МЕНЮ

2.12. Środki odurzające, substancje psychotropowe i ich prekursory

Lista 1 – Środki odurzające i substancje psychotropowe

Środki odurzające, substancje psychotropowe i ich prekursory, których wwóz i wywóz na obszar celny Unii Celnej jest dozwolony na podstawie licencji

Oczekuj ładowania i formatowania danych
Środki odurzające i substancje psychotropowe
Międzynarodowa niezastrzeżona nazwa (nazwa) Inne nazwy (nazwy) Nazwa chemiczna (nazwa) Krótki opis Kod TN_VED
1 Alliloprodyna 3-allilo-1-metylo-4-fenylo-4-propionoksypiperydyna 2933399900
10 Acetylometadol 3-acetoksy-6-dimetyloamino-4,4-difenyloheptan 2922197000
100 MAK lekarski gatunek rośliny Papaver somniferum L 1211400000
101 Oripavin 6,7,8,14-тетрадегидро-4,5-альфа-эпокси-6-метокси-17-метил-морфинан-3-ол 2939190000
102 Para-fluorofentanyl para-fluorofentanyl 4'-fluoro-N-(1-fenetylo-4-piperydylo)propionanilid 2933399900
103 Pentazocyna (2R*,6R*,11R*)-1,2,3,4,5,6-гексагидро-6,11-диметил-3-(3-метил-2-бутенил)-2,6-метано-3-бензазоцин-8-ол 2933330000
104 Pepap Octan 1-fenetylo-4-fenylo-4-piperydynolu (eter) 2933399900
105 Petydyna Ester etylowy kwasu 1-metylo-4-fenylopiperydyno-4-karboksylowego 2933330000
106 Petydyna - Półprodukt A 4-cyjano-1-metylo-4-fenylopiperydyna 2933330000
107 Petydyna - Półprodukt B Ester etylowy kwasu 4-fenylopiperydyno-4-karboksylowego 2933399900
108 Petydyna - Pośredni C Kwas 1-metylo-4-fenylopiperydyno-4-karboksylowy 2933399900
109 Piminodyna Ester etylowy kwasu 4-fenylo-1-(3-fenyloaminopropylo)-piperydyno-4-karboksylowego 2933399900
11 alfa-metylotiofentanyl N-[1-[1-метил-2-(2-тионил)этил]-4-пиперидил]пропионанилид 2934999000
110 Piritramid dipidolor 1-(3-циано-3,3-дифенилпропил)-4-(1-пиперидино)-пиперидин-4-амид карбоновой кислоты 2933330000
111 Proheptazyna 1,3-dimetylo-4-fenylo-4-propionoksyazacykloheptan 2933998008
112 Propanidid Ester propylowy kwasu 3-metoksy-4-(N,N-dietylokarbylometoksy)-fenylooctowego 2924299909
113 Perydyna Ester izopropylowy kwasu 1-metylo-4-fenylopiperydyno-4-karboksylowego 2933399900
114 Propiram N-(1-metylo-2-piperydynoetylo)-N-2-pirydylopropionamid 2933330000
115 Prozydol 1-(2-etoksyetylo)-4-fenylo-4-propyloksypirydyna 2933399900
116 Roślina z rodzaju Cannabis konopie 1211908609
117 Racemetorfan (+/-) - 3-metoksy-N-metylomorfinan 2933499000
118 Racemoramid (+/-)-4-[2-метил-4-оксо-3,3-дифенил-4-(1-пирролидинил)бутил]-морфолин 2934999000
119 Racemorfan (+/-) - 3-hydroksy-N-metylomorfinan 2933499000
12 alfa metylofentanyl N-[1 (alfa-metylofenetylo)-4-piperydylo]propionanilid 2933399900
120 Remifentanyl Ester 1-(2-metoksykarbonylo-etylo)-4-(fenylopropionyloamino)-piperydyno-4-metylowy kwasu karboksylowego 2933399900
121 Sufentanyl N-[4-(метоксиметил)-1-[2-(2-тиенил)-этил]-4-пиперидил]пропионанилид 2934910000
122 Tiofentanyl N-[1-[2-(2-tionylo)etylo]-4-piperydylo]propionanilid 2934999000
123 tabletki "Alnagon" (fosforan kodeiny - 20 mg, kofeina - 80 mg, fenobarbital - 20 mg, kwas acetylosalicylowy - 20 mg) 3003490000 3004490009
124 tabletki (kamfosulfonian kodeiny – 0,025 g, sulfaguaiacol potasu – 0,10 g, gęsty ekstrakt z grindeli – 0,017 g) 3003490000 3004490009
125 tabletki kodeina 0,03 g + paracetamol 0,5 g 3003490000 3004490009
126 tabletki fosforan kodeiny 0,015 g + cukier 0,25 g 3003490000 3004490009
127 tabletki kodeina 0,01 g, 0,015 g + cukier 0,25 g 3003490000 3004490009
128 tabletki kodeina 0,015 g + wodorowęglan sodu 0,25 g 3003490000 3004490009
129 tabletki „Certerpin” (kodeina 0,015 g + wodorowęglan sodu 0,25 g + hydrat terlinga 0,25 g) 3003490000 3004490009
13 acetylo-alfa metylofentanyl N-[1-(alfa-metylofenetylo)-4-piperydylo]acetanilid 2933399900
130 tabletki na kaszel skład: zioła termopsja w proszku - 0,01 g (0,02 g), kodeina - 0,02 g (0,01 g), wodorowęglan sodu - 0,2 g, korzeń lukrecji w proszku - 0,2 g 3003490000 3004490009
131 Tebain 3,6-dimetoksy-N-metylo-4,5-epoksymorfinadien-6,8 2939110000
132 Tilidin (+/-) - trans-2-(dimetyloamino)-1-fenylo-3-cykloheksen-1-karboksylan etylu 2922440000
133 Trimeperydyna promedol 1,2,5-trimetylo-4-fenylo-4-propionoksypiperydyna 2933330000
134 Fenadokson 6-morfolino-4,4-difenylo-3-heptanon 2934999000
135 Fenazocyna 2'-hydroksy-5,9-dimetylo-2-fenetylo-6,7-benzomorfan 2933399900
136 fenampromid N-(1-metylo-2-piperydynoetylo)-propionanilid 2933399900
137 Fenomorfan 3-hydroksy-N-fenetylomorfinan 2933499000
138 Fenoperydyna Ester etylowy kwasu 1-(3-hydroksy-3-fenylopropylo)-4-fenylopiperydyno-4-karboksylowego 2933330000
139 Fentanyl 1-fenetylo-4-N-propionyloanilinopiperydyna 2933330000
14 Acetorfina 3-O-ацетилтетрагидро-7-альфа-(1-гидрокси-1-метилбутил)-6,14-эндо-этеноорипавин 29391900
140 Wołkodyna morfolinyloetylomorfina 2939110000
141 Furetydyna Ester etylowy kwasu 1-(2-tetrahydrofurfuryloksyetylo)-4-fenylopiperydyno-4-karboksylowego 2934999000
142 Ekgonina, jej estry i pochodne, które można przekształcić w ekgoninę i kokainę [1R-(экзо, экзо)]-3-гидрокси-8-метил-8-азабицикло[3.2.1]-октан-2-карбоновая кислота 2939710000
143 Etylometylotiambuten 3-etylometyloamino-1,1-di-(2'-tienylo)-1-buten 2934999000
144 Etylomorfina 3-etylomorfina 2939110000
145 Etokserydyna Ester etylowy kwasu 1-[2-(2-hydroksyetoksy)-etylo]-4-fenylopiperydyno-4-karboksylowego 2933399900
146 Etonitazen 1-dietyloaminoetylo-2-para-etoksybenzylo-5-nitrobenzimidazol 2933998008
147 Etorfina tetrahydro-7-alfa-(1-hydroksy-1-metylobutylo)-6,14-endo-etenoropawina 2939110000
148 Allobarbital kwas 5,5-diallilobarbiturowy 2933539000
149 Alprazolam 8-хлоро-1-метил-6-фенил-4H-s-триазоло[4,3-a][1,4]бензодиазепин 2933919000
15 Acetylowane opium produkt otrzymany przez acetylację opium lub ekstrakcję opium, zawierający, oprócz alkaloidów opium, acetylokodeinę, monoacetylomorfinę, diacetylomorfinę lub ich mieszaninę 2939110000 2939190000 382499920 382499930 382499960
150 Aminoreks 2-amino-5-fenylo-2-oksazolina 2934910000 2922197000
151 Aprofen Tharen kwas 7-[(10,11-dihydro-5H-dibenzo[a,d]-cyklohepten-5-ylo)amino]heptanowy 3003900000 3004900002 3004900009
152 Amineptyna kwas 7-[(10,11-dihydro-5H-dibenzo(a,d)-cykloheptan-5-ylo)amino]heptanowy 2922498500
153 Amobarbital barbamil kwas 5-etylo-5-(3-metylobutylo)barbiturowy, kwas 5-etylo-5-izopentylobarbiturowy 29335390003
154 Amfepramon dietylopropion 2-(dietyloamino)propiofenon 2922310000
155 Amfetamina (fenamina) i leki złożone zawierające fenaminę (amfetamina) (+/-) - 2-amino-1-fenylopropan (+/-) - alfa-metylofenetyloamina 2921460000
156 BDB [L-(3,4-metylenodioksyfenylo)-2-butanamina] 2932990000
157 Barbital kwas 5,5-dietylobarbiturowy 2933531000
158 Benzfetamina N-benzylo-N-alfa-dimetylofenetyloamina 2921460000
159 Brolamfetamina DOB 2,5-dimetoksy-4-bromoamfetamina - (+/-) - 4-bromo-2,5-dimetoksy-alfa-metylofenetyloamina 2922290000
16 Acetylokodeina 2939190000
160 Bromazepam 7-бромо-1,3-дигидро-5-(2-пиридил)-2H-1,4-бензодиазепин-2-он 2933330000
161 Brotizolam 2-бромо-4-(о-хлорфенил)-9-метил-6H-тиено[3,2-f]-s-триазоло[4,3-a][1,4]диазепин 2934910000
162 Butalbital kwas 5-allilo-5-izobutylobarbiturowy 2933539000
163 Butobarbital Kwas 5-butylo-5-etylobarbiturowy 2933539000
164 Winylbital Kwas 5-(1-metylobutylo)-5-winylobarbiturowy 2933539000
165 Galazepam 7-хлоро-1,3-дигидро-5-фенил-1-(2,2,2-трифторэтил)-2H-1,4-бензодиазепин-2-он 2933919000
166 Haloksazolam 10-бромо-11b-(о-фторфенил)-2,3,7,11b-тетрагидрооксазоло[3,2-d][1,4]-бензодиазепин-6(5H)-он 2934910000
167 Glutetymid noksiron 2-etylo-2-fenyloglutarimid 2925120000
168 Hydroksymaślan sodu i inne sole kwasu hydroksymasłowego kwas gamma hydroksymasłowy (GHB) 2918199800
169 Deksamfetamina (+) - 2-amino-1-fenylopropan (+) - alfa-metylofenetyloamina 2921460000
17 Bezitramid 1-(3-циано-3,3-дифенилпропил)-4(2-оксо-3-пропионил-1-бензимидазолинил)-пиперидин 2933330000
170 Dekstrometorfan 2933493000 3003900000 3004900002 30049000093
171 Delorazepam 7-хлор-5-(о-хлорофенил)-1,3-дигидро-2H-1,4-бензодиазепин-2-он 2933919000
172 Diazepam 7-хлор-1,3-дигидро-1-метил-5-фенил-2H-1,4-бензодиазепин-2-он 2933919000
173 DEET (dietylotryptamina) N,N-dietylotryptamina; 3-[2-(dietyloamino)etylo]indol 2939790000 2939800000
174 Dimetoksyamfetamina DMA (+/-) - 2,5-dimetoksy-alfa-metylofenetyloamina 2922290000
175 DMGP (диметилгептилпиран)3-(1,2-диметилгептил)-7,8,9,10-тетрагидро-6,6,9-триметил-6H-дибензо[b,d]пиран-1-ол 2932990000
176 DMT (dimetylotryptamina) N,N-dimetylotryptamina 3-[2-(dimetyloamino)etylo]indol 2939790000 2939800000
177 DOET (+/-) - 4-etylo-2,5-dimetoksy-alfa-fenetyloamina, dl-2,5-dimetoksy-4-etylo-alfa-metylofenyloetyloamina 2922290000
178 DOH d, L-2,5-dimetoksy-4-chloro-amfetamina 2922290000
179 Kaktusy zawierające meskalinę 1211908609
18 Benzetydyna Ester etylowy kwasu 1-(2-benzyloksyetylo)-4-fenylopiperydyno-4-karboksylowego 2933399900
180 Kat niezdrewniałe pędy i liście roślin Catha edulis, zarówno całe, jak i rozdrobnione, suszone i niesuszone, zawierające katynę i (lub) katynon 1211908609
181 Zolpidem N,N,6-trimetylo-2-p-tolimidazo[1,2-a]pirydyno-3-acetamid 2933998008
182 Kamazepam 7-хлоро-1,3-дигидро-3-гидрокси-1-метил-5-фенил-2H-1,4-бензодиазепин-2-он диметилкарбамат (эфир) 2933919000
183 Katin d-norpseudoefedryna alkohol d-treo-2-amino-1-hydroksy-1-fenylopropan, (+)-(S)-alfa-[(S)-1-aminoetylo]benzylowy 2939430000
184 Ketazolam 11-хлоро-8,12b-дигидро-2,8-диметил-12b-фенил-4H-[1,3]-оксазино-[3,2-d][1,4]бензодиазепин-4,7(6H)-дион 2934910000
185 Ketamina 2-(o-chlorofenylo)-2-metyloaminocykloheksanon 2922390000
186 katynon (-) - alfa-aminopropiofenon, (-) - (S) -2-aminopropiofenon 2939790000 2939800000
187 Clobazam 7-хлоро-1-метил-5-фенил-1H-1,5-бензодиазепин-2,4-(3H,5H)-дион 2933720000
188 Kloksazolam 10-хлоро-11b-(о-хлорфенил)-2,3,7,11b-тетрагидрооксазоло-[3,2-d][1,4]бензодиазепин-6(5H)-он 2934910000
189 Clonazepam 5-(о-хлорфенил)-1,3-дигидро-7-нитро-2H-1,4-бензодиазепин-2-он 2933919000
19 benzylomorfina 3-O-benzylomorfina 2939190000
190 Klorazepat 7-хлоро-2,3-дигидро-2-оксо-5-фенил-1H-1,4-бензодиазепин-3-карбоновая кислота 2933919000
191 Klotiazepam 5-(о-хлорфенил)-7-этил-1,3-дигидро-1-метил-2H-тиено[2,3-e]-1,4-диазепин-2-он 2934910000
192 Klonidyna klonidyna 2933299000
193 Rzemieślnicze preparaty khatu produkty przetworzone z niezdrewniałych pędów i liści roślin gatunku Catha edulis, zawierające substancje psychotropowe 1302199000
194 rzemieślnicze preparaty pejotlowe produkty przetworzone z roślin z rodzaju Lophophora zawierające meskalinę 1302199000
195 rzemieślnicze preparaty psilocybowe produkty przetworzone z dowolnej części grzybów z rodzaju Psilocybe zawierające psylocynę i/lub psilocybinę 1302199000
196 rzemieślnicze preparaty z ziela efedryny przetworzone produkty roślin z rodzaju Ephedra, zawierające substancje psychotropowe 1302140000
197 domowe preparaty z pseudoefedryny lub z preparatów zawierających pseudoefedrynę 2939410000 2939490000 382499920 382499930 382499960
198 preparaty rękodzielnicze z fenylopropanolaminy lub z preparatów zawierających fenylopropanolaminę (norefedrynę) 2939410000 2939490000 382499920 382499930 382499960
199 domowe preparaty efedryny lub preparaty zawierające efedrynę 2939410000 2939490000 382499920 382499930 382499960
2 Alfameprodyna alfa-3-etylo-1-metylo-4-fenylo-4-propionoksypiperydyna 2933399900
20 betameprodyna beta-3-etylo-1-metylo-4-fenylo-4-propionoksypiperydyna 2933399900
200 Lewamfetamina 1-alfa-metylofenyloetyloamina, (-) - (R) -alfa-metylofenetyloamina 2921460000
201 lewometamfetamina 1-N-alfa-dimetylofenyloetyloamina, (-) - N-alfa-dimetylofenetyloamina 2939710000
202 Lewetamina (-) - 1-dimetyloamino-1,3-difenyloetan, (-) - 1N,N-dimetylo-1,2-difenyloetyloamina 2921460000
203 Lewometorfan (-) - 3-metoksy-N-metylomorfinan 2933499000
204 (+) - Lizergid d-lizergid, LSD, LSD-25 (+) - N,N-dietylolizergamid (dietyloamid kwasu d-lizergowego), 9,10-didehydro-N,N-dietylo-6-metyloergolino-8-beta-karboksyamid 2939690000
205 Loprazolam 6-(о-хлорфенил)-2,4-дигидро-2[(4-метил-1-пиперазинил)метилен]-8-нитро-1H-имидазо-[1,2-a][1,4]бензодиазепин-1-он 2933550000
206 Lorazepam 7-хлоро-5-(о-хлорфенил)-1,3-дигидро-3-гидрокси-2H-1,4-бензодиазепин-2-он 2933919000
207 Lormetazepam 7-хлор-5-(о-хлорфенил)-1,3-дигидро-3-гидрокси-1-метил-2H-1,4-бензодиазепин-2-он 2933919000
208 Mazindol 5-(р-хлорфенил)-2,5-дигидро-3H-имидазо[2,1-a]изоиндол-5-ол 2933919000
209 MBDB 2-метиламино-1(3,4-метилендиоксифенил)бутан;N-метил-1-(3,4-метилендиоксифенил)-2-бутанамин 2932990000
21 Betametadol beta-6-dimetyloamino-4,4-difenylo-3-heptanol 2922197000
210 Medazepam 7-хлоро-2,3-дигидро-1-метил-5-фенил-1H-1,4-бензодиазепин 2933919000
211 Mesocarb sydnokarb 3-(alfa-metylofenetylina)-N-(fenylokarbamoilo)sydnoneimina 2934910000
212 Meklokwalon 3-(o-chlorofenylo)-2-metylo-4(3H)-chinazolinon 2933550000
213 Meprobamat Dikarbaminian 2-metylo-2-propylo-1,3-propanodiolu 2924110000
214 Metamfetamina racemat metamfetaminy, pervitin (+) - 2-metyloamino-1-fenylopropan, (+) - (S) -N-alfa-dimetylofenetyloamina 2939710000
215 Metylofenidat ritalina Ester metylowy kwasu 2-fenylo-2-(2-piperydylo)octowego, octan metylo-alfa-fenylo-2-piperydyny 2933330000
216 Metylofenobarbital kwas 5-etylo-1-metylo-5-fenylobarbiturowy 2933539000
217 Metyprylon 3,3-dietylo-5-metylo-2,4-piperydynodion 2933720000
218 MDMA dl-3,4-metylenodioksy-N,alfa-dimetylofenyloetyloamina, (+/-)-N-alfa-dimetylo-3,4-(metylenodioksy)fenetyloamina 2932990000
219 meskalina 3,4,5-trimetoksyfenetyloamina 2939790000 2939800000
22 Betaprodyna beta-1,3-dimetylo-4-fenylo-4-propionoksypiperydyna 2933399900
220 Metakwalon 2-metylo-3-o-tolilo-4 (3H)-chinazolinon 2933550000
221 Efedron metakatynon 2-(metyloamino)-1-fenylopropanon-1-on 2939490000
222 Mefenoreks dl-N-(3-chloropropylo)-alfa-metylofenetyloamina 2921460000
223 Midazolam 8-хлоро-6-(о-фторфенил)-1-метил-4H-имидазо[1,5-a][1,4]бензодиазепин 2933919000
224 4-metyloaminoreks (+/-)-цис-2-амино-4-метил-5-фенил-2-оксазолин;(+/-)-цис-4,5-дигидро-4-метил-5-фенил-2-оксазоламин 2934999000
225 OO TAK dl-5-metoksy-3,4-metylenodioksy-alfa-metylofenyloetyloamina, 5-metoksy-alfa-metylo-3,4-(metylenodioksy)fenetyloamina 2932990000
226 2C-B 4-bromo-2,5-dimetoksyfenetyloamina 2922290000
227 4-MTA alfa-metylo-4-metylotiofenetyloamina 2930909509
228 Nimetazepam 1,3-дигидро-1-метил-7-нитро-5-фенил-2H-1,4-бензодиазепин-2-он 2933919000
229 Nitrazepam 1,3-дигидро-7-нитро-5-фенил-2H-1,4-бензодиазепин-2-он 2933919000
23 Betacetylmetadol beta-3-acetoksy-6-dimetyloamino-4,4-difenyloheptan 2922197000
230 Nordazepam 7-хлор-1,3-дигидро-5-фенил-2H-1,4-бензодиазепин-2-он 2933919000
231 Oksazepam 7-хлор-1,3-дигидро-3-гидрокси-5-фенил-2H-1,4-бензодиазепин-2-он 2933919000
232 oksazolam 10-хлоро-2,3,7,11b-тетрагидро-2-метил-11b-фенилоксазоло[3,2-d][1,4]бензодиазепин-6(5H)-он 2934910000
233 Paraheksylu 3-гексил-1-гидрокси-7,8,9,10-тетрагидро-6,6,9-триметил-6H-дибензо[b,d]пиран,3-гексил-7,8,9,10-тетрагидро-6,6,9-триметил-6H-дибензо[b,d]пиран-1-ол 2932990000
234 PMA 4-metoksy-alfa-metylofenyloetyloamina, p-metoksy-alfa-metylofenetyloamina 2922290000
235 Pemolina 2-amino-5-fenylo-2-oksazolin-4-on 2934910000
236 Etaminal sodu sombrewin, pentobarbital kwas 5-etylo-5-(1-metylobutylo)barbiturowy 2933539000
237 Pejotl wszystkie części rośliny z rodzaju Lophophora, zarówno całe, jak i rozdrobnione, zarówno suszone, jak i niesuszone, zawierające meskalinę 1211908609
238 Pinazepam 7-хлоро-1,3-дигидро-5-фенил-1-(2-пропинил)-2H-1,4-бензодиазепин-2-он 2933919000
239 Pipradrol 1,1-difenylo-1-(2-piperydylo)-metanol 2933330000
24 Buprenorfina norfine, bupranal 21-циклопропил-7-альфа-[(S)-1-гидрокси-1,2,2-триметилпропил]-6,14-эндо-этано-6,7,8,14-тетрагидроорипавин 2939110000
240 Pyrowaleron dl-1-(4-метилфенил)-2-(1-пирролидил)-1-пентанон,4'-метил-2-(1-пирролидинил)валерофенон 2933919000
241 Prazepam 7-хлоро-1-(циклопропилметил)-1,3-дигидро-5-фенил-2H-1,4-бензодиазепин-2-он 2933919000
242 psylocyna 3-(2-диметиламиноэтил)-4-гидроксииндол,3-[2-(диметиламино)этил]индол-4-ол 2939790000 2939800000
243 psilocybina 3-[2-(dimetyloamino)etylo]indol-4-ilo-diwodorofosforan 2939790000 2939800000
244 Rolicyklidyna 1-(1-fenylocykloheksylo)pirolidyna 2933998008
245 STP (DOM) 2-амино-1-(2,5-диметокси-4-метил)фенилпропан;2,5-диметокси-альфа-4-диметилфенэтиламин 2922290000
246 Sekbutabarbital Kwas 5-secbutylo-5-etylobarbiturowy 2933539000
247 Sekobarbital kwas 5-allilo-5-(1-metylobutylo)barbiturowy 29335390003
248 Tenamfetamina MDA 3,4-metylenodioksyamfetamina, alfa-metylo-3,4-(metylenodioksy)fenetyloamina 2932990000
249 Tenocyklidyna TPP 1-[1-(2-tienylo)cykloheksylo]piperydyna 2934999000
25 Beta-hydroksy-3-metylofentanyl N-[1-(beta-hydroksyfenetylo)-3-metylo-4-piperydylo]propionanilid 2933399900
250 Temazepam 7-хлоро-1,3-дигидро-3-гидрокси-1-метил-5-фенил-2H-1,4-бензодиазепин-2-он 2933919000
251 Tetrazepam 7-хлоро-5-(циклогексен-1-ил)-1,3-дигидро-1-метил-2H-1,4-бензодиазепин-2-он 2933919000
252 tetrahydrokannabinol 7,8,9,10-тетрагидро-6,6,9-триметил-3-пентил-6H-дибензо[b,d]пиран-1-ол (9R,10aR)-8,9,10,10a-тетрагидро-6,6,9-триметил-3-пентил-6H-дибензо[b,d]пиран-1-ол (6aR,9R,10aR)-6a,9,10,10a-тетрагидро-6,6,9-триметил-3-пентил-6H-дибензо[b,d]пиран-1-ол (6aR,10aR)-6a 2932950000
253 TMA (+/-) - 3,4,5-trimetoksy-alfa-metylofenetyloamina 2922290000
254 Ziele efedryny niezdrewniałe pędy roślin dowolnego gatunku z rodzaju Ephedra, zarówno całe, jak i rozdrobnione, suszone i niesuszone, zawierające substancje psychotropowe 1211500000
255 Zimorodek triazolam 8-хлоро-6-(о-хлорфенил)-1-метил-4H-s-триазоло[4,3-a][1,4]бензодиазепин 2933919000
256 Fenazepam 7-бром-5-(о-хлорфенил)-2-3-дигидро-1H-1,4-бензодиазепин-2-он 293399
257 Fenatyna 2933399900
258 Fenfluramina 2921490009
259 Fendimetrazyna (+)-3,4-диметил-2-фенилморфолин,(+)-(2S,3S)-3,4-диметил-2-фенилморфолин 2934910000
26 Beta-hydroksyfentanyl N-[-(beta-hydroksyfenetylo)-1-piperydylo]propionanilid 2933399900
260 Fenetyllina dl-3,7-дигидро-1,3-диметил-7-(2-[(1-метил-2-фенилэтил)амино]этил)-1-H-пурин-2,6-дион7-[2-[(альфа-метилфенэтил)амино]этил]теофиллин 2939510000
261 Fenkamfamina dl-N-этил-3-фенилбицикло(2,2,1)-гептан-2-амин,N-этил-3-фенил-2-норборнанамин 2921460000
262 Fenmetrazyna 3-metylo-2-fenylomorfolina 2934910000
263 Fenobarbital kwas 5-etylo-5-fenylobarbiturowy 2933531000
264 Fenproporeks (+/-) - 3 - [(alfa-metylofenyloetylo)amino]propionitryl 2926300000
265 Fentermina alfa, alfa-dimetylofenetyloamina 2921460000
266 Fencyklidyna FTP 1-(1-fenylocykloheksylo)piperydyna 2933330000
267 Fludiazepam 7-хлор-5-(о-фторфенил)-1,3-дигидро-1-метил-2H-1,4-бензодиазепин-2-он 2933919000
268 Flunitrazepam 5-(о-фторфенил)-1,3-дигидро-1-метил-7-нитро-2H-1,4-бензодиазепин-2-он 2933919000
269 Flurazepam 7-хлоро-1-[2-(диэтиламино)этил]-5-(о-фторфенил)-1,3-дигидро-2H-1,4-бензодиазепин-2-он 2933919000
27 Haszysz marihuana, żywica konopna specjalnie przygotowana mieszanina odseparowanej żywicy, pyłku roślin konopi lub mieszanka przygotowana przez przetwarzanie (mielenie, prasowanie itp.) wierzchołków roślin konopi z różnymi wypełniaczami, niezależnie od formy, zawierający 1301900000
270 Chlordiazepoxide 7-хлоро-2-(метиламино)-5-фенил-3H-1,4-бензодиазепин-4-оксид 2933911000
271 Cyklobarbital Kwas 5-(1-cykloheksen-1-ylo)-5-etylobarbiturowy 2933539000
272 Zipeprol alfa- (alfa-metoksybenzylo)-4-(beta-metoksyfenetylo)-1-piperazynoetanol 2933599500
273 Estazolam 8-хлор-6-фенил-4H-s-триазоло[4,3-a][1,4]бензодиазепин 2933919000
274 Eskodol środek znieczulający narkotyczny: wodny roztwór w ampułkach zawiera 1 g promedolu, 0,02 g skopolaminy i 0,0005 g chlorowodorku efedryny w 0,025 ml 3003410000 3004410000
275 Loflazepat etylu этил-7-хлоро-5-(о-фторфенил)-2,3-дигидро-2-оксо-1H-1,4-бензодиазепин-3-карбоксилат 2933919000
276 Etycyklidyna N-etylo-1-fenylocykloheksyloamina 2921490009
277 Etryptamina 3-(2-aminobutylo)indol 2933998008
278 Amfetamina etylowa N-etyloamfetamina N-etylo-alfa-metylofenyloetyloamina 2921460000
279 Etynamat 1-etynylocykloheksanolkarbaminian 2924240000
279.1 Gammabutyrolakton 2932202000
28 Heroina diacetylomorfina 2939110000
280 Etylowinol этил-2-хлорвинилэтинил карбинол,1-хлоро-3-этил-1-пентен-4-ин-3-ол 2905510000
281 2C-T-7 2,5-dimetoksy-4-N-propylotiofenetyloamina 2930909509
282 BZP N-benzylopiperazyna 2933599500
283 N-metyloefedron 2922390000
284 TFMPP 1-(3-trifluorometylofenylo)piperazyna) 2933599500
285 N-hydroksytenamfetamina N-hydroksy-MDA (+/-) - N- [alfa-metylo-3,4-(metylenodioksy)fenetylo]hydroksyloamina 2932209000
286 N-etylotenamfetamina N-etylo-MDA (+/-) - N-etylo-alfa-metylo-3,4-(metylenodioksy)fenetyloamina 29322090003
287 N-dimetyloamfetamina 2921490009
288 Kannabinoidy syntetyczne:
288.1 CP-47, 497 2-[(1R,3S)-3-гидроксициклогексил]-5-(2-метилоктан-2-ил)фенол 2907199000
288.10 JWH-007 (2-метил-1-пентил-1H-индол-3-ил)(нафталин-1-ил)метанон 2933998008
288.11 JWH-149 (4-метилнафталин-1-ил)(2-метил-1-пентил-1H-индол-3-ил)метанон 2933998008
288.12 JWH-098 (2-метил-1-пентил-1H-индол-3-ил)-(4-метоксинафталин-1-ил)метанон 2933998008
288.13 JWH-195 (1-[2-(4-морфолино)этил]-1-H-индол-3-ил)(нафталин-1-ил)метан 2933998008
288.14 JWH-192 (4-метилнафталин-1-ил)(1-[2-(4-морфолино)этил]-1H-индол-3-ил)метан 2933998008
288.15 JWH-199 (4-метокси-1-нафтил)(1-[2-(4-морфолино)этил]-1H-индол-3-ил)метан 2933998008
288.16 JWH-200 (1-[2-(4-морфолино)этил]-1H-индол-3-ил)(нафталин-1-ил)метанон 2933998008
288.17 JWH-193 (4-метилнафталин-1-ил)(1-[2-(4-морфолино)этил]-1H-индол-3-ил)метанон 2933998008
288.18 JWH-198 (4-метокси-1-нафтил)(1-[2-(4-морфолино)этил]-1H-индол-3-ил)метанон 2933998008
288.19 JWH-176 (E)-1-[1-(нафталин-1-илметилиден)-1H-инден-3-ил]пентан 2902900000
288.2 (CP-47,497) -C6 2-[(1R,3S)-3-гидроксициклогексил]-5-(2-метилоктан-2-ил)фенол 2907199000
288.20 JWH-122 (4-метилнафталин-1-ил)(1-пентил-1H-индол-3-ил)метанон 2933998008
288.21 JWH-081 (4-метоксинафталин-1-ил)(1-пентил-1H-индол-3-ил)метанон 2933998008
288.22 JWH-175 1-pentylo-1H-indol-3-ilo-(1-naftyl)metan 2933998008
288.23 JWH-184 1-пентил-1H-индол-3-ил-(4-метил-1-нафтил)метан 2933998008
288.24 JWH-185 1-пентил-1H-индол-3-ил-(4-метокси-1-нафтил)метан 2933998008
288.25 JWH-018 1-pentylo-3-(1-naftoilo)indol 2933998008
288.26 JWH-116 1-etylo-1-centylo-3-(1-naftoilo)indol 2933998008
288.27 JWH-250 1-пентил-3-(2-метоксифенилацетил)индол;2-(2-метоксифенил)-1-(1-пентил-1H-индол-3-ил)этанон 2933998008
288.28 JWH-210 3-(4-этилнафто-1-ил)-1-пентил-1H-индол,(4-этилнафт-1-ил)(1-пентил-1H-индол-3-ил)метанон 2933998008
288.29 JWH-234 3-(7-этилнафто-1-ил)-1-пентил-1H-индол,(7-этилнафт-1-ил)(1-пентил-1H-индол-3-ил)метанон 2933998008
288.3 (CP-47,497) -C9 2-[(1R,3S)-3-гидроксициклогексил]-5-(2-метилдекан-2-ил)фенол 2907199000
288.30 JWH-251 2-(2-метилфенил)-1-(1-пентил-1H-индол-3-ил)этанон 2933998008
288.4 (CP-47,497) -C8 2-[(1R,3S)-3-гидроксициклогексил]-5-(2-метилнонан-2-ил)фенол 2907199000
288.5 HU-210 (6aR,10aR)-9-(гидроксиметил)-6,6-диметил-3-(2-метилоктан-2-ил)-6a,7,10,10a-тетрагидробензо[с]хромен-1-ол 2932990000
288.6 JWH-073 (1-butyl-1H-indol-3-ilo)(naftalen-1-ylo)metanon 2933998008
288.7 JWH-196 2-метил-1-пентил-1H-индол-3-ил-(1-нафтил)метан 2933998008
288.8 JWH-194 2-метил-1-пентил-1H-индол-3-ил-(4-метил-1-нафтил)метан 2933998008
288.9 JWH-197 2-метил-1-пентил-1H-индол-3-ил(4-метокси-1-нафтил)метан 2933998008
289 tramadol (+) - trans-2 - [(dimetyloamino)metylo]-1-(m-metoksyfenylo)cykloheksan chlorowodorek 2922500000
29 hydrokodon dihydrokodeinon, 4,5-epoksy-3-metoksy-17-metylo-6-morfinan 2939110000
290 parametylefedron 2-(metyloamino)-1-(4-metylofenylo)propan-1-on 2922390000
291 AM-694 (1-(5-фторопентил)-1H-индол-3-ил)(2-йодофенил)метанон 2933998008
292 5-MeO-DALT N,N-diallilo-5-metoksytryptamina 2933998008
293 2C-E 4-etylo-2,5-dimetoksyfenetyloamina 2922290000
294 Butylon 2-metyloamino-1-(3,4-metylenodioksyfenylo)butan-1-on 2932990000
295 Butorfanol 17-(cyklobutylometylo)morfinan-3,14-diol 2933499000
296 1,4-dibenzylopiperazyna 1,4-dibenzylopiperazyna 2933599500
297 Dimetylokatynon N-metyloefedron, 2-(dimetyloamino)-1-fenylopropan-1-on 2939790000 2939800000
298 Widzący Liść Mędrca liść rośliny z gatunku Salvia divinorum 1211908609
299 3,4-metylenodioksypirowaleron 1-(3,4-метилендиоксифенил)-2-(1-пирролидинил)-1-пентанон 2934999000
3 Alfametadol alfa-6-dimetyloamino-4,4-difenylo-3-heptanol 2922197000
30 Hydroksypetydyna Ester etylowy kwasu 4-meta-hydroksyfenylo-1-metylopiperydyno-4-karboksylowego 2933399900
300 Metylon 3,4-metylenodioksy-N-metylokatynon 2939790000 2939800000
301 Metylofenylopiperazyna 1-(2-метилфенил)пиперазин,1-(3-метилфенил)пиперазин,1-(4-метилфенил)пиперазин 2933599500
302 Metoksyfenylopiperazyna 1-(2-метоксифенил)пиперазин,1-(3-метоксифенил)пиперазин,1-(4-метоксифенил)пиперазин 2933599500
303 Nafiron 1-(2-нафтил)-2-(пирролидин-1-ил)пентан-1-он 2933998008
304 Para-metyloamfetamina 2-amino-1-(4-metylofenylo)propan 2921490009
305 Para-metyloetakatynon 2-(etyloamino)-1-(4-metylofenylo)propan-1-on 2939790000 2939800000
306 Para-fluoroamfetamina 2-amino-1-(4-fluorofenylo)propan 2921490009
307 Owoc (dowolna część) dowolnego rodzaju grzyba zawierającego psilocybinę i/lub psylocynę 1211908609
308 Salvinorin A 8-метокарбонил-4a,8a-диметил-6-ацето-5-кето-3,4,4b,7,9e,10,10a-септагидро-3-(4-фуранил)-2,1-нафто[4,3-e]пирон 2939790000 2939800000
309 Nasiona róży hawajskiej nasiona gatunku rośliny Argyrea nervosa 1209999100 1211908609
31 hydromorfinol 14-hydroksyhydromorfina 2939190000
310 Tianeptyna współosiowy 7-[(3-хлор-6,11-дигидро-6-метилдибензо[c,f][1,2]тиазепин-11-ил)амино]гептановой кислоты S,S-диоксид 2934999000
311 Fluorometkatynon 2-(метиламино)-1-(2-фторофенил)пропан-1-он,2-(метиламино)-1-(3-фторофенил)пропан-1-он,2-(метиламино)-1-(4-фторофенил)пропан-1-он 2939790000 2939800000
312 Fluorofenylopiperazyna 1-(2-фторофенил)пиперазин,1-(3-фторофенил)пиперазин,1-(4-фторофенил)пиперазин 2933599500
313 Chlorfenylopiperazyna 1-(3-chlorofenylo)piperazyna, meta-chlorofenylopiperazyna 2933599500
314 Niebieskie kwiaty i liście lotosu kwiaty i liście rośliny z gatunku Nymphea caerulea 1211908609
315 Etkatynon N-etylokatynon, 2-(etyloamino)-1-fenylopropan-1-on 2939790000 2939800000
316 1-(3,4-metylenodioksy-fenylo)-2-nitroprop-1-en 2932990000
317 3-(1-naftoilo)indol (1-naftyl) (1H-indol-3-ilo) metanon 2933998008
318 AMT i jego instrumenty pochodne, z wyjątkiem instrumentów pochodnych uwzględnionych jako niezależne pozycje w tej sekcji alfa metylotryptamina 293399800
319 (Naftalen-1-ylo)(1H-pirol-3-ilo)metanon i jego pochodne, z wyjątkiem pochodnych uwzględnionych jako niezależne pozycje w tej sekcji (naftalen-1-ylo)(1H-pirol-3-ilo)metanon 293399800
32 hydromorfon dihydromorfinon 2939110000
320 (naftalen-1-ylo)(4-pentyloksynaftalen-1-ylo)metanon i jego pochodne, z wyjątkiem pochodnych uwzględnionych jako niezależne pozycje w tej sekcji (naftalen-1-ylo)(4-pentyloksynaftalen-1-ylo)metanon 2914500000
321 одафинил [((difenylometylo)sulfinylo)acetamid] 2930909509
322 Nalbuphin [(5-альфа, 6-альфа)-17-(циклобутилметил)-4,5-эпоксиморфинан-3,6,14-триол] 2939190000
323 3-butanoilo-1-metyloindol [1-(1-metylo-1H-indol-3-ilo)butan-1-on] i jego pochodne, z wyjątkiem pochodnych uwzględnionych jako niezależne pozycje w tej sekcji 3-бутаноил-1-метилиндол[1-(1-метил-1H-индол-3-ил)бутан-1-он] 293399800
324 Dimetokaina [(3-dietyloamino-2,2-dimetylopropylo)-4-aminobenzoesan 2922498500
325 3-adamantoylindol i jego pochodne, z wyjątkiem instrumentów pochodnych uwzględnionych jako niezależne pozycje w tej sekcji [(adamantan-1-ylo)(1H-indol-3-ilo)metanon 293399800
326 2-amino-1-benzo[1,2-b:4,5-b']difuran-4-yloetan i jego pochodne, z wyjątkiem pochodnych uwzględnionych jako niezależne pozycje w tej sekcji 2-амино-1-бензо[1,2-b:4,5-b']дифуран-4-илэтан 2932190000
327 2-aminoindan i jego pochodne, z wyjątkiem pochodnych uwzględnionych jako niezależne pozycje w tej sekcji 2-aminoindan 2921490009
328 7-acetoksymitraginina 293399800
329 3-benzoiloindol i jego pochodne, z wyjątkiem pochodnych uwzględnionych jako niezależne pozycje w tej sekcji [(1H-indol-3-ilo)fenylometanon] 293399800
33 Desomorfina dihydrodeoksymorfina 2939190000
330 5-hydroksy-N-metylotryptamina i jej pochodne, z wyjątkiem pochodnych uwzględnionych jako niezależne pozycje w tej sekcji 5-hydroksy-N-metylotryptamina 293399800
331 7-hydroksymitraginina 7-hydroksymitraginina 293399800
332 2,5-dimetoksyfenetyloamina i jej pochodne, z wyjątkiem pochodnych uwzględnionych jako niezależne pozycje w tej sekcji 2,5-dimetoksyfenetyloamina 2922290000
333 metoksetamina i jej pochodne, z wyjątkiem pochodnych uwzględnionych jako niezależne pozycje w tej sekcji [2-(3-metoksyfenylo)-2-(etyloamino)cykloheksanon] 2922500000
334 mitragynina i jej pochodne, z wyjątkiem instrumentów pochodnych uwzględnionych jako niezależne pozycje w tej sekcji 9-metoksy-korynantedyna 293399800
335 JWH-17 i jego instrumenty pochodne, z wyłączeniem instrumentów pochodnych uwzględnionych jako niezależne pozycje w tej sekcji E)-1-[1-(нафталин-1-илметилиден)-1H-инден-3-ил]пентан 2902900000
336 3-naftoiloindol i jego pochodne, z wyłączeniem pochodnych uwzględnionych jako niezależne pozycje w tej sekcji [(1H-indol-3-ilo)naftalen-1-ylo)metanon] 293399800
337 (piperydyn-2-ylo)difenylometan i jego pochodne, z wyjątkiem pochodnych uwzględnionych jako niezależne pozycje w tej sekcji (piperydyn-2-ylo)difenylometan 2933399900
338 (pirolidyn-2-ylo)difenylometan i jego pochodne, z wyjątkiem pochodnych uwzględnionych jako niezależne pozycje w tej sekcji (pirolidyn-2-ylo)difenylometan 293399800
339 2-tiofen-2-yloetyloamina i jej pochodne, z wyjątkiem pochodnych uwzględnionych jako niezależne pozycje w tej sekcji 2-tiofen-2-yloetyloamina 2934999000
34 Dihydroetorfina 7,8-дигидро-7-альфа-[1-(R)-гидрокси-1-метилбутил]-6,14-эндоэтанотетрагидроорипавин 2939190000
340 1-fenylopiperazyna i jej pochodne, z wyjątkiem pochodnych uwzględnionych jako niezależne pozycje w tej sekcji 1-fenylopiperazyna 2933599500
341 1-fenylocykloheksyloamina i jej pochodne, z wyjątkiem pochodnych uwzględnionych jako niezależne pozycje w tej sekcji 1-fenylocykloheksyloamina 2921490009
342 6-deoksykodeina 2939190000
343 fenyloacetyloindol jego pochodne, z wyjątkiem pochodnych uwzględnionych jako niezależne pozycje w tej sekcji [1-(1H-indol-3-ilo)-2-fenyloetanon] 293399800
344 AM-1220 (1-((1-метилпиперидин-2-ил)метил)-1H-индол-3-ил)(нафталин-1-ил)метанон 293399800
345 AM-2201 1-(5-fluoropentylo)-3-(naftalen-1-ylo)indol 293399800
346 AM-2233 (1-((1-метилпиперидин-2-ил)метил)-1H-индол-3-ил)(2-йодофенил)метанон 293399800
347 2C-D 4-metylo-2,5-dimetoksyfenetyloamina 2922290000
348 N-metylobutylon bk-MMBDB2-(dimetyloamino)-1-(3,4-metylenodioksyfenylo)butan-1-on 2932990000
349 Dimetylometkatynon 2-(metyloamino)-1-(dimetylofenylo)propan-1on 2939790000 2939800000
35 Dekstromoramid (+)-4-[2-метил-4-оксо-3,3-дифенил-4-(1-пирролидинил)-бутил]морфолин 2934910000
350 MDAI 5,6-metylenodioksy-2-aminoindan 2932990000
351 Metedron 2-(metyloamino)-1-(4-metoksyfenylo)propan-1-on 2922500000
352 Metoksetamina 2-(3-metoksyfenylo)-2-(etyloamino)cykloheksanon 2922500000
353 MPA N-metylo-1-(tiofen-2-ylo)propan-2-amina 2934999000
354 5-MeO-AMT 5-metoksy-alfa-metylotryptamina 293399800
355 Alfa metylotryptamina 1-(1H-indol-3-ilo)-2-aminopropan 293399800
356 2-aminoindan 2-aminoindan 2921490009
357 5-jodo-2-aminoindan 5-jodo-2-aminoindan 2921490009
358 Para-metylometamfetamina 2-(metyloamino)-1-(4-metylofenylo)propan 2939710000
359 Para-metyloefedryna 2-(metyloamino)-1-(4-metylofenylo)propanol-1 2939490000
36 Dekstropropoksyfen ibuproksiron, proksyron, spasmoproksyvonalfa - (+) - 4-dimetyloamino-1,2-difenylo-3-metylo-2-butanolopropionian 2922140000
360 (1-pentylo-1H-indol-3-ilo)(2,2,3,3-tetrametylocyklopropylo)metanon (1-pentylo-1H-indol-3-ilo)(2,2,3,3 tetrametylocyklopropylo)metanon 293399800
361 Fluorometamfetamina 2-(metyloamino)-1-(fluorofenylo)propan 2939710000
362 AM-1248 (адамантан-1-ил)-1-[(1-метилпиперидин-2-илметил)-1H-индол-3-ил]метанон 293399800
363 APB 5-(2-aminopropylo)benzofuran 6-(2-aminopropylo)benzofuran 2932990000
364 APDB 5-(2-аминопропил)-2,3-дигидробензофуран6-(2-аминопропил)-2,3-дигидробензофуран 2932990000
365 JWH-122-F (4-метилнафталин-1-ил)(1-(5-фторопентил)1H-нндол-3-ил)метанон 293399800
366 JWH-307 (5-(2-фторофенил)-1-пентил-1H-пиррол-3-ил)(нафталин-1-ил)метанон 293399800
367 NBOMe-2C-1 2-(4-jodo-2,5-dimetoksyfenylo)-M-(2-metoksybenzylo)etanoamina 2922290000
368 (1-(5-фторопентил)-1H-индол-3-ил) (2,2,3,3-тетраметилциклопропил)метанон (1-(5-фторопентил)-1H-индол-3-ил)(2,2,3,3-тетраметилциклопропил)метанон 293399800
369 ACBM-018 K-(adamantan-1-ylo)-1-pentylo-1H-indolo-3-karboksyamid 293399800
37 Diampromid N-[2-(metylofenetyloamino)-propylo]propionanilid 2924299909
370 ACBM (N) -018 N-(adamantan-1-ylo)-1-pentylo-1H-indazolo-3-karboksyamid 293399800
371 ACBM-2201 N-(адамантан-1-ил)-1-(5-фторопентил)-1H-индол-3-карбоксамид 293399800
372 ACBM (N) -2201 N-(адамантан-1-ил)-1-(5-фторопентил)-1H-индазол-3-карбоксамид 293399800
373 2CP-P 4-propylo-2,5-dimetoksyfenetyloamina 2922290000
374 (Адамантан-1-ил) (1-(5-фторопентил)-1H-индол-3-ил) метанон (адамантан-1-ил)(1-(5-фторопентил)-1H-индол-3-ил)метанон 293399800
375 (1-heptylo-1H-indol-3-ilo)(2,2,3,3-tetrametylocyklopropylo)metanon (1-heptylo-1H-indol-3-ilo)(2,2,3,3-tetrametylocyklopropylo)metanon 293399800
376 N-(3-(2-метоксиэтил)4,5-диметилтиазол-2(3H)-илиден)2,2,3,3-тетраметилциклопропилкарбоксамид N-(3-(2-метоксиэтил)4,5-диметилтиазол-2(3H)-илиден)2,2,3,3-тетраметилциклопропилкарбоксамид 2934100000
377 (1-(2-морфолиноэтил)-1H-индол-3-ил)(2,2,3,3-тетраметилциклопропил)метанон (1-(2-морфолиноэтил)-1H-индол-3-ил)(2,2,3,3-тетраметилциклопропил)метанон 293399800
378 4-metoksyfencyklidyna 1-(1-(4-metoksyfenylo)cykloheksylo)piperydyna 2933399900
379 Etylofenidat Ester etylowy kwasu 2-fenylo-2-(piperydyn-2-ylo)octowego 2933399900
38 Diacetylomorfina 2939110000
380 Izomery, w tym stereoizomery środków i substancji wyszczególnionych w Wykazie I, w przypadkach, gdy istnienie takich izomerów, w tym stereoizomerów, jest możliwe w ramach tego oznaczenia chemicznego.
381 Estry złożone i proste środków i substancji wyszczególnionych w Wykazie I.
382 Sole środków i substancji wyszczególnionych w Wykazie I, jeśli istnienie takich soli jest możliwe.
383 Mieszaniny zawierające leki i substancje wymienione w Wykazie I w dowolnej postaci i stanie fizycznym, niezależnie od ich ilości w tej mieszaninie, z wyjątkiem złożonych produktów leczniczych niewymienionych w Wykazie I.
39 Dihydrokodeina 4,5-epoksy-6-hydroksy-3-metoksy-N-metylomorfinan 2939110000
4 Alfaprodin alfa-1,3-dimetylo-4-fenylo-4-propionoksypiperydyna 2933399900
40 Dihydromorfina 7,8-dihydromorfina 2939190000
41 Dimenoksadol Octan 2-dimetyloaminoetylo-1-etoksy-1,1-difenylu 2922197000
42 Dimefeptanol 6-dimetyloamino-4,4-difenylo-3-heptanol 2922197000
43 Dimetylotiambuten 3-dimetyloamino-1,1-di-(2-tienylo)-1-buten 2934999000
44 Maślan dioksafetylu 4-morfolino-2,2-difenylomaślan etylu 2934999000
45 Dipipanon 4,4-difenylo-6-piperydyno-3-heptanon 2933330000
46 difenoksylat Ester etylowy kwasu 1-(3-cyjano-3,3-difenylopropylo)-4-fenylopiperydyno-4-karboksylowego 2933330000
47 difenoksyna Kwas 1-(3-cyjano-3,3-difenylopropylo)-4-fenyloizonipekotynowy 2933330000
48 dietylotiambuten 3-dietyloamino-1,1-di-(2'-tienylo)-1-buten 2934999000
49 Drotebanol 3,4-dimetoksy-17-metylomorfinan-6-beta-14-diol 2933499000
5 alfaacetylmetadol alfa-3-acetoksy-6-dimetyloamino-4,4-difenyloheptan 2922197000
50 Isomethadon 6-dimetyloamino-5-metylo-4,4-difenylo-3-heksanon 2922390000
51 kapsułki zawierające 30 mg kodeiny i 10 mg fenylotoloksaminy 3003490000 3004490009
52 Ketobemidon 4-meta-hydroksyfenylo-1-metylo-4-propionylopiperydyna 2933330000
53 Klonitazen (2-para-chlorobenzylo)-1-dietyloaminoetylo-5-nitrobenzimidazol 2933998008
54 Kodeina 3-metylomorfina 2939110000
55 N-tlenek kodeiny 2939190000
56 Kodoksim dihydrokodeinono-6-karboksymetylooksym 2939190000
57 Kokaina ester metylowy benzoilolekgoniny 2939710000
58 Liść koki liść krzewu koki zawierający ekgoninę, kokainę i inne alkaloidy ekgoniny 1211300000
59 3-monoacetylomorfina 2939190000
6 Alfentanyl alfentanyl N-[1-[2-(4-этил-4,5-дигидро-5-оксо-1H-тетразол-1-ил)этил]-4-(метоксиметил)-4-пиперидинил]-N-фенилпропанамид 2933330000
60 6-monoacetylomorfina 2939190000
61 Krzew kokainy roślina dowolnego gatunku z rodzaju Erythroxylon 1211908609
62 Ekstrakt ze słomy makowej koncentrat słomy makowej, ekstrakcja opium surowce dla przemysłu farmaceutycznego 1302110000 2939110000
63 Lewomoramid (-)-4-[2-метил-4-оксо-3,3-дифенил-4-(1-пирролидинил)-бутил]морфолин 2934999000
64 Leworfanol lemoran (-) - 3-hydroksy-N-metylomorfinan 2933410000
65 Lewofenacylmorfan (-) - 3-hydroksy-N-fenacylomorfinan 2933499000
66 Słoma makowa wszelkie części (zarówno całe, jak i rozdrobnione, zarówno suszone, jak i niesuszone, z wyjątkiem dojrzałych nasion) dowolnej rośliny z rodzaju Papaver zawierającej narkotyczne alkaloidy opium 1211400000
67 Konopie indyjskie Ariuszana przygotowana mieszanina suszonych i nie suszonych, rozdrobnionych i nierozdrobnionych części roślin z rodzaju Cannabis (z wyjątkiem systemu korzeniowego), zawierająca którykolwiek z izomerów tetrahydrokannabinolu 1211908609
68 Olej z konopi olej haszyszowy, ekstrakt z konopi środek otrzymywany z części rośliny z rodzaju Cannabis przez ekstrakcję (ekstrakcję) dowolnych izomerów tetrahydrokannabinolu i towarzyszących im kannabinoli różnymi rozpuszczalnikami lub tłuszczami; może występować jako roztwór lub lepka masa 1302199000
69 Metadon d-metadon, L-metadon, fenadon, dolofin 6-dimetyloamino-4,4-difenylo-3-heptanon 2922310000
7 p-aminopropiofenon (PAPP) i jego izomery optyczne (antidotum na cyjanki) 2922390000
70 Metadon jest półproduktem 4-cyjano-2-dimetyloamino-4,4-difenylobutan 2926300000
71 Metazocyna 2'-hydroksy-2,5,9-trimetylo-6,7-benzomorfan 2933399900
72 Metylodesorfina 6-metylo-delta-6-deoksymorfina 2939190000
73 Metylodihydromorfina 6-metylodihydromorfina 2939190000
74 Metopon 5-metylodihydromorfinon 2939190000
75 Mirofin mirystylobenzylomorfina 2939190000
76 Sok mleczny z różnych rodzajów maku, które nie są makiem opiumowym ani olejowym, ale zawierają alkaloidy makowe znajdujące się w wykazach środków odurzających i substancji psychotropowych 1302110000
77 Moramid, średniozaawansowany Kwas 2-metylo-3-morfolino-1,1-difenylopropanokarboksylowy 2934999000
78 Morferydyna Ester etylowy kwasu 1-(2-morfolinoetylo)-4-fenylopiperydyno-4-karboksylowego 2934999000
79 Morfilong preparat składający się z mieszaniny 0,5% roztworu chlorowodorku morfiny w 30% wodnym roztworze poliwinylopirolidonu o masie cząsteczkowej 3500 ± 50002 3003490000 3004490009
8 Anilerydyna anilerydyna Ester etylowy kwasu 1-para-aminofenetylo-4-fenylopiperydyno-4-karboksylowego 2933330000
80 Morfina 7,8-dehydro-4,5-epoksy-3,6-dihydroksy-N-metylomorfinan 2939110000
81 Morfina-N-tlenek 3,6-dihydroksy-N-metylo-4,5-epoksymorfineno-7-N-tlenek 2939190000
82 Metobromek morfiny i inne bromek metylu morfiny metobromek morfiny i inne pięciowartościowe azotowe pochodne morfiny, w tym N-oksymorfina, z których jedną jest N-oksykodeina 2939190000
83 MPPT IPFP Propionian 1-metylo-4-fenylo-4-piperydynolu (eter) 2933399900
84 3-metylotiopentanyl N-[3-метил-1-[2-(2-тионил)этил]-4-пиперидил]пропионанилид 2934999000
85 3-metylofentanyl N-(3-metylo-1-fenetylo-4-piperydylo)propionanilid 2933399900
86 Nikodikodin dihydrokodeina 6-nikotynylowa 2939190000
87 Nikokodin 6-nikotynylokodeina 2939190000
88 nikomorfina 3,6-dinikotynylomorfina 2939110000
89 Noracimetadol (+/-) - alfa-3-acetoksy-6-metyloamino-4,4-difenyloheptan 2922197000
9 Acetylohydrokodeina acetylodihydrokodeina, tebakon 6-acetoksy-3-metoksy-N-metylo-4,5-epoksymorfinan 2939190000
90 Norkodeina N-dimetylokodeina 2939190000
91 Norleworfanol (-) - 3-hydroksymorfinan 2933499000
92 Normetadon 6-dimetyloamino-4,4-difenylo-3-heksanon 2922310000
93 Normorfina dimetylomorfina lub N-dimetylowana morfina 2939190000
94 Norpipanon 4,4-difenylo-6-piperydyno-3-heksanon 2933399900
95 Oksykodon tekodina 14-hydroksyhydrokodeinon 2939110000 3003 3004
96 Oksykodon + Nalokson 14-гидроксидигидрокодеинон+(5R,14S)-N-аллил-3,14-дигидрокси-4,5-эпоксиморфинан-6-он 3003490000 3004490009
97 Oksymorfon 14-hydroksyhydromorfinon 2939110000
98 Omnopon mieszanina chlorowodorków alkaloidów opium w proszku: 48 - 50 procent morfiny, 32 - 35 procent innych alkaloidów opium w 1 ml 1% roztworu: chlorowodorek morfiny - 0,0067 g, narkotyna - 0,0027 g, chlorowodorek papaweryny - 0,00036 g, kodeina - 0,0007 2939190000 3003 3004
99 Opium (w tym lecznicze) - skoagulowany sok z maku lekarskiego lub olejowego 1302110000 3003 3004

 

Uwaga:

Przyporządkowanie danej substancji do odpowiedniego środka odurzającego, substancji psychotropowej lub ich prekursora zawartego w tym wykazie nie zależy od tego, jakie nazwy marki (handel), synonimy lub skróty są użyte jako jej nazwa.

W odniesieniu do złożonych produktów leczniczych zawierających, oprócz środka lub substancji wymienionych w tym wykazie, inne farmakologicznie czynne składniki, kontrolę ustala się indywidualnie poprzez umieszczenie tego złożonego produktu leczniczego na tym wykazie.

Stężenie substancji wskazanych w tym wykazie określa się na podstawie ułamka masowego substancji w mieszaninie (roztworze).

Do celów korzystania z tej listy konieczne jest kierowanie się kodem TN FEA TS oraz międzynarodowa niezarejestrowana lub inna nienaukowa nazwa lub nazwa chemiczna lub krótki opis środka odurzającego, substancji psychotropowej lub ich prekursora.

Rozporządzenie w sprawie trybu wwozu na obszar celny, wywozu z obszaru celnego oraz tranzytu przez obszar celny Unii Celnej środków odurzających, substancji psychotropowych i ich prekursorów

W Federacji Rosyjskiej Federalna Służba Federacji Rosyjskiej ds. Kontroli Handlu Narkotykami (Federalna Służba Kontroli Narkotyków Rosji) oraz Federalna Służba Nadzoru w Sferze Opieki Zdrowotnej i Rozwoju Społecznego (Roszdravnadzor), patrz zarządzenie rządu Federacji Rosyjskiej nr 1567-r z dnia 23.09.2010r.

 1. Rozporządzenie w sprawie procedury wwozu na obszar celny, wywozu z obszaru celnego oraz tranzytu przez obszar celny Unii Celnej środków odurzających, substancji psychotropowych i ich prekursorów (dalej – Rozporządzenie) zostało opracowane zgodnie z Umową w sprawie zasad licencjonowania w zakresie obrotu towarowego z zagranicą z dnia 9 czerwca 2009 r. (zwanej dalej Umową) oraz Umowy w sprawie trybu wprowadzania i stosowania środków wpływających na obrót towarowy z zagranicą na jednolitym obszarze celnym w w stosunku do krajów trzecich z dnia 9 czerwca 2009 r.
 2. Przepis dotyczy osób prawnych wwożących na obszar celny, wywożących poza obszar celny lub tranzyt na obszarze celnym Unii Celnej środków odurzających, substancji psychotropowych i ich prekursorów określonych w pkt 2.12 Ujednoliconego Wykazu Towarów, wobec których stosują zakazy lub ograniczenia w przywozie lub wywozie przez państwa członkowskie Unii Celnej w ramach Euroazjatyckiego Wykazu Gospodarczego Wspólnoty w obrocie z krajami trzecimi (dalej – wnioskodawcy), a także osoby fizyczne, które importują lub eksportują takie towary na własny użytek.
 3. Przywóz i (lub) wywóz środków odurzających, substancji psychotropowych i ich prekursorów przez osoby prawne odbywa się na podstawie jednorazowych licencji wydanych przez upoważniony organ państwowy Państwa – członka Unii Celnej, na terytorium z czego zarejestrowany jest wnioskodawca (dalej – upoważniony organ).
 4. Osoby fizyczne mogą wwozić i (lub) wywozić ograniczone ilości środków odurzających i substancji psychotropowych w postaci leków do użytku osobistego ze wskazań medycznych w obecności odpowiednich dokumentów, a także prekursorów w ilościach określonych przez ustawodawstwo państwa – a członek Unii Celnej.
 5. Tranzyt środków odurzających, substancji psychotropowych i ich prekursorów przez terytorium państw członkowskich Unii Celnej odbywa się zgodnie z postanowieniami umów międzynarodowych państw członkowskich Unii Celnej w zakresie obrotu lekami kontrolowanymi oraz substancje określone w pkt 2.12 Ujednoliconego Wykazu Towarów, wobec których obowiązują zakazy lub ograniczenia w imporcie lub eksporcie przez państwa członkowskie Unii Celnej w ramach Euroazjatyckiej Wspólnoty Gospodarczej w obrocie z krajami trzecimi.
 6. Wydawanie przez uprawniony organ zezwoleń na przywóz i (lub) wywóz środków odurzających i substancji psychotropowych odbywa się z uwzględnieniem potrzeb Państwa – członka Unii Celnej w zakresie środków odurzających i substancji psychotropowych.
 7. W celu uzyskania licencji wnioskodawca przedkłada upoważnionemu organowi dokumenty przewidziane w art. 3 ust. 3 Umowy.
  Przy eksporcie środków odurzających, substancji psychotropowych i ich prekursorów wnioskodawca przedkłada upoważnionemu organowi zezwolenie na wwóz (oryginał lub jego kopię poświadczoną notarialnie) wydane przez właściwy organ kraju importującego.
  Dokonując tranzytu środków odurzających, substancji psychotropowych i ich prekursorów przez obszar celny państw członkowskich Unii Celnej, wnioskodawca dodatkowo przedkłada uprawnionemu organowi zezwolenie wwozowe (oryginał lub jego notarialnie poświadczoną kopię) wystawione przez właściwy organ kraju importującego oraz kopię zezwolenia na eksport kraju – eksportera, chyba że wymagania kraju importującego lub eksportującego stanowią inaczej.
 8. Jeżeli zgodnie z ustawodawstwem państwa członkowskiego Unii Celnej decyzję o wydaniu licencji podejmuje uprawniony organ w porozumieniu z innymi organami wykonawczymi państwa członkowskiego Unii Celnej, wówczas wnioskodawca, oprócz dokumenty określone w art. 3 ust. 3 Umowy przedłożą uprawnionemu organowi dokumenty organów wykonawczych potwierdzające możliwość importu i (lub) eksportu środków odurzających, substancji psychotropowych i ich prekursorów.
  Termin rozpatrzenia dokumentów przedłożonych organowi koordynującemu określa państwo – członek Unii Celnej.
 9. Wydanie licencji i dokumentów potwierdzających możliwość importu i (lub) eksportu środków odurzających, substancji psychotropowych i ich prekursorów, oprócz podstaw określonych w ust. 6 artykułu 3 Umowy, może zostać odrzucone, jeżeli dostarczone dokumenty 7 i 8 niniejszego Regulaminu, a także w przypadku przekroczenia normy zapotrzebowania na środki odurzające, substancje psychotropowe i ich prekursory, ustalonej dla państwa członkowskiego Unii Celnej.
 10. Przywóz i (lub) wywóz oraz tranzyt środków odurzających, substancji psychotropowych i ich prekursorów przeznaczonych do udzielania pomocy w nagłych wypadkach odbywa się bez zezwolenia zgodnie z ustawodawstwem państwa członkowskiego Unia Celna.
 11. Wnioskodawca państwa – członka Unii Celnej jest zobowiązany, w terminie 10 dni kalendarzowych od dnia wwozu (eksportu) środków odurzających, substancji psychotropowych i ich prekursorów, zawiadomić uprawniony organ państwa, który wydał zezwolenie faktycznie przywiezionych (wywożonych) ilościach środków odurzających, substancji psychotropowych i ich prekursorów, rodzaju pojazdu użytego do ich przywozu (wywozu) oraz miejsca i daty przemieszczenia towarów przez granicę celną Unii Celnej .
 12. Przywóz i (lub) wywóz ograniczonych ilości środków odurzających, substancji psychotropowych i ich prekursorów w apteczce na statkach morskich (rzecznych), samolotach międzynarodowych do udzielania pierwszej pomocy odbywa się bez licencji przy użyciu środków kontroli określonych przez ustawodawstwo państwa rejestracji odpowiednich pojazdów ...
  Wwóz i (lub) wywóz prekursorów wykorzystywanych jako zaopatrzenie w ilości niezbędnej do zapewnienia normalnej eksploatacji wyposażenia i urządzeń technicznych pojazdu powietrznego, morskiego (rzecznego), kolejowego odbywa się bez licencji zgodnie z wymogami celnymi ustawodawstwo regulujące przepływ dostaw przez granicę celną.
 13. Upoważniony organ ma prawo do udzielania wyjaśnień (wniosków) w sprawach wydawania licencji. Informacje o wydanych wyjaśnieniach (wnioskach) przesyłane są do Eurazjatyckiej Komisji Gospodarczej.