МЕНЮ

Kontrola celna pomieszczeń i terytoriów

 1. Kontrola celna lokale i terytoria – forma kontroli celnej polegająca na przeprowadzeniu oględzin lokali i terytoriów oraz towarów i (lub) dokumentów znajdujących się w określonych miejscach.
 2. Kontrola celna pomieszczeń i terytoriów przeprowadzana jest w celu sprawdzenia obecności lub braku towarów i (lub) dokumentów będących przedmiotem kontroli celnej w kontrolowanych pomieszczeniach lub terytoriach, a także w celu sprawdzenia i (lub) uzyskiwanie informacji o takich towarach i (lub) dokumentach oraz sprawdzanie obecności plomb celnych, plomb i innych środków identyfikacji na towarach, pojazdach i ich przestrzeniach ładunkowych (przedziałach).
 3. Kontrola celna lokali i terytoriów może być przeprowadzana przez organy celne w celu sprawdzenia zgodności budowli, lokali (części lokali) i (lub) terenów otwartych (części terenów otwartych) przeznaczonych do użytkowania lub wykorzystywanych jako magazyny czasowego składowania, składy celne, składy wolnocłowe, sklepy handel bezcłowy, a także towary przeznaczone lub używane do czasowego składowania przez upoważnionych przedsiębiorców, wymagania i warunki ustanowione zgodnie z art. 4 ust. 411, art. 5 ust. Artykuł 416, ustęp 4 artykułu 421 i ustęp 4 ustępu 426 artykułu 4 TC EAEU.
 4. Przeprowadzanie kontroli celnej lokali i terytoriów w lokalach mieszkalnych jest dozwolone, jeżeli przewiduje to ustawodawstwo państw członkowskich.
 5. Kontrola celna lokali i terytoriów przeprowadzana jest po przedstawieniu zlecenia przeprowadzenia kontroli celnej lokali i terytoriów oraz zaświadczenia o służbie urzędnika urzędu celnego.
  Formę nakazu kontroli celnej lokali i terytoriów określa ustawodawstwo państw członkowskich dotyczące regulacji celnych.
  Okazanie dokumentów określonych w akapicie pierwszym niniejszej klauzuli nie jest wymagane przy przeprowadzaniu kontroli celnej pomieszczeń i terytoriów osób, w stosunku do których przeprowadzana jest odprawa celna wywozowa.
 6. W przypadku odmowy wstępu na teren i na terytorium, funkcjonariusze celni mają prawo wejść na teren i na terytorium z tłumieniem oporu i (lub) otwarciem zamkniętych pomieszczeń zgodnie z ustawodawstwem Państw Członkowskich.
 7. Jeżeli ustawodawstwo państwa członkowskiego przewiduje specjalną procedurę dostępu do poszczególnych obiektów, wówczas dostęp ten odbywa się w sposób przewidziany przez ustawodawstwo tego państwa członkowskiego.
 8. Inspekcja celna obiektów i terytoriów powinna być przeprowadzona jak najszybciej, co jest niezbędne do jej wykonania i nie może trwać dłużej niż 1 dzień roboczy, chyba że przepisy prawa celnego państw członkowskich ustanawiają inny okres.
 9. Wyniki kontroli celnej lokali i terytoriów sporządza się, sporządzając akt kontroli celnej lokali i terytoriów, którego formę określa Komisja.
 10. Akt kontroli celnej lokali i terytoriów sporządza się w 2 egzemplarzach, z których jeden podlega doręczeniu (kierowaniu) osobie, której lokal i (lub) terytorium zostały skontrolowane, jeżeli osoba ta została zidentyfikowana.