury kontroli przez organy celne przywozu na obszar celny Unii Celnej w ramach EurAsEC i wywozu licencjonowanych towarów z tego terytorium, zatwierdzona decyzją Komisji Unii Celnej 22.06.2011 nr 687;

Postanowienie Federalnej Służby Celnej Rosji od 29.12.2011 nr 2652 „O zatwierdzeniu instrukcji w sprawie działań urzędników celnych Federacji Rosyjskiej mające na celu wdrożenie rozporządzenia w sprawie jednolitej procedury kontroli przez organy celne przywozu do obszaru celnego Unii Celnej w ramach EurAsEC i wywozu licencjonowanych towarów z tego terytorium”.

Aby wydać licencję kontrolną, przesyłane są następujące informacje:

 1. Oryginalna licencja FSMTC Rosja;
 2. Oświadczenie posiadacza zezwolenia, sporządzone w arbitralnej formie, zawierające informacje i dokumenty określone w klauzuli 5 przepisu dotyczącego pojedynczej procedury kontroli celnej przywozu na obszar celny Unii Celnej w ramach EurAsEC i wywozu licencjonowanych towarów z tego terytorium, zatwierdzone decyzją Komisji Unii Celnej od 22.06.2011 nr 687 .

Złożenie DT przez uczestnika zagranicznej działalności gospodarczej

Składanie towarów w ramach procedury celnej jest przedkładane:

 1. Deklaracja towarów (DT) w formie zatwierdzonej decyzją Komisji Unii Celnej 20.05.2010 № 257.
 2. Deklaruj informacje potwierdzające zgodność z zakazami i ograniczeniami.
Zwróć uwagę! FCS Rosji opracował wykaz numerów pozwoleń wskazanych w kolumnie 44 „Dodatkowe informacje / dokumenty do przedłożenia” zgłoszenia towarów. Korzystanie z tego katalogu przez zgłaszających towary wyeliminuje błędne wskazanie informacji o zezwoleniach w zgłoszeniu towarów i zapewni, że organy celne otrzymają informacje o zezwoleniach, jeśli są dostępne w zasobach informacyjnych organów celnych.
Czy to było pomocne?
0

Jakie są procedury zapewniające ochronę praw własności intelektualnej w ramach przygotowań do zgłoszenia celnego i jego wdrożenia?

Organy celne, w ramach swoich kompetencji, zapewniają ochronę praw własności intelektualnej na obszarze celnym Unii Celnej (ust. 2 art. 351 ...

Organy celne, w ramach swoich kompetencji, zapewniają ochronę praw własności intelektualnej na obszarze celnym Unii Celnej (pkt 2, artykuł 351 Kodeksu Celnego EAEU).

Dokumenty prawne regulujące ochronę praw własności intelektualnej na terytorium państw członkowskich Euroazjatyckiej Unii Gospodarczej (dalej - EAEU) to:

 • Traktat o EAEU (sekcja 23 „Własność intelektualna”);
 • Kodeks Celny Euroazjatyckiej Unii Gospodarczej (Artykuł 124, Rozdział 52 „Środki ochrony praw własności intelektualnej pobierane przez organy celne”);
 • Ustawa federalna 03.08.2018 nr 289-ФЗ „Przepisy celne w Federacji Rosyjskiej i zmiany niektórych aktów prawnych Federacji Rosyjskiej” (artykuły 112 i 113, rozdział 57 „Środki ochrony praw własności intelektualnej podejmowane przez organy celne”);
 • ustawodawstwo krajowe państw członkowskich EAEU.

Organy celne podejmują środki w celu ochrony praw do przedmiotów własności intelektualnej, których rejestr celny jest prowadzony przez te organy celne w państwie członkowskim EAEU, oraz w odniesieniu do przedmiotów własności intelektualnej zawartych w jednolitym rejestrze celnym przedmiotów własności intelektualnej państw członkowskich EAEU (zwanych dalej rejestrami celnymi OIS) ,

Organy celne nie stosują środków mających na celu ochronę praw własności intelektualnej: w odniesieniu do towarów przewożonych przez granicę celną:
 1. w odniesieniu do towarów przewożonych przez granicę celną i objętych procedurą celną tranzytu celnego, procedura odprawy celnej;
 2. w odniesieniu do niektórych kategorii towarów, do których specjalna procedura celna (przypadki i kolejność środków określa Komisja).
 3. w odniesieniu do towarów przewożonych przez granicę celną i objętych procedurami celnymi przeznaczonymi do oficjalnego użytku przez misje dyplomatyczne, urzędy konsularne, misje państwowe z organizacjami międzynarodowymi, organizacjami międzynarodowymi lub ich misjami, inne organizacje lub ich misje znajdujące się na obszarze celnym Unii.

1. Ustalenie, że towary są wolne od roszczeń osób trzecich opartych na własności intelektualnej

Weryfikacja przez organy celne ochrony praw do przedmiotu własności intelektualnej na terytoriach państw członkowskich EAEU.

Informacje z jednolitego rejestru celnego OIC i rejestrów celnych OIC państw członkowskich EAEU.

W celu objęcia towarów procedurą celną przedstawiono:

 1. Deklaracja towarów (DT), wykonana i wypełniona zgodnie z wymaganiami ustanowionymi decyzją Komisji Unii Celnej od 20.05.2010 nr 257;
 2. Dokumenty potwierdzające przeniesienie praw do własności intelektualnej (prawa autorskie, umowa licencyjna, certyfikat rejestracji własności intelektualnej, umowa o używanie znaku towarowego i inne podobne dokumenty);
 3. Dokumenty potwierdzające wprowadzenie do obiegu cywilnego na obszarze celnym towarów EAEU oznaczonych znakiem towarowym, za zgodą właściciela praw autorskich (dealera, umowy dystrybucyjnej, pisemnej zgody i podobnych dokumentów).
Jeżeli podczas czynności celnych związanych z objęciem procedurą celną towarów zawierających własność intelektualną objętych rejestrem celnym OIP organ celny wykrył oznaki naruszenia praw własności intelektualnej, zwolnienie takich towarów zostaje zawieszone na okres 10 (dziesięciu) dni roboczych . 

Jednocześnie, zgodnie z ustawodawstwem krajowym, organy celne mają prawo zawiesić zwolnienie towarów zawierających własność intelektualną, które nie są zawarte w rejestrach celnych OIS, w sposób określony przez ustawodawstwo państw członkowskich EAEU (procedura „z urzędu”, art. 113 prawa federalnego ).

Procedurę i zasady etykietowania produktów alkoholowych importowanych do Federacji Rosyjskiej określa rozporządzenie rządu Federacji Rosyjskiej 31 z grudnia 2005 nr 866 „O etykietowaniu wyrobów alkoholowych stemplami akcyzowymi” oraz zamówienie Federalnej Służby Celnej 7 z października 2010 nr 1849 do etykietowania napojów alkoholowych i kontrolowania ich użycia. ”

Czy to było pomocne?
1

Co jest potrzebne do importowania storczyków do Władywostoku?

Sprawdź koszt rejestracji i transportu Orchidea - Phalaenopsis, uwielbiany przez wielu tropikalny kwiat. Karl Blume, holenderski botanik, który jako pierwszy odkrył storczyki więcej...

Sprawdź koszt rejestracji i transportu

Import storczyków do WładywostokuOrchidea - Phalaenopsis, ukochana przez wiele tropikalnych kwiatów. Karl Blume, holenderski botanik, który pierwszy odkrył storczyki pod koniec XVIII wieku, nazwał je phalaenopsis. Phalaenopsis z greckiego - jak motyl. Orchidee z daleka i naprawdę przypominają jasne motyle, przykucnięte cienkie gałęzie rośliny. W naturze storczyki phalaenopsis rosną na Filipinach, w Australii i Azji Południowo-Wschodniej. 

Orchidee są czasami nazywane pasożytami, ale w rzeczywistości tak nie jest. W naturze storczyki żyją na pniach drzew, ale używają drzew tylko jako wsparcia i nie pasożytują na nich. Korzenie Phalaenopsis są zielone, ponieważ biorą udział w fotosyntezie.

Odmiany Phalaenopsis - setki, oto niektóre z nich: Phalaenopsis Pink, Stuart, Schiller, Philadelphia, Phalaenopsis Pleasant, Cleopatra, Golden, Legato i wiele innych.

Rosja ma surowe zasady regulujące import roślin z zagranicy. Kontrola graniczna kwarantanny roślin ma na celu zapobieganie przedostawaniu się niebezpiecznych szkodników i chorób roślin na terytorium Rosji, które mogłyby być szkodliwe dla rolnictwa. Istnieje szereg dekretów rządowych regulujących działalność inspekcji,„W sprawie państwowej usługi kwarantanny roślin w Federacji Rosyjskiej” 1992 roku„Zasady ochrony terytorium Federacji Rosyjskiej przed agrofagami kwarantannowymi, chorobami roślin i chwastami” 1996 rokistnieje również szereg umów międzynarodowych (w tym podpisanych przez Rosję), które są członkami Międzynarodowej Konwencji Ochrony Roślin (IPPC).

Pracownicy kontroli fitosanitarnej miasta Władywostoku bardzo ściśle kontrolują import roślin, ponieważ konsekwencje, które mogą prowadzić nawet pojedyncze naruszenia norm kwarantanny, są bardzo poważne. Świadectwo fitosanitarne o międzynarodowym standardzie (fito) musi zostać wydane dla rośliny bezbłędnie. Wydawany jest przez służby kontroli sanitarno-kwarantannowej w kraju, w którym zakupiono zakład. Należy pamiętać, że certyfikat jest ważny tylko 15 dni od daty rejestracji.

Aby potwierdzić kraj pochodzenia, będziesz potrzebował świadectwa pochodzenia (świadectwa pochodzenia). Nazwy roślin w dokumentach towarzyszących muszą być napisane po łacinie. Nabyte rośliny nie powinny być w glebie (import ziemi do Rosji jest surowo zabroniony) iw specjalnym podłożu. (jeśli roślina nie jest cięta)

Po przybyciu partii storczyków na obszar celny Federacji Rosyjskiej należy skontaktować się z technikami zdrowia roślin i uzyskać znak o przejściu kontroli. W tym celu przeprowadza się procedurę pobierania próbek i pobierania próbek. (Do roślin wymagane pobieranie próbek!).

Po pobraniu próbek próbki są wysyłane do VNIIKR w celu uzyskania wniosku. Procedurę tę należy wykonać dla każdej przesyłki. Jeśli planujesz importować storczyki na obszar celny Federacji Rosyjskiej, lepiej najpierw skonsultować się z nami w tej sprawie, ponieważ każdy odcięty zakład lub system korzeniowy jest uważany za produkt łatwo psujący się i musisz go wydać jak najszybciej, aby nie wyrzucić swojej inwestycji później w koszu na śmieci.

  Pomoc w rejestracji importu kwiatów w urzędzie celnym

Czy to było pomocne?
1

Jak importować banany do Władywostoku?

Banany to jedne z najpopularniejszych owoców w Rosji, Rosja jest jednym z pięciu największych importerów bananów na świecie. Główny dostawca bananów w ...

Import bananów do WładywostokuBanany to jedne z najpopularniejszych owoców w Rosji, Rosja jest jednym z pięciu największych światowych importerów bananów. Głównym dostawcą bananów do Rosji jest Ekwador, na który przypada około 95% wszystkich dostaw bananów. Pozostałe 5% przypada na Filipiny, Tajlandię, Wietnam, Chiny, Indie itd.

Niewielu ludzi wie, ale krzak bananów produkuje plony tylko raz w życiu! Z małej kiełki w miesiącach 9 rośnie roślina licznika 3, na której pojawia się tylko jeden kwiat, aw miesiącu 3 dojrzewa jedna wiązka bananów, ważąca około 20 kg. Po zebraniu krzew jest ścięty.

Przed wysyłką banany są sortowane, myte i pakowane, a także dokładnie monitorowane, aby żaden dojrzały banan nie dostał się do partii, ponieważ taki „nieproszony gość” zepsuje całą partię, dojrzały banan uwalnia gaz etylenowy, który przyspiesza dojrzewanie innych zielonych bananów. W temperaturze około 12 stopni banany znacznie spowalniają proces dojrzewania i można je przechowywać do 90 dni. 

Banany importowane do Władywostoku podlegają obowiązkowej deklaracji zgodności zgodnie z regulacjami technicznymi Unii Celnej 021/2011 w sprawie bezpieczeństwa żywności i 022/2011 Produkty spożywcze w zakresie ich oznakowania, a także obowiązkowej kontroli fitosanitarnej.

Deklaracja potwierdza zgodność importowanego towaru z wymaganymi normami państwowymi, a kontrola fitosanitarna jest niezbędna, aby zapewnić, że niebezpieczne szkodniki i choroby roślin nie są importowane do Federacji Rosyjskiej z partią bananów. Konieczne jest uzyskanie zezwolenia na import produktów objętych regulacjami ze służby fitosanitarnej za każdym razem, gdy importowana jest nowa partia towarów. Banany, podobnie jak wiele innych owoców i warzyw, są klasyfikowane jako towary o wysokim ryzyku wystąpienia szkodników. Dlatego po przybyciu partii towarów inspektorzy służby fitosanitarnej pobierają próbki i próbki, które są następnie wysyłane do VNIIKR w celu zbadania. 

Jeśli w laboratorium nie zidentyfikowano „pasażerów” w postaci owadów i chorób, ładunek otrzymuje od fitosanitarnych znak „zwolnienie dozwolone”. Pozostaje tylko wystawić deklarację celną ładunku.po czym można odebrać banany z magazynu tymczasowego.

Banany są towarem łatwo psującym się, dlatego zawsze należy dokładnie sprawdzić dokumenty dostarczone przez eksporterów, wcześniej sporządzić wszystkie niezbędne zaświadczenia, złożyć wnioski i dokumenty towarzyszące organom kontrolnym.   

Czy to było pomocne?
1

Jak zadeklarować wagę BROUTTO w deklaracji towarów, jeśli kilka produktów jest w tym samym opakowaniu?

Zgodnie z postanowieniami art. 106 Kodeksu Celnego EWEA, przy objęciu towarów procedurą dopuszczenia do konsumpcji krajowej, deklaracja dla ...

Zgodnie z zapisami art. 106 Kodeksu Celnego EUG przy objęciu towarów procedurą dopuszczenia do konsumpcji krajowej stosuje się deklarację towaru (DT), w której podaje się informację o ilości w kilogramach (masie brutto i waga netto).

Procedurę wypełniania DT określa Instrukcja dotycząca procedury wypełniania zgłoszenia towarów zatwierdzona Decyzją Komisji CU nr 257 z dnia 20.05.2010.

Masę brutto i wagę netto każdego produktu zadeklarowanego w DT podano w kolumnach 35 i 38.

waga netto - jest to masa zadeklarowanych towarów, biorąc pod uwagę tylko opakowanie podstawowe lub masę zadeklarowanych towarów, z wyłączeniem jakiegokolwiek opakowania.

Waga brutto - jest to całkowita masa towarów, łącznie ze wszystkimi rodzajami opakowań, niezbędnymi do zapewnienia, że ​​ich stan pozostaje niezmieniony przed wprowadzeniem do obrotu, ale z wyłączeniem pojemników i innego sprzętu transportowego.

Jeżeli towar nie zajmuje całkowicie opakowań, to dodatkowo w nawiasach podana jest liczba opakowań zajętych przez towar częściowo, z wpisem przez myślnik „-” wpis: „część miejsca”.

Koszty transportu towarów, a także koszty załadunku, rozładunku lub ponownego załadunku są rozdzielane między towary różnego rodzaju proporcjonalnie do ich masy brutto.

Jeżeli w jednym opakowaniu znajduje się kilka towarów, waga brutto każdego produktu jest określana bezpośrednio proporcjonalnie do masy netto produktu.
Czy to było pomocne?
1