МЕНЮ
 1. Kontrola celna - forma kontroli celnej, która polega na sprawdzeniu i wykonywaniu innych czynności w stosunku do towarów, w tym pojazdów i bagażu osób, z otwarciem opakowań towarów, przestrzeni ładunkowych (przedziałów) pojazdów, kontenerów, kontenerów lub innych miejsc, w których istnieją lub mogą być towary i (lub) z usunięciem zamknięć celnych, zamknięć celnych lub innych zastosowanych wobec nich środków identyfikacji, demontażem, demontażem lub naruszeniem integralności kontrolowanych przedmiotów i ich części w inny sposób.
 2. Kontrola celna przeprowadzana jest w celu sprawdzenia i (lub) uzyskania informacji o towarach, w odniesieniu do których kontrola celna.
 3. Organ celny zawiadamia o miejscu i terminie przeprowadzenia kontroli celnej w sposób pozwalający potwierdzić fakt otrzymania zgłoszenia, zgłaszającemu lub innej osobie sprawującej władzę nad towarem, jeżeli osoby te są zidentyfikowane. Przy ustalaniu terminu kontroli celnej uwzględnia się rozsądny czas przybycia takich osób.
 4. Zgłaszający, inne osoby posiadające uprawnienia w odniesieniu do towarów oraz ich przedstawiciele mają prawo, z własnej inicjatywy, być obecni podczas kontroli celnej, z wyjątkiem przypadków określonych w ust. 6 niniejszego artykułu.
 5. Na żądanie organu celnego zgłaszający lub inne osoby sprawujące nadzór nad towarami oraz ich przedstawiciele muszą być obecni podczas kontroli celnej i udzielić funkcjonariuszom celnym niezbędnej pomocy. W przypadku braku przedstawiciela specjalnie upoważnionego przez przewoźnika jest nim osoba kierująca pojazdem.
 6. Organ celny ma prawo przeprowadzić kontrolę celną pod nieobecność zgłaszającego, innych osób posiadających uprawnienia w stosunku do towarów oraz ich przedstawicieli w następujących przypadkach:
  1. niestawiennictwa wskazanych osób lub przypadki, gdy osoby te nie zostały zidentyfikowane;
  2. występowanie zagrożenia bezpieczeństwa narodowego (państwowego), życia i zdrowia ludzi, zwierząt i roślin, środowiska, ochrony obiektów narodowego dziedzictwa kulturowego państw członkowskich oraz wystąpienie innych pilnych okoliczności, w tym obecność znaków wskazujących, że towarem są substancje łatwopalne, przedmioty wybuchowe, wybuchowe, trujące, niebezpieczne substancje chemiczne i biologiczne, środki odurzające, substancje psychotropowe, silne, trujące, toksyczne, radioaktywne, materiały jądrowe i inne podobne towary, a także przypadki, gdy towary rozprzestrzeniają nieprzyjemny zapach;
  3. wysyłanie towarów pocztą międzynarodową;
  4. pozostawienie towarów na obszarze celnym Unii z naruszeniem procedury celnej przewidującej ich wywóz poza obszar celny Unii lub warunków ustalonych dla wykorzystania niektórych kategorii towarów, które zgodnie z niniejszym kodeksem nie podlegają do objęcia procedurami celnymi.
 7. Kontrola celna w przypadkach określonych w ust. przedstawiciel wyznaczonego operatora pocztowego, aw przypadku jego nieobecności - w obecności 1 świadków poświadczających.
 8. Wyniki kontroli celnej są sformalizowane poprzez sporządzenie aktu kontroli celnej, którego formę określa Komisja, z wyjątkiem przypadku przewidzianego w ustępie 3 artykułu 317 TC EAEU, lub są wydawane w inny sposób przewidziany zgodnie z ustawodawstwem państw członkowskich w zakresie regulacji celnych.
 9. W akcie kontroli celnej podaje się następujące informacje:
  1. informacje o funkcjonariuszach organu celnego, którzy przeprowadzili kontrolę celną, oraz osobach, które były obecne podczas jej przeprowadzania;
  2. przyczyny kontroli celnej pod nieobecność zgłaszającego lub innej osoby sprawującej władzę nad towarami;
  3. wyniki kontroli celnej;
  4. inne informacje podane w formularzu ustawy.
 10. Akt kontroli celnej sporządza się w 2 egzemplarzach, z których jeden jest przekazywany (przesyłany) zgłaszającemu lub innej osobie sprawującej nadzór nad towarem lub ich przedstawicielom, jeżeli osoby te są zidentyfikowane.
Jeśli potrzebujesz przeprowadzić kontrolę celną we Władywostoku, po prostu napisz do nas, a my zrobimy wszystko.
Отправить запрос