МЕНЮ

Regulamin wwozu wyrobów (towarów) na obszar celny Unii Celnej, dla których w ramach Unii Celnej ustalane są obowiązkowe wymagania dotyczące oceny zgodności

Decyzja Zarządu Euroazjatyckiej Komisji Gospodarczej nr 294 z dnia 25.12. 2012

 1. Niniejsze rozporządzenie zostało opracowane zgodnie z Umową o EWEA z dnia 18.10.2011 października 18.10.2010 r., Umową w sprawie wspólnych zasad i reguł regulacji technicznej w Republice Białoruś, Republice Kazachstanu i Federacji Rosyjskiej z dnia 11.12 października 2009 r. oraz Umową o obrocie wyrobami podlegającymi obowiązkowej ocenie (potwierdzeniu) zgodności na obszarze celnym Unii Celnej od XNUMX. XNUMX rok.
 2. Towary (towary) wwożone (importowane) na obszar celny Unii Celnej, w stosunku do których organ celny dokonując zgłoszenia jednocześnie ze zgłoszeniem celnym zobowiązany jest do przedstawienia dokumentów poświadczających zgodność tych wyrobów (towarów) z obowiązkowymi wymagania lub informacje o takich dokumentach obejmują produkty (towary), które:
  • a) znajduje się na Jednolitym Wykazie Wyrobów, dla których ustanowiono obowiązkowe wymagania w ramach Unii Celnej, zatwierdzonej Decyzją Komisji Unii Celnej z dnia 28.01.2011 nr 526 „Na Jednolitym Wykazie Wyrobów, dla których ustanowiono obowiązkowe wymagania w ramach Unii Celnej”, w stosunku do których ustawodawstwo państw członkowskich Unii Celnej (zwanych dalej państwami członkowskimi) ustanawia wymogi obowiązkowe;
  • b) wpisany na Jednolity Wykaz Wyrobów podlegających obowiązkowej ocenie (potwierdzeniu) zgodności w ramach Unii Celnej z wystawieniem jednolitych dokumentów, zatwierdzonych Decyzją Komisji Unii Celnej z dnia 7.04.2011 nr 620” W sprawie nowego wydania Jednolitej Listy Wyrobów podlegających obowiązkowej ocenie (potwierdzeniu) zgodności w ramach Unii Celnej z wystawieniem jednolitych dokumentów zatwierdzonych Decyzją Komisji Unii Celnej z dnia 18.06.2010 nr 319” (dalej - Ujednolicona Lista);
  • c) znajduje się na wykazach wyrobów, w odniesieniu do których złożeniu zgłoszenia celnego towarzyszy złożenie dokumentu oceny (potwierdzenia) zgodności z wymaganiami przepisów technicznych Unii Celnej.
 3. Dokumentami poświadczającymi zgodność wyrobów (towarów) z obowiązkowymi wymaganiami są:
  • a) dokument dotyczący oceny (potwierdzenia) zgodności, przewidziany w przepisach technicznych Unii Celnej;
  • b) certyfikat zgodności lub deklaracja zgodności Unii Celnej, wystawiony w formie ujednoliconej, dla produktów (towarów) ujętych w Ujednoliconej Liście;
  • c) certyfikat zgodności, deklaracja zgodności, przewidziana przez ustawodawstwo państwa członkowskiego, na terytorium którego produkty (towary) są objęte procedurami celnymi;
  • d) inne dokumenty przewidziane przez ustawodawstwo Państwa Członkowskiego, na terytorium którego produkty (towary) są objęte procedurami celnymi.
 4. Dokumenty poświadczające zgodność wyrobów (towarów) z obowiązkowymi wymaganiami lub informacje o takich dokumentach przekazywane są organom celnym przy objęciu wyrobów (towarów) procedurami celnymi:
  • a) dopuszczenie do konsumpcji krajowej, w tym procedura celna dopuszczenia do konsumpcji krajowej, zgłoszona po zakończeniu innych procedur celnych, z wyjątkiem produktów (towarów) importowanych (importowanych):
   • jako próbki i próbki do badań i testów, pod warunkiem przedłożenia do organ celny, potwierdzając niezbędną do tych celów ilość (masę i objętość) importowanych (importowanych) produktów (towarów);
   • przez producenta lub upoważnionego przedstawiciela producenta jako części zamienne do konserwacji i naprawy wyrobów gotowych wcześniej sprowadzonych na obszar celny Unii Celnej, w odniesieniu do których potwierdzono spełnienie wymagań obowiązkowych, pod warunkiem złożenia do organy celne kopie dokumentów dotyczących oceny (potwierdzenia) zgodności takich gotowych produktów;
   • jako składniki towarów lub surowców (materiałów) do produktów dopuszczonych do obrotu na terytorium państwa członkowskiego, jeżeli są objęte procedurą celną dopuszczenia do konsumpcji krajowej;
   • przedstawicielstwom dyplomatycznym, urzędom konsularnym, innym przedstawicielstwom urzędowym obcych państw, organizacjom międzypaństwowym i międzyrządowym, pod warunkiem złożenia organowi celnemu umotywowanego wniosku o konsumpcję (wykorzystanie) wyłącznie przez takie misje, instytucje, organizacje;
   • jako pomoc humanitarna lub techniczna;
   • jako towary przeznaczone do zapobiegania i eliminowania klęsk żywiołowych i innych sytuacji kryzysowych;
  • b) import czasowy (odprawa), z wyjątkiem przypadków importu czasowego:
   • pojemniki, opakowania, palety;
   • produkty (towar) przeznaczone do pokazów na wystawach, targach i spotkaniach międzynarodowych, a także sprzęt i materiały pomocnicze przeznaczone do wykorzystania w takiej prezentacji produktów (towarów) lub do wykorzystania na wystawach, targach i spotkaniach międzynarodowych;
   • próbki handlowe przeznaczone wyłącznie do przyjmowania zamówień na wyroby (towary) tego rodzaju i nienadające się do innych celów, co zapewnia naniesienie na nich nieusuwalnych oznaczeń, rozdarcie, wybicie dziur lub w inny sposób uszkodzenie;
   • produkty (towary) przeznaczone do testowania, kontroli, eksperymentów i wykazania właściwości i właściwości;
   • Drukowane materiały reklamowe;
   • sprzęt niezbędny artystom, teatrom i orkiestrom (przedmioty używane podczas przedstawień, instrumenty muzyczne, dekoracje i kostiumy), jeżeli takie produkty (towar) są sprowadzane (sprowadzane) przez osobę zagraniczną i będą przez nią używane na obszarze celnym Unia Celna;
   • profesjonalny sprzęt kinematograficzny, sprzęt prasowy, radiowy lub telewizyjny, urządzenia pomocnicze i akcesoria do tego sprzętu, jeżeli taki profesjonalny sprzęt, urządzenia i akcesoria są sprowadzane (importowane) przez osobę zagraniczną i będą przez nią używane na obszarze celnym Unii Celnej ;
   • produkty (towary) przeznaczone do zawodów sportowych, pokazowych imprez sportowych lub szkoleń, jeżeli takie produkty (towar) są importowane (importowane) przez osobę zagraniczną i będą przez nią używane na obszarze celnym Unii Celnej;
  • c) wolna strefa celna, z wyjątkiem produktów (towarów) importowanych (importowanych):
   • jako części zamienne do serwisowania i naprawy wyrobów gotowych uprzednio wwiezionych na obszar celny Unii Celnej, objętych procedurą celną dopuszczenia do konsumpcji krajowej lub procedurą celną do wolnego obszaru celnego, w odniesieniu do których spełnienie obowiązkowych wymagań ma zostały potwierdzone, z zastrzeżeniem przedłożenia organom celnym kopii dokumentów oceny (potwierdzenia) zgodności takich gotowych wyrobów;
   • jako próbki i próbki do badań i testów, pod warunkiem przedłożenia organowi celnemu kopii umowy z akredytowaną jednostką certyfikującą (akredytowane laboratorium badawcze (ośrodek)) zlokalizowanej na terytorium państwa członkowskiego, w którym zgłoszenie celne towary lub pismo od takiej akredytowanej jednostki certyfikującej (akredytowane laboratorium badawcze (ośrodek)), potwierdzające ilość (wagę i objętość) importowanych towarów wymaganych do tych celów;
   • jako składniki towarów lub surowców (materiałów) do produktów wytwarzanych na terytorium państwa członkowskiego, gdzie są objęte procedurą celną wolnego obszaru celnego;
  • d) magazyn wolnocłowy, z wyłączeniem produktów (towarów) importowanych (importowanych):
   • jako części zamienne do konserwacji i naprawy wyrobów gotowych uprzednio wwiezionych na obszar celny Unii Celnej, objętych procedurą celną dopuszczenia do konsumpcji krajowej lub procedurą celną składu wolnocłowego, w odniesieniu do których spełnienie wymagań obowiązkowych ma została potwierdzona, pod warunkiem przedłożenia organom celnym kopii dokumentów oceny (potwierdzenia) zgodności takich wyrobów gotowych;
   • jako próbki i próbki do badań i testów, pod warunkiem przedłożenia organowi celnemu kopii umowy z akredytowaną jednostką certyfikującą (akredytowane laboratorium badawcze (ośrodek)) zlokalizowanej na terytorium państwa członkowskiego, w którym zgłoszenie celne towarów, lub pisma z takiej akredytowanej jednostki certyfikującej (akredytowane laboratorium badawcze (ośrodek)), potwierdzające ilość (masę i objętość) importowanych (importowanych) produktów (towarów) wymaganych do tych celów;
   • jako składniki towarów lub surowców (materiałów) do produktów wytwarzanych na terytorium państwa członkowskiego, gdzie są objęte procedurą celną składu wolnocłowego;
  • e) powrotny przywóz, z wyjątkiem przypadków objęcia tą procedurą celną:
   • produkty (towary) w celu zakończenia procedury celnej wywozu czasowego;
   • produkty (towary), które nie zostały poddane czynnościom przetwarzania towarów poza obszarem celnym Unii Celnej, w celu zakończenia procedury celnej przetwarzania poza obszarem celnym;
   • towary Unii Celnej, objęte procedurą celną wolnego obszaru celnego lub składu wolnocłowego, w celu zakończenia procedury celnej wolnego obszaru celnego lub procedury celnej składu wolnocłowego, jeżeli te towary Unii Celnej pozostały w stanie niezmienionym, z wyjątkiem zmian spowodowanych naturalnym zużyciem lub naturalną utratą w normalnych warunkach transportu (transportu), przechowywania i (lub) użytkowania (eksploatacji);
  • f) odmowa na korzyść państwa.
 5. Nie jest wymagane składanie organom celnym dokumentów poświadczających zgodność wyrobów (towarów) z obowiązkowymi wymaganiami lub informacji o takich dokumentach:
  • a) produkty (towary) objęte procedurami celnymi określonymi w paragrafie 4 niniejszego rozporządzenia:
  • używany (wykorzystywany);
  • importowane (importowane) w pojedynczych egzemplarzach (ilościach) przewidzianych jedną umową handlu zagranicznego wyłącznie na własny użytek zgłaszającego (w tym w celach badawczych lub reprezentacyjnych jako pamiątki lub materiały reklamowe);
  • w przypadku jego czasowego umieszczenia na obszarze celnym Unii Celnej, z wyjątkiem importowanych (importowanych) w ramach umów leasingu finansowego;
  • b) w stosunku do produktów (towarów):
   • importowane (importowane) przez osoby fizyczne do użytku osobistego;
   • umieszczone do tymczasowego przechowywania;
   • objęte procedurami celnymi tranzytu celnego, przetwarzania na obszarze celnym, przetwarzania na konsumpcję krajową, składu celnego, obrotu bezcłowego, niszczenia, specjalnej procedury celnej;
   • importowane (importowane) jako dostawy.