МЕНЮ

Przykładowa chińska deklaracja eksportowa z objaśnieniem pól

Najedź kursorem myszy na interesujące Cię pole, aby zobaczyć jego oznaczenie

 

Przykładowe zgłoszenie wywozowe ChRL z dekodowaniem

Номер декларацииQR код с закодированным номером декларации1. ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ РЕГИСТРАЦИОННЫЙ НОМЕР2. ТАМОЖЕННЫЙ РЕГИСТРАЦИОННЫЙ НОМЕР3. ГРУЗООТПРАВИТЕЛЬ/ГРУЗОПОЛУЧАТЕЛЬ НА ТЕРРИТОРИИ КНР4. ТАМОЖНЯ ИМПОРТА / ЭКСПОРТА5.	ДАТА ЭКСПОРТА ИЛИ ИМПОРТА6.	ДАТА ПОДАЧА ДЕКЛАРАЦИИ7. РЕГИСТРАЦИОННЫЙ НОМЕР8. ЗАРУБЕЖНЫЙ ГРУЗООТПРАВИТЕЛЬ ИЛИ ГРУЗОПОЛУЧАТЕЛЬ9. СПОСОБ ПЕРЕВОЗКИ10. НАИМЕНОВАНИЕ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА И НОМЕР РЕЙСА11. НОМЕР ТРАНСПОРТНОЙ НАКЛАДНОЙ13. КОНЕЧНЫЙ ПОЛУЧАТЕЛЬ/ОТПРАВИТЕЛЬ14. СПОСОБ КОНТРОЛЯ15. ХАРАКТЕР ВЗИМАНИЯ И ОСВОБОЖДЕНИЯ ОТ ПОШЛИНЫ16. НОМЕР ЛИЦЕНЗИИ18. НОМЕР ДОГОВОРА ИЛИ СОГЛАШЕНИЯ19. ГОСУДАРСТВО (ТЕРРИТОРИЯ) ТОРГОВЛИ20. ГОСУДАРСТВО (ТЕРРИТОРИЯ) ОТПРАВЛЕНИЯ / ГОСУДАРСТВО (ТЕРРИТОРИЯ) НАЗНАЧЕНИЯ21. ПОРТ ТРАНЗИТА И ПОРТ НАЗНАЧЕНИЯ22. ПУНКТ ВЪЕЗДА И ВЫЕЗДА23. ВИД УПАКОВКИ24. КОЛИЧЕСТВО МЕСТО (УПАКОВОК)25. ВЕС-БРУТТО (КГ)26. ВЕС-НЕТТО (КГ)27. УСЛОВИЯ ПОСТАВКИ ИНКОТЕРМС28. РАСХОДЫ НА ПЕРЕВОЗКУ29. РАСХОДЫ НА СТРАХОВАНИЕ30. ПРОЧИЕ РАСХОДЫ31. ВИДЫ И НОМЕРА СОПРОВОДИТЕЛЬНЫХ ДОКУМЕНТОВ32. МАРКИРОВКА И ПРИМЕЧАНИЯ, НОМЕР КОНТЕЙНЕРА33. ПОРЯДКОВЫЙ НОМЕР34. КОД ТОВАРА35. НАИМЕНОВАНИЕ И СПЕЦИФИКАЦИЯ ТОВАРА36. КОЛИЧЕСТВО И ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ (Вес нетто позиции)36. КОЛИЧЕСТВО И ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ (Количество товара)37. ЦЕНА ЗА ЕДИНИЦУ38. ОБЩАЯ ЦЕНА ТОВАРА39. ВАЛЮТА (Доллар США)40. ГОСУДАРСТВО (ТЕРРИТОРИЯ) ПРОИСХОЖДЕНИЯ41. ГОСУДАРСТВО (ТЕРРИТОРИЯ) КОНЕЧНОГО НАЗНАЧЕНИЯ42. МЕСТО НАЗНАЧЕНИЯ В КНР / ИСТОЧНИК ТОВАРОВ В КНР43. ВЗИМАНИЕ И ОСВОБОЖДЕНИЕ ОТ ПОШЛИНЫ44. ПОДТВЕРЖДЕНИЕ АФФИЛИРОВАННОСТИ45. ПОДТВЕРЖДЕНИЕ ВЛИЯНИЯ НА ЦЕНУ46. ПОДТВЕРЖДЕНИЕ УПЛАТЫ ЛИЦЕНЗИОННЫХ ОТЧИСЛЕНИЙ47. САМОСТОЯТЕЛЬНОЕ ДЕКЛАРИРОВАНИЕ И УПЛАТА48. ОРГАНИЗАЦИЯ-ДЕКЛАРАНТ49. ПРИМЕЧАНИЯ И ПЕЧАТЬ ТАМОЖНИ

PRZEPISY CELNE CHRL DOTYCZĄCE WYPEŁNIANIA ZGŁOSZEŃ CELNYCH DOTYCZĄCYCH TOWARÓW PODCZAS PRZYWOZU I WYWOZU

W odniesieniu do „Zgłoszenia celnego ChRL towarów do przywozu (wywozu)” w niniejszych zasadach warunki „zgłoszenie celne"," Deklaracja celna przywozowa "lub" Zgłoszenie celne wywozowe ". Przy wypełnianiu pól zgłoszenia celnego obowiązują następujące wymagania:

1. WSTĘPNY NUMER REJESTRACJI / 预 录入 编号

Wstępny numer rejestracyjny zgłoszenia celnego. Jedno zgłoszenie celne odpowiada jednemu tymczasowemu numerowi rejestracyjnemu, który jest automatycznie generowany przez system informacyjny.

Tymczasowy numer rejestracyjny składa się z 18 znaków:

 • 1-4 - kod organu celnego przyjmującego zgłoszenie (zgodny z „Tabelą kodów obszarów celnych” ustaloną przez organy celne);
 • 5-8 - rok kalendarzowy;
 • 9 - oznaczenie eksportu lub importu ("1" - import; "" - eksport; w przypadku skonsolidowanego zgłoszenia celnego „I” stosuje się do importu, „E” do eksportu);
 • kolejne dziewięć znaków to numer seryjny.

2. NUMER REJESTRACJI CELNEJ / 海关 编号

Numer rejestracji celnej nadawany przez rejestrację celną po otrzymaniu zgłoszenia. Jedna kopia zgłoszenia celnego odpowiada jednemu numerowi celnemu, który jest automatycznie generowany przez system informacyjny.

Numer rejestracji celnej składa się z 18 znaków:

 • 1-4 - kod organu celnego przyjmującego zgłoszenie (zgodny z „Tabelą kodów obszarów celnych” ustaloną przez organy celne);
 • 5-8 - rok kalendarzowy;
 • 9 - oznaczenie eksportu lub importu („1” - import; „” - eksport; dla skonsolidowanego zgłoszenia celnego „I” oznacza import, „E” - eksport);
 • kolejne dziewięć znaków to numer seryjny.

3. NADAWCA / NADAWCA W ChRL / 境内 收发货人

Pole zawiera nazwę i kod chińskiej osoby prawnej lub innej organizacji zarejestrowanej przez organy celne, która zawarła i wykonuje umowę handlu zagranicznego. Jako kod wskazano 18-cyfrowy ujednolicony publiczny kod zdolności kredytowej podmiotu prawnego lub innej organizacji. W przypadku braku jednego kodu publicznej zdolności kredytowej podaje się jego kod rejestracyjny w organach celnych.

W szczególnych przypadkach obowiązują następujące wymagania dotyczące napełniania:

 1. Jeżeli zawarcie i wykonanie umowy handlu zagranicznego jest dokonywane przez różne przedsiębiorstwa, wskazana jest informacja o przedsiębiorstwie wykonującym umowę.
 2. Jeżeli przedsiębiorca z udziałem zagranicznym zleca przedsiębiorstwu importowo-eksportowemu sprowadzenie sprzętu i przedmiotów do dokonania inwestycji (opłacenie kapitału docelowego), informację o przedsiębiorstwie z udziałem zagranicznym wskazuje się znakiem i oznaczeniem w polu „oznakowanie i zwraca uwagę na „oznaczenie„ import jest powierzony takiemu przedsiębiorstwu importowo-eksportowemu ”(委托 某 进出口 企业 进口), jednocześnie składający się z 18 znaków ujednoliconego publicznego kodu kredytowego osoby prawnej lub innej organizacji importującej wskazano przedsiębiorstwo eksportowe, któremu powierzono import.
 3. Jeżeli odprawa celna importu lub eksportu towarów w imieniu przedsiębiorstwa importująco-eksportowego jest dokonywana przez przedsiębiorstwo zgłaszające posiadające niezbędne kwalifikacje do reprezentowania interesów innych organizacji przed organami celnymi, informacje o przedsiębiorstwie importowo-eksportowym, które powierzyło służbę celną wskazana jest zgoda zgłaszającego.
 4. Nadawca albo odbiorca znajdujący się w specjalnej strefie kontroli celnej wskaże informację o faktycznym zarządcy tych towarów lub przedsiębiorstwie zarządzającym znajdującym się na terenie specjalnej strefy kontroli celnej;
 5. W przypadku gdy organizacja zajmująca się bezcłową sprzedażą towarów sprzedaje towary produkcji krajowej, które podlegają zwrotowi podatku przy eksporcie, wskazuje się nazwę organizacji do bezcłowej sprzedaży towarów.

4. CŁA PRZYWOZU / EKSPORTU / 进 出境 关 别

Na podstawie urzędu celnego w miejscu faktycznego przywozu lub wywozu towarów podaje się odpowiednią nazwę i kod urzędu celnego zgodnie z Tabelą kodów obszarów celnych ustalonych przez urząd celny.

W szczególnych przypadkach obowiązują następujące wymagania dotyczące napełniania:

 • W przypadku przemieszczania towarów importowanych między służbami celnymi (tranzyt celny importu) należy podać nazwę i kod urzędu celnego w miejscu wprowadzenia towarów.
 • W przypadku tranzytu celnego wywozu należy podać nazwę i kod urzędu celnego właściwego dla miejsca wywozu towarów.
 • Jeżeli towary są przemieszczane między obszarami celnymi w celu głębokiego przetwarzania pod kontrolą stosowaną w tranzycie celnym, w zgłoszeniu wywozowym podaje się nazwę i kod urzędu celnego właściwego dla miejsca wywozu towarów; nazwę i kod urzędu celnego miejsca importu towarów wskazuje się w zgłoszeniu przywozowym.
 • W przypadku przemieszczania lub alienacji towarów między różnymi strefami specjalnej kontroli celnej lub miejscami kontroli celnej, wskazuje się nazwę i kod celny w miejscu strefy specjalnej kontroli celnej lub miejsca kontroli skarbowej drugiej strony (kontrahenta) .
 • W przypadku pozostałych towarów rzeczywisty przywóz lub wywóz nie jest przeprowadzany, podaje się nazwę i kod urzędu celnego, który przyjął zgłoszenie.

5. DATA WYWOZU LUB IMPORTU / 进出口 日期

W przypadku importu, pole to wskazuje datę złożenia wniosku o wjazd pojazdu przewożącego importowany towar. W przypadku eksportu towaru pole to wskazuje datę zakończenia formalności związanych z wyjazdem środka transportu przewożącego wywożony towar; data nie jest wskazana przy składaniu zgłoszenia. W przypadku towarów, których rzeczywisty import lub eksport nie jest dokonywany, wskazuje się datę otrzymania zgłoszenia.

Data eksportu / importu składa się z 8 znaków: rok (cztery pierwsze znaki), miesiąc (dwa znaki), dzień (dwa znaki).

6. DATA ZŁOŻENIA OŚWIADCZENIA / 申报 日期

Data złożenia zgłoszenia - data przyjęcia przez organy celne danych zgłoszenia od nadawcy / odbiorcy towarów lub upoważnionego przedsiębiorstwa zgłaszającego. Jeżeli zgłoszenie dokonywane jest poprzez złożenie zgłoszenia elektronicznego, za datę złożenia zgłoszenia uznaje się datę zarejestrowania wpływu zgłoszenia w celnym systemie informatycznym. Jeżeli zgłoszenie następuje poprzez złożenie zgłoszenia w formie papierowej, za datę złożenia zgłoszenia uznaje się datę przyjęcia i rejestracji zgłoszenia celnego przez organ celny. Przy składaniu deklaracji pole to nie jest wypełnione.

Data zgłoszenia składa się z 8 znaków: rok (cztery pierwsze znaki), miesiąc (dwa znaki), dzień (dwa znaki).

7. NUMER REJESTRACYJNY / 备案 号

Wskazać numer „Wytycznych dotyczących opłat drogowych” wydanych przez organy celne, wytycznych dotyczących opłat specjalnej strefy kontroli celnej lub miejsca kontroli skarbowej, „Potwierdzenie pobrania i zwolnienia z opłat” lub innego dokumentu potwierdzającego rejestrację w procedurze zgłoszeniowej lub autoryzacyjnej w przypadku wykonania przez nadawcę / odbiorcę, ostatecznego odbiorcę lub ostatecznego nadawcę o formalnościach celnych w celu zgłoszenia rejestracji umowy na przetwarzanie surowców dostarczonych przez klienta (pobieranie opłat), weryfikacja i potwierdzenie odbioru, obniżenia lub zwolnienia z opłat celnych i innych formalności.

W jednym egzemplarzu zgłoszenia celnego można podać tylko jeden numer rejestracyjny. Obowiązują następujące szczegółowe wymagania dotyczące napełniania:

 1. W przypadku towarów podlegających opłacie (przetwarzanie surowców podlegających opłacie) wskazany jest numer „Wytycznych dotyczących opłat drogowych”, z wyjątkiem surowców pomocniczych o niewielkiej ilości i niskiej wartości, dla których zgodnie z przepisami obowiązują „Wytyczne dotyczące opłat drogowych” nie są wykorzystywane, a także w przypadku rejestracji i uiszczania należności celnych przy przekazywaniu towarów do sprzedaży na terenie ChRL podczas kontroli celnej w postaci późniejszej zapłaty cła.
  Podczas zgłaszania odprawy celnej w punkcie kontrolnym poza obszarem celnym, jeśli istnieje przewodnik pomocniczy dotyczący bezpośredniego kontaktu z organami celnymi poza obszarem celnym lub przewodnik pomocniczy dotyczący eksportu produktów wysoko przetworzonych poza obszar celny, numer przewodnika pomocniczego jest wskazany; jeżeli wskazówki cząstkowe dotyczące bezpośredniego kontaktu z organami celnymi w obszarze celnym lub wskazówki cząstkowe dotyczące wywozu produktów wysoko przetworzonych w obszarze celnym przewidują ograniczenie zgłoszenie celne tylko w odpowiednim obszarze celnym podany jest numer ogólnej wytycznej.
  Jeżeli gotowe produkty z przetworzenia surowców dostarczonych przez klienta na podstawie „Potwierdzenia pobrania i zwolnienia z cła” przejdą do reżimu importowego z całkowitym lub częściowym zwolnieniem z cła, numer „Potwierdzenia pobrania i zwolnienia z cła ”są wskazane w zgłoszeniu przywozowym, numer„ wytycznych ”jest wskazany w zgłoszeniu wywozowym dotyczącym handlu pobranego.
  Przy przemieszczaniu sprzętu do przetwarzania surowców dostarczonych przez klienta, przemieszczaniu się pomiędzy strefami specjalnej kontroli celnej sprzętu całkowicie lub częściowo zwolnionego z cła pomiędzy strefami specjalnej kontroli celnej, które są całkowicie lub częściowo zwolnione z cła, odpowiednio firma i firma wysyłająca wypełniają zgłoszenia celne w imporcie i eksporcie, aw polu „numer rejestracyjny” (备案 号) wskazany jest numer „Przewodnika po opłatach drogowych”.
 2. Jeżeli zgłoszenie celne dotyczy weryfikacji i potwierdzenia pobrania, obniżenia lub zwolnienia z należności celnych, należy wskazać numer „Potwierdzenie poboru i zwolnienia z należności celnych”.
 3. W przypadku towarów podlegających opłacie (przetwarzanie surowców podlegających opłacie) wskazany jest numer „Wytycznych dotyczących opłat za handel”, z wyjątkiem surowców pomocniczych o niewielkiej ilości i wartości, dla których zgodnie z przepisami obowiązują „Wytyczne dotyczące opłat drogowych "nie są stosowane, jak również w przypadku rejestracji i uiszczenia cła przy przekazywaniu towaru do sprzedaży na terenie ChRL podczas kontroli celnej w formie późniejszej zapłaty cła. Podczas zgłaszania odprawy celnej w punkcie kontrolnym poza obszarem celnym, jeśli istnieje przewodnik pomocniczy dotyczący bezpośredniego kontaktu z organami celnymi poza obszarem celnym lub przewodnik pomocniczy dotyczący eksportu produktów wysoko przetworzonych poza obszar celny, numer przewodnika pomocniczego jest wskazany; jeżeli wytyczne cząstkowe dotyczące bezpośredniego kontaktu z organami celnymi w obszarze celnym lub wytyczne szczegółowe dotyczące wywozu produktów wysoko przetworzonych w obszarze celnym przewidują ograniczenie dotyczące zgłoszenia celnego tylko w odpowiednim obszarze celnym, ogólny numer przewodnik jest wskazany. Jeżeli gotowe produkty z przetworzenia surowców dostarczonych przez klienta na podstawie „Potwierdzenia pobrania i zwolnienia z cła” przejdą do reżimu importowego z całkowitym lub częściowym zwolnieniem z cła, numer „Potwierdzenia pobrania i zwolnienia z cła ”są wskazane w zgłoszeniu przywozowym, numer„ Wytycznych ”w sprawie handlu za opłatą”. W przypadku przemieszczania sprzętu do przetwarzania surowców dostarczonych przez klienta, przemieszczania się między strefami specjalnej kontroli celnej sprzętu całkowicie lub częściowo zwolnionego z cła pomiędzy strefami specjalnej kontroli celnej, które są całkowicie lub częściowo zwolnione z cła, odpowiednio firma i firma wysyłająca wypełniają zgłoszenia celne w imporcie i eksporcie, aw polu „numer rejestracyjny” (备案 号) wskazany jest numer „Przewodnika po opłatach drogowych”.
 4. W przypadku, gdy organizacja zajmująca się bezcłową sprzedażą towarów sprzedaje towary produkcji krajowej ze zwrotem podatku przy eksporcie, to pole nie jest wypełnione.

8. ZAGRANICZNY NADAWCA LUB NADAWCA / 境外 收发货人

Odbiorcą zagranicznym jest zwykle kupujący, który zawarł i wykonuje umowę handlu zagranicznego, lub odbiorca przewidziany w umowie; Nadawca zagraniczny to zwykle sprzedawca, który zawarł i wykonuje umowę handlu zagranicznego.

To pole zawiera nazwę i kod zagranicznego nadawcy / odbiorcy. Z reguły nazwa jest podawana w języku angielskim; jeżeli zgodnie z wymogami kontroli i kwarantanny konieczne jest podanie nazwiska w innym języku obcym, nazwa ta jest podana po nazwie w języku angielskim w nawiasach krótkich; jeżeli przedsiębiorstwo jest upoważnionym przedsiębiorcą (AEO) państwa (terytorium) z wzajemnym uznawaniem AEO, kod AEO jest wskazany w następujący sposób: „kod państwa (terytorium) + kod celny przedsiębiorstwa”, na przykład Singapur (新加坡) Przedsiębiorstwo AEO (企业) SG123456789012 (kod kraju dla Singapuru + 12-cyfrowy kod przedsiębiorstwa); jeśli przedsiębiorstwo jest AEO państwa (terytorium) bez wzajemnego uznawania AEO, kod nie jest wskazany.

Jeżeli ze względu na szczególne okoliczności nie ma zagranicznego nadawcy / odbiorcy, zamiast nazwy i kodu podaje się „NIE”.

9. SPOSÓB TRANSPORTU / 运输 方式

Metody transportu obejmują metody rzeczywistego transportu oraz metody transportu specjalnego zapewniane przez organy celne; pierwsze to środki transportu dla faktycznego importu lub eksportu i są sklasyfikowane zgodnie z rodzajem pojazdu używanego do importu lub eksportu towarów; drugie to metody transportu bez faktycznego importu lub eksportu towarów i są klasyfikowane zgodnie ze zmianą reżimu towarowego w ChRL.

Odpowiedni środek transportu jest wybierany i wskazywany zgodnie z „Tabelą kodów dla środków transportu” ustaloną przez organy celne, na podstawie klasyfikacji środków transportu dla faktycznego importu lub eksportu towarów lub zmiany reżimu towarów na terenie ChRL.

 1. W szczególnych okolicznościach obowiązują następujące wymagania dotyczące napełniania:
  1. W przypadku importu lub eksportu towarów przesyłką ekspresową bez użycia przesyłek pocztowych wskazany jest faktyczny sposób transportu.
  2. Podczas przemieszczania importowanych towarów między celnymi jest to wskazane zgodnie z pojazdem, którym przewożony towar przybył na miejsce wprowadzenia na terytorium ChRL; w przypadku przemieszczania wywożonych towarów między celnymi jest to wskazane zgodnie z pojazdem, którym przewożony towar został wywieziony z miejsca wywozu z terytorium ChRL.
  3. W przypadku importowanych lub eksportowanych eksponatów i przedmiotów pozostawionych w prezencie, przekazanych do sprzedaży, które nie będą reeksportowane (importowane) i pozostawionych do sprzedaży w (poza) ChRL, wskazano „inny transport” (kod 9) .
  4. W przypadku towarów importowanych lub eksportowanych przez pasażerów w bagażu podręcznym podaje się „bagaż podręczny pasażera” (kod L).
  5. Przy przewozie towarów nieruchomym przedmiotem (w tym rurociągiem naftowym, wodociągiem, siecią elektroenergetyczną itp.), Wskazuje się „przewóz nieruchomym przedmiotem” (kod G).
 2. W przypadku zmiany reżimu dotyczącego towarów na terytorium ChRL bez faktycznego importu lub eksportu obowiązują następujące wymagania dotyczące wypełnienia:
  1. W przypadku importu towarów z głównego terytorium ChRL na terytorium strefy wolnocłowej lub transportu powrotnego do strefy wolnocłowej wskazuje się „strefę bez cła” (kod 0).
  2. W przypadku importu towarów z terytorium strefy celnej na terytorium ChRL poza strefą celną wskazuje się „strefę celną” (kod 7).
  3. W przypadku składowania towarów w magazynie kontroli wywozu lub zwrotu towarów do składu kontroli wywozowej na terytorium ChRL wskazuje się „magazyn czasowego składowania” (kod 1).
  4. W przypadku przekazania towarów ze składu celnego do sprzedaży lub przetworzenia w ChRL, wskazuje się „skład celny” (kod 8).
  5. Kiedy towary są przywożone z głównego terytorium ChRL do zamkniętego centrum logistycznego lub gdy towary są wywożone z zamkniętego centrum logistycznego do pozostałej części ChRL, wskazuje się „centrum logistyczne” (kod W).
  6. Gdy towary są importowane z głównego terytorium ChRL do celnego parku logistycznego lub gdy towary są eksportowane z celnego parku logistycznego do reszty ChRL, wskazuje się „park logistyczny” (kod X).
  7. W przypadku importu towarów do strefy wolnocłowej lub złożonej strefy celnej z pozostałej części ChRL (poza tymi strefami i niezwiązanymi z terytoriami specjalnej kontroli celnej i miejsc kontroli celnej) oraz importu towarów z pozostałej części terytorium ChRL na terytorium tych stref zamkniętych, „strefa portu zamkniętego / strefa zamknięć złożonych” (kod Y).
  8. W przypadku importu towarów do strefy przetwórstwa eksportowego, transgranicznej strefy przemysłowej Zhuhai-Macao (Zhuhai Park), strefy współpracy transgranicznej między ChRL a Kazachstanem Khorgos (odcinek chiński) z pozostałej części ChRL (poza tymi strefami) i niezwiązane z obszarami specjalnej kontroli celnej i miejsc kontroli celnej) oraz importu towarów z pozostałej części ChRL na terytorium tych stref, wskazany jest "obszar przetwarzania wywozu" (kod Z).
  9. Przy eksporcie towarów z terytorium ChRL do części Hongkongu strefy portowej zachodniego korytarza Shenzhen-Hongkong, a także przy imporcie i eksporcie towarów z głównego terytorium ChRL na terytorium chińskiej strony w strefa współpracy transgranicznej między ChRL a Kazachstanem Khorgos, „graniczna specjalna strefa robocza celna” (kod H).
  10. W przypadku wywozu towarów drugą linią wyznaczonego korytarza w celu zadeklarowania Hengqing New District i Pingtan Complex Experimental Zone (zwanych dalej łącznie - zintegrowanymi strefami doświadczalnymi) do reszty ChRL lub wywozu towarów z pozostałej części ChRL na terytorium złożonych stref eksperymentalnych wzdłuż drugiej linii dedykowanego korytarza do zgłaszania, a także podczas przemieszczania towarów w złożonej strefie doświadczalnej z deklaracją i opłaceniem ceł według wyboru wnioskodawcy, „złożona strefa doświadczalna” (kod T) jest wskazane.
  11. W przypadku przemieszczania lub przemieszczania towarów w strefach specjalnej kontroli celnej, przemieszczania towarów między strefami specjalnej kontroli celnej a miejscami kontroli celnej, przemieszczania towarów między strefami specjalnej kontroli celnej a resztą ChRL poza strefy, przemieszczania pozostałości przetworzonych surowców , produkty głębokiego przetworzenia, przekazanie towarów do realizacji w ChRL poza strefami specjalnej kontroli celnej, a także inny przepływ towarów na terytorium ChRL, wskazano „inny transport” (kod 9).

10. NAZWA POJAZDU I NUMER LOTU / 运输工具 名称 及 航次 号

To pole zawiera nazwę lub kod pojazdu używanego do importu lub eksportu towarów, a także numer lotu. Treść wpisana w tym polu musi całkowicie pokrywać się z treścią zgłoszenia ładunku (listu przewozowego) przekazanego organom celnym przez władze transportowe.

 1. Podczas wpisywania nazwy pojazdu obowiązują następujące szczegółowe wymagania dotyczące wypełnienia:
  1. Wymagania dotyczące wypełnienia zgłoszenia celnego przy załatwianiu formalności celnych bezpośrednio w miejscu importu lub eksportu towarów lub z wykorzystaniem ogólnopolskiego zintegrowanego systemu odpraw celnych:
   1. przy transporcie wodnym: wskazany jest numer rejestracyjny statku (w przypadku małych statków łączących się z Hongkongiem i Makau - numer rejestru dozoru) lub nazwę statku w języku angielskim;
   2. w transporcie drogowym: przed wprowadzeniem systemu regulacji listów przewozowych do przewozu drogowego wskazany jest krajowy państwowy numer rejestracyjny pojazdu używanego do transgranicznego przewozu towarów; w przypadku deklaracji z wykorzystaniem systemu wstępnej deklaracji w Shenzhen, wskazany jest krajowy numer rejestracyjny + „/” + „wstępna deklaracja” (提前 提前); po wprowadzeniu systemu regulowania listów przewozowych dla transportu drogowego pole to nie jest wypełnione;
   3. w przypadku transportu kolejowego: podać numer przewozu lub numer świadectwa przyjęcia;
   4. w przypadku transportu lotniczego: podać numer lotu;
   5. przy transporcie pocztowym: wskazany jest numer faktury paczki pocztowej;
   6. w przypadku transportu w inny sposób: określa się sposób transportu, na przykład: transport rurociągowy, zwierzę juczne itp.
  2. Wymagania dotyczące wypełnienia zgłoszenia celnego do przewozu towarów między organami celnymi (tranzyt celny):
   1. import:
    1. w przypadku przewozu drogą wodną: w przypadku przewozu bezpośredniego lub zgłoszenia wstępnego należy wpisać „@” + 16-cyfrowy tymczasowy numer rejestracyjny formularza zgłoszenia do przewozu tranzytowego (lub 13-cyfrowy numer listu przewozowego); w przypadku transportu z przeładunkiem pośrednim nazwa statku wpływającego do ChRL jest podana w języku angielskim;
    2. w przypadku przewozu koleją: w przypadku przewozu bezpośredniego lub zgłoszenia wstępnego należy wpisać „@” + 16-cyfrowy tymczasowy numer rejestracyjny formularza zgłoszenia do przewozu tranzytowego; w przypadku transportu z przeładunkiem pośrednim wskazany jest numer wagonu;
    3. w przypadku przewozu lotniczego: w przypadku przewozu bezpośredniego lub zgłoszenia wstępnego należy wpisać „@” + 16-cyfrowy tymczasowy numer rejestracyjny formularza zgłoszenia do przewozu tranzytowego (lub 13-cyfrowy numer listu przewozowego); w przypadku transportu z przeładunkiem pośrednim wskazano „@”;
    4. w przypadku transportu drogowego lub innego transportu: wpisać „@” + 16-cyfrowy tymczasowy numer rejestracyjny formularza zgłoszenia do przewozu tranzytowego (lub 13-cyfrowy numer listu przewozowego);
    5. przy wstępnym zadeklarowaniu przemieszczenia towarów przy użyciu którejkolwiek z powyższych metod transportu oraz na liście przewozowym używanym na terenie prowincji Guangdong, wskazuje się „@” + 13-cyfrowy numer listu przewozowego.
   2. eksport:
    1. przy transporcie wodnym: w przypadku eksportu bez przeładunków pośrednich należy wpisać „@” + 16-cyfrowy tymczasowy numer rejestracyjny formularza zgłoszenia do przewozu tranzytowego (lub 13-cyfrowy numer listu przewozowego); jeżeli w wielostronicowym zgłoszeniu celnym do przemieszczania towarów między organami celnymi konieczne jest jego użycie, to w miejscu nazwy pojazdu umieszcza się znak „@”; przy transporcie z przeładunkiem pośrednim przy wykorzystaniu transportu wodnego śródlądowego wskazana jest nazwa statku (barki) do przeładunku; korzystając z wewnętrznego transportu kolejowego - wskazać nazwę pociągu (4-cyfrowy kod obszaru celnego właściwego organu celnego + „POCIĄG”); z wykorzystaniem wewnętrznego transportu drogowego - wskazana jest nazwa pojazdu (4-cyfrowy kod obszaru celnego właściwego organu celnego + „TRUCK”);
    2. w przypadku transportu kolejowego: wpisać „@” + 16-cyfrowy tymczasowy numer rejestracyjny formularza zgłoszenia do przewozu tranzytowego (lub 13-cyfrowy numer listu przewozowego); jeżeli w wielostronicowym zgłoszeniu celnym do przewozu towarów między organami celnymi konieczne jest jego użycie, to w miejscu nazwy pojazdu widnieje znak „@”;
    3. w przypadku przewozu lotniczego: wpisać „@” + 16-cyfrowy tymczasowy numer rejestracyjny formularza zgłoszenia do przewozu tranzytowego (lub 13-cyfrowy numer listu przewozowego); jeżeli w wielostronicowym zgłoszeniu celnym do przewozu towarów między organami celnymi konieczne jest jego użycie, to w miejscu nazwy pojazdu widnieje znak „@”;
    4. w przypadku transportu innym środkiem transportu: wpisać „@” + 16-cyfrowy tymczasowy numer rejestracyjny formularza zgłoszenia do przewozu tranzytowego (lub 13-cyfrowy numer listu przewozowego);
   3. Przy dokonywaniu formalności celnych metodą skonsolidowanego zgłoszenia celnego „zgłoszenie skonsolidowane” jest wskazane w zgłoszeniu celnym.
   4. W przypadku, gdy organizacja zajmująca się bezcłową sprzedażą towarów sprzedaje towary produkcji krajowej ze zwrotem podatku przy eksporcie, to pole nie jest wypełnione.
   5. Jeżeli rzeczywisty import lub eksport towarów nie jest realizowany, pole to nie jest wypełnione.
 2. Podczas wprowadzania numeru lotu obowiązują następujące szczegółowe wymagania dotyczące wypełnienia:
  1. Wymagania dotyczące wypełnienia zgłoszenia celnego przy załatwianiu formalności celnych bezpośrednio w miejscu importu lub eksportu towarów lub z wykorzystaniem ogólnopolskiego zintegrowanego systemu odpraw celnych:
   1. w przypadku transportu wodnego: wskazany jest numer rejsu statku;
   2. w transporcie drogowym: przed wprowadzeniem systemu regulacji listów przewozowych do transportu drogowego wskazana jest 8-cyfrowa data wjazdu lub wyjazdu pojazdu (z czego 4 pierwsze znaki to rok, 2 znaki to miesiąc, 2 znaki to dzień; dalej również); po wprowadzeniu systemu regulacji listów przewozowych w transporcie drogowym wskazuje się kod pojazdu;
   3. w przypadku transportu kolejowego: wskazana jest data wjazdu lub wyjazdu pociągu;
   4. do transportu lotniczego: bez napełnienia;
   5. w przypadku transportu pocztowego: wskazana jest data wjazdu lub wyjazdu pojazdu;
   6. w przypadku transportu innym sposobem: nie wypełniony.
  2. Wymagania dotyczące wypełnienia zgłoszenia celnego do przewozu towarów między organami celnymi (tranzyt celny):
   1. import:
    1. w przypadku transportu wodnego: w przypadku transportu z przeładunkiem pośrednim wskazać „@” + numer rejsu głównego statku liniowego wpływającego do ChRL; w przypadku transportu bezpośredniego lub zgłoszenia wstępnego nie wypełniono;
    2. podczas transportu drogowego: bez napełnienia;
    3. w przypadku transportu kolejowego: wskazać „@” + datę wjazdu lub wyjazdu; d) do transportu lotniczego: nie napełnione; e) w przypadku transportu w inny sposób: nie wypełniać;
   2. eksport:
    1. przy transporcie wodnym: przy transporcie bez pośredniego przeładunku nie jest napełniony; w przypadku transportu z przeładunkiem pośrednim w transporcie wodnym śródlądowym wskazany jest numer rejsu statku (barki) do przeładunku; przy wykorzystaniu krajowego transportu kolejowego lub drogowego - 6 cyfrowa data rozpoczęcia przewozu (2 znaki - rok, 2 znaki - miesiąc, 2 znaki - dzień);
    2. przy eksporcie połączonym transportem drogowym i transportem kontenerowym: bez napełnienia;
    3. do transportu lotniczego: bez napełnienia;
    4. w przypadku transportu innym sposobem: nie wypełniony.
   3. W przypadku, gdy organizacja zajmująca się bezcłową sprzedażą towarów sprzedaje towary produkcji krajowej ze zwrotem podatku przy eksporcie, to pole nie jest wypełnione.
   4. Jeżeli rzeczywisty import lub eksport towarów nie jest realizowany, pole to nie jest wypełnione.

11. LICZBA PLAKIETEK TRANSPORTOWYCH / 提 运 单 号

To pole wskazuje numer listu przewozowego lub konosamentu. Jeden egzemplarz zgłoszenia celnego może zawierać tylko jeden numer konosamentu lub konosamentu; jeżeli ładunek towarów na jednej fakturze (fakturze) odpowiada kilku konosamentom lub listom przewozowym, dla każdego konosament lub konosament wypełnia się oddzielną deklarację.

Obowiązują następujące szczegółowe wymagania dotyczące napełniania:

 1. Wymagania dotyczące wypełnienia zgłoszenia celnego przy załatwianiu formalności celnych bezpośrednio w miejscu importu lub eksportu towarów lub z wykorzystaniem ogólnopolskiego zintegrowanego systemu odpraw celnych:
  1. Przy transporcie wodnym: wskazany jest numer listu przewozowego do eksportu lub importu; jeżeli istnieje wewnętrzny list przewozowy, numer listu przewozowego do eksportu lub importu jest wskazany + "*" + numer wewnętrznego listu przewozowego.
  2. W transporcie drogowym: przed wprowadzeniem systemu regulacji listów przewozowych w transporcie drogowym nie zakończono; po wprowadzeniu systemu regulacji listów przewozowych dla transportu drogowego wskazuje się numer ogólnego listu przewozowego do eksportu lub importu.
  3. W przypadku transportu kolejowego: wskazany jest numer listu przewozowego.
  4. W przypadku transportu lotniczego: podać numer ogólnego listu przewozowego + „_” + numer listu przewozowego; w przypadku braku konosamentu podaje się numer ogólnego listu przewozowego.
  5. Przy transporcie pocztowym: wskazany jest numer faktury paczki pocztowej.
 2. Wymagania dotyczące wypełnienia zgłoszenia celnego do przewozu towarów między organami celnymi (tranzyt celny):
  1. Import:
   1. w przypadku transportu drogą wodną: w przypadku transportu bezpośredniego lub transportu z przeładunkiem pośrednim podaje się numer listu przewozowego; nie wypełnione podczas zgłoszenia wstępnego;
   2. w przypadku transportu kolejowego: w przypadku transportu bezpośredniego lub transportu z przeładunkiem pośrednim podaje się numer listu kolejowego; nie wypełnione podczas zgłoszenia wstępnego;
   3. w przypadku transportu lotniczego: w przypadku transportu bezpośredniego lub transportu z przeładunkiem pośrednim wskazany jest numer ogólnego listu przewozowego + „_” + numer listu przewozowego; nie wypełnione podczas zgłoszenia wstępnego;
   4. w przypadku transportu inną metodą: bez napełnienia;
   5. w przypadku transportu drogowego towarów między urzędami celnymi w prowincji Guangdong po imporcie towarów powyższymi środkami transportu: wskazany jest numer rejestracyjny pojazdu.
  2. Eksport:
   1. przy transporcie wodnym: przy transporcie z przeładunkiem pośrednim podaje się numer konosamentu; do transportu bez pośredniego przeładunku nie jest wypełniony; przy wstępnym zgłoszeniu towarów przewożonych drogowo między celnymi w prowincji Guangdong, podaje się numer rejestracyjny pojazdu przewożącego towary;
   2. w przypadku transportu inną metodą: bez napełnienia; przy wstępnym zgłoszeniu towarów przewożonych drogowo między służbami celnymi w prowincji Guangdong podaje się numer rejestracyjny pojazdu przewożącego towary.
  3. Dokonując formalności celnych metodą skonsolidowanego zgłoszenia celnego, zgłoszenie celne wskazuje datę rozpoczęcia i zakończenia importu i eksportu towarów zgodnie ze specyfikacją zgłoszenia skonsolidowanego (4 znaki - rok, 2 znaki - miesiąc, 2 znaki - dzień, 4 znaki - rok, 2 znaki - miesiąc, 2 znaki - dzień).
  4. Jeżeli rzeczywisty import lub eksport towarów nie jest realizowany, pole to nie jest wypełnione.

12. MIEJSCE PRZECHOWYWANIA TOWARÓW / 货物 存放 地点

Pole to wskazuje instytucję lub miejsce składowania towarów po imporcie, w tym miejsce wykonywania pracy na potrzeby kontroli celnej (magazyn tymczasowy), magazyn sortowania, stałe miejsce przetwarzania, miejsce kwarantanny, własny magazyn przedsiębiorstw itp.

13. ODBIORCA KOŃCOWY / NADAWCA / 消费 使用 单位 / 生产 销售 单位

 1. Wprowadzając informacje o ostatecznym odbiorcy, podaje się nazwę znanego końcowego konsumenta lub użytkownika towarów importowanych na terytorium ChRL, w tym:
  1. Organizacje, które samodzielnie importują towary z zagranicy.
  2. Organizacja, która powierzyła import towarów przedsiębiorstwu importowo-eksportowemu.
 2. Wprowadzając informacje o ostatecznym nadawcy, podaje się nazwę znanego producenta lub sprzedawcy wywożonych towarów na terytorium ChRL, w tym:
  1. Organizacje, które samodzielnie eksportują towary.
  2. Organizacja, która powierzyła eksport towarów przedsiębiorstwu importowo-eksportowemu.
  3. Gdy organizacja zajmująca się bezcłową sprzedażą towarów sprzedaje towary produkcji krajowej ze zwrotem podatku na eksport, wskazany jest sklep wolnocłowy pod kierownictwem tej organizacji.
 3. Informacje o ostatecznym odbiorcy / nadawcy towarów w zgłoszeniu celnym do importu lub eksportu towarów, które są w całości lub częściowo zwolnione z cła, muszą w pełni pokrywać się z informacją o „wnioskodawcy ubiegającym się o świadczenia” określoną w „Potwierdzeniu ChRL w sprawie poboru i zwolnienia z cła przy imporcie i eksporcie towarów ”(dalej -„ Potwierdzenie pobrania i zwolnienia z cła ”); w przypadku przemieszczania towarów między miejscem kontroli celnej a terytorium obcym jako ostateczny odbiorca / nadawca wskazana jest nazwa miejsca kontroli celnej (w centrach logistyki celnej kategorii B nazwa przedsiębiorstwa na terytorium wskazano centrum logistyczne).
 4. W strefach specjalnej kontroli celnej jako ostateczny odbiorca / nadawca wskazany jest podmiot zarządzający tą strefą („organizacja przetwórcza” lub „magazyn”).
 5. Wymagania dotyczące wpisania kodu:
  1. Wskazano 18-cyfrowy ujednolicony kod publicznej zdolności kredytowej podmiotu prawnego lub innej organizacji.
  2. Jeżeli nie ma 18-cyfrowego jednolitego publicznego kodu ratingu kredytowego, wskazuje się „NIE”.
 6. Jeżeli na terytorium ChRL konsument końcowy lub użytkownik towarów przywożonych do ChRL lub producent lub sprzedawca towarów wywożonych z ChRL jest osobą fizyczną, numer dowodu osobistego, numer paszportu, numer dowodu osobistego należy wskazać rodaka z Tajwanu lub numer innego ważnego dowodu osobistego oraz podać imię i nazwisko.

14. METODA KONTROLI / 监管 方式

Metoda kontroli - metoda kontroli celnej podczas importu i eksportu towarów, ustalona na podstawie formy operacji eksportowo-importowych w obrocie międzynarodowym, uwzględniająca pobór ceł, statystyki i warunki kontroli celnej przepływu towarów. Kod metody kontroli składa się z 4 znaków, z których dwa pierwsze to kod klasyfikacyjny nadany zgodnie z wymogami kontroli celnej i regulacji komputerowej, a ostatnie dwa to kod formularza operacji eksport-import, opracowany z uwzględnieniem międzynarodowe standardy.

W polu tym, na podstawie rzeczywistych warunków transakcji handlu zagranicznego, wskazana jest skrócona nazwa metody kontroli oraz jej kod, wybrany zgodnie z ustaloną przez organy celne „Tabelą kodów metod kontroli”. W jednym egzemplarzu zgłoszenia celnego można wskazać tylko jeden kod metody kontroli.

W szczególnych okolicznościach obowiązują następujące wymagania dotyczące wypełnienia pola dotyczącego sposobu kontroli przy przetwarzaniu surowców dostarczonych przez klienta:

 1. W przypadku importu surowców pomocniczych o niewielkiej ilości i niskiej wartości (tj. Surowców pomocniczych o niskiej wartości do 5 USD i w ramach 000 rodzajów), dla których nie stosuje się „Tolling Trade Guide”, „surowce pomocnicze o niskiej wartości wartość ”. Jeśli stosowane są „Wytyczne dotyczące opłat drogowych”, wskazywana jest metoda kontroli określona w „Wytycznych dotyczących opłat drogowych”.
 2. Przy przekazywaniu płatnych surowców w przetwórstwie do sprzedaży na terytorium ChRL, a także przy rejestracji importu jako surowce i materiały produktów gotowych, towary wadliwe, towary w toku do sprzedaży w ChRL, wskazano " transfer przekazanych surowców do sprzedaży do ChRL ”lub„ przekazanie do realizacji przywożonych surowców w ChRL ”; przy przenoszeniu gotowych produktów z przetworzenia surowców dostarczonych przez klienta do kategorii towarów importowanych z całkowitym lub częściowym zwolnieniem z cła na podstawie „Potwierdzenia poboru i zwolnienia z cła”, deklaracje eksportowe i importowe wypełniane są: zgłoszenie wywozowe wskazuje „całkowite lub częściowe zwolnienie z cła na wyroby gotowe z dostarczonych surowców” lub „całkowite lub częściowe zwolnienie z cła na produkty gotowe z importowanych surowców”, zgłoszenie przywozowe wskazuje metodę zgodną z faktyczną metodą kontroli .
 3. W przypadku importu powrotnego (import) lub reeksportu (eksport) z powodu incydentu produktów gotowych podczas eksportu produktów przetwarzania surowców dostarczonych przez klienta, wskazano „zwrot / wymianę wyrobów gotowych z dostarczonego surowca materiały ”lub„ zwrot / wymiana gotowych produktów z importowanych surowców ”; w przypadku powrotnego wywozu (wywozu) lub ponownego importu (importu) surowców i części w związku z wymianą przy imporcie surowców do przetworzenia wskazano „zwrot / wymianę dostarczonych surowców lub części” lub „zwrot / wymiana importowanych surowców lub części ”; w przypadku powrotnego wywozu (wywozu) pozostałości surowców i części, odpadów powstałych w procesie przetwarzania, a także powrotnego wywozu (wywozu) wcześniej przywiezionych surowców i części z przyczyn związanych z jakością, specyfikacją i innymi przyczynami bez importu podobnych towarów w ramach wymiany wskazane jest „eksport dostarczonych surowców i części”, „wywóz odpadów z dostarczonych surowców”, „wywóz importowanych surowców i części”, „wywóz odpadów z importowanych surowców. ”
 4. Przekazując odpady i produkty uboczne z przetwarzania dostarczonych przez klientów surowców przeznaczonych do sprzedaży w ChRL, wypełnia się deklarację przywozową, która wskazuje „przekazanie odpadów z dostarczonych surowców do sprzedaży do ChRL” lub „przekazanie odpady z importowanych surowców do sprzedaży w ChRL ”.
 5. W przypadku przeniesienia przez przedsiębiorstwo do eksterminacja opłaty za towary bez generowania przychodu, to jeżeli towary te są surowcami, częściami lub towarami wadliwymi, wskazuje się „zniszczenie surowców i części”, jeżeli towary te są odpadami lub produktami ubocznymi, wskazuje się „niszczenie odpadów”. Kiedy przedsiębiorstwo przekazuje towary z myta do zniszczenia z otrzymaniem dochodu, wskazuje się „przekazanie odpadów z dostarczonych surowców do sprzedaży w ChRL” lub „przekazanie odpadów z przekazanych surowców do sprzedaży w ChRL”.
 6. Gdy organizacja zajmująca się bezcłową sprzedażą towarów sprzedaje towary produkcji krajowej za zwrotem podatku na eksport, wskazuje się „inne”.

15. CHARAKTER POBORU I ZWOLNIENIE Z CŁA / 征免 性质

W polu tym, w oparciu o stan faktyczny, należy wskazać skróconą nazwę charakterystyki poboru i zwolnienia z należności celnych oraz jej kod, wybrany zgodnie z „Tabelą kodów rodzaju poboru i zwolnienia z należności celnych” ustaloną przez organy celne; jeżeli istnieje „Potwierdzenie poboru i zwolnienia z cła” wydane przez organy celne, wskazuje się charakter poboru i zwolnienia z cła, przewidziane w tym potwierdzeniu. W jednym egzemplarzu zgłoszenia celnego można wskazać tylko jeden rodzaj cech poboru i zwolnienia z należności celnych.

Przy wypełnianiu zgłoszenia celnego w ramach handlu pobranego opłatami podaje się skrót nazwy charakterystyki poboru i zwolnienia z cła oraz jego kod przewidziany w wydanych przez organy celne „Wytycznych dla handlu pobranego”. W szczególnych okolicznościach obowiązują następujące wymagania dotyczące napełniania:

 1. Przekazując pobrane towary handlowe na sprzedaż w ChRL, podaje się dane o faktycznych okolicznościach (na przykład pobór ceł w zwykły sposób, towary na działalność naukową i edukacyjną, inne zasady określone prawem itp.).
 2. W przypadku powrotnego eksportu (eksportu) surowców i części, powrotnego importu (importu) gotowych produktów, wskazane są „inne zasady określone prawem”.
 3. Przy przekazywaniu towarów w ramach handlu za opłatą nie jest on wypełniany.
 4. Gdy organizacja zajmująca się bezcłową sprzedażą towarów sprzedaje towary wyprodukowane w kraju za zwrotem podatku z tytułu eksportu, wskazuje się „inne przepisy przewidziane prawem”.

16. NUMER LICENCJI / 许可证 号

W polu tym podaje się numer licencji na import (eksport), licencję na import (eksport) towarów i technologii podwójnego zastosowania, licencję na eksport towarów i technologii podwójnego zastosowania (skierowaną), licencję na czasowy wywóz wyrobów włókienniczych, pozwolenie na wywóz (w ramach handlu za opłatą), pozwolenia na wywóz (w ramach małego handlu przygranicznego).

Gdy organizacja zajmująca się bezcłową sprzedażą towarów sprzedaje towary produkcji krajowej ze zwrotem podatku za eksport, nie jest wypełniona.

W jednym egzemplarzu zgłoszenia celnego można podać tylko jeden numer licencji.

17. PORT WYSYŁKI / 启运 港

W tym polu w przypadku importu (importu) towarów pierwszy port załadunku towarów za granicę jest wskazany przed przybyciem tych towarów na obszar celny ChRL.

Zgodnie ze stanem faktycznym nazwa portu i jego kod podane są zgodnie z „Tabelą kodów portów morskich” ustaloną przez organy celne; jeżeli port nie jest wymieniony w „Tabeli kodów portów morskich”, podaje się nazwę i kod odpowiedniego państwa. W przypadku wywozu towarów ze specjalnego obszaru kontroli celnej lub miejsca kontroli celnej do ChRL poza tymi strefami należy podać nazwę i kod odpowiedniego specjalnego obszaru kontroli celnej lub miejsca kontroli celnej zgodnie z „Tabelą portów morskich”; jeżeli ta strefa lub lokalizacja nie jest wymieniona w „Tabeli kodów portów morskich”, należy wskazać „nieokreśloną specjalną strefę kontroli” (未列 出 的 特殊 监管 区) i jej kod. Jeżeli rzeczywisty przywóz lub wywóz towarów nie ma miejsca, należy wskazać „w ChRL” (中国 境内) i odpowiedni kod.

18. NUMER UMOWY LUB UMOWY / 合同 协议 号

W tym polu podaje się numer umowy na eksport-import towarów (w tym umowy lub zamówienia). W przypadku braku transakcji handlowej nie jest ona zakończona.

Pole to nie jest wypełnione, gdy organizacja zajmująca się bezcłową sprzedażą towarów sprzedaje towary produkcji krajowej, które podlegają zwrotowi podatku przy eksporcie.

19. PAŃSTWO (TERYTORIUM) HANDLU / 贸易 国 (地区)

Podczas importu towarów w wyniku transakcji handlowej wskazany jest stan (terytorium) zakupu towarów, podczas eksportu towarów wskazany jest stan (terytorium) sprzedaży towarów. W przypadku braku transakcji handlowej wskazuje się państwo (terytorium), do którego należy właściciel własności towaru.

To pole wskazuje nazwę odpowiedniego stanu (terytorium) w języku chińskim i jego kod, wybrany zgodnie z „Tabelą kodów stanów (terytoriów)” ustaloną przez organy celne.

20. PAŃSTWO (TERYTORIUM) DEPARTAMENTU / PAŃSTWO (TERYTORIUM) PRZEZNACZENIA / 启运 国 (地区) / 运抵 国 (地区)

Stan (terytorium) wyjścia w przypadku importu (importu) towarów to stan (terytorium), z którego towary są wysyłane do ChRL bezpośrednio lub z tranzytem przez inne państwo (terytorium), pod warunkiem że w tym innym państwie (terytorium) w przypadku towarów występują jakiekolwiek transakcje o charakterze handlowym.

Jako państwo (terytorium) przeznaczenia przy eksporcie (eksporcie) towarów, państwo (terytorium), do którego towary są wysyłane z granicy celnej ChRL bezpośrednio lub z tranzytem przez inny stan (terytorium), pod warunkiem, że w tym innym państwie ( terytorium) w stosunku do towarów nie przeprowadza żadnych transakcji handlowych.

W przypadku importu i eksportu towarów transportem bezpośrednim bez przeładunku (tranzytu) przez państwo (terytorium) trzecie państwo (terytorium) wyjścia jest stanem (terytorium) portu załadunku importowanych towarów; stan (terytorium) przeznaczenia to stan (terytorium) portu przeznaczenia wywożonych towarów.

Jeżeli przy imporcie i eksporcie towarów z przeładunkiem (tranzytem) przez państwo (terytorium) trzecie w tym państwie (terytorium) trzecim wykonywane są w stosunku do towaru operacje o charakterze handlowym, wówczas stanem (terytorium) tranzytu jest państwo (terytorium) wyjazdu lub przeznaczenia.

W tym polu znajduje się nazwa w języku chińskim oraz kod stanu (terytorium) wyjścia lub przeznaczenia, wybrany zgodnie z „Tabelą kodów stanów (terytoriów)” ustalonych przez urzędy celne.

W przypadku braku faktycznego importu lub eksportu towarów wskazuje się „Chiny” (中国) i odpowiedni kod.

21. PORT TRANZYTU I PORT PRZEZNACZENIA / 经 停 港 / 指 运

Ostatni port załadunku towarów za granicę przed przybyciem tych towarów na obszar celny ChRL jest wskazany jako port tranzytowy dla importu (importu) towarów.

Port końcowego przeznaczenia za granicą podczas transportu towarów jest wskazany jako port przeznaczenia w przypadku eksportu (eksportu) towarów; jeżeli ostateczny port docelowy jest z góry nieznany, wskazany jest port docelowy.

Zgodnie ze stanem faktycznym nazwa portu i jego kod podane są zgodnie z „Tabelą kodów portów morskich” ustaloną przez organy celne; jeżeli nazwa lub kod portu tranzytowego lub portu przeznaczenia nie są wymienione w „Tabeli kodów portów morskich”, można podać nazwę i kod danego państwa.

Jeżeli rzeczywisty przywóz lub wywóz towarów nie ma miejsca, należy wskazać „w ChRL” (中国 境内) i odpowiedni kod.

22. PUNKT WEJŚCIA I WYJŚCIA / 入境 口岸 / 离境 口岸

Jako punkt wejścia w przypadku importu (importu) towarów podaje się nazwę w języku chińskim oraz kod pierwszego punktu kontrolnego w ChRL, do którego przyjeżdża pojazd z zagranicy;

 • w przypadku multimodalnego transportu transgranicznego podaje się nazwę w języku chińskim i kod punktu kontrolnego w ChRL, w którym odbywa się transport multimodalny produkt ostatecznie pozostaje na terytorium kraju;
 • podczas tranzytu towarów podaje się nazwę w języku chińskim i kod pierwszego punktu kontroli, w którym towary wjeżdżają do ChRL;
 • w przypadku importu towarów ze specjalnego obszaru kontroli celnej lub miejsca kontroli celnej, podaje się nazwę w języku chińskim oraz kod specjalnego obszaru kontroli celnej lub miejsca kontroli celnej;
 • w innych przypadkach, gdy rzeczywisty import lub eksport towarów nie jest dokonywany, podaje się nazwę miasta, w którym znajduje się towar, oraz jego kod.

Nazwę w języku chińskim i kod pierwszego punktu kontroli przed opuszczeniem ChRL pojazdu przewożącego wywożone towary wskazano jako punkt wyjścia;

 • w przypadku multimodalnego transportu transgranicznego podaje się nazwę w języku chińskim i kod punktu kontrolnego w ChRL, w którym towary przewożone transportem multimodalnym opuszczają kraj po raz pierwszy;
 • gdy towary są w tranzycie, podaje się nazwę w języku chińskim i kod pierwszego punktu kontrolnego przy eksporcie towarów za granicę;
 • w przypadku eksportu towarów za granicę ze specjalnej strefy kontroli celnej lub miejsca kontroli celnej, podaje się nazwę w języku chińskim oraz kod specjalnego obszaru kontroli celnej lub miejsca kontroli celnej;
 • w innych przypadkach, gdy rzeczywisty import lub eksport towarów nie jest dokonywany, podaje się nazwę miasta, w którym znajduje się towar, oraz jego kod.

Rodzaje punktów wejścia i wyjścia obejmują porty morskie, mariny, lotniska, terminale transportu towarowego na lotniskach, przejścia graniczne, stacje kolejowe, punkty załadunku i rozładunku pojazdów, miejsca kontroli pojazdów, porty lądowe, specjalne strefy kontroli celnej zlokalizowane na punkt kontrolny terytorium itp. Pole to wskazuje nazwę chińskiego punktu kontrolnego i jego kod, wybrany zgodnie z „Tabelą kodów punktów kontrolnych” ustaloną przez organy celne.

23. RODZAJ OPAKOWANIA / 包装 种类

Rodzaje opakowań wskazane przy imporcie lub eksporcie towarów obejmują opakowania transportowe (opakowania wysyłkowe) oraz inne rodzaje opakowań. W tym polu wskazany jest rodzaj opakowania i jego kod wybrany zgodnie z „Tabelą kodów dla rodzajów opakowań” ustaloną przez organy celne.

Opakowanie wysyłkowe - opakowanie zapewniane przez list przewozowy dla jednej sztuki towaru; inne rodzaje opakowań to różnego rodzaju opakowania (pojemniki) towarów, a także materiały na podłoże pochodzenia roślinnego itp.

24. LICZBA MIEJSC / 件 数

W polu tym podaje się liczbę pozycji towarów importowanych lub eksportowanych w paczce (według liczby transportowanych paczek towarów). W szczególnych okolicznościach obowiązują następujące zasady napełniania:

 1. Jeżeli w zgłoszeniu ładunku określa się liczbę sztuk w kontenerach, należy wskazać liczbę kontenerów.
 2. Jeżeli liczba sztuk jest określona na paletach w deklaracji ładunku, wskazana jest liczba palet.

To pole nie może mieć wartości zero; w przypadku towarów bez opakowania wskazano „1”.

25. WAGA BRUTTO (KG) / 毛重 (千克)

Wskazana jest całkowita waga importowanych lub eksportowanych towarów, łącznie z ich opakowaniem (kontenerem). Jednostka miary - 1 kg; jeśli waga jest mniejsza niż 1 kg, w tym polu należy wpisać „1”.

26. WAGA NETTO (KG) / 净重 (千克)

Podana jest wagabrutto towary importowane lub eksportowane, pomniejszone o wagę opakowania zewnętrznego, czyli rzeczywistą wagę towaru. Jednostka miary - 1 kg; jeżeli waga jest mniejsza niż 1 kg, w tym polu należy wpisać „1”.

27. WARUNKI DOSTAWY / 成交 方式

W oparciu o warunki faktycznej transakcji na cenę towarów importowanych lub eksportowanych, wskazane są warunki dostawy (sposób transakcji), dobierane zgodnie z ustaloną przez organy celne „Tabelą kodów terminów dostawy”. Jeżeli rzeczywisty import lub eksport towarów nie jest dokonywany, import wskazuje CIF, podczas eksportu FOB.

28. KOSZTY PRZEWOZU / 运费

W przypadku importu (importu) towarów, koszty transportu towarów (fracht) przed rozładunkiem w miejscu wjazdu na terytorium ChRL; przy eksporcie (eksporcie) towarów koszty transportu są wskazywane po załadowaniu w miejscu wywozu towarów z terytorium ChRL.

Koszty transportu można wskazać na jeden z trzech sposobów (fracht na jednostkę, całkowity fracht lub stawka frachtowa) z odpowiednim znakiem (znak „1” oznacza stawkę frachtową, „2” - fracht na jednostkę, czyli jedną tonę towaru, „3” - łączna kwota frachtu), a także wpisując odpowiedni kod waluty, wybrany zgodnie z „Tabelą kodów walut” ustaloną przez organy celne.

Pole to nie jest wypełnione, gdy organizacja zajmująca się bezcłową sprzedażą towarów sprzedaje towary produkcji krajowej, które podlegają zwrotowi podatku przy eksporcie.

29. KOSZTY UBEZPIECZENIA / 保费

Przy imporcie (imporcie) towarów wskazana jest kwota kosztów ubezpieczenia przed rozładunkiem w miejscu importu do ChRL; przy eksporcie (eksporcie) towarów wskazane są koszty ubezpieczenia po załadunku w miejscu wywozu towarów z terytorium ChRL.

Koszty ubezpieczenia można wskazać na jeden z dwóch sposobów (suma kosztów ubezpieczenia lub stawka kosztu ubezpieczenia) odpowiednim znakiem (znak „1” oznacza stawkę kosztów ubezpieczenia, „3” - łączna kwota kosztów ubezpieczenia) i wpisując odpowiedni kod waluty, wybrany zgodnie z „Tabelą kodów walut” ustaloną przez organy celne.

Pole to nie jest wypełnione, gdy organizacja zajmująca się bezcłową sprzedażą towarów sprzedaje towary produkcji krajowej, które podlegają zwrotowi podatku przy eksporcie.

30. INNE KOSZTY / 杂费

Pole to wskazuje wydatki dodatkowo do ceny towaru objętego transakcją, która na podstawie odpowiednich przepisów Rozporządzenia ChRL „O cłach eksportowych i importowych” musi być wliczona w całkowitą wartość celną lub odjęta od pełnej Wartość celna. Inne wydatki można wskazać na jeden z dwóch sposobów (całkowita kwota różnych wydatków lub stawka różnych wydatków) z wprowadzeniem odpowiedniego znaku (znak „1” oznacza stawkę różnych wydatków, „3” - łączna kwota innych wydatków), a także poprzez wpisanie odpowiedniego kodu waluty, wybranego zgodnie z „Tabelą kodów walut” ustaloną przez organy celne.

Inne wydatki, które mają zostać uwzględnione w pełnej wartości celnej, są wskazywane jako liczba dodatnia lub stawka dodatnia; inne wydatki, które należy odliczyć od pełnej wartości celnej, są wskazywane jako liczba ujemna lub ze stawką ujemną.

Pole to nie jest wypełnione, gdy organizacja zajmująca się bezcłową sprzedażą towarów sprzedaje towary produkcji krajowej, które podlegają zwrotowi podatku przy eksporcie.

31. RODZAJE I LICZBY TOWARZYSZĄCYCH DOKUMENTÓW / 随附 单证 及 编号

W tym polu wskazane są kody innych zezwoleń na eksport i import, dokumenty do kontroli celnej (oprócz tych przewidzianych w punkcie 16 niniejszego regulaminu) oraz dokumenty towarzyszące, wybrane zgodnie z „Tabelą kodów dokumentów do kontroli celnej” oraz „Tabela kodów dokumentów towarzyszących”, ustalona przez organy celne, wraz z ich numerami.

To pole jest podzielone na dwie kolumny: kod dokumentu towarzyszącego (随附 单证 代码) i numer dokumentu towarzyszącego (随附 单证 编号). Kolumna „kod dokumentu towarzyszącego” wskazuje kod dokumentu, wybrany zgodnie z „Tabelą kodów dokumentów do kontroli celnej” oraz „Tabelą kodów dokumentów towarzyszących” ustaloną przez organy celne. Kolumna „numer dokumentu towarzyszącego” wskazuje numer dokumentu towarzyszącego.

 1. Składając zgłoszenie celne do zapłaty należności celnych w związku ze sprzedażą towarów handlowych podlegających opłatom za przejazd w ChRL (z wyjątkiem przypadków stosowania systemu regulacji handlu opłatami drogowymi Golden Gate II), w kolumnie "kod" wskazuje się znak "c" dokumentu towarzyszącego”, w kolumnie „numer dokumentu towarzyszącego” wskazuje numer aktu poboru należności celnych w związku z przekazaniem towarów do sprzedaży w ChRL, zatwierdzonego i zatwierdzonego przez organy celne.
 2. Jeżeli przy imporcie lub eksporcie towarów w ramach zwykłego handlu zastosowanie umownej (umownej) lub specjalnej preferencyjnej stawki celnej (dalej łącznie - stawka preferencyjna) jest możliwe tylko na podstawie świadectwa pochodzenia (a forma regulacji bez możliwości podania kraju pochodzenia), w kolumnie „kod dokumentu towarzyszącego” wskazać znak „Y”, w kolumnie „numer dokumentu towarzyszącego” wskazać „(kod umowy handlowej)” + „numer świadectwa pochodzenia”. Jeżeli stosowanie preferencyjnej stawki celnej jest dozwolone na podstawie świadectwa pochodzenia lub deklaracji kraju pochodzenia (formularz regulacyjny z możliwością deklaracji kraju pochodzenia), znak „Y” jest wskazany w kolumnie „kod dokumentu towarzyszącego”, w kolumnie „numer dokumentu towarzyszącego”, „(kod handlowy)” + znak „C” (przy składaniu wniosku na podstawie świadectwa pochodzenia) lub podpis „D” (przy składaniu wniosku na podstawie deklaracji kraju pochodzenia) + „numer świadectwa pochodzenia (lub numer porządkowy deklaracji kraju pochodzenia)”. Jeden egzemplarz zgłoszenia celnego odpowiada jednemu świadectwu pochodzenia lub deklaracji kraju pochodzenia. Następujące kody są używane w umowach handlowych:
  • „01” - umowa APEC;
  • „02” - Umowa o Strefie Wolnego Handlu ChRL-ASEAN;
  • „03” - Umowa między Chinami a Specjalnym Regionem Administracyjnym Hongkong o ścisłym partnerstwie gospodarczym (CEPA-Hongkong);
  • „04” - Umowa między ChRL a Specjalnym Regionem Administracyjnym Makau o ścisłym partnerstwie gospodarczym (CEPA-Makau);
  • „06” - środki dotyczące zerowego cła na produkty rolne z Tajwanu;
  • „07” - Umowa o strefie wolnego handlu między Chinami a Pakistanem;
  • „08” - Umowa o Strefie Wolnego Handlu ChRL-Chile;
  • „10” - Umowa o strefie wolnego handlu ChRL-Nowa Zelandia;
  • „11” - Umowa o strefie wolnego handlu między Chinami a Singapurem;
  • „12” - Umowa o strefie wolnego handlu ChRL-Peru;
  • „13” - specjalny preferencyjny system celny w odniesieniu do krajów najsłabiej rozwiniętych;
  • „14” - Umowa ramowa o współpracy gospodarczej między brzegami Cieśniny Tajwańskiej (ECFA);
  • „15” - Umowa o strefie wolnego handlu ChRL-Kostaryka;
  • „16” - Umowa o strefie wolnego handlu między Chinami a Islandią;
  • „17” - Umowa o strefie wolnego handlu między Chinami a Szwajcarią;
  • „18” - Umowa o strefie wolnego handlu między Chinami a Australią;
  • „19” - Umowa o strefie wolnego handlu między ChRL a Republiką Korei;
  • „20” - Umowa o strefie wolnego handlu między Chinami a Gruzją.

Przy ubieganiu się o preferencyjną stawkę celną na towary sprzedawane w specjalnym obszarze kontroli celnej lub miejscu kontroli celnej, przy przemieszczaniu tych towarów do specjalnego obszaru kontroli celnej (lub miejsca kontroli celnej) lub ze specjalnego obszaru kontroli celnej (lub miejsce kontroli kaucji), a także przy sprzedaży w tych strefach (miejscach), informacja o dokumentach towarzyszących w zgłoszeniu celnym towaru do umowy handlowej jest wskazana zgodnie z powyższymi wymogami obowiązującymi w obrocie zwykłym, jeżeli prowadzona jest księgowość elektroniczna za pośrednictwem elektronicznego systemu wymiany danych o miejscu pochodzenia towarów; jeżeli nie ma elektronicznej księgowości w odniesieniu do danych zgłoszenia celnego towarów objętych umową handlową, to w kolumnie „kod dokumentu towarzyszącego” należy wpisać znak „Y”, w kolumnie „numer dokumentu towarzyszącego” wskazać „(kod umowy handlowej)” + „numer rejestracyjny dokumentu potwierdzającego miejsce pochodzenia”.

Numer ewidencyjny dokumentu potwierdzającego miejsce pochodzenia to numer nadawany automatycznie przez system po wprowadzeniu przez załadowcę (odbiorcę) lub jego przedstawiciela (zgłaszającego) do systemu elektronicznej informacji o dokumencie potwierdzającym miejsce pochodzenia importowanego lub eksportowanego towaru.

Gdy surowce są eksportowane na terytorium Specjalnego Regionu Administracyjnego Hongkong lub Specjalnego Regionu Administracyjnego Makau w celu produkcji towarów w ramach umów CEPA-Hongkong lub CEPA-Makau, informacje w deklaracji są wskazane zgodnie z wymogami obowiązującymi w ramach handel; odpowiedni numer rejestracyjny przypisany producentowi Specjalnego Regionu Administracyjnego Hongkong lub Specjalnego Regionu Administracyjnego Makau po rejestracji odpowiednio w Departamencie Handlu i Przemysłu Specjalnego Regionu Administracyjnego Hongkong lub w Biurze Ekonomicznym Specjalnego Regionu Administracyjnego Makau, jest wskazany w polu „powiązana rejestracja” (关联 备案).

„Tabela zgodności dokumentów” (单证 对应 关系 表) wskazuje zgodność numerów seryjnych towarów w zgłoszeniu celnym i świadectwie pochodzenia (deklaracja kraju pochodzenia). Numery seryjne towarów w zgłoszeniu celnym muszą zawierać odpowiednie numery seryjne towarów w świadectwie pochodzenia (deklaracja kraju pochodzenia); kolejność tych numerów nie jest wymagana. Jeżeli importując (importując) jedną przesyłkę towarów zgodnie z jednym zgłoszeniem celnym, część z nich nie podlega preferencyjnej stawce celnej, to numery seryjne tych towarów nie mogą być wskazane w „Tabeli zgodności dokumentów”. 3)

 1. W przypadku importu (importu) towarów o niewielkiej wartości, które są zwolnione ze świadectwa pochodzenia na podstawie umowy handlowej, w kolumnie „Kod dokumentu towarzyszącego” w kolumnie „Kod dokumentu towarzyszącego” znajduje się znak „Y”, „(kod umowy handlowej)” + „XJE00000 ”W kolumnie„ numer dokumentu towarzyszącego ”.Dane dotyczące towarów w„ Tabeli zgodności dokumentów ”do celów stosowania preferencyjnej stawki celnej są wskazywane na podstawie danych rzeczywistych; liczby wskazane w dokumentach towarzyszących muszą być takie same, jak numery w zgłoszeniu celnym dotyczącym stosowania preferencji.

32. OZNACZENIA I UWAGI / 标记 唛 码 及 备注

Obowiązują następujące wymagania dotyczące napełniania:

 1. Do znakowania stosuje się symbole alfabetyczne i numeryczne, które nie zawierają obrazów graficznych; w przypadku braku oznaczenia wskazuje się „N / M”.
 2. Jeżeli przedsiębiorca z udziałem zagranicznym zleca przedsiębiorstwu importowo-eksportowemu import sprzętu i przedmiotów do inwestycji (opłacenie kapitału docelowego), podaje się nazwę przedsiębiorstwa importowo-eksportowego.
 3. Jeżeli numer rejestracyjny jest powiązany ze zgłoszeniem celnym i jednocześnie musi być określony zgodnie z wymogami organów regulacyjnych, numer ten jest wskazany w polu „blokada rejestracji” (关联 备案) przy składaniu zgłoszenia celnego drogą elektroniczną dane.
 4. Przy sprzedaży towarów między obszarami objętymi obligacjami, przenoszeniu towarów handlowych podlegających opłacie na eksport lub import, a także sprzedaży towarów do ChRL na podstawie „Potwierdzenia pobrania i zwolnienia z cła”, odpowiedni numer rejestracyjny jest wskazany w „powiązanym rejestracja ”(关联 备案).

  W przypadku przesyłania towarów z całkowitym lub częściowym zwolnieniem z cła do reżimu importowego (importowego), w polu „powiązana rejestracja” (关联 备案), numer „Pismo celne ChRL w sprawie transferu importowanych towarów, które są w pełni lub częściowo zwolnione z cła "czynności polegające na przeniesieniu towarów z całkowitym lub częściowym zwolnieniem z cła do reżimu importowego.

  Przy przenoszeniu towarów z całkowitym lub częściowym zwolnieniem z cła do trybu eksportowego (eksportowego), w polu „powiązana rejestracja” (关联,), należy podać numer „Potwierdzenia pobrania i zwolnienia z cła” wskazany w polu „Rejestracja numer ”zgłoszenia celnego przy przywozie (imporcie) tych towarów. cztery)

 5. Jeżeli numer zgłoszenia celnego jest powiązany z tym zgłoszeniem i jednocześnie musi być wskazany zgodnie z wymogami organów regulacyjnych, numer ten jest wskazany w polu „zgłoszenie celne” (关联 报关 单) przy składaniu zgłoszenia celnego deklaracja z wykorzystaniem danych elektronicznych.
 6. Sprzedając towary pomiędzy obszarami obligacji, przekazując towary handlowe podlegające opłacie, należy najpierw sporządzić zgłoszenie importu towarów, a następnie podać numer rejestracji celnej importu w polu „zgłoszenie celne” (indicate 报关单) zgłoszenia celnego na wywóz tych towarów.

  Rejestrując bezpośredni transport powrotny wcześniej przywiezionych towarów, należy najpierw sporządzić zgłoszenie wywozu towarów, następnie wypełnić zgłoszenie do importu tych towarów i podać numer zgłoszenia celnego na wywóz towarów w polu „ zgłoszenie celne ”(关联 报关单) pole zgłoszenia celnego dotyczącego importu tych towarów.

  Przekazując towar z całkowitym lub częściowym zwolnieniem z cła do trybu eksportowego (eksportowego), należy najpierw wypełnić zgłoszenie do importu towaru, a następnie podać numer zgłoszenia celnego do importu towaru w „zgłoszeniu celnym "(关联 报关单) pole zgłoszenia celnego dla wywozu towarów objętych danymi.

 7. Przy rejestracji bezpośredniego transportu powrotnego towarów wcześniej importowanych, symbole „ ”. Przy rejestracji bezpośredniego transportu zwrotnego odpadów stałych jest wskazane „Odpady stałe; Forma bezpośredniego transportu powrotnego nr XX / Zawiadomienie o przedawnieniu bezpośredniego transportu powrotnego nr XX ”.
 8. W przypadku importu i eksportu towarów do / z miejsca kontroli obligacji, w polu „miejsce kontroli obligacji / kontroli specjalnej” (保 税 / 监 管 场 所) podaje się numer odpowiedniego miejsca kontroli obligacji (dla centrum logistyczne kategorii B, kod regionu wskazany jest na terytorium ChRL), w szczególności przy sprzedaży towarów pomiędzy miejscami kontroli obligacji w polu tym podaje się kod miejsca kontroli obligacji odbiorcy.
 9. Przekazując pobrane towary handlowe do zniszczenia (unieszkodliwienia), podaje się numer formularza zgłoszenia celnego o zbyciu pobranych towarów handlowych.
 10. Jeżeli metodą kontroli jest „czasowy przywóz / wywóz towarów” (kod 2600) lub „eksponaty” (kod 2700), obowiązują następujące wymagania dotyczące wypełniania:
  1. W przypadku towarów wymienionych w części 1 artykułu 3 "Zasad celnych ChRL dotyczących regulacji czasowego przywozu i wywozu towarów" (Zarządzenie Generalnej Administracji Celnej ChRL nr 233; dalej - "Regulamin"), wskazano kategorię towarów czasowo przywożonych lub wywożonych, na przykład „przywóz czasowy sześć” (暂 进 六),”wywóz czasowy dziewięć ”(暂 出 九).
  2. Na podstawie art. 10 Przepisów Regulacyjnych wskazuje się termin zwrotu importu lub eksportu towaru, który musi przypadać w ciągu 6 miesięcy od daty odpowiednio wywozu lub importu towaru, np .: „Import zwrotny do 15 / 08/2018 ”(20180815 前 复 运 进境),„ Eksport zwrotny do 20/10/2018 ”(20181020 前 复 运 出境).
  3. Na podstawie art. 7 Regulaminu, jeżeli konieczne jest sprawdzenie i potwierdzenie wniosku o czasowy przywóz lub wywóz towarów przez organy celne, numer "Listu potwierdzającego XX przez organy celne ChRL czasowego przywozu lub wywozu towarów „jest zaznaczone, na przykład:„ (numer listu potwierdzenia urzędu celnego ZS) ”(znaki alfabetu łacińskiego są zaznaczone dużymi literami); jeśli nie ma potrzeby weryfikacji i potwierdzenia, nie jest wypełniane. Powyższe informacje uzupełnia się w kolejności z oddzieleniem informacji symbolem „/”, bez spacji po wpisaniu danych.
  4. W przypadku gdy nadawca / odbiorca lub jego przedstawiciel składa zgłoszenie do transportu zwrotnego w przypadku importu lub eksportu towarów: Przy rejestracji towarów z opóźnieniem w imporcie lub eksporcie na podstawie przepisów regulacyjnych, numer pokwitowania celnego wystawionego „Deklaracji w sprawie czasowego przywozu / wywozu towarów po upływie tego okresu” (货物 暂时 进 / 出 境 延期 办理 单), na przykład: „(numer odbioru celnego ZS)” (znaki łacińskie są pisane wielkimi literami ); jeśli nie jest to wymagane, nie jest wypełnione.
 11. Kiedy towary są importowane lub eksportowane w ramach transgranicznego handlu elektronicznego, określa się „transgraniczny handel elektroniczny” (跨境 电子 linkedin).
 12. W przypadku sprzedaży produktów ubocznych poboru opłat w ChRL wskazuje się „sprzedaż w ChRL produktów ubocznych poboru opłat” (加工 贸易 副产品 内销).
 13. Importując towary w ramach outsourcingu usług, wskazuje się na „import towarów w ramach międzynarodowego outsourcingu usług” (国际 服务 外包 进口 货物).
 14. W przypadku importu towarów ze stałą ceną określoną przez formułę numer rejestracyjny do określenia ceny stałej według wzoru jest wskazany w następującym formacie: „cena stała według wzoru (公 式 定 价)” + „numer rejestracyjny” + symbol „@”. Jeżeli przy składaniu zgłoszenia celnego dla wielu pozycji towarowych definicja stałej ceny według wartości ma zastosowanie do jednej lub kilku z nich, w polu „uwagi” (备注) należy wskazać: „stała cena według wzoru (公式 定价) ”+„ Numer rejestracyjny ”+ symbol„ # ”+ numer seryjny pozycji towarowej + symbol„ @ ”.
 15. W przypadku importu lub eksportu towarów w okolicznościach, które są takie same, jak te podane w „Decyzji w sprawie wstępnej klasyfikacji”, informacje o tej decyzji podaje się w następującym formacie: „decyzja wstępna” (预 裁定) + „numer decyzji w sprawie wstępnej klasyfikacja ”(na przykład: jeśli numer Decyzji w sprawie wstępnej klasyfikacji R-2-0100-2018-0001,„ 预 裁定 R-2-0100-2018-0001 ”jest wskazany.
 16. W zgłoszeniu celnym opartym na decyzji administracyjnej o klasyfikacji numer decyzji administracyjnej o klasyfikacji wskazany jest w następującym formacie: znak „c” + 4-cyfrowy numer, na przykład: „c0001”.
 17. Przy składaniu zgłoszenia na wywóz towaru na terytorium ChRL z obszaru specjalnej kontroli celnej, w której przeszła inspekcja (kontrola, kwarantanna), umieszcza się symbole „kontrola wstępna” (预 检验); jednocześnie w polu „powiązane czynności kontrolne” (关联 报检 单) wskazany jest numer zgłoszenia celnego towaru, dla którego została przeprowadzona kontrola wstępna (kontrola, kwarantanna).
 18. W przypadku importu towarów z bezpośrednim transportem powrotnym, należy zaznaczyć „bezpośredni transport powrotny” (直接 退运).
 19. Przy rejestracji towarów przez przedsiębiorstwo z karnetem ATA wskazany jest karnet ATA (ATA 单证 册).
 20. Przy rejestracji towarów pochodzenia biologicznego, które nie zawierają składników pochodzenia zwierzęcego i nie stanowią istotnego ryzyka, wskazuje się, że „nie zawierają składników pochodzenia zwierzęcego” (不含 动物 源性).
 21. Kiedy towary są importowane z zagranicy do specjalnego obszaru kontroli celnej lub składu celnego, wpis jest oznaczony jako „wejście do składu celnego” (保税 入库) lub „wejście na obszar z zagranicy” (境外 入 区).
 22. Kiedy towary są przemieszczane między specjalną strefą kontroli celnej a resztą ChRL przy użyciu zgłoszenia skonsolidowanego i dystrybucji, wskazuje się „dystrybucję ze zgłoszeniem skonsolidowanym” (分送 集 报).
 23. W przypadku importu sprzętu wojskowego umieszcza się oznaczenie „towary wojskowe” (军品) lub „sprzęt wojskowy” (军事 装备).
 24. Przy składaniu zgłoszenia towaru z kodem TN FEA 3821000000 lub 3002300000 w następujących okolicznościach mają zastosowanie specjalne wymagania dotyczące napełniania: jeżeli towary są klasyfikowane jako pożywka hodowlana, wskazać „pożywkę hodowlaną” (培养基); jeżeli towary są klasyfikowane jako odczynniki chemiczne, wskazać »odczynniki chemiczne« (化学 试剂); jeśli nie zawiera składników pochodzenia biologicznego, wskazać „nie zawierają składników pochodzenia zwierzęcego” (不含 动物 源性).
 25. Podczas rejestracji towarów w związku z naprawami, wskazuje się „towar naprawiony” (修理 物品).
 26. W stosownych przypadkach wskazać „zbiornik ciśnieniowy” (压力 容器), „kompletne wyposażenie” (成套 设备), „dodatki do żywności” (食 品 添加剂), „zwrot / wymiana gotowych produktów” (成品 退换), „zużyte urządzenia elektryczne” (旧 机电 产品).
 27. Przy składaniu zgłoszenia towaru z kodem CN FEA 2903890020 (import heksabromocyklododekanu) z oznaczeniem „inne (99)” wskazuje na konkretny cel towarów.
 28. Informacja o kontenerze zawiera numer kontenera (GTINwskazane na kontenerze), charakterystykę kontenera, związek kontenera z odpowiednią pozycją towarową (numery seryjne towarów w zgłoszeniu celnym, przewożone w każdym kontenerze; oddzielone przecinkiem), waga kontenera (waga własna kontenera + waga przewożonego towaru w kg).
 29. Przy składaniu zgłoszenia towarów o kodzie TN VED 3006300000, 3504009000, 3507909010, 3507909090, 3822001000, 3822009000, które nie należą do „towarów specjalnych” (特殊 物品), umieszcza się oznaczenie „towary niezwiązane ze specjalnymi” (非特 殊 品 品). Definicja „produktu specjalnego” zawarta jest w „Zasadach regulacji kwarantanny sanitarnej i higienicznej przy imporcie i eksporcie towarów specjalnych” (opublikowanym zarządzeniem nr 160 Głównej Państwowej Dyrekcji Kontroli Jakości, Inspekcji i Kwarantanny; zmieniona Zarządzeniem Głównej Państwowej Dyrekcji Kontroli Jakości, Kontroli i Kwarantanny nr 184 oraz Zarządzeniami Głównej Administracji Celnej ChRL nr 238, 240, 243).
 30. W przypadku importu i eksportu towarów, które znajdują się na odpowiedniej liście do kontroli (weryfikacji) lub innych towarów, które zgodnie z przepisami prawa i administracyjnymi aktami prawnymi podlegają kontroli (inspekcji) przez organy kontrolne i kwarantanny przy wejściu i wyjść, oznaczenie „towary podlegające weryfikacji” (应 检 pozycja łącza).
 31. Inne informacje, które należy wyjaśnić przy składaniu deklaracji.

33. NUMER ZAMÓWIENIA / 项 号

Wypełniony w dwóch wierszach. Pierwsza linia wskazuje numer seryjny towarów w zgłoszeniu celnym, druga linia wskazuje seryjny numer rejestracyjny; w odniesieniu do towarów, które zostały zarejestrowane w sposób notyfikacyjny lub zezwalający do wykorzystania w obrocie opłatami drogowymi, z zastosowaniem systemu kaucji lub całkowitego / częściowego zwolnienia z opłat celnych, numer „Przewodnika po poborze opłat”, „Potwierdzenie pobrania i zwolnienia z obowiązków ”lub inną rejestrację lub zezwolenie. Zgłoszenia celne na podstawie umów handlowych wypełniane są zgodnie z wymaganiami określonymi w odpowiednich przepisach Generalnej Administracji Celnej ChRL. Wymagania do wypełnienia drugiej linii tego pola:

 1. Przekazując produkty głębokiego przetworzenia do reżimu importu lub eksportu, wskazuje się odpowiednią liczbę importowanych materiałów i wyeksportowanych produktów gotowych, zgodnie z „Przewodnikiem po opłatach handlowych”.
 2. W przypadku przesyłania materiałów (w tym części i pozostałości materiałów po wytworzeniu produktów lub pracy w toku) w trybie importu lub eksportu, w zgłoszeniu wywozowym wskazana jest liczba materiałów importowych przewidziana w „Przewodniku po opłatach handlowych” dla eksportu; zgłoszenie przywozowe wskazuje liczbę przywiezionych materiałów przewidzianą w wytycznych dotyczących opłat za handel przy przywozie.
 3. W przypadku powrotnego wywozu materiałów (w tym materiałów i odpadów), w zgłoszeniu wywozowym wskazana jest liczba materiałów importowanych, o których mowa w „Wytycznych dotyczących opłat drogowych”; jeżeli odpady odpowiadają kilku numerom materiałów importowanych, podaje się numer głównego materiału. W przypadku zwrotu lub wymiany materiałów (w tym materiałów; z wyłączeniem produktów będących w toku), zgłoszenie wywozowe powinno wskazywać liczbę materiałów importowych, o których mowa w Wytycznych dotyczących handlu za opłatą.
 4. Przy zwrocie lub wymianie gotowych produktów, w zgłoszeniu powrotnego importu (import) lub powrotnego wywozu (eksport) podaje się numer pierwotnie przywiezionego produktu gotowego, zgodnie z „Przewodnikiem po opłatach handlowych”.
 5. Podczas przekazywania do sprzedaży surowców do poboru opłat w ChRL (a także rejestracji importu do sprzedaży w ChRL produktów gotowych, towarów wadliwych, towarów w toku jako surowce) wypełnia się zgłoszenie importowe, które wskazuje liczbę materiałów importowanych zgodnie z „Wytycznymi dla handlu za opłatą”; w przypadku sprzedaży odpadów lub produktów ubocznych poboru opłat drogowych w Chinach wskazana jest odpowiednia liczba materiałów importowanych, o których mowa w „Przewodniku po handlu opłatami za przejazd”. Jeżeli więcej niż jeden importowany numer materiału odpowiada odpadowi lub produktowi ubocznemu, podaje się główny numer materiału.
 6. W przypadku importu gotowych produktów objętych opłatami celnymi jako całkowicie lub częściowo zwolnione z cła na podstawie „Potwierdzenia poboru i zwolnienia z cła”, należy najpierw złożyć zgłoszenie do importu towarów. Zgłoszenie przywozowe wskazuje numery przewidziane w „Potwierdzeniu poboru i zwolnienia z cła”, zgłoszenie wywozowe wskazuje numery pierwotnie przywiezionych produktów gotowych, określone w „Wytycznych dotyczących handlu opłatami”; liczba towarów w zgłoszeniach przywozowych i wywozowych musi być taka sama.
 7. Przekazując towary podlegające opłacie w celu zniszczenia, podaje się odpowiednią liczbę materiałów importowych, o których mowa w „Wytycznych dotyczących opłat drogowych”.
 8. Podczas eksportu z powrotem lub przechodzenia do trybu eksportu produktów ubocznych poboru opłat drogowych, podana jest liczba eksportowanych towarów dodana w „Przewodniku po opłatach handlowych”.
 9. Jeżeli przedsiębiorstwo, za zgodą organów celnych, korzysta z sieciowego systemu kontroli handlu za opłatą, to w razie potrzeby przedkłada inwentaryzację celną zgodnie z wymogami kontroli sieciowej, przedsiębiorstwo musi przedłożyć organowi celnemu „spis”. wywozowe lub importowe zgłoszenie celne (w tym formalny wywóz lub przywóz) do organów celnych (清单). Jedna kopia listy celnej odpowiada jednemu zgłoszeniu celnemu; rodzaje towarów w zgłoszeniu celnym są określane poprzez zestawienie towarów określonych w inwentarzu celnym. Uzupełnianie informacji o numerach, nazwach, specyfikacjach towarów w zgłoszeniu celnym w oparciu o system elektronicznej ewidencji opłat drogowych odbywa się zgodnie z „Wytycznymi dla handlu za opłatą”.

34. KOD PRODUKTU / 品

To pole zawiera 10-cyfrowy cyfrowy kod produktu. Pierwsze osiem cyfr to kod określony zgodnie z „Taryfą celną ChRL” i „Klasyfikacją towarów do celów statystyki celnej ChRL”; cyfry dziewiąta i dziesiąta to dodatkowy kod do celów kontroli celnej.

35. NAZWA I SPECYFIKACJA TOWARU / 中文 规格 型号

Wypełnione w dwóch wierszach: pierwsza linia wskazuje w języku chińskim nazwę towarów importowanych lub eksportowanych, druga linia wskazuje specyfikację i model towarów. Szczegółowe wymagania dotyczące wypełnienia:

 1. Nazwa i specyfikacja towaru podane są na podstawie wiarygodnych danych i muszą być identyczne z treścią umowy, faktury (faktury) i innych stosownych dokumentów, które zostały dostarczone przez nadawcę lub odbiorcę towarów importowanych lub eksportowanych lub przez przedsiębiorstwo zgłaszające, któremu powierzono odprawę celną.
 2. Nazwę towaru podano zgodnie z wymogami formalnymi; specyfikacja towarów musi być wystarczająco szczegółowa, aby można było określić klasyfikację celną, ocenić wartość celną i spełnić wymagania dotyczące pozwoleń. Wypełniając należy wziąć pod uwagę wymagania dotyczące nazwy i specyfikacji towarów zawarte w „Wykazie specyfikacji przy deklarowaniu importu i eksportu towarów celnych ChRL”.
 3. Przy rejestracji towarów objętych cłem i pobranych towarów handlowych, które przeszły rejestrację, nazwa towarów wskazana w zgłoszeniu musi całkowicie pokrywać się z nazwą towarów wskazaną w podobnym akapicie dokumentu potwierdzającego rejestrację.
 4. Przy rejestracji pojazdu, dla którego wymagane jest „Potwierdzenie importu towarów” wydane przez organy celne, w polu „nazwa towaru” należy wpisać: znak towarowy samochodu (车辆 中 牌) „+ pojemność skokowa silnika (cc ) + rodzaj samochodu (np. SUV, samochód osobowy). Podczas importu podwozia samochodu pojemność silnika nie jest wskazywana. Znak towarowy (marka) samochodu wskazany jest zgodnie z wymaganiami podanymi w kolumnie „uwagi do nazwy” w „Tabeli korespondencji w języku chińskim i angielskim nazw producentów importowanych pojazdów i marek samochodów”. Pole „specyfikacja i model” wskazuje rodzaj („benzyna”, 汽油 型 itp.).
 5. W przypadku importu różnych towarów przez tego samego odbiorcę przy użyciu tego samego pojazdu przez ten sam punkt kontrolny i jeden konosament, w odniesieniu do towarów, które są jednorodne zgodnie z zasadami klasyfikacji towarów, konieczne jest wskazanie jednego kodu dla odpowiednie towary ... W polu „nazwa towaru” wskazana jest pojedyncza nazwa towaru po uogólnieniu klasyfikacji tego towaru; w polu „specyfikacja” po podsumowaniu informacji o tym produkcie wskazana jest pojedyncza specyfikacja.
 6. W przypadku przekazywania produktów ubocznych i odpadów z handlu myta lub recyklingu utylizacji odpadów do sprzedaży w Chinach, nazwa i specyfikacja są wskazane zgodnie ze stanem towaru podczas jego kontroli (weryfikacji).
 7. Gdy odbiorca deklaruje import (import) w ramach zwykłego handlu częściami samochodowymi, których import ujęty jest na "Wykazie części samochodowych wymagających zgłoszenia ze szczegółową nazwą" (Obwieszczenie Generalnej Administracji Celnej ChRL nr. 64-2006) obowiązują następujące wymagania dotyczące napełniania:
  1. W polu „nazwa towaru” należy podać w języku chińskim szczegółową nazwę i znak towarowy (markę) importowanej części samochodowej; nazwa w języku chińskim i marka muszą być oddzielone symbolem „/”, w razie potrzeby należy podać nazwę handlową w języku angielskim; podczas importu gotowych części i półfabrykatów po marce znajduje się uwaga „gotowe części luzem” (成套 散件), „półfabrykaty” (毛坯) itp., podczas gdy notatki muszą być oddzielone od marki znakiem „/ Symbol ”.
  2. Pole specyfikacji zawiera pełny numer części pojazdu. Przed numerem części samochodu należy wpisać symbol „S”, oddzielony od numeru części symbolem „/”; po numerze części należy wskazać markę i model samochodu, do którego używana jest odpowiednia część. Jeśli części samochodowe są częściami wspólnymi, które mogą być używane w różnych modelach pojazdów, symbole „TY” są wyświetlane po numerze części samochodu, które są oddzielone od numeru części znakiem „/”. Pozostałe niezbędne informacje związane ze specyfikacją i modelem importowanej części samochodowej lub podlegające zgłoszeniu zgodnie z przepisami celnymi, np. Moc, pojemność silnika itp., Należy podać po modelu samochodu lub symbolach „TY” i wyodrębnić od nich za pomocą symbolu „/”. Jeśli części pojazdu do kontroli są gotowymi częściami luzem, pole „Oznakowanie i uwagi” wskazuje numer części w ich ostatecznym montażu.
 8. Gdy odbiorca deklaruje import (import) w ramach zwykłego obrotu części do naprawy samochodów, których import jest ujęty na „Wykazie części samochodowych wymagających zgłoszenia ze szczegółową nazwą” (Obwieszczenie Generalnej Administracji Celnej ChRL nr . 64-2006), przy wpisywaniu informacji o specyfikacji przed numerem części samochodu wskazany jest symbol „W”, który od numeru części oddzielony jest znakiem „/”; jeżeli marka importowanych części do naprawy nie jest taka sama jak marka pojazdu w zespole, w którym ta część jest używana, przed numerem części pojazdu, który jest oddzielony od numeru części, umieszcza się symbol „WF” numer części za pomocą symbolu „/”. W przeciwnym razie przy deklaracji obowiązują wymagania określone w poprzednim akapicie.
 9. Rodzaj znaku towarowego (marka). Należy wskazać typ marki; przy wypełnianiu należy rzetelnie wskazać jedną z następujących opcji: „brak marki” (kod 0), „marka własna wewnętrzna” (kod 1), „marka własna nabyta” (kod 2), „marka zagraniczna (produkcja na zamówienie) „(kod 3),„ marka zagraniczna (inna) ”(kod 4). W szczególności „wewnętrzna marka własna” - marka, która jest niezależnie rozwijana przez chińskie przedsiębiorstwo, które ma prawa do wyników działalności intelektualnej dla tej marki; „Krajowa marka nabyta” - pierwotnie marka zagraniczna przejęta przez chińskie przedsiębiorstwo; „Marka zagraniczna (produkcja na zamówienie)” - marka zagraniczna używana przez chińskie przedsiębiorstwo do produkcji na zamówienie pod zagranicznym znakiem towarowym; „Marka zagraniczna (inna)” - marka zagraniczna używana w innych okolicznościach niż produkcja pod zagranicznym znakiem towarowym na żądanie. Powyższe rodzaje marek mogą być stosowane zarówno w imporcie (imporcie), jak i eksporcie (eksporcie) towarów, z wyjątkiem „marki zagranicznej (produkcja na zamówienie)”, która dotyczy tylko eksportu.
 10. Informacje o preferencjach eksportu. Wymagane są informacje o preferencjach dotyczących eksportu; wypełniając, należy rzetelnie wskazać jedną z następujących opcji: „preferencyjne zwyczaje obowiązek nie dotyczy towarów eksportowanych w państwie (terytorium) przeznaczenia "," preferencyjny cło dotyczy towarów wywożonych w państwie (terytorium) końcowego przeznaczenia ”lub„ niemożliwe jest ustalenie obowiązywania preferencyjnej stawki celnej w państwie (terytorium) przeznaczenia ”. Przy składaniu zgłoszenia celnego do importu nie jest ono zakończone.
 11. Przy składaniu zgłoszenia do importu pojazdów, które przeszły obowiązkową certyfikację (3C), podaje się następujące informacje:
  1. Data konosamentu: Wskazuje datę wystawienia listu przewozowego dla odpowiednich towarów.
  2. Data ważności: wskazany jest okres gwarancji pojazdu.
  3. Numer silnika pojazdu lub silnika elektrycznego. Numer samochodu lub silnika elektrycznego musi odpowiadać numerowi na silniku pojazdu. Silnik elektryczny to silnik pojazdu w pełni elektrycznego, hybrydowego lub z ogniwami paliwowymi; motoryzacja jest silnikiem innych pojazdów.
  4. Kod VIN pojazdu. Informacje o kodzie VIN muszą być zgodne z obowiązującą normą stanową „Droga pojazdy: kod identyfikacyjny pojazdu (VIN) ”(GB 16735). Ten kod jest zasadniczo identyczny z numerem podwozia pojazdu.
  5. Ilość zgodnie z fakturą: wskazuje liczbę importowanych pojazdów wskazaną na odpowiedniej fakturze / fakturze.
  6. Nazwa marki (nazwa w języku chińskim): Wskazuje nazwę marki pojazdu w języku chińskim zgodnie z wymaganiami podanymi w „Tabeli korespondencji w języku chińskim i angielskim dla nazw producentów importowanych pojazdów i marek samochodów” (Ogłoszenie Dyrekcja Generalna ds. Kontroli Jakości, Inspekcji i Kwarantanny ChRL nr 52-2004).
  7. Nazwa marki (nazwa w języku angielskim): nazwa marki pojazdu jest podana w języku angielskim zgodnie z wymaganiami podanymi w „Tabeli zgodności w języku chińskim i angielskim dla nazw producentów importowanych pojazdów i marek samochodów” (Ogłoszenie Generalna Dyrekcja Kontroli Jakości, Inspekcji i Kwarantanny ChRL nr 52-2004).
  8. Model (w języku angielskim): Wskazuje model pojazdu, który musi być zgodny z informacjami o modelu w polu marki pojazdu.
 12. Gdy odbiorca składa zgłoszenie dotyczące przywozu towarów, w odniesieniu do których zastosowano środki antydumpingowe i wyrównawcze, „nazwa producenta w języku chińskim” (原 厂 中文 名称), „nazwa producenta w języku angielskim” (原 厂 大 商文 名 称), „stawka cła antydumpingowego” (反 倾 销 税 率), „stawka cła wyrównawczego” (反 补 贴 税 率), „obecność / brak zapewnienia zgodności z ceną” (是否 符合 价格 承诺) oraz inne informacje wymagane do obliczenia cła.

36. ILOŚĆ I JEDNOSTKA MIARY / 数量 及 单位

Wypełniony w trzech wierszach.

 1. Pierwsza linia: wskazuje ilość i jednostkę zgodnie z ustawową jednostką miary pierwszego rzędu dla towarów importowanych lub eksportowanych; jednostkę ustawową ustala się zgodnie z jednostką miary przewidzianą w „Klasyfikacji towarów do celów statystyki celnej ChRL”.
 2. Jeżeli zapewniona jest jednostka miary drugiego rzędu, w drugim wierszu należy wskazać ilość i jednostkę miary zgodnie z jednostką miary drugiego rzędu określoną w przepisach. W przypadku braku jednostki miary drugiego rzędu przewidzianej przez prawo wiersz ten pozostaje pusty.
 3. Jednostka miary dla transakcji i ilość są wskazane w trzecim wierszu.
 4. Jeżeli ustawową jednostką miary jest „kilogram”, przy określaniu ilości w szczególnych okolicznościach obowiązują następujące wymagania dotyczące napełniania:
  1. Jeśli do pakowania towarów używane są pojemniki wielokrotnego użytku, wskazana jest waga towarów pomniejszona o wagę pojemników opakowaniowych (na przykład w odniesieniu do butli izotopowych, butli z tlenem i podobnych towarów).
  2. W przypadku używania nierozłącznych materiałów opakowaniowych lub pojemników opakowaniowych do pakowania towarów wskazana jest waganetto towary (w tym waga netto z bezpośrednim opakowaniem wewnętrznym), na przykład w odniesieniu do konserw do sprzedaży detalicznej, narkotyków i podobnych towarów.
  3. Jeżeli zgodnie ze zwyczajem handlowym cena artykułu jest określana na podstawie wagi metrycznej, podaje się wagę metryczną (na przykład w odniesieniu do nietłustej wełny owczej, pasków wełny owczej itp.).
  4. Jeżeli cena netto towaru jest ustalana na podstawie wagi brutto, można podać wagę brutto (na przykład dla zbóż, pasz i innych towarów masowych).
  5. Masę napojów alkoholowych, napojów, kosmetyków w opakowaniach do sprzedaży detalicznej podaje się zgodnie z wagą części towaru w stanie płynnym / emulsji / pasty / proszku.
 5. W przypadku konieczności importu w oddzielnych partiach kompletnego wyposażenia lub towarów z całkowitym lub częściowym zwolnieniem z cła, przy rzeczywistym imporcie wskazana jest ilość faktycznie przybywająca do kontroli (weryfikacji).
 6. W przypadku towarów niekompletnych i towarów w toku, które mają główne cechy towarów pełnowartościowych lub gotowych i zgodnie z „Systemem regulacji nazw towarów i kodów” podlegają klasyfikacji jako towary gotowe lub gotowe podana jest rzeczywista waga całego towaru.
 7. Jednostka miary dla zarejestrowanej transakcji opłat drogowych lub obligacji musi być w pełni zgodna z jednostką miary dla towaru przewidzianą w odpowiednich Wytycznych w sprawie opłat drogowych; w przypadku sprzedaży odpadów lub produktów ubocznych poboru opłat drogowych w ChRL, wywozu zwrotnego odpadów podlegających opłacie, jednostka miary towaru jest wskazywana zgodnie ze stanem podczas kontroli (weryfikacji).
 8. Jednostka miary dla transakcji dotyczącej towarów importowanych lub eksportowanych w ramach umowy handlowej musi dokładnie odpowiadać jednostce miary dla tego produktu w świadectwie pochodzenia.
 9. Ciężar towaru w stanie gazowym, dla którego jednostką zmiany przewidzianą przez prawo jest metr sześcienny, podaje się objętościowo w warunkach standardowych (stopnie Celsjusza i jednostka ciśnienia atmosferycznego).

37. CENA ZA JEDNOSTKĘ / 单价

To pole wskazuje cenę jednostkową faktycznie sprzedanych towarów, które są importowane lub eksportowane w ramach jednej pozycji towarowej. W przypadku braku faktycznej ceny transakcyjnej wskazana jest wartość jednostkowa.

38. CAŁKOWITA CENA / 总价

To pole wskazuje łączną cenę faktycznie sprzedanych towarów, które są importowane lub eksportowane w ramach jednej pozycji towarowej. W przypadku braku faktycznej ceny transakcyjnej wskazana jest wartość towaru.

39. CURRENCY / 币制

W tym polu wskazana jest nazwa waluty i jej kod, wybrany zgodnie z „Tabelą kodów walut” ustaloną przez organy celne; jeżeli „Tabela kodów walut” nie zawiera rodzaju waluty, w której transakcja została faktycznie dokonana, kwota w walucie określonej w „Tabeli kodów walut” wskazana jest w wyniku przeliczenia kwoty w walucie faktyczna transakcja po kursie wymiany walut z dnia złożenia oświadczenia.

40. PAŃSTWO (TERYTORIUM) POCHODZENIA / 原产 国 (地区)

Stan (terytorium) pochodzenia wskazuje się zgodnie z regułami określania miejsca pochodzenia przewidzianymi w rozporządzeniu ChRL „O miejscu pochodzenia towarów importowanych i wywożonych”, Regulaminie celnym ChRL „W sprawie zastosowanie standardu istotnego przetwarzania w zasadach ustalania miejsca pochodzenia bez preferencji ”oraz aktach wydziałowych Głównego Urzędu Celnego Urzędu Pochodzenia ChRL w ramach umów handlowych.

Jeżeli miejsce pochodzenia towarów importowanych lub eksportowanych w jednej partii jest inne, państwo (terytorium) pochodzenia wskazuje się osobno. Jeżeli nie można określić stanu (terytorium) pochodzenia towarów importowanych lub eksportowanych, należy wskazać „stan nieznany” (国别 不详). Pole to wskazuje nazwę stanu (terytorium) i jego kod, wybrany zgodnie z „Tabelą kodów stanów (terytoriów)” ustaloną przez organy celne.

41. STAN (TERYTORIUM) KOŃCOWEGO CELU / 最终 目的 国 (地区)

Znany stan (terytorium) ostatecznego rzeczywistego zużycia, wykorzystania lub dalszego przetwarzania importowanych lub eksportowanych towarów jest określany jako stan (terytorium) końcowego przeznaczenia.

Gdy towary są transportowane bezpośrednio, bez tranzytu przez państwo (terytorium) trzecie, państwem (terytorium) końcowego przeznaczenia jest państwo (terytorium) przeznaczenia; gdy towary są przewożone tranzytem przez państwo (terytorium) trzecie, państwem (terytorium) końcowego przeznaczenia jest państwo (terytorium) ostatniego miejsca docelowego transportu.

Jeżeli stan (terytorium) ostatecznego przeznaczenia importowanych lub eksportowanych towarów w jednej partii jest inny, stan (terytorium) końcowego przeznaczenia jest wskazywany oddzielnie.

Jeżeli nie można określić stanu (terytorium) końcowego przeznaczenia przy imporcie lub eksporcie towarów, jako stan (terytorium) końcowego przeznaczenia wskazuje się stan (terytorium) zamierzonego ostatecznego miejsca przeznaczenia transportu. Pole to wskazuje nazwę stanu (terytorium) i jego kod, wybrany zgodnie z „Tabelą kodów stanów (terytoriów)” ustaloną przez organy celne.

42. PRZEZNACZENIE TOWARÓW W CHRL / ŹRÓDŁO TOWARÓW W CHRL / 境内 目的地 / 境内 货源 地

Znane miejsce konsumpcji, użytkowania lub przeznaczenia transportu w ChRL jest wskazywane jako miejsce przeznaczenia w ChRL w przypadku importu (importu) towarów, w szczególności miejscem docelowym transportu jest lokalizacja organizacji będącej konsumentem końcowym. Jeżeli określenie organizacji będącej konsumentem końcowym jest trudne, wskazuje się lokalizację ostatecznego odbiorcy towaru znaną w momencie importu towaru. Miejsce produkcji lub początkowej wysyłki towarów na terytorium ChRL jest wskazane jako źródło towarów w ChRL w przypadku wywozu (wywozu) towarów.

Jeżeli trudno jest określić miejsce produkcji wywożonych towarów, wskazuje się lokalizację organizacji, która jest pierwszym nadawcą tych towarów. Gdy towary są przemieszczane między specjalną strefą kontroli celnej, centrum logistycznym objętym obowiązkiem podatkowym kategorii B z jednej strony, a terytorium zagranicznym z drugiej strony, miejsce w ChRL jest wskazywane jako miejsce przeznaczenia w ChRL lub źródło towarów w ChRL ChRL, co odpowiada lokalizacji odpowiedniej specjalnej strefy kontroli celnej lub centrum logistycznego obligacji kategorii B.

To pole wskazuje nazwę regionu w ChRL i jego kod, wybrany zgodnie z „Tabelą kodów regionów stanu”, ustaloną przez organy celne. Przy wpisywaniu informacji o miejscu przeznaczenia w ChRL dodatkowo podaje się nazwę jednostki administracyjno-terytorialnej szczebla powiatu oraz jej kod, wybrany zgodnie z „Tabelą kodów jednostek administracyjno-terytorialnych ChRL” . W przypadku braku podległych jednostek administracyjno-terytorialnych szczebla powiatu lub województwa miejskiego można wskazać jednostkę administracyjno-terytorialną szczebla miejskiego.

43. POBÓR I ZWOLNIENIE Z CŁA / 征免

Pole to wskazuje sposób poboru lub zwolnienia z należności celnych w odniesieniu do każdej pozycji towarowej objętej zgłoszeniem celnym. Sposób opodatkowania lub zwolnienia z cła wskazany jest na podstawie „Potwierdzenia poboru lub zwolnienia z cła” wydanego przez organy celne lub odpowiednich przepisów zgodnie z „Tabelą kodów metod poboru lub zwolnienia z cła” określone przez organy celne.

Wypełniając zgłoszenie celne towarów podlegających opłacie, wskazuje się sposób poboru lub zwolnienia z należności celnych przewidzianych w „Wytycznych dla handlu pobranego”; jeśli „Przewodnik po opłatach handlowych” podaje „kwotę gwarancji” (保 金) lub „list gwarancyjny” (保函) jako metodę poboru lub zwolnienia z opłat celnych, wskazuje się „całkowite zwolnienie” (全免).

44. POTWIERDZENIE POWIĄZANIA / 特殊 关系 确认

Zgodnie z art. 16 „Przepisów celnych ChRL dotyczących ustalania pełnej wartości celnej dla eksportu i importu towarów” (dalej - Zasady oceny), potwierdzenie obecności lub braku szczególnych powiązań (przynależność ) między kupującym a sprzedającym podczas importu (importu) lub eksportu (eksportu) jest wskazany ... W przypadku zaistnienia jednej z poniższych okoliczności między kupującym a sprzedającym powstaje szczególna relacja, w związku z którą należy zaznaczyć „TAK” (是); w przeciwnym razie wskazano „NIE” (否):

 1. sprzedający i kupujący są członkami tej samej rodziny;
 2. sprzedający i kupujący są wspólnie członkami zarządu lub dyrektorów (członków zarządu) w działalności handlowej;
 3. jedna ze stron jest bezpośrednio lub pośrednio kontrolowana przez drugą stronę;
 4. sprzedający i kupujący znajdują się razem bezpośrednio lub pośrednio pod kontrolą osoby trzeciej;
 5. sprzedawca i kupujący wspólnie, bezpośrednio lub pośrednio, kontrolują osobę trzecią;
 6. jedna ze stron posiada, bezpośrednio lub pośrednio, co najmniej 5% (włącznie) akcji w wolnym obrocie, kontroluje lub posiada co najmniej XNUMX% akcji w wolnym obrocie z prawem głosu lub udziałami w drugiej stronie;
 7. jedna ze stron jest zatrudnionym pracownikiem, wyższym kierownictwem lub dyrektorem (członkiem zarządu) drugiej strony;
 8. sprzedający i kupujący są uczestnikami tej samej spółki.

Istnienie relacji między sprzedawcą a kupującym w działalności gospodarczej, w której jedna ze stron jest wyłącznym przedstawicielem, wyłącznym dystrybutorem lub wyłącznym kupującym drugiej strony, można również uznać za szczególne powiązanie, pod warunkiem że poprzednia część jest spójny.

W przypadku eksportu (eksportu) towarów to pole nie jest wypełnione. W przypadku handlu płatnego i handlu pod kontrolą obligacji (z wyjątkiem sprzedaży towarów pod kontrolą obligacji w Chinach) pole to nie jest wypełniane.

45. POTWIERDZENIE WPŁYWU NA CENĘ / 价格 影响 确认

Zgodnie z Artykułem 17 Zasad Wyceny wskazuje się, czy płatnik cła (podatnik) posiada potwierdzenie, że istnienie szczególnych powiązań (przynależności) nie wpływa na cenę importowanych towarów. Jeżeli płatnik cła może potwierdzić, że cena towarów objętych transakcją jest porównywalna z którymkolwiek z rodzajów cen podanych poniżej za transakcję dokonaną w tym samym czasie lub w porównywalnym okresie, uznaje się, że szczególne relacje nie mają wpływ na cenę towarów objętych transakcją, z uwagi na konieczność zaznaczenia „NIE” (否); w przeciwnym razie pojawia się „TAK” (是):

 1. cenę transakcyjną identycznych lub podobnych przywożonych towarów sprzedawanych kupującemu w ChRL przy braku szczególnych powiązań;
 2. kompletny wartość celna identyczne lub podobne towary importowane, ustalone zgodnie z art. 23 zasad wyceny;
 3. łączna wartość celna identycznych lub podobnych towarów importowanych, określona zgodnie z artykułem 25 Zasad wyceny.

W przypadku eksportu (eksportu) towarów to pole nie jest wypełnione. W przypadku handlu płatnego i handlu pod kontrolą obligacji (z wyjątkiem sprzedaży towarów pod kontrolą obligacji w Chinach) pole to nie jest wypełniane.

46. ​​POTWIERDZENIE OPŁATY LICENCJI / 特许 权 使用 费 确认

Zgodnie z art. 11 i 13 zasad wyceny, wskazuje się obecność lub brak bezpośredniej lub pośredniej płatności przez kupującego opłat licencyjnych przy imporcie (imporcie) towarów do sprzedawcy lub odpowiedniej strony, a także uwzględnienie tych opłaty w wysokości faktycznie zapłaconej lub należnej ceny importowanych towarów.

Jeżeli kupujący ma obowiązek bezpośrednio lub pośrednio zapłacić sprzedającemu lub odpowiedniej osobie opłaty licencyjne, które nie są wliczone w kwotę faktycznie zapłaconej lub należnej ceny importowanych towarów i są zgodne z art. 13 zasad wyceny, w pole „potwierdzenie zapłaty tantiem” jest zaznaczone „TAK” (是).

Jeżeli kupujący ma obowiązek, bezpośrednio lub pośrednio, zapłacić sprzedawcy lub osobie zainteresowanej tantiemy, które nie są wliczone w kwotę faktycznie zapłaconej lub należnej ceny importowanych towarów, ale płatnik cła nie może potwierdzić zgodności z art. 13 Zasad Wyceny, w polu „potwierdzenie uiszczenia tantiem” zaznaczono „TAK” (是).

Jeżeli kupujący ma obowiązek, bezpośrednio lub pośrednio, zapłacić sprzedającemu lub osobie zainteresowanej opłaty licencyjne, które nie są wliczone w kwotę faktycznie zapłaconej lub należnej ceny importowanego towaru, ale jednocześnie płatnik cła, na podstawie art. 13 zasad wyceny może potwierdzić, że nie ma związku między potrąceniami z licencji a towarami importowanymi, w polu „potwierdzenie uiszczenia tantiem” wskazuje „NIE” (否).

Jeżeli kupujący nie ma obowiązku uiszczenia opłat licencyjnych bezpośrednio lub pośrednio sprzedającemu lub odpowiedniej osobie, lub jeżeli opłaty licencyjne są uwzględnione w rzeczywistej zapłaconej lub należnej cenie importowanych towarów, „NIE” (否) jest wskazane w polu „potwierdzenie uiszczenia tantiem”.

W przypadku eksportu (eksportu) towarów to pole nie jest wypełnione. W przypadku handlu płatnego i handlu pod kontrolą obligacji (z wyjątkiem sprzedaży towarów pod kontrolą obligacji w Chinach) pole to nie jest wypełniane.

47. NIEZALEŻNA DEKLARACJA I PŁATNOŚĆ / 自 报 自 缴

Przy składaniu zgłoszeń celnych przez przedsiębiorstwa i organizacje eksportowo-importowe korzystające z systemu samodzielnego zgłaszania i opłacania ceł należy zaznaczyć „TAK” (是); w przeciwnym razie wyświetlane jest „NIE” (否).

48. ORGANIZACJA-DEKLARACJA / 申报 单位

Przy zgłoszeniu własnym podaje się nazwę i kod przedsiębiorstwa eksportowo-importowego; składając oświadczenie w imieniu wnioskodawcy, należy wskazać nazwę i kod przedsiębiorstwa zgłaszającego. Jako kod wskazano 18-cyfrowy ujednolicony publiczny kod zdolności kredytowej podmiotu prawnego lub innej organizacji.

Jako osobę wypełniającą zgłoszenie (报关 人员) podaje się imię i nazwisko, kod i numer telefonu pracownika zarejestrowanego w urzędzie celnym oraz umieszcza się pieczęć organizacji zgłaszającej.

49. UWAGI I PIECZĘĆ CELNA / 海关 批注 及 签章

Wypełnia organy celne podczas przetwarzania zgłoszenia.