МЕНЮ

Regulamin techniczny EAEU „O ograniczeniu stosowania substancji niebezpiecznych w produktach elektrycznych i elektronicznych” (TR EAEU 037/2016)

-

I. Zakres

 1. Real przepisy techniczne opracowany zgodnie z Traktatem o Eurazjatyckiej Unii Gospodarczej z dnia 29.05 maja. 2014 w celu zapewnienia ochrony życia i zdrowia ludzi, środowiska, a także przeciwdziałania działaniom wprowadzającym w błąd konsumentów (użytkowników) wyrobów elektrotechnicznych i radioelektronicznych co do zawartości w nich substancji niebezpiecznych.
  Ten przepis techniczny ustanawia obowiązkowe wymagania dotyczące stosowania i wdrażania na terytorium Eurazjatyckiej Unii Gospodarczej (zwanej dalej Unią) w celu ograniczenia stosowania niebezpiecznych substancji w produktach elektrycznych i elektronicznych wprowadzanych do obrotu na terytorium Unii w celu zapewnienia ich swobodnego przepływu .
  Jeżeli inne przepisy techniczne Unii (Unia Celna) zostaną przyjęte w odniesieniu do wyrobów elektrotechnicznych i radioelektronicznych, ustalające wymagania dla tych wyrobów, to takie wyroby elektrotechniczne i radioelektroniczne muszą być zgodne z wymaganiami wszystkich przepisów technicznych Unii (Unia Celna). ), które mają do nich zastosowanie.
 2. Działanie niniejszego przepisu technicznego dotyczy wyrobów elektrotechnicznych i radioelektronicznych wprowadzonych do obrotu na terytorium Unii zgodnie z wykazem zgodnie z załącznikiem nr 1.
 3. Niniejszy przepis techniczny nie ma zastosowania do:
  • a) wyrobów elektrycznych i radioelektronicznych przeznaczonych do stosowania przy napięciu znamionowym większym niż 1000 V AC i 1500 V DC, o ile załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu technicznego nie stanowi inaczej;
  • b) wyrobów elektrycznych i radioelektronicznych przeznaczonych wyłącznie do stosowania jako elementy wyposażenia elektrycznego nieujęte w wykazie stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu technicznego;
  • c) zabawki elektryczne;
  • d) panele fotowoltaiczne (baterie słoneczne), które są częścią wyrobów elektrycznych i radioelektronicznych;
  • e) produkty elektryczne i elektroniczne przeznaczone do użytku jako część obiektów naziemnych i orbitalnych;
  • f) sprzęt elektryczny przeznaczony wyłącznie do użytku w transporcie powietrznym, wodnym, lądowym i podziemnym;
  • g) baterii i akumulatorów elektrycznych, w tym wprowadzonych do obrotu na terytorium Unii jako część produktów elektrycznych i radioelektronicznych;
  • h) zużytych (zużytych) wyrobów elektrotechnicznych i radioelektronicznych;
  • i) przyrządy pomiarowe;
  • j) wyroby medyczne.

II. Podstawowe koncepcje

 1. Do celów stosowania niniejszego przepisu technicznego stosuje się pojęcia, które oznaczają:
  • „Zabawka” – produkt lub materiał przeznaczony do zabawy przez dziecko (dzieci) poniżej 14 roku życia;
  • „Zabawka elektryczna” - zabawka, w której co najmniej jedną funkcję pełni energia elektryczna;
  • „Wyroby elektryczne i radioelektroniczne” – wyroby, których funkcjonowanie wynika z zamierzonego zastosowania, obecności, użytkowania, wytwarzania, przekształcania, przesyłania i dystrybucji prądów elektrycznych i (lub) pól elektromagnetycznych, które są przeznaczone do bezpośredniego użytku lub są wbudowane w maszyny, mechanizmy, aparaturę, urządzenia i inny sprzęt;
  • „Importer” – rezydent państwa członkowskiego Związku, który zawarł umowę handlu zagranicznego z nierezydentem państwa członkowskiego Związku na transfer wyrobów elektrotechnicznych i radioelektronicznych, sprzedaje te wyroby i odpowiada za ich zgodność z wymogami niniejszego przepisu technicznego;
  • „Materiał jednorodny (jednorodny)” – materiał o stałym składzie w całej swojej objętości, składający się z jednej substancji lub połączenia substancji i (lub) materiałów, których nie można rozdzielić mechanicznie (poprzez demontaż, cięcie, kruszenie, mielenie lub inne mechaniczne działanie ).

III. Zasady obrotu produktami elektrycznymi i radioelektronicznymi na rynku unijnym

 1. Wyrób elektrotechniczny i radioelektroniczny jest dopuszczony do obrotu na terytorium Unii, jeżeli jest zgodny z niniejszym przepisem technicznym, jak również z innymi przepisami technicznymi Unii (Unia Celna), które go dotyczą, oraz pod warunkiem, że przeszedł pozytywnie potwierdzenie zgodności zgodnie z sekcją VII niniejszego przepisu technicznego, a także zgodnie z innymi przepisami technicznymi Unii (Unii Celnej), które go dotyczą.
 2. Wyrób elektrotechniczny i radioelektroniczny, którego zgodność z wymaganiami niniejszego przepisu technicznego, jak również z wymaganiami innych przepisów technicznych Unii (Unii Celnej) nie została potwierdzona, nie powinien być oznaczany jednym znakiem wyrobu obrotu na rynku unijnym.

IV. Wymagania dotyczące ograniczenia użycia substancji niebezpiecznych

 1. Wyrób elektryczny i radioelektroniczny musi być zaprojektowany i wyprodukowany w taki sposób, aby nie zawierał:
  • a) substancje niebezpieczne według wykazu zgodnie z załącznikiem nr 2;
  • b) materiały jednorodne (jednorodne) zawierające substancje niebezpieczne w stężeniu przekraczającym dopuszczalny poziom określony w wykazie stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszego przepisu technicznego.
 2. W odniesieniu do produktów elektrotechnicznych i radiowych ustalono specjalne wymagania ograniczające stosowanie substancji niebezpiecznych zgodnie z Załącznikiem nr 3.

V. Wymagania dotyczące oznakowania i dokumentów operacyjnych

 1. Nazwa i (lub) oznaczenie produktu elektrycznego i radioelektronicznego (typ, marka, model (jeśli istnieje)), jego główne parametry i właściwości, nazwa i (lub) znak towarowy producenta, nazwa państwa, w którym wyprodukowany produkt elektryczny i radioelektroniczny musi być zastosowany do tego produktu i określony w dołączonej do niego dokumentacji eksploatacyjnej.
  W takim przypadku na opakowaniu należy również umieścić nazwę i (lub) oznaczenie produktu elektrycznego i radiowego (typ, marka, model (jeśli istnieje)), nazwę i (lub) znak towarowy producenta.
 2. Jeżeli informacje przewidziane w punkcie 9 niniejszego przepisu technicznego nie mogą być zastosowane do produktu elektrycznego i elektronicznego, mogą być wskazane tylko w dokumentacji operacyjnej dołączonej do tego produktu. W takim przypadku na opakowaniu należy umieścić nazwę i (lub) oznaczenie produktu elektrycznego i radiowego (typ, marka, model (jeśli istnieje)), nazwę i (lub) znak towarowy producenta.
 3. cechowanie produkty elektryczne i radioelektroniczne muszą być czytelne, łatwe do odczytania i muszą być umieszczone na produkcie elektrycznym i radioelektronicznym w miejscu dostępnym do kontroli bez demontażu za pomocą narzędzia.
 4. Dokumentacja eksploatacyjna produktu elektrycznego i radioelektronicznego musi zawierać:
  • a) informacje określone w punkcie 9 niniejszego regulaminu technicznego;
  • b) informację o przeznaczeniu produktu;
  • c) cechy i parametry produktu;
  • d) zasady i warunki eksploatacji (użytkowania), instalacji, przechowywania, transportu (transportu), sprzedaży i utylizacji produktu (w razie potrzeby odpowiednie wymagania);
  • e) informacje o środkach, jakie należy podjąć w przypadku wykrycia wadliwego działania produktu;
  • f) nazwa i lokalizacja producenta (osoby upoważnionej przez producenta), importera, ich dane kontaktowe;
  • g) informację o miesiącu i roku wytworzenia wyrobu i (lub) o miejscu naniesienia tej informacji lub sposobie określenia roku wytworzenia.
 5. Znakowanie i sporządzanie dokumentów operacyjnych odbywa się w języku rosyjskim oraz, jeżeli istnieją odpowiednie wymagania w ustawodawstwie państw członkowskich Unii (zwanych dalej państwami członkowskimi), w języku urzędowym (językach urzędowych) państwa członkowskiego Państwo, na którego terytorium produkty są sprzedawane. Jednostki miar, znaki alfabetyczne, nazwy własne, nazwy miejscowości oraz inne nazwy i szczegóły w oznakowaniu i dokumentach operacyjnych mogą być podane w innych językach.
  Dokumenty operacyjne są sporządzane na papierze. Może im towarzyszyć komplet dokumentów operacyjnych na nośnikach elektronicznych. Dokumenty eksploatacyjne zawarte w zestawie wyrobów elektrotechnicznych i radioelektronicznych innych niż domowe mogą być wydawane wyłącznie na nośnikach elektronicznych.

Vi. Zapewnienie zgodności wyrobów elektrotechnicznych i radioelektronicznych z wymaganiami przepisów technicznych

 1. Zgodność produktów elektrycznych i elektroniki radiowej z niniejszymi przepisami technicznymi jest zapewniona przez spełnienie jej wymagań dotyczących ograniczenia stosowania niebezpiecznych substancji.
 2. Metody badań (testów) i pomiarów wyrobów elektrycznych i radioelektronicznych określają normy zawarte w wykazie norm zawierającym zasady i metody badań (testów) i pomiarów, w tym zasady pobierania próbek niezbędne do stosowania i spełnienia wymagań niniejszej przepisy techniczne i wdrażanie produktów oceny zgodności.

VII. Ocena zgodności wyrobów elektrycznych i radioelektronicznych

 1. Ocena zgodności wyroby elektryczne i elektroniczne produkowane są w formie potwierdzenia zgodności.
 2. Przy potwierdzaniu zgodności wyrobów elektrotechnicznych i radioelektronicznych wnioskodawcą może być osoba prawna lub osoba fizyczna zarejestrowana na terytorium państwa członkowskiego zgodnie z jego ustawodawstwem jako indywidualny przedsiębiorca, będący wytwórcą lub importerem (sprzedawcą) lub osoby upoważnione przez wytwórca.
 3. Wyroby elektryczne i elektroniczne podlegają potwierdzeniu zgodności w postaci deklaracji zgodności według jednego z poniższych schematów:
  • a) dla wyrobów produkowanych seryjnie - schematy 1d, 3d i 6d;
  • b) dla partii produktów – schematy 2e i 4e.
 4. Deklarując zgodność wyrobów elektrycznych i radioelektronicznych, wnioskodawcą może być:
  • a) dla schematów 1d, 3d i 6d - producent (osoba upoważniona przez producenta);
  • b) dla schematów 2d i 4d - producent (osoba upoważniona przez producenta) lub importer (sprzedawca).
 5. Wyboru schematu deklarowania zgodności wyrobów elektrycznych i radioelektronicznych dokonuje wnioskodawca.
 6. Deklarację zgodności wyrobów elektrotechnicznych i radioelektronicznych wg schematów 1d i 2d dokonuje wnioskodawca na podstawie własnych dowodów. Badania próbek wyrobów elektrycznych i radioelektronicznych według wyboru wnioskodawcy przeprowadzane są w laboratorium badawczym wnioskodawcy lub w akredytowanym laboratorium badawczym (ośrodku) wpisanym do Jednolitego Rejestru Jednostek Certyfikujących i Laboratoriów Badawczych (Ośrodków) Unii Celnej (dalej - Jednolity Rejestr) lub w innych laboratoriach badawczych.
  Deklarację zgodności wyrobów elektrotechnicznych i radioelektronicznych według schematów 3d, 4d i 6d dokonuje wnioskodawca na podstawie własnych dowodów oraz dowodów uzyskanych przy udziale akredytowanego laboratorium badawczego (ośrodka) wpisanego do Jednolitego Rejestru.
 7. Deklarując zgodność wyrobów elektrycznych i radioelektronicznych, wnioskodawca:
  • a) generuje i analizuje dokumenty potwierdzające zgodność wyrobów z wymaganiami niniejszego przepisu technicznego, w tym:
   • specyfikacji (jeśli jest dostępny);
   • dokumentów operacyjnych;
   • protokół (protokoły) badania próbek produktów i (lub) komponentów, materiałów, komponentów produktów pod kątem zgodności z wymaganiami niniejszego przepisu technicznego i (lub) innych dokumentów według wyboru wnioskodawcy, który służył jako podstawa do potwierdzenia zgodność produktów z wymaganiami niniejszego przepisu technicznego (jeśli istnieje) (schematy 1e, 2d, 3d, 4d i 6e);
   • Umowa dostawy (umowa) oraz dokumentacja przewozowa (jeśli istnieje) (dla partii produktów jeden produkt) (schematy 2d i 4d);
   • certyfikat systemu zarządzania jakością (kopia certyfikatu) (schemat 6d);
  • b) przeprowadza identyfikację produktów w celu odniesienia ich do zakresu niniejszego przepisu technicznego;
  • c) zapewnia prowadzenie kontroli produkcji i podejmuje wszelkie niezbędne środki, aby proces produkcji wyrobów zapewniał ich zgodność z wymaganiami niniejszego przepisu technicznego;
  • d) podejmuje wszelkie niezbędne działania w celu zapewnienia stabilności funkcjonowania systemu zarządzania jakością (Schemat 6d);
  • e) przyjmuje deklarację zgodności, sporządzoną w jednolitej formie i według zasad zatwierdzonych Decyzją Zarządu EWEA z dnia 25.12.2012 nr 293;
  • f) stosuje jednolity znak obrotu produktem na rynku unijnym po zakończeniu procedury potwierdzania zgodności;
  • g) po zakończeniu procedury potwierdzenia zgodności tworzy komplet dokumentów, w skład którego wchodzą dokumenty przewidziane w podpunkcie „a” niniejszego paragrafu oraz deklarację zgodności.
 8. Deklaracja zgodności podlega rejestracji w sposób określony Decyzją Zarządu EWEA z dnia 09.04.2013 nr 76.
 9. Okres ważności deklaracji zgodności na seryjnie produkowane wyroby elektryczne i radioelektroniczne nie przekracza 5 lat. Dla partii wyrobów elektrotechnicznych i radioelektronicznych okres ważności deklaracji zgodności nie jest ustalany.
 10. W zależności od wyboru wnioskodawcy potwierdzenie zgodności wyrobów elektrycznych i radioelektronicznych w postaci deklaracji zgodności może zostać zastąpione potwierdzeniem zgodności w postaci certyfikacji według jednego z poniższych schematów:
  • a) dla wyrobów produkowanych seryjnie - schematy 1c, 2c i 6c;
  • b) dla partii produktów – schemat 3c.
 11. Certyfikując produkty elektryczne i radioelektroniczne, wnioskodawcą może być:
  • a) dla schematów 1c, 2c i 6c - producent (osoba upoważniona przez producenta);
  • b) dla schematu 3c - producent (upoważniona osoba producenta) lub importer (sprzedawca).
 12. Wnioskodawca dokonuje wyboru systemu certyfikacji produktów elektrycznych i radioelektronicznych.
 13. Certyfikując produkty elektryczne i radiowe, wnioskodawca:
  • a) podejmuje wszelkie niezbędne środki w celu zapewnienia, że ​​proces produkcji wyrobów jest stabilny i zapewnia ich zgodność z wymaganiami niniejszego przepisu technicznego;
  • b) generuje następującą dokumentację techniczną:
   • specyfikacji (jeśli jest dostępny);
   • dokumentów operacyjnych;
   • umowa dostawy (kontrakt) i dokumentacja wysyłkowa (jeśli istnieje) (dla partii produktów) (Schemat 3c);
   • certyfikat systemu zarządzania jakością (kopia certyfikatu) (schemat 2c);
   • inne dokumenty według wyboru wnioskodawcy, które służyły jako podstawa do potwierdzenia zgodności produktów z wymaganiami niniejszego przepisu technicznego (jeśli istnieją);
  • c) składa do jednostki certyfikującej wpisanej do Jednolitego Rejestru wniosek o certyfikację wyrobów (z załączeniem dokumentacji technicznej). Wniosek zawiera informacje o dokumencie, na zgodność z wymaganiami którego system zarządzania jakością jest certyfikowany (Schemat 2c), a także o cechach identyfikujących partię wyrobów oraz zawartych w niej jednostkach wyrobów (Schemat 3c) ;
  • d) stosuje jednolity znak obrotu produktem na rynku unijnym po zakończeniu procedury potwierdzania zgodności;
  • e) w przypadku zmian w konstrukcji wyrobów lub technologii ich wytwarzania, które mogą mieć wpływ na zgodność tych wyrobów z wymaganiami niniejszego przepisu technicznego, zawiadomić z wyprzedzeniem jednostkę certyfikującą (Schemat 1c);
  • f) po zakończeniu procedury potwierdzenia zgodności tworzy komplet dokumentów, w skład którego wchodzą dokumenty przewidziane w podpunkcie „b” niniejszego paragrafu, raport(y) z badań, wyniki analizy stanu produkcji ( schemat 1c) i certyfikat zgodności.
 14. Certyfikując wyroby z zakresu elektroniki i elektroniki, jednostka certyfikująca wpisana do Jednolitego Rejestru:
  • a) analizuje dokumentację techniczną przedstawioną przez wnioskodawcę i informuje wnioskodawcę o swojej decyzji (wskazując warunki certyfikacji);
  • b) przeprowadza identyfikację próbek wyrobów i ich wybór od wnioskodawcy do badań;
  • c) zapewnia badanie próbek wyrobów (partii wyrobów (próbek z partii) (schemat 3c)) w akredytowanym laboratorium badawczym (ośrodek) wpisanym do Jednolitego Rejestru;
  • d) prowadzi анализ stan produkcji wnioskodawcy, której wyniki są udokumentowane w akcie (schemat 1c);
  • e) w przypadku pozytywnych wyników badań i analizy stanu produkcji sporządzić i wydać wnioskodawcy certyfikat zgodności w ujednoliconej formie, zatwierdzony Decyzją Rady EWEA z dnia 25.12.2012 grudnia 293 r. Nr XNUMX;
  • f) wprowadzić informacje o certyfikacie zgodności do ujednoliconego rejestru wydanych certyfikatów zgodności i zarejestrowanych deklaracji zgodności;
  • g) prowadzi kontrolę inspekcyjną w stosunku do wyrobów certyfikowanych przez cały okres ważności certyfikatu zgodności poprzez badanie próbek wyrobów w akredytowanym laboratorium badawczym (ośrodku) wpisanym do Jednolitego Rejestru i (lub) analizę stanu produkcji (Schemat 1c );
  • h) prowadzi kontrolę inspekcyjną w stosunku do wyrobów certyfikowanych przez cały okres ważności certyfikatu zgodności poprzez badanie próbek wyrobów w akredytowanym laboratorium badawczym (ośrodku) wpisanym do Jednolitego Rejestru oraz analizę wyników kontroli inspekcyjnej zarządzania jakością jednostka certyfikująca system w odniesieniu do certyfikowanego systemu zarządzania jakością (schemat 2c);
  • i) w przypadku pozytywnych wyników kontroli inspekcyjnej, potwierdza ważność certyfikatu zgodności i dokonuje odpowiedniego wpisu w ustawie o kontroli inspekcyjnej, w przypadku negatywnych wyników kontroli inspekcyjnej, podejmuje decyzję o zawieszeniu lub unieważnieniu ważności certyfikat zgodności i informuje wnioskodawcę o podjętej decyzji (schematy 1c i 2c).
 15. W przypadku potwierdzenia zgodności (deklaracji zgodności lub certyfikacji) według schematów przewidujących certyfikację systemu zarządzania jakością, certyfikacja takiego systemu jest przeprowadzana przez jednostkę certyfikującą systemu zarządzania jakością zarejestrowaną na terytorium państwo członkowskie zgodnie z ustawodawstwem tego państwa i akredytowane w systemie krajowym w sprawie akredytacji państwa członkowskiego.
 16. Okres ważności certyfikatu zgodności na seryjnie produkowane wyroby elektryczne i radioelektroniczne nie przekracza 5 lat. Dla partii wyrobów elektrotechnicznych i radioelektronicznych okres ważności certyfikatu zgodności nie jest ustalany.
 17. Komplet dokumentów powstałych po potwierdzeniu zgodności wyrobów elektrotechnicznych i radioelektronicznych przechowywany jest:
  • a) dla wyrobów produkowanych seryjnie – wnioskodawca ma co najmniej 10 lat od dnia wygaśnięcia deklaracji zgodności lub certyfikatu zgodności;
  • b) na partię produktów – wnioskodawca ma co najmniej 10 lat od dnia zakończenia sprzedaży partii produktów;
  • c) na wyrób - od producenta (osoby upoważnionej przez producenta) przez co najmniej 10 lat od dnia zaprzestania produkcji (zaprzestania produkcji) tego wyrobu.

VIII. Oznakowanie jednolitym znakiem obrotu produktami na rynku unijnym

 1. Produkt elektroniki i elektroniki, który spełnia wymagania niniejszego przepisu technicznego i przeszedł procedurę potwierdzenia zgodności zgodnie z sekcją VII tego przepisu technicznego, musi być oznaczony jednym znakiem obrotu produktu na rynku unijnym.
 2. Oznakowania jednym znakiem obrotu produktu na rynku unijnym dokonuje się przed dopuszczeniem produktu elektrycznego i radioelektronicznego do obrotu na rynku unijnym.
 3. Jednolity znak obrotu produktami na rynku unijnym jest umieszczany na każdym produkcie elektrotechnicznym i radioelektronicznym w sposób zapewniający wyraźny i wyraźny obraz przez cały okres użytkowania produktu, a także jest podawany w załączonych do niego dokumentach operacyjnych.
  Jeżeli niemożliwe jest umieszczenie jednolitego znaku obrotu produktami na rynku unijnym na wyrobie elektrotechnicznym i radioelektronicznym, dopuszczalne jest umieszczenie go jedynie na opakowaniu produktu oraz w dołączonych do niego dokumentach operacyjnych.
 4. Wyrób elektrotechniczny i radioelektroniczny oznacza się jednolitym znakiem obrotu wyrobu na rynku unijnym, jeżeli spełnia wymagania wszystkich przepisów technicznych Unii (Unii Celnej), które go dotyczą.

 

Wykaz produktów elektroniki i elektroniki podlegających przepisom technicznym EAEU „O ograniczeniu stosowania substancji niebezpiecznych w elektronice elektrycznej i radiowej” (TR EAEU 037/2016)

 1. Sprzęt elektryczny i AGD:
  • a) do przygotowania i przechowywania żywności oraz mechanizacji prac kuchennych, a także innego wyposażenia kuchennego;
  • b) do przetwarzania (pranie, prasowanie, suszenie, czyszczenie) bielizny, odzieży i butów;
  • c) do sprzątania i sprzątania pomieszczeń;
  • d) utrzymanie i regulowanie klimatu wewnętrznego;
  • e) sanitarno-higieniczne;
  • f) do pielęgnacji włosów, paznokci i skóry;
  • g) ogrzać ciało;
  • h) masaż wibracyjny;
  • i) sprzęt do zabawy, sportu i ćwiczeń;
  • j) sprzęt audio i wideo, odbiorniki telewizyjne i radiowe;
  • k) szycie i dzianie;
  • m) zasilacze, ładowarki, stabilizatory napięcia;
  • m) do ogrodnictwa;
  • o) do akwariów i stawów ogrodowych;
  • o) pompy elektryczne;
  • p) zegary elektryczne i elektroniczne;
  • c) kalkulatory;
  • r) produkty elektroinstalacyjne;
  • y) przedłużacze.
 2. Komputery elektroniczne i podłączone do nich urządzenia, w tym ich kombinacje:
  • a) serwery, jednostki systemowe komputerów osobistych;
  • b) laptopy;
  • c) tablet, kieszonkowy, podręczny i inne małe komputery;
  • d) klawiatury, manipulatory, trackery i inne urządzenia sterujące i wejściowe (myszy komputerowe, joysticki, kaski, okulary);
  • e) wymienne urządzenia magazynujące;
  • f) monitory;
  • g) drukarki;
  • h) skanery;
  • i) systemy akustyczne i słuchawki;
  • j) projektory multimedialne;
  • k) czytelników informacji biometrycznych;
  • m) kamery internetowe;
  • m) modemy;
  • o) zasilacze awaryjne.
 3. Obiekty telekomunikacyjne (terminalne urządzenia telekomunikacyjne):
  • a) telefony stacjonarne i komórkowe;
  • b) automaty telefoniczne;
  • c) telefaks;
  • d) teleksy;
  • e) przenośne i przenośne stacje radiowe;
  • f) Tagi RFID.
 4. Kopiarki i inny elektryczny sprzęt biurowy (biurowy).
 5. Narzędzia elektryczne (ręczne i przenośne maszyny elektryczne).
 6. Źródła światła i sprzęt oświetleniowy, w tym sprzęt wbudowany w meble.
 7. Instrumenty elektromuzyczne.
 8. Maszyny do gier i handlu.
 9. Kasy fiskalne, maszyny do drukowania biletów, czytniki kart identyfikacyjnych, bankomaty, kioski informacyjne.
 10. Kable, przewody i sznury przeznaczone do użytku przy napięciu znamionowym nie większym niż 500 V AC i (lub) DC, z wyjątkiem kabli światłowodowych.
 11. Wyłączniki automatyczne i wyłączniki różnicowoprądowe.
 12. Czujki pożarowe, bezpieczeństwa i ochrony przeciwpożarowej.

 

Pełna lista produktów, dla których złożeniu zgłoszenia celnego towarzyszy złożenie dokumentu oceny zgodności (informacja o dokumencie oceny zgodności) z wymaganiami EAEU TR „O ograniczeniu stosowania substancji niebezpiecznych w elektrotechnice i produkty elektroniczne” (TR EAEU 037/2016)

zmienione Decyzją Zarządu EWEA nr 33 z 23.03.2021 r.

Nazwa produktów Kod TH FEA EAEU Dokument zgodności
lodówki zamrażarki lodówki 8418102001
8418108001
841821
8418290000
8418302001
8418308001
8418402001
8418408001
deklaracja zgodności
zmywarki 8422110000 deklaracja zgodności
kuchenki elektryczne i kuchenki elektryczne panele kuchenne 8516601010
8516601090
8516605000
8516797000
deklaracja zgodności
piekarniki elektryczne piekarniki piekarniki do zabudowy piekarniki elektryczne suszarki do owoców warzywa jagody grzyby 8516608000
8516609000
8516797000
deklaracja zgodności
urządzenia elektryczne do podgrzewania kotły na płyny czajniki ekspresy do kawy ekspresy do kawy podgrzewacze do żywności dla dzieci parowary sterylizatory 8516108000
8516710000
8516797000
deklaracja zgodności
kuchenka mikrofalowa 8516500000 deklaracja zgodności
Utylizatorzy odpadów 8509800000 deklaracja zgodności
grille elektryczne grille kontaktowe grille aero grille elektryczne grille elektryczne młynki elektryczne gofrownice do grilla frytkownice piekarnicze maszyny do raclette maszyny do jogurtów multicooker patelnie elektryczne miksery młynki do kawy maszyny kuchenne robot kuchenny wyciskarki do masła maselnice maszynki do mielenia mięsa blendery tarki trzepaczki zgarniacze rozdrabniacze rębaki noże 8509400000
8509800000
8516607000
8516609000
8516720000
8516792000
8516797000
deklaracja zgodności
pralki 8450111100
8450111900
8450119000
8450120000
8450190000
deklaracja zgodności
bębny suszarki wirówkowej 8421120000
8421197009
845121000
8451290000
deklaracja zgodności
urządzenia do prania ultradźwiękowego odzieży 8450190000
8479899708
deklaracja zgodności
żelazka maszyny do prasowania odkurzacze parowe wytwornice pary 8424309000
8424890009
8451300000
8516400000
8516797000
deklaracja zgodności
elektryczne drążki do suszenia ręczników i ubrań 8516797000 deklaracja zgodności
odkurzacze do pracy na mokro i na sucho 8508 deklaracja zgodności
polerki do podłóg 8509800000 deklaracja zgodności
systemy odkurzania 8508 deklaracja zgodności
szczotki elektryczne 8509800000 deklaracja zgodności
szczotki parowe mopy 8424309000
8424890009
8509800000
8516797000
deklaracja zgodności
urządzenia czyszczące do odsysania wody 8509800000 deklaracja zgodności
Fani 8414510000 deklaracja zgodności
klimatyzatory 841510
8415810090
8415820000
8415830000
deklaracja zgodności
nawilżacze parowniki osuszacze 8415900009
841899
8479899708
8509800000
deklaracja zgodności
oczyszczacze powietrza okapy kuchenne 841460000
8421392009
deklaracja zgodności
grzejniki elektryczne stosowane do hodowli zwierząt i uprawy roślin urządzenia elektryczne do ogrzewania ogrzewanie ogrzewania pomieszczeń grzejniki elektryczne termowentylatory konwektory 8436210000
8516210000
851629
deklaracja zgodności
kominki elektryczne 8516210000
8516295000
8516299100
8516299900
deklaracja zgodności
systemy ogrzewania podłogowego 851680 deklaracja zgodności
podgrzewacze wody 851610 deklaracja zgodności
prysznice toalety po podłączeniu do ogrzewania oświetlenia AC 3922
7324900009
9019109001
deklaracja zgodności
urządzenia do higieny jamy ustnej usta 8509800000 deklaracja zgodności
grzałki elektryczne do pieców do sauny 8516299900 deklaracja zgodności
elektryczne urządzenia do zwalczania owadów, 8543709000 deklaracja zgodności
golarki elektryczne trymery depilatory 8510100000
8510300000
deklaracja zgodności
spinki do włosów 8510200000 deklaracja zgodności
sauny elektryczne na twarz 8516797000 deklaracja zgodności
suszarki do włosów stylizatory urządzenia do układania włosów prostownice 8516310009
8516320000
deklaracja zgodności
elektryczne suszarki do rąk 8516330000 deklaracja zgodności
lokówka elektryczna 8516320000 deklaracja zgodności
elektryczne poduszki grzewcze koce materace i poduszki 6301100000
6306400000
6307909800
940421
940429
940490
deklaracja zgodności
maszyny do masażu ciała bez nadzoru lekarza 9019101000 deklaracja zgodności
kąpiele stóp z hydromasażem 9019109001 deklaracja zgodności
gry wideo i urządzenia dla nich 950450000 deklaracja zgodności
grać na sprzęcie sportowym i do ćwiczeń podłączonym do sieci AC 950430
9504908009
950691
deklaracja zgodności
sprzęt do nagrywania i odtwarzania audio-wideo, 8519
8521
852580
8527
852849
852859
852869
852872
deklaracja zgodności
sprzęt do odbioru radiowego; 8527 deklaracja zgodności
odbiorniki telewizyjne tunery telewizyjne tunery telewizji satelitarnej 852871
852872
deklaracja zgodności
Systemy akustyczne 8518210000
851822000
851829
deklaracja zgodności
wzmacniacze audio 851840
8518500000
deklaracja zgodności
wideodomofony 8517691000
8517692000
deklaracja zgodności
elektryczne maszyny do szycia 845210 deklaracja zgodności
owerloki 8452101900 deklaracja zgodności
elektryczne maszyny dziewiarskie, 8447 deklaracja zgodności
zasilacze ładowarki stabilizatory napięcia do sprzętu AGD 8504403009
8504408200
8504409000
deklaracja zgodności
ładowarki do akumulatorów 8504405500 deklaracja zgodności
kosiarki do trawy i żywopłotów 8433111000
8433191000
8467292000
8467298000
deklaracja zgodności
żaluzje elektryczne do okien drzwiowych, w komplecie z silnikiem elektrycznym 8479899708 deklaracja zgodności
dmuchawy ogrodowe odkurzacze wentylacyjne 8467298509
8508600000
deklaracja zgodności
dojarki 8434100000 deklaracja zgodności
kompresory 8414808000 deklaracja zgodności
lakierki 841370
8413810000
deklaracja zgodności
grzejniki 8516108000 deklaracja zgodności
sprzęt oświetleniowy lampy 9405401002
9405401008
9405403109
9405403509
9405403902
9405403908
9405409109
9405409509
9405409902
9405409909
9405919009
9405920008
9405990008
deklaracja zgodności
urządzenia do filtrowania lub oczyszczania wody filtry sterylizatory elektryczne 8421210009 deklaracja zgodności
podajniki elektryczne 8509800000 deklaracja zgodności
fontanny ozdobne do oczek wodnych z napędem elektrycznym i/lub pompą elektryczną 841370
8413810000
deklaracja zgodności
pompy elektryczne do stosowania w instalacjach wodociągowych, wodociągowych, podgrzewu wody, odprowadzania ścieków eksploatowane w domach jednorodzinnych przeznaczonych do zamieszkania 8413 deklaracja zgodności
zegarki elektryczne i elektroniczne 9102120000
9105210000
9105910000
deklaracja zgodności
kalkulatory 8470 deklaracja zgodności
przełączniki, w tym zegary półprzewodnikowe, 853650
9107000000
deklaracja zgodności
wyłączniki do urządzeń elektrycznych 853650 deklaracja zgodności
gniazda 8536699008 deklaracja zgodności
widelce 8536699008 deklaracja zgodności
adaptery rozgałęźników 8536699008
8536901000
8536908500
deklaracja zgodności
przedłużacze, w tym przedłużacze filtrów, 854442 deklaracja zgodności
przedłużacze na szpuli 854442 deklaracja zgodności
serwery jednostek systemowych komputerów osobistych, 8471410000
8471490000
8471500000
deklaracja zgodności
laptopy 8471300000 deklaracja zgodności
tablety podręczne i inne małe komputery 8471300000 deklaracja zgodności
klawiatury manipulatory trekkery i inne urządzenia sterujące i wejściowe myszy komputerowe joysticki kaski okulary 8471
950450000
deklaracja zgodności
zewnętrzne urządzenia pamięci masowej 847170
8523
deklaracja zgodności
monitory 8528421000
8528521000
8528529009
8528599009
deklaracja zgodności
drukarki 844331
8443321009
deklaracja zgodności
skanery 8471607000 deklaracja zgodności
głośniki i słuchawki 8518210000
851822000
851829
851830
deklaracja zgodności
projektory multimedialne 8528621000 deklaracja zgodności
czytniki biometryczne 8471
9031499000
9031803800
deklaracja zgodności
kamery internetowe 852580 deklaracja zgodności
modemy 851762000 deklaracja zgodności
zasilacze bezprzerwowe 8504403002
8504403009
deklaracja zgodności
telefony stacjonarne i komórkowe 8517110000
8517120000
8517180000
deklaracja zgodności
telefony 8517180000 deklaracja zgodności
faksy 8443323000
851762000
deklaracja zgodności
teleksy 851762000 deklaracja zgodności
radiotelefony przenośne i przenośne 8517
8525600009
deklaracja zgodności
Tagi RFID 852352 deklaracja zgodności
Kserokopiarki i inny elektryczny sprzęt biurowy 844332910
8443329300
8443329900
844339
8472100000
8472300000
847290
deklaracja zgodności
Wiertarki Młotowiertarki Wkrętaki Klucze do nakrętek Wkrętaki 846721
8467292000
8467298509
deklaracja zgodności
piły wyrzynarki 846722 deklaracja zgodności
szlifierki, w tym polerki kątowe 8467292000
8467295100
8467295300
8467295900
deklaracja zgodności
strugarki 8467297000 deklaracja zgodności
nożyczki 8467292000
8467298501
8467298509
deklaracja zgodności
Grindstone 8467295900 deklaracja zgodności
frezarki 8467298509 deklaracja zgodności
bezprzewodowe narzędzie ręczne z ładowarką 8467211000
8467292000
deklaracja zgodności
małogabarytowe maszyny do obróbki drewna do indywidualnego użytku 8465 deklaracja zgodności
niepalne pistolety do natryskiwania cieczy 8424200000 deklaracja zgodności
maszyny i aparatura do spawania łukowego i plazmowego, 8515310000
8515391300
8515391800
8515399000
deklaracja zgodności
elektryczne lampy żarowe uniwersalne kompaktowe świetlówki LED, 8539219200
8539219800
853922
8539299200
8539299800
853931 853950000 854140100
9405
deklaracja zgodności
oprawy ogólnego przeznaczenia 9405102109
9405104004
9405104005
9405104006
9405104007
9405105002
9405105008
9405109109
9405109803
9405109807
9405201109
9405204002
9405204003
9405204005
9405204006
9405205002
9405205008
9405209109
9405209902
9405209908
9405401002
9405401008
9405403109
9405403509
9405403902
9405403908
9405409109
9405409509
9405409902
9405409903
9405409909
deklaracja zgodności
oprawy wpuszczane w ziemię 9405401002
9405401008
9405403109
9405403509
9405403902
9405403908
9405409109
9405409509
9405409902
9405409903
9405409909
deklaracja zgodności
lampy do akwariów 9405401002
9405401008
9405403109
9405403509
9405403902
9405403908
9405409109
9405409509
9405409902
9405409903
9405409909
deklaracja zgodności
reflektory 9405401002
9405401008
deklaracja zgodności
domowe girlandy świetlne, w tym choinki 9405300001
9405300009
deklaracja zgodności
Instrumenty muzyczne 9207 deklaracja zgodności
Maszyny do gier i handlu 8476
950430
deklaracja zgodności
Kasy fiskalne maszyny do drukowania biletów czytniki kart identyfikacyjnych bankomaty kioski informacyjne 847050000
8471900000
8472903000
8472909900
deklaracja zgodności
Kable, druty i sznury przeznaczone do użytku pod napięciem znamionowym nie wyższym niż V AC lub DC, z wyłączeniem kabli światłowodowych 854449910
8544499501
8544499509
deklaracja zgodności
Wyłączniki i wyłączniki różnicowoprądowe 8535210000
853590000
8536201008
8536209008
853630
deklaracja zgodności
Ochrona przeciwpożarowa i czujki przeciwpożarowe bezpieczeństwa 853110 deklaracja zgodności
1 do 10 (119)