МЕНЮ

Osobista kontrola celna

 1. Osobisty kontrola celna - forma kontroli celnej, polegająca na kontroli osób.
 2. Osobistą kontrolę celną można przeprowadzić wyłącznie w odniesieniu do osób przekraczających granicę celną Unii, które znajdują się w strefie kontroli celnej lub strefie tranzytowej międzynarodowego portu lotniczego, jeżeli istnieją wystarczające powody, by sądzić, że osoby te ukrywają się je i dobrowolnie nie wydają towarów przewożonych przez granicę celną Unii z naruszeniem umów międzynarodowych i aktów z zakresu regulacji celnej, ustawodawstwa państw członkowskich.
 3. Osobista kontrola celna przeprowadzana jest w celu zidentyfikowania u osób, o których mowa w ust. 2 niniejszego artykułu, ukrytych z nimi towarów przewożonych przez granicę celną Unii z naruszeniem umów międzynarodowych i aktów z zakresu regulacji celnej, ustawodawstwa państw członkowskich i stanowi wyłączną formę kontroli celnej...
 4. Osobista kontrola celna jest przeprowadzana na podstawie decyzji naczelnika (szefa) organu celnego, jego upoważnionego zastępcy (zastępcy kierownika) organu celnego lub osób ich zastępujących, a jeżeli przewiduje to ustawodawstwo Członka Państwa o regulacji celnej, decyzją naczelnika (kierownika) organu celnego uprawnionego do prowadzenia kontrola celna, jego upoważniony zastępca (zastępca szefa) jednostki organu celnego lub osoby go zastępujące.
  Ta decyzja jest podejmowana na piśmie.
 5. Oględzin celnych osobistych dokonują funkcjonariusze tej samej płci z osobą, wobec której dokonywane są oględziny celne osobiste, w obecności 2 świadków zaświadczających tej samej płci w odosobnionym pomieszczeniu spełniającym wymogi sanitarno-higieniczne. Należy wykluczyć dostęp do pomieszczeń osób innych niż wymienione w niniejszym artykule oraz możliwość obserwowania przebiegu osobistej kontroli celnej przez inne osoby.
  Oględzin zwłok osoby, w stosunku do której dokonywana jest kontrola celna osobista, przeprowadza wyłącznie pracownik medyczny przy użyciu, w razie potrzeby, specjalnego sprzętu medycznego.
  Przy przeprowadzaniu osobistej kontroli celnej osoby małoletniej lub ubezwłasnowolnionej muszą być obecni jej przedstawiciele prawni (rodzice, rodzice adopcyjni, opiekunowie lub powiernicy) lub osoby mu towarzyszące.
 6. Funkcjonariusz celny przed rozpoczęciem kontroli celnej osobistej jest zobowiązany zapoznać osobę z decyzją o przeprowadzeniu kontroli celnej i przysługującymi jej uprawnieniami przy dokonywaniu takiej kontroli celnej, a także zaproponować jej dobrowolne wydanie towaru przewożonego przez granicę celną. granica Unii z naruszeniem umów i aktów międzynarodowych w zakresie regulacji celnej, ustawodawstwa państw członkowskich.
  Zapoznanie się osoby z decyzją o przeprowadzeniu kontroli celnej osobistej jest przez nią potwierdzane poprzez umieszczenie odpowiedniego wpisu w decyzji o przeprowadzeniu kontroli celnej osobistej. W przypadku odmowy umieszczenia takiego napisu przez osobę fizyczną, na decyzji o przeprowadzeniu osobistej rewizji celnej dokonuje się odpowiedniego oznaczenia, poświadczonego podpisami upoważnionego funkcjonariusza organu celnego, który ogłosił decyzję o przeprowadzeniu takiej osobistej rewizji celnej przeszukania oraz osoby postronne obecne podczas osobistej rewizji celnej.
 7. Działania funkcjonariusza celnego podczas osobistej kontroli celnej nie mogą naruszać honoru i godności osoby podlegającej osobistej kontroli celnej, a także szkodzić zdrowiu i mieniu tej osoby.
 8. Osoba fizyczna podlegająca osobistej kontroli celnej ma prawo:
  1. zapoznać się z decyzją o przeprowadzeniu kontroli celnej osobistej i trybem jej przeprowadzenia przed rozpoczęciem kontroli celnej osobistej;
  2. zapoznać się ze swoimi prawami i obowiązkami;
  3. udzielać wyjaśnień i składać próśb;
  4. dobrowolnego wydawania ukrytych pod sobą towarów, które są przemieszczane przez granicę celną Unii z naruszeniem umów międzynarodowych i aktów z zakresu regulacji celnej, ustawodawstwa państw członkowskich;
  5. złożyć oświadczenie z obowiązkiem umieszczenia go w akcie osobistej kontroli celnej przez funkcjonariusza organu celnego dokonującego osobistej kontroli celnej;
  6. korzystać z języka ojczystego i usług tłumacza;
  7. zapoznać się z aktem osobistej kontroli celnej pod koniec jego sporządzenia i złożyć w nim oświadczenia na piśmie;
  8. odwołać się od działań funkcjonariuszy celnych przeprowadzających osobistą kontrolę celną zgodnie z niniejszym Kodeksem.
 9. Podczas osobistej kontroli celnej osoba, w stosunku do której jest przeprowadzana, oraz jej przedstawiciel ustawowy zobowiązani są do przestrzegania wymogów prawnych funkcjonariusza celnego przeprowadzającego kontrolę celną.
 10. Wyniki osobistej kontroli celnej są sformalizowane poprzez sporządzenie aktu osobistej kontroli celnej, której formę określa Komisja.
  Określony akt musi zostać sporządzony podczas osobistej kontroli celnej lub w ciągu 1 godziny po jej zakończeniu.
 11. Akt osobistej kontroli celnej podpisuje funkcjonariusz celny, który dokonał osobistej kontroli celnej, osoba fizyczna, w stosunku do której dokonano osobistej kontroli celnej, lub jej przedstawiciel ustawowy lub osoba towarzysząca, poświadczająca świadków, a przy badaniu zwłok osoby, w stosunku do której przeprowadzono osobiste oględziny celne – również przez pracownika medycznego.
 12. Akt osobistej kontroli celnej sporządza się w 2 egzemplarzach, z których jeden doręcza się osobie fizycznej, wobec której przeprowadzono kontrolę celną, jej przedstawicielowi ustawowemu lub osobie mu towarzyszącej niezwłocznie po jego dokonaniu. sporządzony.