МЕНЮ

Sprawdzenie poprawności deklaracji wartości celnej towarów

ghbr
 1. Weryfikacja prawidłowości deklarowania wartości celnej towarów odbywa się zgodnie z Procedurą deklarowania wartości celnej towarów zatwierdzoną Decyzją Komisji Unii Celnej z dnia 20.09.2010 września 376 r. Nr XNUMX „W sprawie procedur deklarowania, kontroli oraz korygowania wartości celnej towarów” (zwana dalej Procedurą zadeklarowania wartości celnej towarów), w tym z wykorzystaniem wyników analizy informacji zawartych w dokumentach elektronicznych generowanych przez specjalne oprogramowanie zapewniające zastosowanie automatycznej kontroli wartości celnej technologii (zwanej dalej technologią AKTS) oraz w terminach określonych przez prawo Euroazjatyckiej Unii Gospodarczej oraz ustawodawstwo Federacji Rosyjskiej dotyczące działalności celnej. Podczas sprawdzania prawidłowości zgłoszenia i korekty wartości celnej towaru, niezależnie od wybranego przez zgłaszającego (przedstawiciela celnego) sposobu jej ustalenia, upoważniony urzędnik organu celnego wykonuje następujące czynności:
  1. sprawdzenie dostępności dokumentów przewidzianych w wykazie dokumentów potwierdzających zadeklarowaną wartość celną towarów, zgodnie z Załącznikiem nr 1 do Procedury zadeklarowania wartości celnej towarów;
  2. sprawdzenie poprawności wypełnienia deklaracji wartości celnej (dalej - TPA) (w przypadkach, gdy jest wypełniony), który obejmuje następujące czynności:
   • sprawdzenie kompletności i poprawności wypełnienia kolumn DTS zgodnie z zasadami wypełniania DTS-1 i DTS-2 określonymi w Procedurze deklarowania wartości celnej towaru;
   • weryfikacja zgodności informacji zawartych w TPA z informacjami określonymi w dokumentach złożonych w potwierdzeniu zadeklarowanej informacji o wartości celnej oraz w zgłoszeniu towarów (dalej - DT);
  3. weryfikacja prawidłowości zastosowania przez zgłaszającego (przedstawiciela celnego) metody ustalania wartości celnej towarów ustalonej prawem Unii Euroazjatyckiej, która obejmuje następujące czynności:
   • weryfikacja zgodności wybranej metody ustalania wartości celnej z rodzajem i warunkami zagranicznej transakcji gospodarczej;
   • weryfikacja spełnienia warunków stosowania metody ustalania wartości celnej;
  4. weryfikacja prawidłowości określenia przez zgłaszającego (przedstawiciela celnego) struktury deklarowanej wartości celnej, która obejmuje następujące czynności:
   • sprawdzenie prawidłowości ustalenia podstawy ustalenia wartości celnej;
   • weryfikacja rzetelności dopłat do ceny faktycznie zapłaconej lub należnej za wyceniany towar oraz prawidłowości ich ilościowego określenia;
   • weryfikacja zasadności potrąceń deklarowanych przez zgłaszającego (przedstawiciela celnego) od podstawy ustalenia wartości celnej oraz prawidłowość ich ilościowego ustalenia;
  5. weryfikacja dokumentów potwierdzających zadeklarowaną wartość celną i wszystkich jej składników (dodatkowych opłat i potrąceń), w tym weryfikację zgodności informacji określonych w przedłożonych dokumentach;
  6. ocena wiarygodności wartości celnej zadeklarowanej przez zgłaszającego z wykorzystaniem systemu zarządzania ryzykiem (dalej – RMS).