МЕНЮ
 1. Sprawdzenie celne, inne dokumenty i (lub) informacje to forma kontroli celnej, która polega na sprawdzeniu:
  1. deklaracja celna;
  2. inne dokumenty celne, z wyjątkiem dokumentów sporządzonych przez organy celne;
  3. dokumenty potwierdzające informacje zgłoszone w zgłoszeniu celnym;
  4. inne dokumenty przedłożone organowi celnemu zgodnie z niniejszym Kodeksem;
  5. informacje zadeklarowane w zgłoszeniu celnym i (lub) zawarte w dokumentach przedłożonych organowi celnemu;
  6. inne informacje przedłożone organowi celnemu lub otrzymane przez niego zgodnie z niniejszym Kodeksem lub ustawodawstwem Państw Członkowskich.
 2. Weryfikacja celnych i innych dokumentów i (lub) informacji odbywa się w celu sprawdzenia poprawności informacji, prawidłowego wypełnienia i (lub) rejestracji dokumentów, zgodności z warunkami użytkowania towarów zgodnie z procedurą celną, zgodności z ograniczenia w używaniu i (lub) dysponowaniu towarami w związku z korzystaniem z korzyści w celu uiszczenia ceł, podatków, przestrzegania procedury i warunków korzystania z towarów, które są ustalone dla niektórych kategorii towarów, które nie podlegają objęcie procedurami celnymi zgodnie z niniejszym Kodeksem, a także w innych celach zapewnienia zgodności z międzynarodowymi traktatami i aktami w dziedzinie regulacji celnej i (lub) ustawodawstwem Państw Członkowskich w zakresie regulacji celnych.
 3. Weryfikacja celna, inne dokumenty i (lub) informacje związane ze zgłoszeniem celnym, dokumenty potwierdzające informacje zgłoszone w zgłoszeniu celnym, informacje zgłoszone w zgłoszeniu celnym i (lub) zawarte w dokumentach przedłożonych organom celnym mogą być przeprowadzane zarówno przed jak i po wydaniu towaru.
 4. Jeżeli zgłaszający spełnił warunki określone w art. 121 TC EAEU, w którym organ celny dokonuje zwolnienie towarów, weryfikacja celna, innych dokumentów i (lub) informacji, rozpoczęta przed zwolnieniem towaru, jest zakończona po zwolnieniu towaru.
 5. Ustawodawstwo państw członkowskich w zakresie regulacji celnych może ustanowić przypadki kontroli celnej, innych dokumentów i (lub) informacji związanych ze zgłoszeniem celnym, dokumentów potwierdzających informacje zadeklarowane w zgłoszeniu celnym, informacje zadeklarowane w zgłoszeniu celnym i (lub) zawartych w informacjach przekazanych organom celnym dokumentów wszczętych po zwolnieniu towaru oraz procedury zawiadomienia osoby o przeprowadzeniu takiej formy kontroli celnej.
 6. Weryfikacja ceł, innych dokumentów i (lub) informacji odbywa się poprzez analizę dokumentów i informacji określonych w ust. 1 tego artykułu, w tym przez porównanie informacji zawartych w jednym dokumencie ze sobą, a także z informacjami zawartymi w innych dokumentach , w tym umieszczania w dokumentach potwierdzających informacje zadeklarowane w zgłoszeniu celnym informacjami uzyskanymi z systemów informatycznych wykorzystywanych przez organy celne i (lub) systemów informacyjnych organów państwowych (organizacji) państw członkowskich w ramach interakcji informacyjnej, od innych źródeł dostępnych w dyspozycji organu celnego w czasie kontroli, a także w inny sposób zgodny z umowami międzynarodowymi i aktami prawnymi z zakresu regulacji celnej i (lub) ustawodawstwem państw członkowskich.
 7. W ramach weryfikacji celnej, innych dokumentów i (lub) informacji organ celny ma prawo do zbierania i анализ dodatkowe informacje, w tym wysyłanie próśb do agencji rządowych i innych organizacji.
 8. Rozpoczęła się przed wydanie towaru odbywa się zgodnie z art. 325 TC EAEU.
 9. Weryfikacja celna, inne dokumenty i (lub) informacje związane ze zgłoszeniem celnym, dokumenty potwierdzające informacje zgłoszone w zgłoszeniu celnym, informacje zgłoszone w zgłoszeniu celnym i (lub) zawarte w dokumentach przedłożonych organom celnym, rozpoczęte po zwolnienie towaru lub w innych przypadkach zastosowania tej formy kontroli celnej odbywa się zgodnie z art. 326 Kodeksu Celnego EWEA, z wyjątkiem kontroli celnej, innych dokumentów i (lub) informacji w przypadku przewidziane w paragrafie 10 niniejszego artykułu.
 10. Weryfikacja celna, inne dokumenty i (lub) informacje dotyczące zgłoszenia towarów złożonego w odniesieniu do towarów, których zwolnienie zostało dokonane zgodnie z art. 120 Kodeksu Celnego EWEA, dokumenty potwierdzające informacje zadeklarowane w takim zgłoszeniu , a informacje zgłoszone we wspomnianym zgłoszeniu towarów i (lub) zawarte w dokumentach przedłożonych organom celnym, odbywa się w sposób określony przez Komisję.
 11. Stosując kontrolę celną, inne dokumenty i (lub) informacje dotyczące wniosku o zwolnienie towarów przed złożeniem deklaracji dotyczącej towarów, dokumenty złożone wraz z takim wnioskiem zgodnie z art. 4 ust. 120 Kodeksu Celnego EAEU oraz informacje zadeklarowane we wspomnianym wniosku i (lub) w przedłożonych dokumentach, dokumenty nie są wymagane przed zwolnieniem towarów.
 12. Podczas sprawdzania wartości celnej towarów, sprawdzanie ceł, innych dokumentów i (lub) informacji odbywa się z uwzględnieniem specyfiki przewidzianej w art. 313 Kodeksu Celnego EAEU.
 13. Podczas weryfikacji pochodzenia towarów przeprowadza się weryfikację celną, inne dokumenty i (lub) informacje z uwzględnieniem specyfiki przewidzianej w art. 314 Kodeksu Celnego EWEA.