МЕНЮ

W sprawie przepisów przejściowych przepisów technicznych EAEU „W sprawie bezpieczeństwa wyposażenia placów zabaw dla dzieci” (TR EAEU 042/2017)

Decyzja Zarządu Euroazjatyckiej Komisji Gospodarczej nr 83 z dnia 11.07.2017 lipca XNUMX r.

Zgodnie z paragrafem 2 artykułu 52 Traktatu o Euroazjatyckiej Unii Gospodarczej z dnia 29 maja 2014 roku, paragraf 3 Regulaminu o Euroazjatyckiej Komisji Gospodarczej (załącznik nr 1 do Traktatu o Euroazjatyckiej Unii Gospodarczej z dnia 29 maja 2014 roku) ) oraz pkt 11 Załącznika nr 2 do Regulaminu Euroazjatyckiej Komisji Gospodarczej, zatwierdzonego Decyzją Najwyższej Eurazjatyckiej Rady Gospodarczej z dnia 23 grudnia 2014 r. Nr 98, z uwzględnieniem pkt 38 ​​pkt. opracowanie, uchwalenie, zmiana i unieważnienie przepisów technicznych Eurazjatyckiej Unii Gospodarczej, zatwierdzonych Decyzją Rady Euroazjatyckiej Komisji Gospodarczej z dnia 20 czerwca 2012 r. Nr 48, Zarząd Euroazjatyckiej Komisji Gospodarczej

  1. Znalazłem to:

a) dokumenty dotyczące oceny zgodności wyrobów z obowiązkowymi wymaganiami określonymi w aktach zawartych w prawie Eurazjatyckiej Unii Gospodarczej (dalej – Unia) lub ustawodawstwie państwa członkowskiego Unii (dalej – państwo członkowskie ), wydanych lub przyjętych w odniesieniu do produktów, które podlegają przepisom technicznym regulaminu technicznego Eurazjatyckiej Unii Gospodarczej „W sprawie bezpieczeństwa urządzeń na place zabaw dla dzieci” (TP EAEU 042/2017) (dalej odpowiednio - produkty, przepisy techniczne), do dnia wejścia w życie przepisów technicznych, są ważne do końca okresu ich ważności, ale nie później niż 01.06.2020.

od dnia wejścia w życie przepisu technicznego wystawienie lub przyjęcie dokumentów oceny zgodności wyrobów z obowiązkowymi wymaganiami ustanowionymi uprzednio aktami zawartymi w prawie Unii lub ustawodawstwie państwa członkowskiego, nie jest dozwolone;

b) do dnia 01.06.2020 r. wytwarzanie i wprowadzanie do obrotu na terytoriach państw członkowskich wyrobów, które nie podlegały obowiązkowej ocenie zgodności do dnia wejścia w życie przepisu technicznego, obowiązkowe wymagania określone ustawami zawarte w prawie Unii lub ustawodawstwie państwa członkowskiego są dozwolone, bez dokumentów dotyczących obowiązkowej oceny zgodności wyrobów i bez oznaczania krajowym znakiem zgodności (znakiem obrotu rynkowego);

c) do dnia 01.06.2020 r. produkcja i wprowadzanie do obrotu na terytoriach państw członkowskich wyrobów są dozwolone zgodnie z obowiązkowymi wymogami uprzednio ustanowionymi przez akty zawarte w prawie Unii lub ustawodawstwie państwa członkowskiego , o ile istnieją dokumenty dotyczące oceny zgodności wyrobów z określonymi wymaganiami obowiązkowymi wydane lub przyjęte przed dniem wejścia w życie przepisu technicznego.

Produkty są oznaczone krajowym znakiem zgodności (znakiem obrotu na rynku) zgodnie z ustawodawstwem państwa członkowskiego.

cechowanie takie produkty nie są dozwolone z jednym znakiem obrotu produktami na rynku unijnym;

d) obrót wyrobami wymienionymi w punktach „b” i „c” niniejszego paragrafu jest dozwolony w wyznaczonym okresie użytkowania tych wyrobów, określonym w dokumentach operacyjnych. Obsługa (użytkowanie) zgodnie z przeznaczeniem tego produktu po upływie wyznaczonego okresu użytkowania jest niedozwolona.

  1. VN Koreshkov, Członek Zarządu (Minister) ds. Regulacji Technicznych Euroazjatyckiej Komisji Gospodarczej wraz z państwami członkowskimi przygotowują do rozpatrzenia na posiedzeniu Rady Euroazjatyckiej Komisji Gospodarczej przed datą wejścia w życie przepisu technicznego:

a) projekt programu opracowania (zmiany, rewizji) norm międzypaństwowych, w wyniku którego na zasadzie dobrowolności zapewniona jest zgodność z wymaganiami przepisów technicznych, a także norm międzypaństwowych zawierających zasady i metody badań ( badań) i pomiarów, w tym zasad pobierania próbek niezbędnych do zastosowania i spełnienia wymagań przepisu technicznego oraz przeprowadzenia oceny zgodności przedmiotów przepisu technicznego;

b) projekt wykazu wyrobów, w odniesieniu do których złożeniu zgłoszenia celnego towarzyszy złożenie dokumentów dotyczących oceny zgodności z wymaganiami przepisów technicznych.

  1. Niniejsza decyzja wchodzi w życie z dniem wejścia w życie Decyzji Rady Euroazjatyckiej Komisji Gospodarczej w sprawie przyjęcia przepisów technicznych Eurazjatyckiej Unii Gospodarczej „W sprawie bezpieczeństwa wyposażenia placów zabaw dla dzieci” (TR EAEU 042/ 2017), ale nie wcześniej niż po 30 dniach kalendarzowych od daty oficjalnej publikacji niniejszej decyzji.