МЕНЮ

Klasyfikator rodzajów dokumentów przy deklarowaniu informacji w kolumnie 44

Dokumenty potwierdzające deklarowane informacje w DT, zgłaszający musi posiadać DT w momencie składania wniosku, z wyjątkiem przypadków określonych w art. 8 ust. 104 TC EAEU lub określone w art. 114 - 117 Kodeksu pracy EAEU, takie dokumenty mogą nie być dostępne w momencie składania zgłoszenia celnego.

Informacje o każdym dokumencie należy wskazać w nowej linii wraz z jego kodem zgodnie z klasyfikatorem rodzajów dokumentów i informacji. 

Szukaj:
Oczekuj ładowania i formatowania danych
kod Nazwa dokumentu, informacje, środki ochrony rynku wewnętrznego
01011 Licencja na eksport i/lub import towarów
01017 Zezwolenie na eksport i (lub) import towarów, dla których wprowadzono automatyczne licencjonowanie (nadzór)
01021 Wniosek (dokument zezwalający) na import i (lub) eksport broni cywilnej i służbowej, jej głównych (składników) i nabojów do niego
01031 Pozwolenie (certyfikat, zaświadczenie) przewidziane w Konwencji o międzynarodowym handlu dzikimi zwierzętami i roślinami gatunków zagrożonych wyginięciem z dnia 3 marca 1973 r.
01041 Wniosek (dokument zezwolenia) na import środków radioelektronicznych i urządzeń wysokiej częstotliwości do użytku cywilnego, w tym wbudowanych lub zawartych w innych towarach
01061 Wniosek (dokument zezwalający) na import środków ochrony roślin (pestycydów)
01065 Wniosek (dokument zezwalający) na import środków ochrony roślin i innych trwałych zanieczyszczeń organicznych do wykorzystania w badaniach w skali laboratoryjnej oraz norma referencyjna
01071 Wniosek upoważnionego organu państw, członków Eurazjatyckiej Unii Gospodarczej w sprawie przywozu (eksportu) substancji toksycznych, które nie są prekursorami środków odurzających i substancji psychotropowych i są wzorcowymi próbkami, stanowisko zmienione decyzją Zarządu Eurazjatycka Komisja Gospodarcza nr 52 z dnia 12.05.2015 r.
01072 Zawarcie upoważnionego organu państw, członków Eurazjatyckiej Unii Gospodarczej z dnia tranzyt substancje trujące niebędące prekursorami środków odurzających i substancji psychotropowych przez obszar celny Eurazjatyckiej Unii Gospodarczej, stanowisko zmienione Decyzją Zarządu Euroazjatyckiej Komisji Gospodarczej nr 52 z dnia 12.05.2015 r.
01081 Wniosek (dokument zezwalający) na import leków
01091 Wniosek (dokument zezwalający) na import i (lub) eksport środków szyfrujących (kryptograficznych)
01095 Wniosek (dokument zezwalający) na wwóz i (lub) wywóz specjalnych środków technicznych przeznaczonych do potajemnego pozyskiwania informacji
01101 Wniosek (dokument zezwalający) na wywóz dóbr kultury, dokumentów narodowych kas archiwalnych oraz oryginałów dokumentów archiwalnych
01111 Wniosek (dokument zezwalający) na wywóz materiałów z zakresu mineralogii, paleontologii, kości zwierząt kopalnych
01121 Wniosek (dokument zezwalający) na wywóz dzikich żywych zwierząt, pojedynczych dziko rosnących roślin i dziko rosnących surowców leczniczych
01125 Wniosek (dokument zezwalający) na wywóz rzadkich i zagrożonych gatunków dzikich żywych zwierząt i dzikich roślin zawartych w czerwonych księgach państw członkowskich Eurazjatyckiej Unii Gospodarczej
01131 Wniosek (dokument zezwalający) na import i (lub) eksport narządów i tkanek ludzkich, krwi i jej składników, próbek ludzkiego materiału biologicznego
01133 Pozwolenie na reeksport towary
01143 Ustawa o kontroli państwa w imporcie i (lub) eksporcie: kamieni szlachetnych, metali szlachetnych i surowców zawierających metale szlachetne
01151 Licencja, wykaz (załącznik) do pozwolenia na import (eksport) towarów podlegających kontroli eksportu, wystawiony przez upoważniony organ państwowy państw, członków Eurazjatyckiej Unii Gospodarczej, stanowisko zmienione decyzją Zarządu Eurazjatyckiej Komisji Gospodarczej nr 52 z dnia 12.05.2015 r.
01152 Zezwolenie na tranzyt towarów podlegających kontroli eksportu, wydane przez upoważniony organ państwowy państw, członków Eurazjatyckiej Unii Gospodarczej w zakresie kontroli eksportu, stanowisko zmienione decyzją Zarządu Euroazjatyckiej Komisji Gospodarczej nr. 52 z 12.05.2015 r
01153 Zezwolenie (potwierdzenie) na import (eksport) towarów podlegających kontroli eksportu, wydane przez upoważniony organ państwowy państw, członków Eurazjatyckiej Unii Gospodarczej w zakresie kontroli eksportu, stanowisko zmienione decyzją Zarządu Eurazjatyckiej Komisji Gospodarczej nr 52 z dnia 12.05.2015 r.
01154 Wniosek (identyfikacja) wydawany zgodnie z ustawodawstwem w zakresie kontroli eksportu państw członkowskich Eurazjatyckiej Unii Gospodarczej o nieprzynależności towarów do towarów znajdujących się w ujednoliconych wykazach towarów i technologii objętych kontrolą, pozycja z późniejszymi zmianami Decyzją Zarządu Euroazjatyckiej Komisji Gospodarczej nr 52 z dnia 12.05.2015 r.
01161 Pozwolenie, wykaz (załącznik) do pozwolenia na import (eksport) wyrobów wojskowych, wydane przez upoważniony organ państwowy państw, członków Euroazjatyckiej Unii Gospodarczej, stanowisko zmienione decyzją Zarządu Euroazjatyckiej Komisji Gospodarczej nr 52 z dnia 12.05.2015 r.
01162 Zezwolenie na tranzyt wyrobów wojskowych wydane przez upoważniony organ państwowy państw członkowskich Eurazjatyckiej Unii Gospodarczej, stanowisko zmienione Decyzją Zarządu Euroazjatyckiej Komisji Gospodarczej nr 52 z dnia 12.05.2015 r.
01163 Wniosek (identyfikacja) upoważnionego organu państwowego państw, członków Eurazjatyckiej Unii Gospodarczej w sprawie nieprzynależności towarów do wyrobów wojskowych, stanowisko zmienione Decyzją Zarządu Euroazjatyckiej Komisji Gospodarczej nr 52 z dnia 12.05.2015. XNUMX
01171 Przepustka wojskowa
01181 Wykaz towarów importowanych (eksportowanych) w ramach Porozumień Międzyrządowych o współpracy przemysłowej i naukowo-technicznej przedsiębiorstw przemysłu obronnego
01191 !!!Wykluczone od 29 sierpnia 2021 r. ze względu na wejście w życie Decyzji Zarządu ECE z dnia 27.07.2021 lipca 90 r. Nr 20 „W sprawie zmiany decyzji Komisji Unii Celnej z dnia 2010 września 378 r. Nr XNUMX. - Dokument dotyczący oceny zgodności przewidziany przepisami technicznymi Eurazjatyckiej Unii Gospodarczej (przepisy techniczne Celnej Unii) lub certyfikat zgodności lub deklaracja zgodnościwystawione w formie ujednoliconej dla wyrobów (towarów) znajdujących się na ujednoliconym wykazie wyrobów podlegających obowiązkowemu potwierdzeniu zgodności z wystawieniem certyfikatów zgodności i deklaracji zgodności w formie ujednoliconej lub dokumentu oceny zgodności wyrobów (towarów) przewidziane przez ustawodawstwo państwa, członka Eurazjatyckiej Unii Gospodarczej, na terytorium którego produkty (produkt) jest objęty procedurą celną
01194 Zaświadczenie z uprawnionego organu potwierdzające przynależność produktów do leków, towarów do celów medycznych i weterynaryjnych, z zastrzeżeniem ich umieszczenia w magazynach aptecznych odbiorcy, który przyjmuje, przechowuje, a po przejściu procedury potwierdzania zgodności wydawanie i sprzedaż leków , towary do celów medycznych i weterynaryjnych oraz gwarancja odpowiedzialności wnioskodawcy (dla Republiki Kirgiskiej)
01201 świadectwo weterynaryjne
01202 Zezwolenie na wwóz towarów kontrolowanych, na podstawie stanu epizootycznego krajów, eksporterów, wystawione przez urzędnika uprawnionego organu państwa, członka Euroazjatyckiej Unii Gospodarczej w dziedzinie weterynarii, stanowisko ze zmianami wprowadzonymi przez Decyzja Zarządu Euroazjatyckiej Komisji Gospodarczej nr 237 z dnia 18.12.2014 grudnia 52 roku oraz Decyzja Zarządu Euroazjatyckiej Komisji Gospodarczej nr 12.05.2015 z dnia XNUMX roku
01203 Zezwolenie na wywóz towarów kontrolowanych, wydane przez urzędnika upoważnionego organu państwa, członka Eurazjatyckiej Unii Gospodarczej w zakresie weterynarii, stanowisko zmienione decyzją Zarządu Euroazjatyckiej Komisji Gospodarczej nr. 237 z dnia 18.12.2014 grudnia 52 roku oraz Decyzją Zarządu Euroazjatyckiej Komisji Gospodarczej nr 12.05.2015 z dnia XNUMX maja XNUMX roku ...
01204 Zezwolenie na tranzyt towarów kontrolowanych, na podstawie stanu epizootycznego krajów, eksporterów, wystawione przez urzędnika uprawnionego organu państwa, członka Eurazjatyckiej Unii Gospodarczej w zakresie weterynarii, stanowisko zmienione przez Decyzja Zarządu Euroazjatyckiej Komisji Gospodarczej nr 237 z dnia 18.12.2014 oraz Decyzja Zarządu Euroazjatyckiej Komisji Gospodarczej nr 52 z dnia 12.05.2015
01205 Sanitarno-epidemiologiczny wniosek upoważnionego organu państwowego państw, członków Unii Celnej (dla Republiki Kazachstanu i Federacji Rosyjskiej) *
01206 Zaświadczenie o rejestracji państwowejwydawane przez upoważniony organ państwa, członka Eurazjatyckiej Unii Gospodarczej w zakresie sanitarno-epidemiologicznego dobrostanu ludności
01207 Świadectwo fitosanitarne
01209 Zezwolenie na wwóz obiektów kwarantannowych (szkodników kwarantannowych) w celach naukowych, badawczych, wydane przez upoważniony organ państwowy państw członkowskich Eurazjatyckiej Unii Gospodarczej
01210 Dokumenty potwierdzające przestrzeganie zakazów i ograniczeń (środki tymczasowe) wprowadzone jednostronnie w Republice Armenii
01211 Dokumenty potwierdzające przestrzeganie zakazów i ograniczeń (środków tymczasowych) wprowadzonych w Republice Białorusi jednostronnie
01221 Dokumenty potwierdzające przestrzeganie zakazów i ograniczeń (środków tymczasowych) wprowadzonych jednostronnie w Republice Kazachstanu
01225 Dokumenty potwierdzające przestrzeganie zakazów i ograniczeń (środków tymczasowych) wprowadzonych w Republice Kirgiskiej jednostronnie
01231 Dokumenty potwierdzające przestrzeganie zakazów i ograniczeń (środków tymczasowych) wprowadzonych jednostronnie w Federacji Rosyjskiej
01241 Certyfikat (Szczegóły Certyfikatu) Międzynarodowego Systemu Certyfikacji Surowca Diamentowego (Certyfikat Procesu Kimberley)
01242 Dokumenty potwierdzające informacje o producencie towarów w celu monitorowania stosowania specjalnych środków ochronnych, antydumpingowych i wyrównawczych
01243 Certyfikat eksportowy na produkty rolne
01251 Licencja na działalność w odniesieniu do niektórych kategorii towarów (dla Federacji Rosyjskiej)
01261 Dokument (paragon) do uzyskania znaków akcyzy (rejestracja, znaki kontrolne, znaki) (dla Federacji Rosyjskiej)
01271 Dokument, zgodnie z którym wyroby akcyzowe podlegające oznakowaniu znakami akcyzy (znaki księgowe, kontrolne, znaki) nie są oznaczone (dla Federacji Rosyjskiej)
01281 Potwierdzenie mocowania produktów w ujednoliconym państwowym zautomatyzowanym systemie informacyjnym do rejestrowania wielkości produkcji i obrotu alkoholem etylowym, produktami alkoholowymi i zawierającymi alkohol (dla Federacji Rosyjskiej)
01291 Zezwolenie wydane przez upoważniony organ państwowy państw, członków Unii Celnej w odniesieniu do przemysłowych materiałów wybuchowych, źródeł promieniowania jonizującego (dla Republiki Białoruś)
01301 Pozwolenie wydane przez upoważniony organ państwowy państw członkowskich Eurazjatyckiej Unii Gospodarczej w odniesieniu do organizmów warunkowo patogennych i patogennych genetycznie zmodyfikowanych (dla Republiki Białoruś), stanowisko zmienione decyzją Zarządu Euroazjatyckiej Komisji Gospodarczej nr 52 z dnia 12.05.2015 r.
01311 Wniosek (dokument zezwalający) na wywóz surowców mineralnych
01321 Wniosek (pozwolenie) na import i (lub) eksport odpadów niebezpiecznych
01332 Zezwolenie właściwego organu państwowego, eksportera na wywóz określonej przesyłki środków odurzających, substancji psychotropowych i ich prekursorów lub urzędowe zawiadomienie tego organu, że zezwolenie to nie jest wymagane
01341 Wniosek (zezwolenie) na przywóz i (lub) wywóz substancji zubożających warstwę ozonową i produktów zawierających substancje zubożające warstwę ozonową
01351 Potwierdzenie (decyzja) upoważnionego organu (organizacji) państwa, członka Eurazjatyckiej Unii Gospodarczej na eksport środków ochrony indywidualnej, środków ochronnych i dezynfekujących, wyrobów medycznych
01401 Certyfikat zgodności z wymaganiami przepisów technicznych Euroazjatyckiej Unii Gospodarczej (Unia Celna)
01402 Deklaracja Zgodności z Wymaganiami Regulaminu Technicznego Euroazjatyckiej Unii Gospodarczej (Unia Celna)
01403 Certyfikat zgodności sporządzony w formie ujednoliconej dla wyrobów (towarów) znajdujących się na Jednolitym Wykazie Wyrobów podlegających obowiązkowemu potwierdzeniu zgodności z wystawieniem certyfikatów zgodności i deklaracji zgodności w formie ujednoliconej
01404 Deklaracja zgodności sporządzona w formie ujednoliconej dla wyrobów (towarów) znajdujących się na Jednolitym Wykazie Wyrobów podlegających obowiązkowemu potwierdzeniu zgodności z wystawieniem certyfikatów zgodności i deklaracji zgodności w formie ujednoliconej
01405 Homologacja typu pojazdu
01406 Homologacja typu podwozia
01407 Certyfikat bezpieczeństwa konstrukcji pojazdu
01408 Dokument oceny zgodności przewidziany przez ustawodawstwo państwa członkowskiego Eurazjatyckiej Unii Gospodarczej, na terytorium którego wyroby (towary) są objęte procedurami celnymi, DS ROSS RU
01409 Paszport oleju (paszport jakości oleju)
01410 Umowa z akredytowaną jednostką certyfikującą (akredytowane laboratorium badawcze (ośrodek)) lub pismo od takiej akredytowanej jednostki certyfikującej (akredytowane laboratorium badawcze (ośrodek)), potwierdzające ilość (masę i objętość) wyrobów importowanych jako próbki i próbki wymagane do cele badawcze i testowe (towary)
01411 Certyfikat państwowej rejestracji wyrobów, potwierdzający zgodność wyrobów z wymaganiami przepisów technicznych Euroazjatyckiej Unii Gospodarczej (przepisy techniczne Unii Celnej)
01412 Certyfikat klasyfikacji małych jednostek
01413 Świadectwo rejestracji nawozów mineralnych
01414 Świadectwo notyfikacji państwowej rejestracji produktów chemicznych
01415 Zezwolenie na stosowanie produktów chemicznych
01999 Inne dokumenty potwierdzające przestrzeganie zakazów i ograniczeń
02011 Konosament
02012 List przewozowy na przewóz towarów transportem wodnym
02013 Faktura kolejowa
02014 Inne dokumenty przewidziane w regulaminie przewozu koleją
02015 List przewozowy przewidziany w Konwencji o umowie międzynarodowego przewozu drogowego towarów, 1956 r. Goods
02016 Inny list przewozowy używany do przewozu drogowego towarów
02017 Lotniczy list przewozowy
02018 Dokumenty przewozowe stosowane w ruchu towarów rurociągami lub liniami energetycznymi
02019 Faktura pocztowa
02020 Ogólny list przewozowy dla przesyłek ekspresowych
02021 Indywidualny list przewozowy dla przesyłki ekspresowej
02022 Kontrola bagażu
02024 Karnet TIR
02025 Carnet ATA
02099 Inne dokumenty transportowe (wysyłkowe)
03011 Umowa (umowa), zawartej przy dokonywaniu transakcji towarowej, stanowisko z dnia 01.01.2018 r. zmienione Decyzją Zarządu Euroazjatyckiej Komisji Gospodarczej nr 5 z dnia 16.01.2018 r.
03012 Dokumenty wprowadzające zmiany i (lub) uzupełnienia do dokumentu, o których informacje są wskazane pod kodem 03011
03013 Dokument potwierdzający zawarcie jednostronnej transakcji towarowej, stanowisko z dnia 01.01.2018 zmienione Decyzją Zarządu Euroazjatyckiej Komisji Gospodarczej nr 5 z dnia 16.01.2018
03014 Dokumenty potwierdzające prawo do posiadania, używania i (lub) rozporządzania towarami w przypadku braku transakcji
03021 Dokumenty potwierdzające przeniesienie praw do przedmiotów własności intelektualnej (prawo autorskie, umowa licencyjna, zaświadczenie o rejestracji przedmiotu własności intelektualnej, umowa o używanie znaku towarowego i podobne dokumenty)
03022 Dokumenty potwierdzające wprowadzenie do obrotu cywilnego na obszarze celnym Eurazjatyckiej Unii Gospodarczej towarów oznaczonych znakiem towarowym, za zgodą posiadacza praw autorskich (dealer, umowa dystrybucyjna, pisemna zgoda i podobne dokumenty), stanowisko zmienione Decyzją Zarząd Euroazjatyckiej Komisji Gospodarczej nr 52 z dnia 12.05.2015 g.
03031 Dokument potwierdzający spełnienie wymagań w zakresie kontroli dewiz: numer ewidencyjny transakcji (dla Republiki Białoruś), numer ewidencyjny umowy (numer ewidencyjny służący do prowadzenia księgowości i sprawozdawczości transakcji dewizowych, nadany przez uprawniony bank dla umowa dewizowa przewidująca eksport/import) lub kilka paszportów transakcji (dla Republiki Kazachstanu), unikalny numer umowy (numer nadany przez upoważniony bank podczas rejestracji umowy) lub numer paszportu transakcji (dla Federacji Rosyjskiej)
03998 Dokument (umowa) na użytkowanie podłoża (dla Republiki Kazachstanu)
03999 Inne dokumenty potwierdzające prawo do posiadania, używania i (lub) rozporządzania towarem
04011 Dokumenty składowe
04021 Faktura - faktura (faktura) do umowy
04022 Inne rozliczenie lub dokumenty sprzedaży (w tym kasa fiskalna lub paragon za zakup towaru w sieci detalicznej)
04023 Dokumenty bankowe (jeśli faktura jest opłacana w zależności od warunków umowy handlu zagranicznego), a także inne dokumenty płatnicze odzwierciedlające wartość towaru
04025 Faktura - proforma do umowy
04031 Faktura - faktura (faktura) za transport (przewóz), załadunek, rozładunek lub przeładunek towaru
04032 Bank lub inne dokumenty płatnicze do zapłaty kosztów transportu, odzwierciedlające koszt transportu (transportu), załadunku, rozładunku lub przeładunku towaru
04033 Umowa przewozu, załadunku, rozładunku lub przeładunku towaru
04041 Faktury (faktury) za świadczenie usług pośrednictwa
04042 Bankowe lub inne dokumenty płatnicze za świadczenie usług pośrednictwa inter
04043 Umowa o świadczenie usług pośrednictwa
04051 Dokumenty wartości towarów i usług dostarczonych przez kupującego bezpłatnie lub po obniżonych cenach do wykorzystania w związku z produkcją i sprzedażą
04061 Faktura – faktura (faktura) zawierająca informacje o płatnościach za korzystanie z własności intelektualnej
04062 Bankowe dokumenty płatnicze, księgowe i inne dokumenty zawierające informacje o płatnościach za korzystanie z własności intelektualnej
04071 Dokumenty (w tym księgowe) oraz informacje zawierające dane o części przychodu (przychodu) należnego bezpośrednio lub pośrednio sprzedawcy w wyniku późniejszej sprzedaży, innego rozdysponowania lub wykorzystania towaru
04081 Faktura (faktura) zawierająca informacje o kosztach materiałów opakowaniowych i/lub prac opakowaniowych
04082 Bank lub inne dokumenty płatnicze dotyczące kosztów materiałów opakowaniowych i/lub prac opakowaniowych
04083 Umowa o koszt kontenerów, opakowań, materiałów opakowaniowych i prac opakowaniowych
04091 Dokumentacja księgowa producenta wycenianego towaru, zawierająca informacje o kosztach wytworzenia lub zakupu materiałów, o kosztach wytworzenia, a także o innych operacjach związanych z produkcją towarów importowanych (importowanych), rachunkowość handlowa producenta ocenianego towaru, sporządzony zgodnie z ogólnie przyjętymi zasadami rachunkowości
04101 Faktura - faktura (faktura) za koszty projektowania, rozwoju, inżynierii, prac projektowych, projektowania, dekoracji, rysunków i szkiców
04102 Dokumenty bankowe lub inne dokumenty płatnicze dotyczące kosztów projektowania, rozwoju, inżynierii, prac budowlanych, projektowania, dekoracji, rysunków i szkiców
04111 Faktura (faktura) za świadczenie usług ubezpieczeniowych
04112 Bankowe lub inne dokumenty płatnicze dotyczące kosztów usług ubezpieczeniowych
04113 Polisa ubezpieczeniowa
04115 Umowa ubezpieczenia
04121 Cytaty giełd światowych
04131 Lista wysyłkowa (pakowania)
04999 Inne dokumenty i informacje, które zgłaszający może złożyć na poparcie zadeklarowanej wartości celnej, (deklaracja eksportowa)
05012 Decyzja w sprawie klasyfikacji towarów przewożonych przez granicę celną Unii Euroazjatyckiej w postaci niezmontowanej lub zdemontowanej, w tym w postaci niekompletnej lub niekompletnej
05013 Wstępna decyzja o klasyfikacji towarów zgodnie z TN FEA EAEU
05014 Decyzja o zmianie (uzupełnieniu) decyzji wstępnej w sprawie klasyfikacji towarów zgodnie z CN FEA EAEU i (lub) decyzję w sprawie klasyfikacji towarów przewożonych przez granicę celną Unii Euroazjatyckiej w postaci niezmontowanej lub zdemontowanej, w tym w postaci niekompletnej lub niekompletnej
05019 Potwierdzenie państwowego organu wykonawczego upoważnionego w dziedzinie transportu, członka Eurazjatyckiej Unii Gospodarczej do przeznaczenia towarów importowanych zgodnie z notą 3 do EAEU TN VED
05020 Potwierdzenie upoważnionego organu wykonawczego pełniącego funkcje opracowywania polityki państwa i regulacji normatywnych, prawnych w zakresie ochrony zdrowia, państwa, członka Eurazjatyckiej Unii Gospodarczej na potrzeby importowanych towarów zgodnie z Notą 4 do EUG TN WED
05022 Potwierdzenie upoważnionego organu wykonawczego pełniącego funkcje opracowywania polityki państwa i regulacji normatywnych, prawnych w dziedzinie przemysłu, państwa, członka Eurazjatyckiej Unii Gospodarczej na potrzeby importowanych towarów zgodnie z Notą 5 do EWEA TN WED
05023 Dokumenty upoważnionego organu wykonawczego państwa, członka Eurazjatyckiej Unii Gospodarczej, wymagane do potwierdzenia kodu klasyfikacyjnego towarów zgodnie z uwagami do TN VED EAEU, z wyjątkiem dokumentów określonych w stanowiskach z kody 05019, 05020, 05022, 05024, 05028
05024 Potwierdzenie upoważnionego organu wykonawczego pełniącego funkcje kontroli i nadzoru w zakresie weterynarii, kwarantanny i ochrony roślin, państwa, członka Eurazjatyckiej Unii Gospodarczej dla celów importowanych towarów zgodnie z Notą 6 do EUG TN WED
05025 Potwierdzenie upoważnionego organu wykonawczego pełniącego funkcje na rzecz opracowywania i realizacji polityki państwa oraz regulacji prawnych, regulacyjnych w zakresie kompleksu paliwowo-energetycznego państwa, członka Eurazjatyckiej Unii Gospodarczej, wraz z upoważnionym organem wykonawczym wykonującym funkcje świadczenia usług publicznych i zarządzania majątkiem państwowym w użytkowaniu podglebia przez państwo, członka Eurazjatyckiej Unii Gospodarczej, fakt wydobycia ropy naftowej zgodnie z uwagami 8 i 10 do Nomenklatury Towarowej EUG, fakt produkcji stabilnej kondensat gazowy zgodnie z notą 9 nomenklatury towarowej EUG, wyciąg z bilansu stanu zasobów mineralnych zgodnie z notą nr 10 do nomenklatury towarowej EUG dla zagranicznej działalności gospodarczej
05026 Potwierdzenie organu wykonawczego upoważnionego przez rząd państwa, członka Eurazjatyckiej Unii Gospodarczej, że importowane towary są wysokiej jakości wołowiną zgodnie z notą 12 nomenklatury towarowej EUG
05027 Potwierdzenie upoważnionego organu wykonawczego odpowiedzialnego za opracowywanie i wdrażanie polityki państwa i regulacji prawnych, regulacji prawnych w zakresie obronności państwa, członka Eurazjatyckiej Unii Gospodarczej, przeznaczenia towarów importowanych zgodnie z Notą 14 do EUG Towar Nomenklatura
05028 Potwierdzenie upoważnionego organu wykonawczego pełniącego funkcje zapewniające realizację polityki państwa i regulacji prawnych, regulacji prawnych w zakresie działalności kosmicznej, państwa, członka Eurazjatyckiej Unii Gospodarczej, przeznaczenia importowanych towarów zgodnie z Notą 13 do TN VED EAEU
05031 Powiadomienie o planowanych dostawach składników towarów przewożonych przez granicę celną Unii Euroazjatyckiej w formie niezmontowanej lub zdemontowanej, w tym w formie niekompletnej lub niekompletnej
05996 Umowa zawarta przez Ministerstwo Rozwoju Gospodarczego Federacji Rosyjskiej i rosyjską osobę prawną w sprawie importu towarów przeznaczonych do montażu przemysłowego pojazdów samochodowych pozycji towarowych 8701, 8705 TN VED EAEU, ich komponentów i zespołów (dla Federacji Rosyjskiej)
05997 Umowa dodatkowa do umowy zawartej przez Ministerstwo Rozwoju Gospodarczego Federacji Rosyjskiej z rosyjską osobą prawną na import towarów przeznaczonych do przemysłowego montażu pojazdów samochodowych pozycji towarowych 8701, 8705 TN VED EAEU, ich części i zespołów (dotyczy Federacja Rosyjska)
05998 Protokół w sprawie zmiany umowy zawartej przez Ministerstwo Rozwoju Gospodarczego Federacji Rosyjskiej z rosyjską osobą prawną w sprawie importu towarów przeznaczonych do przemysłowego montażu pojazdów samochodowych pozycji towarowych 8701, 8705 TN VED EAEU, ich części i zespołów ( dla Federacji Rosyjskiej)
05999 Inne dokumenty, informacje wymagane do klasyfikacji towarów
06011 Świadectwo pochodzenia towaru, formularz ST, 1
06013 Deklaracja,świadectwo pochodzenia przez formularz A
06014 Ogólna forma niepreferencyjnego świadectwa pochodzenia
06015 Wstępna decyzja o pochodzeniu towarów, stanowisko zmienione Decyzją Zarządu Euroazjatyckiej Komisji Gospodarczej nr 5 z dnia 16.01.2018
06016 Deklaracja pochodzenia
06017 Świadectwo pochodzenia towaru, formularz CT, 2
06018 Świadectwo pochodzenia formularza EAV
06019 Świadectwo pochodzenia towaru, formularz CT, 3
06020 EAS formularz świadectwa pochodzenia
06999 Inna forma świadectwa pochodzenia
07011 Dokumenty, które ustanawiają przywileje w zakresie uiszczania opłat celnych
07012 Dokumenty potwierdzające spełnienie celów i warunków świadczenia świadczeń z tytułu zapłaty należności celnych customs
07013 Porozumienie w sprawie stosowania scentralizowanej procedury uiszczania należności celnych i podatków
07014 Dokumenty stanowiące podstawę do zmiany terminu zapłaty ceł i podatków and
07015 Dokumenty potwierdzające istnienie podstaw do zmiany terminu zapłaty ceł i podatków
07016 Dokumenty, które określają możliwość znalezienia i (lub) wykorzystania towarów na obszarze celnym Unii Gospodarczej lub poza nim bez uiszczania ceł, podatków, cła specjalnego, antydumpingowego, wyrównawczego, z wyjątkiem Kodeksu Celnego Eurazjatycka Unia Gospodarcza
07017 Dokumenty potwierdzające możliwość znalezienia i (lub) użytkowania towaru na obszarze celnym Unii Euroazjatyckiej lub poza nim bez uiszczania ceł, podatków, ceł specjalnych, antydumpingowych, wyrównawczych
07021 Decyzja organu celnego w sprawie udostępnienia planu odroczenia lub ratalnego uiszczenia należności celnych przywozowych, stanowisko zmienione Decyzją Zarządu Euroazjatyckiej Komisji Gospodarczej nr 5 z dnia 16.01.2018 r.
07022 Decyzja o zmianie terminu zapłaty podatków od importu towarów
07031 Dokument potwierdzający wpłatę środków (pieniędzy) jako zabezpieczenia wykonania obowiązku zapłaty cła, podatków, cła specjalnego, antydumpingowego, wyrównawczego, stanowisko zmienione decyzją Zarządu Euroazjatyckiej Komisji Gospodarczej nr 5 z dnia 16.01.2018
07032 Gwarancja bankowa
07033 Umowa poręczenia
07034 Umowa zastawu nieruchomości
07035 Dokument potwierdzający wypełnienie obowiązku uiszczenia ceł, podatków, ceł specjalnych, antydumpingowych, wyrównawczych w inny sposób ustalony przez ustawodawstwa państw, członków Eurazjatyckiej Unii Gospodarczej, stanowisko zmienione Decyzją Zarządu Euroazjatyckiej Komisji Gospodarczej nr 52 z dnia 12.05.2015 oraz Decyzją Zarządu Eurazjatyckiej Komisji Gospodarczej nr 5 z dnia 16.01.2018
07036 Dokument potwierdzający spełnienie warunków, na jakich nie składa się zabezpieczenia wykonania obowiązku zapłaty ceł, podatków, ceł specjalnych, antydumpingowych, wyrównawczych
07037 Numer rejestracyjny projektu inwestycyjnego zgodnie z rejestrem projektów inwestycyjnych odpowiadającym priorytetowym rodzajom działalności (sektory gospodarki) państw, członków Eurazjatyckiej Unii Gospodarczej zgodnie z ustawodawstwem tych państw (dla Republiki Białoruś , Republika Kirgiska i Federacja Rosyjska)
07040 Zaświadczenie o zabezpieczeniu wykonania obowiązku zapłaty cła i podatków
08011 Dokument w sprawie warunków przetwarzania towarów na obszarze celnym Eurazjatyckiej Unii Gospodarczej, stanowisko zmienione Decyzją Zarządu Euroazjatyckiej Komisji Gospodarczej nr 5 z dnia 16.01.2018
08012 Dokument w sprawie warunków przetwarzania towarów poza obszarem celnym Eurazjatyckiej Unii Gospodarczej, stanowisko zmienione Decyzją Zarządu Euroazjatyckiej Komisji Gospodarczej nr 5 z dnia 16.01.2018
08013 Dokument w sprawie warunków przerobu towarów na konsumpcję krajową, stanowisko zmienione Decyzją Zarządu Euroazjatyckiej Komisji Gospodarczej nr 5 z dnia 16.01.2018
08014 Wniosek o wywóz towarów objętych procedurą celną wolnej strefy celnej w regionie Magadan Federacji Rosyjskiej, przeznaczonych na własne potrzeby produkcyjne i technologiczne, na pozostałą część terytorium regionu Magadan
08015 Zawarcie upoważnionego organu (organizacji) lub niezależnej organizacji eksperckiej państwa, członka Eurazjatyckiej Unii Gospodarczej o uzysku produktów przetworzonych powstałych w wyniku operacji uszlachetniania na obszarze celnym Unii Celnej
08016 Dokument ustalający standardowe wydajności produktów przetworzonych w wyniku operacji uszlachetniania na obszarze celnym Eurazjatyckiej Unii Gospodarczej
08021 Zawarcie upoważnionego organu państwowego państw, członków Eurazjatyckiej Unii Gospodarczej w sprawie możliwości, sposobu i miejsca zniszczenia towarów, stanowisko zmienione Decyzją Zarządu Euroazjatyckiej Komisji Gospodarczej nr 52 z dnia 12.05.2015. XNUMX
08031 Wniosek o uznanie towarów wyprodukowanych (odebranych) przy użyciu towarów zagranicznych objętych procedurą celną wolnego obszaru celnego lub procedurą celną składu wolnocłowego za towary Unii Euroazjatyckiej
08032 Wniosek o uznanie towarów wyprodukowanych (odebranych) przy użyciu towarów zagranicznych objętych procedurą celną wolnego obszaru celnego lub procedurą celną składu wolnocłowego, które nie są towarami Unii Euroazjatyckiej
08033 Dokument poświadczający wpisanie osoby do Rejestru właścicieli składów wolnocłowych
08034 Dokument potwierdzający zarejestrowanie osoby jako rezydenta (uczestnika, podmiotu) wolnej (specjalnej, specjalnej) strefy ekonomicznej
08035 Umowa (umowa) o realizację (prowadzenie) działalności na terenie wolnej (specjalnej, specjalnej) strefy ekonomicznej (umowa o warunkach prowadzenia działalności w wolnej (specjalnej, specjalnej) strefie ekonomicznej, deklaracja inwestycyjna, program przedsiębiorczości)
08036 Umowa o świadczenie usług magazynowania (przechowywania) towaru, załadunku (rozładunku) towaru oraz innych czynności ładunkowych związanych ze składowaniem, a także zapewnienia bezpieczeństwa towaru i przygotowania towaru do transportu (transportu), w tym podziału partii, formowanie przesyłek, sortowanie, pakowanie, przepakowywanie, znakowanie, zawierane pomiędzy osobą nie będącą rezydentem (uczestnikiem, podmiotem) wolnej od portu (specjalnej, specjalnej) strefy ekonomicznej lub wolnej od logistyki (specjalnej, specjalnej) strefy ekonomicznej, a rezydent (uczestnik, podmiot) strefy ekonomicznej wolnej od portu (specjalnej, specjalnej) lub wolnej od logistyki (specjalnej, specjalnej)
08037 Dokumenty potwierdzające status towarów Euroazjatyckiej Unii Gospodarczej przewożonych z obszaru wolnej (specjalnej, specjalnej) strefy ekonomicznej na pozostałą część obszaru celnego Euroazjatyckiej Unii Gospodarczej przez terytoria państw nie będących członkami Euroazjatyckiej Unii Gospodarczej Unii i (lub) drogą morską, przewidzianych Decyzją Zarządu Komisji Euroazjatyckiej Unii Gospodarczej z dnia 7 listopada 2017 r. Nr 139
08999 Inne dokumenty potwierdzające warunki objęcia towarów zgłoszonymi procedurami celnymi
09001 Międzynarodowe świadectwo ważenia pojazdów wydane zgodnie z Międzynarodową konwencją w sprawie harmonizacji kontroli towarów na granicach, przyjętą w Genewie dnia 21 października 1982 r. lub międzynarodowe świadectwo ważenia pojazdów ciężarowych wydane zgodnie z Porozumieniem w sprawie wprowadzenia międzynarodowego Świadectwo ważenia ładunków na terytoriach państw członkowskich Wspólnoty Niepodległych Państw, przyjęte w Cholpon, Ata 16 kwietnia 2004 r.
09002 Zezwolenie na przejazd pojazdu samochodowego obcego państwa przez terytorium państwa, członka Eurazjatyckiej Unii Gospodarczej, wydane przez uprawniony organ państwa, członka Eurazjatyckiej Unii Gospodarczej, przez którego terytorium będzie odbywał się przejazd przeprowadzone
09003 Zezwolenie na przejazd pojazdu, którego maksymalna masa i (lub) gabaryty przekraczają dopuszczalne parametry ustalone do poruszania się po drogach publicznych (zezwolenie specjalne), wydane przez uprawniony organ państwa, członka Eurazjatyckiej Izby Gospodarczej Unii, przez którą będzie realizowany przejazd
09004 Zezwolenie wielostronne na przejazd pojazdu samochodowego obcego państwa przez terytorium państwa, członka Eurazjatyckiej Unii Gospodarczej, wydawane w ramach systemu zezwoleń Europejskiej Konferencji Ministrów Transportu
09005 Zezwolenie (zezwolenie specjalne) na przejazd pojazdu samochodowego państwa obcego przez terytorium państwa, członka Eurazjatyckiej Unii Gospodarczej z terytorium lub na terytorium państwa niebędącego członkiem Eurazjatyckiej Unii Gospodarczej i nie jest państwem, w którym ten pojazd jest zarejestrowany, wydanym przez upoważniony organ państwa, członka Eurazjatyckiej Unii Gospodarczej, przez którego terytorium będzie odbywał się przejazd
09006 Zezwolenie (zezwolenie specjalne) na przejazd pojazdu samochodowego obcego państwa z towarami niebezpiecznymi przez terytorium państwa, członka Eurazjatyckiej Unii Gospodarczej, wydane przez uprawniony organ państwa, członka Eurazjatyckiej Unii Gospodarczej , przez którego terytorium nastąpi przejście?
09011 Dokument poświadczający wpisanie osoby do Rejestru Uprawnionych Przedsiębiorców
09013 Zgłoszenie tranzytowe
09015 Dokumenty celne państw obcych wykorzystywane do celów celnych zgodnie z umowami międzynarodowymi w ramach Eurazjatyckiej Unii Gospodarczej oraz umowami międzynarodowymi Eurazjatyckiej Unii Gospodarczej z osobą trzecią, stanowisko zmienione Decyzją Zarządu Eurazjatyckiej Komisji Gospodarczej nr 52 z dn. 12.05.2015
09016 Dokument potwierdzający zakup znaków akcyzy (specjalnych) do oznaczania wyrobów akcyzowych (etykietowanych)
09017 Źródła informacji o cenach wykorzystywane do obliczenia skorygowanej wartości celnej towarów
09018 Deklaracja wartości celnej, stanowisko zmienione Decyzją Zarządu Euroazjatyckiej Komisji Gospodarczej nr 237 z dnia 18.12.2014 grudnia XNUMX r.
09019 Numer rejestracyjny zawiadomienia o umieszczeniu towaru w strefie kontroli celnej, pozycja zmieniona Decyzją Zarządu Euroazjatyckiej Komisji Gospodarczej nr 237 z dnia 18.12.2014 grudnia XNUMX r.
09020 Grafika: zdjęcia produktów
09021 Materiały graficzne: schematy, rysunki, rysunki towarów
09022 Materiały graficzne: dokumenty techniczne i technologiczne, katalogi
09023 Inne materiały graficzne (pełnomocnictwo do deklaracji zgodności, wniosek o certyfikację, odpowiedź jednostki certyfikującej, umowa z jednostką certyfikującą, umowa z magazynem, list gwarancyjny, deklaracja eksportowa, cennik , świadectwo kontroli celnej)
09024 Świadectwo dopuszczenia pojazdu transportu międzynarodowego do przewozu towarów pod plombami i plombami celnymi
09025 Informacja o zakończeniu procedury tranzytu celnego, stanowisko zmienione Decyzją Zarządu Euroazjatyckiej Komisji Gospodarczej nr 237 z dnia 18.12.2014 grudnia XNUMX r.
09026 Potwierdzenie zarejestrowania dokumentów przedłożonych w celu oddania towarów do czasowego składowania
09027 Akt zwrotu pojazdu i towarów, sporządzony przez urzędników organów państwowych państwa, członka Eurazjatyckiej Unii Gospodarczej, sprawujących kontrolę w punkcie kontroli samochodowej (dla Republiki Kazachstanu)
09028 Akt kontroli weterynaryjnej, sanitarnej, sporządzony przez urzędnika państwowego organu państwa, członka Eurazjatyckiej Unii Gospodarczej, sprawującego kontrolę weterynaryjno-sanitarną
09029 Akt kwarantannowej kontroli fitosanitarnej (nadzoru), sporządzony przez urzędnika organu państwowego, członka Eurazjatyckiej Unii Gospodarczej, sprawującego kwarantannową kontrolę fitosanitarną (nadzór)
09030 Akt kontroli sanitarnej, kwarantannowej (kontroli), sporządzony przez urzędnika organu państwowego, członka Eurazjatyckiej Unii Gospodarczej, sprawującego kontrolę sanitarną, kwarantannową (na rzecz Republiki Kazachstanu)
09031 Deklaracja dla towarów w stosunku do towarów wcześniej importowanych, które są identyczne z zgłoszonymi towarami, zgłoszonymi wartość celna które zostały zaakceptowane przez organ celny na podstawie wyników dodatkowej kontroli
09032 Oświadczenie o transakcjach dotyczących drewna (dla Federacji Rosyjskiej)
09033 Decyzja o wprowadzeniu zmian (dodatków) do zgłoszenia towarów (decyzja organu celnego o wprowadzeniu zmian i (lub) uzupełnień informacji określonych w zgłoszeniu towarów, w formie zatwierdzonej przez Eurazjatycką Komisję Gospodarczą, decyzja organu celnego do pobrania opłat celnych, odsetek, odsetek karnych, akt kontroli celnej) (dla Republiki Białoruś)
09034 Dokument potwierdzający wpisanie osoby do rejestru przedstawicieli celnych lub numer rejestracyjny osoby w rejestrze przedstawicieli celnych
09035 Zgłoszenie towarów, z wyjątkiem dokumentu określonego w pozycji o kodzie 09031
09036 Deklaracja pojazdu
09037 Oświadczenie o zwolnieniu towaru przed złożeniem zgłoszenia towaru
09038 Dokument potwierdzający uznanie przez organ celny zgodnie z ustawodawstwem państw członkowskich Eurazjatyckiej Unii Gospodarczej o uregulowaniu celnym faktu zniszczenia i (lub) nieodwracalnej utraty towarów zagranicznych w wyniku wypadku lub siły wyższej lub fakt nieodwracalnej utraty tych towarów w wyniku naturalnej utraty w normalnych warunkach transportu (transportu) i (lub) przechowywania
09039 Dokument potwierdzający konfiskatę lub przekształcenie mienia na własność (dochód) państwa, członka Eurazjatyckiej Unii Gospodarczej zgodnie z ustawodawstwem tego państwa
09040 Protokół o zajęciu towarów i dokumentów na ich rzecz
09041 Wykaz towarów przywożonych bez oznakowania, przewidziany przez organy celne do zatwierdzania towarów bez oznakowania, podlegające oznakowaniu, misje dyplomatyczne i instytucje konsularne akredytowane w Republice Armenii, a także zrównane z nimi organizacje międzynarodowe, ustanowione przez Uchwała Rządu Republiki Armenii nr 13 z dnia 2017 lipca 822 r. n **
09990 Dokumenty sporządzone przez organy celne na podstawie wyników kontroli celnej, niewymienione w tym klasyfikatorze
09999 Inne dokumenty
10011 Data upływu zadeklarowanego okresu czasowego importu towarów oraz znak czasu trwania zadeklarowanej procedury celnej na czasowy import (dopuszczenie) (rysunek 1, jeżeli okres czasowego importu jest krótszy niż jeden rok, lub cyfra "" 2 "" jeśli okres odprawy czasowej wynosi jeden rok lub dłużej)
10012 Data upływu zadeklarowanego okresu na wywóz czasowy towarów i znak czasu trwania zgłoszonej procedury celnej na wywóz czasowy (rysunek 1, jeżeli okres wywozu czasowego jest krótszy niż jeden rok, lub cyfra "" 2 "" jeśli okres wywozu czasowego wynosi jeden rok lub dłużej)
10013 Deklarowany termin przetworzenia towarów, jeżeli zgłoszenie towarów jest wykorzystywane jako dokument określający warunki przetworzenia towarów
10014 Koszty operacji uszlachetniania towarów objętych procedurą celną dopuszczenia do konsumpcji krajowej produktów przetworzenia towarów objętych procedurą celną do przetwarzania poza obszarem celnym
10015 Podany czas przetwarzania na obszarze celnym, poza obszarem celnym lub do konsumpcji krajowej, jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie dokumentu o warunkach przetwarzania, stanowisko zmienione decyzją Zarządu Euroazjatyckiej Komisji Gospodarczej nr. 237 z dnia 18.12.2014 r.
10017 Wskazanie faktycznego czasu trwania procedury celnej dla czasowego przywozu (wstępu) (rysunek 1, jeżeli okres czasowego przywozu jest krótszy niż jeden rok, lub cyfra ""2"", jeżeli okres czasowego przywozu wynosi jeden rok lub dłużej)
10018 Wskazanie faktycznego czasu trwania procedury celnej wywozu czasowego (rysunek 1, jeżeli okres wywozu czasowego jest krótszy niż jeden rok, lub liczba „” 2” jeżeli okres wywozu czasowego wynosi jeden rok lub dłużej)
10020 Ostatni dzień okresu pobytu czasowego i użytkowania towarów na obszarze celnym Unii Euroazjatyckiej zgodnie z procedurą celną dla czasowego wwozu (wjazdu) bez uiszczania należności celno-podatkowych importowych
10021 Inne informacje zgłoszone (wskazane) w dokumentach celnych zgodnie z ustawodawstwem Republiki Białorusi
10022 Inne informacje zgłoszone (wskazane) w dokumentach celnych zgodnie z ustawodawstwem Republiki Kazachstanu w sprawie przepisów celnych
10023 Inne informacje zgłoszone (wskazane) w dokumentach celnych zgodnie z ustawodawstwem Federacji Rosyjskiej w sprawie przepisów celnych
10024 Dekret Rządu Federacji Rosyjskiej z dnia 05.05.2011 nr 339 „” W sprawie udzielania dotacji z budżetu federalnego w celu zwrotu kosztów zapłaty ceł importowych i podatku od wartości dodanej poniesionych przez osoby prawne, przedsiębiorców indywidualnych będących osobami fizycznymi zaangażowany w realizację projektu utworzenia i utrzymania funkcjonowania wyodrębnionego geograficznie kompleksu (centrum innowacji Skołkowo) (tylko dla Federacji Rosyjskiej)
10025 Inne informacje zgłoszone (wskazane) w dokumentach celnych zgodnie z ustawodawstwem Republiki Armenii w sprawie przepisów celnych
10026 Inne informacje zgłoszone (wskazane) w dokumentach celnych zgodnie z ustawodawstwem Republiki Kirgiskiej w sprawie przepisów celnych
10041 Deklarowany termin zniszczenia towarów objętych procedurą celną zniszczenia
10042 Deklarowany okres przechowywania towarów w składzie celnym
10043 Informacja o państwowej rejestracji specjalistycznych produktów spożywczych lub państwowej rejestracji produktów spożywczych nowego typu zgodnie z przepisami technicznymi Unii Celnej w sprawie bezpieczeństwa żywności (TR CU 021/2011), zatwierdzonymi Decyzją Komisji Unii Celnej z grudnia 9, 2011 nr 880
10044 Informacja o numerze ewidencyjnym zgłoszenia towarów, złożonego zgodnie z art. 114 Kodeksu Celnego Eurazjatyckiej Unii Gospodarczej, zgłoszonego w ustalonych przypadkach w dokumentach celnych, z wyjątkiem zgłoszenia towarów
10045 Informacja o zgłoszeniu przybycia towarów na obszar celny Eurazjatyckiej Unii Gospodarczej
10046 Zasób informacji w sieci informacyjnej, telekomunikacyjnej Internet
10050 Informacje o umieszczeniu radiowych środków elektronicznych i (lub) urządzeń cywilnych wysokiej częstotliwości, w tym wbudowanych lub zawartych w innych towarach, do ujednoliconego rejestru środków radioelektronicznych i urządzeń cywilnych wysokiej częstotliwości, w tym wbudowanych lub zawartych w inne towary, na przywóz których obszar celny Unii Euroazjatyckiej nie wymaga przedłożenia pozwolenia lub wniosku (dokumentu zezwalającego)
10051 Informacja o wpisaniu leków do ujednoliconego rejestru leków zarejestrowanych Eurazjatyckiej Unii Gospodarczej, o której mowa w art. 14 Umowy w sprawie jednolitych zasad i reguł obrotu lekami w ramach Eurazjatyckiej Unii Gospodarczej z dnia 23 grudnia 2014 r. lub w odpowiedni państwowy rejestr leków państwa, członka Euroazjatyckiej Unii Gospodarczej
10052 Informacja o umieszczeniu odpowiedniej notyfikacji w ujednoliconym rejestrze notyfikacji o charakterystyce środków szyfrujących (kryptograficznych) i zawierających je towarów
10060 Informacje wstępne
10061 Data upływu okresu ustalonego przez organ celny zgodnie z art. 5 ust. 205 Kodeksu Celnego Eurazjatyckiej Unii Gospodarczej (dla Republiki Białorusi)
10062 Data upływu okresu ustalonego przez organ celny zgodnie z art. 6 ust. 213 Kodeksu Celnego Eurazjatyckiej Unii Gospodarczej (dla Republiki Białorusi)
10999 Inne informacje
11001 Dokument tożsamości
11002 Umowa z przedstawicielem celnym, stanowisko zmienione Decyzją Zarządu Euroazjatyckiej Komisji Gospodarczej nr 176 z dnia 30.10.2018
11003 Dokument poświadczający uprawnienia kierownika zgłaszającego (osoby ubiegającej się o zwolnienie towaru przed złożeniem zgłoszenia towaru) lub przedstawiciela celnego
11004 Pełnomocnictwo do działania w imieniu zgłaszającego (osoby ubiegającej się o zwolnienie towaru przed złożeniem zgłoszenia towaru) lub przedstawiciela celnego
11005 Umowa spedycyjna
13001 Dokument wydany zgodnie z ustawodawstwem państwa członkowskiego Eurazjatyckiej Unii Gospodarczej, potwierdzający status pracownika **** lub członka jego rodziny i potwierdzający, że w bieżącym roku kalendarzowym taki pracownik lub
13002 Dokument poświadczający status pracownika**** lub członka jego rodziny i potwierdzający zakończenie pracy takiego pracownika w placówce dyplomatycznej, urzędzie konsularnym lub przedstawicielstwie państwa członkowskiego Eurazjatyckiej Unii Gospodarczej
13003 Dokument wydany zgodnie z ustawodawstwem państwa członkowskiego Eurazjatyckiej Unii Gospodarczej, poświadczający status pracownika ****, towary do użytku osobistego które są sprowadzone i potwierdzają zgon, poważną chorobę pracownika lub inne;
13004 Dokument potwierdzający, zgodnie z ustawodawstwem państwa członkowskiego Eurazjatyckiej Unii Gospodarczej, fakt i okres pracy (służby) osoby fizycznej państwa członkowskiego Eurazjatyckiej Unii Gospodarczej w państwie obcym
13005 Dokument potwierdzający, zgodnie z ustawodawstwem państwa członkowskiego Eurazjatyckiej Unii Gospodarczej, fakt czasowego pobytu osoby fizycznej państwa członkowskiego Eurazjatyckiej Unii Gospodarczej w państwie obcym przez co najmniej
13006 Dokument potwierdzający, zgodnie z ustawodawstwem państwa członkowskiego Eurazjatyckiej Unii Gospodarczej, fakt dziedziczenia przywiezionych towarów przez osobę fizyczną z państwa członkowskiego Eurazjatyckiej Unii Gospodarczej (uznanie za odziedziczone przez nią
13007 Dokument potwierdzający, zgodnie z ustawodawstwem państwa członkowskiego Eurazjatyckiej Unii Gospodarczej, uznanie cudzoziemca za przesiedlonego na pobyt stały w państwie członkowskim Eurazjatyckiej Unii Gospodarczej,
13008 Zezwolenie na pracę w państwie członkowskim Eurazjatyckiej Unii Gospodarczej w dziedzinach działalności określonych zgodnie z ustawodawstwem państwa członkowskiego Eurazjatyckiej Unii Gospodarczej, wydawane osobie zagranicznej
13009 Dokument potwierdzający, zgodnie z ustawodawstwem państwa członkowskiego Eurazjatyckiej Unii Gospodarczej, przypisanie dóbr kultury, dokumenty narodowego funduszu archiwalnego oraz oryginały dokumentów archiwalnych zawartych w podanym akapicie
13010 Dokument potwierdzający położenie samochodów i pojazdów mechanicznych, przyczep samochodowych i pojazdów mechanicznych, które są pojazdami do użytku osobistego, będących własnością osoby zagranicznej uznanej za przeprowadzoną do
kod Nazwa dokumentu, informacje, środki ochrony rynku wewnętrznego

 

**** Przez pracownika rozumie się kierownika przedstawicielstwa dyplomatycznego państwa członkowskiego EUG znajdującego się poza obszarem celnym Związku, członków personelu dyplomatycznego i administracyjno-technicznego przedstawicielstwa dyplomatycznego państwa członkowskiego znajdującego się poza obszarem celnym Związku. obszaru celnego Unii, kierownika urzędu konsularnego i innych urzędów konsularnych państwa członkowskiego znajdujących się poza obszarem celnym Unii, urzędnicy konsularni urzędu konsularnego państwa członkowskiego znajdującego się poza obszarem celnym Unii, pracownicy przedstawicielstwa państwa członkowskiego w organizacji międzynarodowej znajdującej się poza obszarem celnym Unii.

 

Ponadto poprzez znak separatora „/” wskazany jest znak potwierdzający złożenie lub niezłożenie dokumentu przy składaniu DT. „” - przykłady xxxxx / 0 xxxxx OD 16.06.2021. Zgodnie z art. 7 ust. 109 kodeksu celnego EWEA, złożeniu zgłoszenia towarów nie towarzyszy przedłożenie organowi celnemu dokumentów potwierdzających informacje zadeklarowane w zgłoszeniu towarów, z wyjątkiem przypadków przewidzianych na podstawie ustępu drugiego punktu 7 artykułu 109. Jednakże konieczne jest uwzględnienie punktu 1 artykułu 325 TC EWEA.

Ponadto z nowego wiersza są one wskazane pod odpowiednim kodem zgodnie z klasyfikatorem rodzajów dokumentów i informacji dla każdego (oddzielnego) dokumentu:

 • numer, datę i okres ważności (jeśli okres ważności jest ograniczony) dokumentu potwierdzającego przestrzeganie zakazów i ograniczeń;
 • przy zgłaszaniu towarów, dla których ustanowiono licencje (jeżeli licencja zawiera wniosek) - numer licencji i poprzez znak separatora "/" numer seryjny towaru dla tego wniosku, a w przypadku licencji generalnej po numerze licencja generalna poprzez znak separatora "/" - numer seryjny wykazu towarów do licencji generalnej, a następnie przez znak separatora "/" numer seryjny towaru zgodnie z określonym wykazem;
 • numery (numery rejestracyjne) i daty (jeżeli występują) dokumentów przewozowych (wysyłkowych), zgodnie z którymi przewóz międzynarodowy lub przewóz odbywał się pod kontrolą celną z zastosowaniem procedury celnej tranzytu celnego, jeżeli w stosunku do zgłoszonych towarów przed ich umieszczeniem pod zgłoszona procedura celna lub zakończenie czynności zgłoszona wcześniej procedura celna została przeprowadzona transport międzynarodowy lub towary były przewożone w ramach procedury celnej tranzytu celnego;
 • numer rejestracyjny zgłoszenia towarów w stosunku do wcześniej przywiezionych towarów identycznych w przypadku przewidzianym w pkt 6 Rozporządzenia w sprawie specyfiki kontroli wartości celnej towarów, zatwierdzonego Decyzją EWG nr 27.03.2018 z dnia 42 marca XNUMX r. ;
 • numer i datę dokumentu potwierdzającego przeznaczenie towaru;
 • numer i datę wystawienia świadectwa pochodzenia towaru, kod kraju zgodny z klasyfikatorem krajów, w których świadectwo zostało wydane, jeżeli zgodnie z umowami międzynarodowymi i aktami stanowiącymi prawo Unii wymagane jest podanie dokument potwierdzający kraj pochodzenia towaru w postaci świadectwa pochodzenia towaru;
 • nazwa dokumentu, numer (jeśli występuje), data i okres ważności (jeśli okres ważności jest ograniczony), potwierdzający istnienie korzyści lub cech do zapłaty należności celnych, a także kod rodzaju płatności w zgodnie z klasyfikatorem rodzajów podatków, opłat i innych płatności, których pobór powierza się organy celne;
 • numer, data i okres ważności (jeśli występuje) dokumentu poświadczającego zarejestrowanie osoby jako rezydenta (uczestnika) wolnej (specjalnej, specjalnej) strefy ekonomicznej (dalej - FEZ (SSE));
 • numer i datę dokumentu poświadczającego wpis do Rejestru Uprawnionych Przedsiębiorców, a poprzez znak separatora „/” wskazuje kod rodzaju uproszczeń specjalnych zgodnie z klasyfikatorem rodzajów uproszczeń specjalnych;
 • przy objęciu towarów procedurami celnymi w celu przetworzenia na obszarze celnym, przetworzenia na konsumpcję krajową lub przetworzenia poza obszarem celnym, a także przy zgłoszeniu produktów przetworzonych, towarów niepoddanych procesom uszlachetniania, odpadów i pozostałości - numer i datę wystawienia dokumentu o warunkach przetwarzania towaru na obszarze celnym, przetwarzania towaru na konsumpcję krajową lub przetwarzania poza obszarem celnym, a w Republice Białoruś okresu ważności wskazanego dokumentu i deklarowanego okresu przetworzenia towaru są dodatkowo wskazane (XX.XX.XXXX - dzień, miesiąc, rok);
 • numery i daty innych dokumentów i (lub) informacje o zobowiązaniach, których dostarczenie następuje zgodnie z warunkami procedur celnych, a także numery i daty innych dokumentów i (lub) inne informacje, które należy określić w DT .
Pomożemy Ci wybrać właściwy klasyfikator kodu lub po prostu zarejestrujemy towar w urzędzie celnym we Władywostoku.
Отправить запрос