МЕНЮ

Niestandardowa procedura przetwarzania na potrzeby konsumpcji krajowej

Art. 188. Treść i stosowanie procedury celnej uszlachetniania do konsumpcji krajowej”

 1. Procedura celna przetwarzanie na konsumpcję krajową – procedura celna stosowana do towarów zagranicznych, zgodnie z którą towary te są przetwarzane na konsumpcję krajową w celu uzyskania produktów przetworzonych przeznaczonych do późniejszego objęcia procedurą celną dopuszczenia do konsumpcji krajowej, bez zapłaty w stosunku do takich towarów zagranicznych, należności celnych przywozowych, z zastrzeżeniem warunków objęcia towarów tą procedurą celną i ich wykorzystania zgodnie z tą procedurą celną.
 2. Towary objęte procedurą celną na przetworzenie na konsumpcję krajową zachowują status towarów zagranicznych, a towary otrzymane (utworzone) w wyniku przetworzenia na konsumpcję krajową (produkty przetworzone, odpady i pozostałości) uzyskują status towarów zagranicznych.
 3. Do towarów, których wykaz określa ustawodawstwo państw członkowskich, stosuje się procedurę celną przetwarzania na konsumpcję krajową.

Artykuł 189. Warunki objęcia towarów procedurą celną uszlachetniania do konsumpcji krajowej i ich wykorzystanie zgodnie z tą procedurą celną”

 1. Warunkiem objęcia towarów procedurą celną w celu przetworzenia na konsumpcję krajową są:
  1. dostępność dokumentu o warunkach przetwarzania towarów do konsumpcji krajowej, wydanego przez upoważniony organ państwa członkowskiego i zawierającego informacje określone w art. 193 niniejszego Kodeksu;
  2. możliwość identyfikacji przez organy celne towarów zagranicznych objętych procedurą celną uszlachetniania na konsumpcję krajową w produktach ich przetworzenia;
  3. jeżeli w dniu objęcia towarów procedurą celną w celu uszlachetnienia do konsumpcji krajowej, kwoty należności celnych przywozowych obliczone w odniesieniu do produktów przetworzonych, tak jakby zostały objęte procedurą celną dopuszczenia do konsumpcji krajowej, gdy są przywożone do obszar celny Unii, z uwzględnieniem norm dotyczących wyprowadzania produktów przetworzonych, zawartych w dokumencie o warunkach przetwarzania towarów na konsumpcję krajową, jest mniejszy niż kwoty należności celnych przywozowych obliczonych w odniesieniu do towarów objętych cłem procedurę uszlachetniania do konsumpcji krajowej, tak jakby towary te zostały objęte procedurą celną dopuszczenia do konsumpcji krajowej;
  4. niemożność przywrócenia produktów przetworzonych do stanu pierwotnego w sposób korzystny ekonomicznie;
  5. zapłata ceł specjalnych, antydumpingowych i wyrównawczych;
  6. zapłata podatków, jeśli nie przewiduje się zwolnień podatkowych;
  7. zgodność ze środkami ochrony rynku wewnętrznego ustanowionymi w formie innej niż cła specjalne, antydumpingowe, wyrównawcze i (lub) inne cła ustanowione zgodnie z art. 50 Traktatu o Unii;
  8. przestrzeganie zakazów i ograniczeń zgodnie z artykułem 7 niniejszego Kodeksu.
 2. Warunkami korzystania z towarów zgodnie z procedurą celną do przetworzenia na konsumpcję krajową są:
  1. przestrzeganie ustalonego okresu ważności procedury celnej przetwarzania na konsumpcję krajową;
  2. zgodność z postanowieniami art. 191 niniejszego Kodeksu przy dokonywaniu transakcji z towarami objętymi procedurą celną uszlachetniania do konsumpcji krajowej;
  3. ustalenie towarów objętych procedurą celną w celu uszlachetnienia na konsumpcję krajową z osobami określonymi w dokumencie o warunkach uszlachetniania towarów na konsumpcję krajową i wykorzystanie tych towarów do przeprowadzenia przez te osoby czynności związanych z przetwarzaniem towarów.
 3. Do celów stosowania niniejszego rozdziału identyfikacja przez organ celny towarów zagranicznych w produktach ich przetworzenia oznacza ustalenie za pomocą jednej z metod określonych w art. 192 niniejszego Kodeksu, że przetwarzanie towarów do konsumpcji krajowej w celu w celu uzyskania produktów przetworzonych zostały poddane towary objęte procedurą celną w celu przetworzenia na konsumpcję krajową.

Art. 190. Czas trwania procedury celnej uszlachetniania na konsumpcję krajową”

 1. Okres ważności procedury celnej na uszlachetnienie na konsumpcję krajową ustala się na podstawie okresu uszlachetniania towarów na konsumpcję krajową, określonego w dokumencie o warunkach uszlachetniania towarów na konsumpcję krajową.
 2. Ustalony okres obowiązywania procedury celnej na przetworzenie na konsumpcję krajową przedłuża się na wniosek osoby przy przedłużeniu okresu na przetworzenie towarów na konsumpcję krajową.
 3. Ustawodawstwo państw członkowskich może przewidywać, że przedłużając okres przetwarzania towarów na konsumpcję krajową, ustalony okres ważności procedury celnej dotyczącej przetwarzania na konsumpcję krajową można przedłużyć nie później niż 10 dni roboczych po jej wygaśnięciu. W przypadku przedłużenia okresu obowiązywania procedury celnej na uszlachetnianie do konsumpcji krajowej, ustanowionej przez organ celny, po jej wygaśnięciu, ważność tej procedury celnej wznawia się od dnia zakończenia tej procedury celnej.

Artykuł 191. Czynności uszlachetniania do konsumpcji krajowej”

 1. Operacje przetwarzania na użytek krajowy obejmują:
  1. przetwarzanie lub przetwarzanie towarów;
  2. produkcja towarów, w tym montaż, montaż, demontaż i montaż.
 2. Operacje przetwarzania na użytek krajowy nie obejmują:
  1. czynności mające na celu zapewnienie bezpieczeństwa towarów podczas ich przygotowania do sprzedaży i transportu (transportu), w tym pakowania, pakowania i sortowania towarów, w których towary nie tracą swoich indywidualnych cech;
  2. potomstwo, chów i karmienie zwierząt, w tym ptaków, ryb, a także dorastających skorupiaków i mięczaków;
  3. uprawa drzew i innych roślin;
  4. Kopiowanie i odtwarzanie informacji, nagrań audio i wideo na wszelkiego rodzaju nośnikach informacji;
  5. inne działania określone przez Komisję.
 3. Podczas wykonywania operacji przetwarzania na potrzeby konsumpcji krajowej dozwolone jest wykorzystanie towarów unijnych.

Artykuł 192. Identyfikacja towary obce w produktach ich przetworzenia,

W celu identyfikacji towarów obcych w produktach ich przetworzenia można zastosować następujące metody:

 • nałożenie przez zgłaszającego, osobę wykonującą czynności przetwarzania lub funkcjonariuszy organów celnych plomb, pieczęci, oznakowań cyfrowych i innych na towary zagraniczne;
 • szczegółowy opis, fotografia, zdjęcie w skali towarów zagranicznych;
 • porównanie wstępnie wyselekcjonowanych próbek i (lub) próbek towarów zagranicznych i produktów ich przetworzenia;
 • wykorzystanie istniejącego oznakowania produktów, w tym w postaci numerów seryjnych;
 • inne metody, które mogą być zastosowane w zależności od rodzaju towaru i operacji przetwarzania dokonywanych na konsumpcję krajową, w tym poprzez zbadanie przedłożonych dokumentów zawierających szczegółowe informacje o wykorzystaniu towarów zagranicznych w procesie technologicznym przetwarzania operacji uszlachetniania na konsumpcję krajową, jak jak również na technologii wytwarzania produktów przetworzonych lub poprzez kontrolę celną podczas operacji przetwarzania na konsumpcję krajową.

Art. 193. Dokument o warunkach przerobu towarów na konsumpcję krajową”

 1. Dokument o warunkach przetwarzania towarów na użytek krajowy, wystawiony przez upoważniony organ państwa członkowskiego, może uzyskać każdy twarz państwa członkowskiego, na terytorium którego wystawiany jest ten dokument, w tym tych, którzy nie wykonują bezpośrednio operacji przetwarzania towarów.
 2. Dokument dotyczący warunków przetwarzania towarów do konsumpcji krajowej musi zawierać informacje:
  1. na upoważniony organ państwa członkowskiego, które wydało dokument;
  2. o osobie, której wydano dokument;
  3. o osobie (osobach), która będzie bezpośrednio przeprowadzać operacje przetwarzania do konsumpcji domowej;
  4. o towarach zagranicznych i produktach ich przetworzenia (nazwa, kod zgodnie z nomenklaturą towarową zagranicznej działalności gospodarczej, ilość i koszt). Ustawodawstwo państw członkowskich w zakresie regulacji celnej może przewidywać możliwość oznaczenia kodu towarów zagranicznych i produktów ich przetworzenia na poziomie pozycji towarowej Nomenklatury Towarowej Zagranicznej Działalności Gospodarczej, a także możliwość niepodania koszt towarów i produktów ich przetworzenia;
  5. o dokumentach potwierdzających prawo do posiadania, używania i (lub) rozporządzania towarami;
  6. wydajności produktów przetworzonych w ujęciu ilościowym i (lub) procentowym;
  7. o operacjach przetwórczych do konsumpcji domowej i sposobach ich realizacji;
  8. w sprawie sposobów identyfikacji towarów zagranicznych objętych procedurą celną uszlachetniania na konsumpcję krajową w produktach ich przetworzenia;
  9. o odpadach i pozostałościach (nazwa, kod zgodnie z nomenklaturą towarową dla zagranicznej działalności gospodarczej, ilość i koszt). Ustawodawstwo państw członkowskich w zakresie regulacji celnych może przewidywać możliwość oznaczenia kodu odpadów i pozostałości na poziomie pozycji towarowej Nomenklatury Towarowej Zagranicznej Działalności Gospodarczej, jak również możliwość niepodania wartości takiego odpady i pozostałości;
  10. okres przetworzenia towarów na konsumpcję krajową;
  11. w sprawie możliwości dalszego komercyjnego wykorzystania odpadów;
  12. o organie celnym (organach celnych), który ma objąć towar procedurą celną w celu przetworzenia na konsumpcję krajową oraz o zakończeniu tej procedury celnej;
  13. o niemożności przywrócenia przetworzonych produktów do stanu pierwotnego w sposób korzystny ekonomicznie.
 3. Okres przetwarzania towarów do konsumpcji krajowej nie może przekroczyć 1 roku lub dłuższego okresu ustalonego przez Komisję dla niektórych kategorii towarów.
 4. Termin przetwarzania towarów na konsumpcję krajową obejmuje:
  1. czas trwania procesu produkcyjnego przetwarzania towarów;
  2. czas wymagany do objęcia produktów przetworzonych procedurą celną dopuszczenia do konsumpcji krajowej.
 5. Termin przetworzenia towaru na konsumpcję krajową liczony jest od dnia objęcia towaru procedurą celną na przetworzenie na konsumpcję krajową, a w przypadku zgłoszenia celnego towarów w kilku partiach - od dnia objęcia pierwszej partii towaru w ramach procedury celnej przetwarzania do konsumpcji krajowej.
 6. Okres przetwarzania towarów na konsumpcję krajową może zostać przedłużony w terminie określonym w ustępie 3 niniejszego artykułu.
 7. Ustawodawstwo państw członkowskich może ustanowić dodatkowe informacje, które należy podać w dokumencie dotyczącym warunków przetwarzania towarów do konsumpcji krajowej.
 8. Forma dokumentu o warunkach przetwarzania towarów do konsumpcji krajowej, procedurze jego wypełniania i procedury wydawania takiego dokumentu, dokonywania w nim zmian (uzupełnień), a także jego wycofania (anulowania) i (lub) jego odnowienie określa ustawodawstwo państw członkowskich. (patrz rozporządzenie Ministerstwa Finansów Rosji nr 5 z dnia 14.01.2020 stycznia XNUMX r.)

Artykuł 194. Wskaźniki produkcji produktów przetworzonych

 1. Przez stopę produkcji produktów przetworzonych rozumie się ilość i (lub) procent produktów przetworzonych powstałych w wyniku operacji uszlachetniania na konsumpcję krajową określonej ilości towarów zagranicznych.
 2. Jeżeli operacje przetwarzania do konsumpcji krajowej są przeprowadzane w odniesieniu do towarów, których właściwości pozostają praktycznie niezmienione zgodnie z ustalonymi wymaganiami technicznymi i prowadzą do otrzymania produktów przetworzonych o stałej jakości, upoważnione organy państw członkowskich mogą ustanowić standardowe normy dotyczące produkcji przetworzonych produktów.

Art. 195. Odpady powstałe w wyniku operacji przetwórczych na użytek domowy i straty produkcyjne”

 1. Odpady powstałe w wyniku operacji przetwarzania na użytek krajowy podlegają objęciu procedurami celnymi przewidzianymi w niniejszym Kodeksie, z wyjątkiem przypadków, gdy odpady te zgodnie z ustawodawstwem Państw Członkowskich zostaną uznane za nienadające się do ich dalszego handlowego wykorzystania lub takie odpady zgodnie z ustawodawstwem państw członkowskich podlegają zakopaniu, unieszkodliwieniu, wykorzystaniu lub zniszczeniu w jakikolwiek inny sposób.
 2. Odpady powstałe w wyniku operacji przetwarzania na użytek krajowy, objęte wybraną przez zgłaszającego procedurą celną, są uważane za wwiezione na obszar celny Unii w tym państwie.
 3. Odpady określone w ust. 1 niniejszego artykułu, które nie podlegają objęciu procedurami celnymi, uzyskują status towarów unijnych i od dnia ich uznania nie są uważane za podlegające kontroli celnej zgodnie z ustawodawstwem państw członkowskich za nienadające się do dalszego wykorzystania handlowego lub od dnia przedłożenia organowi celnemu dokumentów potwierdzających fakt zakopania, unieszkodliwiania, utylizacji lub zniszczenia w inny sposób wytworzonych odpadów lub fakt ich przekazania do takich czynności.
 4. Towary zagraniczne objęte procedurą celną uszlachetniania na konsumpcję krajową, bezpowrotnie utracone w wyniku operacji uszlachetniania na konsumpcję krajową i uznane przez organy celne za straty produkcyjne, nie podlegają objęciu procedurami celnymi po zakończeniu procedury celnej uszlachetniania do konsumpcji krajowej.

Art. 196. Pozostałości towarów zagranicznych powstałe w wyniku operacji uszlachetniania do konsumpcji krajowej”

Pozostałości towarów zagranicznych powstałe w wyniku operacji uszlachetniania na konsumpcję krajową zgodnie z normami dotyczącymi wyjścia produktów przetworzonych podlegają objęciu procedurami celnymi zgodnie z art. 197 niniejszego Kodeksu.

Art. 197. Zakończenie, zawieszenie i zakończenie procedury celnej uszlachetniania do konsumpcji krajowej”

 1. Przed upływem ustalonego okresu ważności procedury celnej uszlachetniania na konsumpcję krajową, efekt tej procedury celnej dopełnia objęcie towarów otrzymanych (uformowanych) w wyniku operacji uszlachetniania na konsumpcję krajową (produkty przetworzone, odpady , z wyjątkiem odpadów określonych w ustępie 3 artykułu 195 niniejszego Kodeksu i (lub) sald) i (lub) towarów zagranicznych objętych procedurą celną w celu uszlachetnienia na konsumpcję krajową i niepoddanych procesom przetwarzania na konsumpcję krajową, w ramach procedury celnej o dopuszczenie do konsumpcji krajowej. Jednocześnie w odniesieniu do produktów przetworzonych nie są uiszczane cła specjalne, antydumpingowe, wyrównawcze oraz potwierdzenie zgodności ze środkami ochrony rynku wewnętrznego w formie innej niż cła specjalne, antydumpingowe, wyrównawcze i (lub) inne cła ustanowione zgodnie z art. 50 Traktatu o Unii nie są wymagane.
 2. Przed upływem ustalonego okresu ważności procedury celnej dotyczącej uszlachetniania do konsumpcji krajowej, skutek tej procedury celnej może zostać zakończony:
  1. objęcie towarów zagranicznych objętych procedurą celną w celu przetworzenia na konsumpcję krajową i niepoddanych procesom przetwarzania na konsumpcję krajową, odpady, z wyjątkiem odpadów określonych w artykule 3 ustęp 195 niniejszego Kodeksu, oraz (lub) pozostałości powstałe w wyniku przetwarzania czynności do konsumpcji krajowej, w ramach innej procedury celnej mającej zastosowanie do towarów zagranicznych, na warunkach przewidzianych w niniejszym Kodeksie, z wyjątkiem procedury celnej tranzytu celnego;
  2. uznanie przez organy celne zgodnie z ustawodawstwem Państw Członkowskich w sprawie regulacji celnej faktu zniszczenia i (lub) nieodwracalnej szkody w wyniku wypadku lub siły wyższej lub faktu nieodwołalnej szkody w wyniku naturalnej utraty w normalnych warunkach transportu (transportu) i (lub) składowania towarów otrzymanych (wytworzonych) w wyniku operacji uszlachetniania do konsumpcji krajowej (produkty przetworzone, odpady i (lub) pozostałości) i (lub) towarów zagranicznych objętych procedurą celną do przetworzenia na konsumpcję krajową i niepoddawane procesom przetwarzania na konsumpcję krajową;
  3. uznanie, zgodnie z ustawodawstwem państw członkowskich, odpadów powstałych w wyniku operacji przetwarzania na użytek krajowy, nienadających się do dalszego ich wykorzystania handlowego lub przedłożenie organowi celnemu dokumentów potwierdzających fakt zakopania, unieszkodliwienia, unieszkodliwienia lub zniszczenia wytworzonych odpadów w inny sposób lub fakt przekazania ich do wykonywania takiej działalności;
  4. uznanie przez organy celne części towarów zagranicznych objętych procedurą celną w celu uszlachetnienia na konsumpcję krajową za straty produkcyjne;
  5. zaistnienia okoliczności określonych przez Komisję i (lub) ustawodawstwa państw członkowskich w zakresie regulacji celnych, przed którym towary znajdują się pod kontrolą celną.
 3. Przed upływem ustalonego okresu ważności procedury celnej dla uszlachetniania na konsumpcję krajową, skutek tej procedury celnej może zostać zawieszony w przypadku objęcia towarów procedurą celną w celu uszlachetnienia na konsumpcję krajową i (lub) produktów ich przetworzenia w ramach procedury celnej składu celnego.
 4. Z chwilą wygaśnięcia ustalonego okresu ważności procedury celnej na przetworzenie na konsumpcję krajową, skutek tej procedury celnej zostaje zakończony.

Art. 198. Powstanie i zniesienie obowiązku uiszczania ceł importowych, podatków, ceł specjalnych, antydumpingowych, wyrównawczych w stosunku do towarów objętych (objętych) procedurą celną uszlachetniania na konsumpcję krajową, termin ich uiszczenia oraz obliczenie

 1. Obowiązek zapłaty ceł importowych, podatków, ceł specjalnych, antydumpingowych, wyrównawczych w stosunku do towarów objętych procedurą celną w celu przetworzenia na konsumpcję krajową powstaje dla zgłaszającego z chwilą zarejestrowania przez organ celny zgłoszenia towarów, a w w stosunku do towarów zgłoszonych do zwolnienia przed złożeniem zgłoszenia towarów, od osoby, która złożyła wniosek o zwolnienie towarów przed złożeniem zgłoszenia towarów - od momentu zarejestrowania przez organ celny wniosku o zwolnienie towarów do złożenia deklaracja towarów.
 2. Obowiązek uiszczenia przez zgłaszającego należności celnych przywozowych w odniesieniu do towarów objętych (objętych) procedurą celną w celu przetworzenia na konsumpcję krajową zostaje przez zgłaszającego zniesiony po wystąpieniu następujących okoliczności:
  1. zakończenie procedury celnej przetwarzania na konsumpcję krajową zgodnie z paragrafem 1 i paragrafami 1, 3 - 5 paragrafu 2 artykułu 197 niniejszego Kodeksu, w tym po wystąpieniu okoliczności określonych w paragrafach 1 i 2 paragrafu 6 niniejszego artykuł;
  2. objęcie towarów, w stosunku do których procedura celna uszlachetniania do konsumpcji krajowej została zakończona, oraz (lub) towarów otrzymanych (uformowanych) w wyniku operacji uszlachetniania na konsumpcję krajową w ramach stosowania takiej procedury celnej, zostały wypowiedziane w celu tymczasowego składowania zgodnie z ustępem 6 Artykułu 129 niniejszego Kodeksu;
  3. objęcie towarów, w stosunku do których procedura celna uszlachetniania na konsumpcję krajową została zakończona, oraz (lub) towarów otrzymanych (uformowanych) w wyniku operacji uszlachetniania na konsumpcję krajową w ramach stosowania takiej procedury celnej, zostały zakończone w ramach procedur celnych zgodnie z art. 7 ust. 129 niniejszego Kodeksu;
  4. wypełnienie obowiązku zapłaty należności celnych przywozowych i (lub) ich pobranie w kwotach obliczonych i płatnych zgodnie z ustępem 7 niniejszego artykułu;
  5. uznanie przez organ celny zgodnie z ustawodawstwem państw członkowskich w zakresie regulacji celnej faktu zniszczenia i (lub) nieodwołalnej utraty towarów zagranicznych objętych procedurą celną do przetworzenia na obszarze celnym i (lub) towarów przyjętych ( powstałe) w wyniku operacji przetwarzania na użytek krajowy, w wyniku wypadku lub siły wyższej lub faktu nieodwracalnej utraty tych towarów w wyniku naturalnej utraty w normalnych warunkach transportu (transportu) i (lub) przechowywania, z wyjątkiem przypadki, gdy przed takim zniszczeniem lub nieodwracalną stratą zgodnie z niniejszym Kodeksem w odniesieniu do tych towarów, upłynął termin zapłaty należności celnych przywozowych;
  6. odmowa zwolnienia towaru zgodnie z procedurą celną do przetworzenia poza obszar celny – w związku z obowiązkiem uiszczenia należności celnych przywozowych, które powstały przy rejestracji zgłoszenia towarów lub wniosku o zwolnienie towarów przed złożeniem zgłoszenia towarów;
  7. cofnięcie zgłoszenia towarów zgodnie z art. 113 niniejszego Kodeksu i (lub) anulowanie zwolnienia towarów zgodnie z art. 4 ust. 118 niniejszego Kodeksu - w związku z obowiązkiem zapłaty należności celnych przywozowych powstałych podczas rejestracji deklaracja towarów;
  8. konfiskata lub zamiana towaru na własność (dochód) państwa członkowskiego zgodnie z ustawodawstwem tego państwa członkowskiego;
  9. zatrzymanie towarów przez organ celny zgodnie z rozdziałem 51 niniejszego Kodeksu;
  10. objęcie do czasowego składowania lub objęcie jedną z procedur celnych towarów, które zostały zajęte lub zatrzymane podczas weryfikacji zgłoszenia przestępstwa, w toku postępowania w sprawie karnej lub o wykroczenie administracyjne (prowadzenie postępowania administracyjnego) i w stosunku do których wydano decyzję został złożony do ich zwrotu, jeśli takie towary nie zostały wcześniej wydane.
 3. Obowiązek płacenia podatków, ceł specjalnych, antydumpingowych i wyrównawczych w odniesieniu do towarów objętych procedurą celną w celu przetworzenia na konsumpcję krajową, o ile nie określono inaczej w ustępie 4 niniejszego artykułu, wygasa w stosunku do zgłaszającego po wystąpieniu następujących okoliczności :
  1. wypełnienie obowiązku zapłaty podatków, ceł specjalnych, antydumpingowych, wyrównawczych i (lub) ich pobrania w kwotach obliczonych i płatnych zgodnie z ustępem 13 niniejszego artykułu;
  2. uznanie przez organ celny zgodnie z ustawodawstwem państw członkowskich w zakresie regulacji celnej faktu zniszczenia i (lub) nieodwołalnej utraty towarów obcych objętych procedurą celną do przetworzenia na obszarze celnym, w wyniku wypadku lub siły wyższej , lub fakt nieodwołalnej utraty tych towarów w wyniku naturalnej utraty w normalnych warunkach przewozu (transportu) i (lub) przechowywania, z wyjątkiem przypadków, gdy przed takim zniszczeniem lub nieodwracalną utratą zgodnie z niniejszym Kodeksem, w odniesieniu do od tych towarów upłynął termin zapłaty podatków, ceł specjalnych, antydumpingowych, wyrównawczych;
  3. odmowa wydania towaru zgodnie z procedurą celną do przetworzenia na konsumpcję krajową – w związku z obowiązkiem zapłaty podatków, ceł specjalnych, antydumpingowych, wyrównawczych, które powstały przy rejestracji zgłoszenia towarów lub wniosku o zwolnienie towarów przed złożenie deklaracji na towary;
  4. cofnięcie zgłoszenia towarów zgodnie z artykułem 113 niniejszego Kodeksu i (lub) anulowanie zwolnienia towarów zgodnie z ustępem 4 artykułu 118 niniejszego Kodeksu - w związku z obowiązkiem zapłaty podatków, specjalnych, antydumpingowych , cła wyrównawcze powstałe podczas rejestracji zgłoszenia towarów;
  5. konfiskata lub zamiana towaru na własność (dochód) państwa członkowskiego zgodnie z ustawodawstwem tego państwa członkowskiego;
  6. zatrzymanie towarów przez organ celny zgodnie z rozdziałem 51 niniejszego Kodeksu;
  7. objęcie do czasowego składowania lub objęcie jedną z procedur celnych towarów, które zostały zajęte lub zatrzymane podczas weryfikacji zgłoszenia przestępstwa, w toku postępowania w sprawie karnej lub o wykroczenie administracyjne (prowadzenie postępowania administracyjnego) i w stosunku do których wydano decyzję został złożony do ich zwrotu, jeśli takie towary nie zostały wcześniej wydane.
 4. W odniesieniu do towarów objętych procedurą celną uszlachetniania do konsumpcji krajowej, których zwolnienie nastąpiło przed złożeniem zgłoszenia towarów, obowiązek zapłaty podatków, cła specjalnego, antydumpingowego i wyrównawczego wygasa przez zgłaszającego z dniem wystąpienie następujących okoliczności:
  1. wypełnienie obowiązku zapłaty podatków, ceł specjalnych, antydumpingowych, wyrównawczych, a także przesłanie przez organ celny dokumentu elektronicznego lub umieszczenie przez organ celny odpowiednich znaków określonych w art. 17 ust. 120 niniejszego Kod;
  2. konfiskata lub zamiana towaru na własność (dochód) państwa członkowskiego zgodnie z ustawodawstwem tego państwa członkowskiego.
 5. Obowiązek zapłaty należności celnych przywozowych w odniesieniu do towarów objętych procedurą celną w celu przetworzenia na konsumpcję krajową podlega spełnieniu po wystąpieniu okoliczności określonych w paragrafie 6 niniejszego artykułu.
 6. W przypadku wystąpienia następujących okoliczności za termin zapłaty należności celnych przywozowych uważa się:
  1. w przypadku przekazania towaru zagranicznego przed zakończeniem procedury celnej uszlachetnienia na konsumpcję krajową osobie (osobom) nie określonej w dokumencie o warunkach uszlachetniania towaru na konsumpcję krajową - dzień przekazania towaru, oraz jeżeli ten dzień nie jest wyznaczony, - dzień objęcia towaru procedurą celną przetworzenia na konsumpcję krajową;
  2. w przypadku utraty towarów otrzymanych (uformowanych) w wyniku operacji uszlachetniania na konsumpcję krajową i (lub) towarów zagranicznych objętych procedurą celną uszlachetniania na konsumpcję krajową, przed zakończeniem procedury celnej na uszlachetnienie na konsumpcję krajową, z wyjątkiem zniszczenia i (lub) nieodwracalnej szkody w wyniku wypadku lub siły wyższej lub nieodwracalnej szkody w wyniku naturalnej utraty w normalnych warunkach transportu (transportu) i (lub) przechowywania, - dzień utraty towaru, a jeżeli nie określono dnia, - dzień objęcia towarów procedurą odprawy celnej do konsumpcji krajowej;
  3. jeżeli procedura celna dotycząca przetwarzania na konsumpcję krajową nie została zakończona zgodnie z art. 197 niniejszego Kodeksu - dzień wygaśnięcia procedury celnej dotyczącej uszlachetniania na konsumpcję krajową, ustanowionej przez organ celny.
 7. W przypadku zaistnienia okoliczności, o których mowa w paragrafie 6 tego artykułu, cła importowe są płatne tak, jak gdyby towary objęte procedurą celną w celu przetworzenia na konsumpcję krajową zostały objęte procedurą celną dopuszczenia do konsumpcji krajowej bez zastosowania preferencji taryfowych i świadczenia z tytułu zapłaty należności celnych przywozowych...
  Do kalkulacji należności celnych importowych stosuje się stawki należności celnych importowych obowiązujących w dniu zarejestrowania przez organ celny zgłoszenia dla towarów zgłoszonych do objęcia towarów procedurą celną uszlachetniania na konsumpcję krajową oraz w stosunku do towarów zwolnionych przed złożeniem zgłoszenia towarów, w dniu zarejestrowania przez organ celny wniosku o zwolnienie towarów przed złożeniem zgłoszenia towarów.
 8. Od kwot należności celnych przywozowych zapłaconych (pobranych) zgodnie z paragrafem 7 niniejszego artykułu są płatne odsetki, tak jakby odroczenie ich płatności zostało przyznane w stosunku do tych kwot od dnia objęcia towarów procedurą celną w celu przetworzenia na konsumpcję krajową do dnia upływu terminu płatności cła importowe. Określone odsetki są naliczane i wypłacane zgodnie z art. 60 niniejszego Kodeksu.
  Jeżeli działanie procedury celnej przetwarzania na użytek krajowy zgodnie z art. 3 ust. 197 niniejszego Kodeksu zostało zawieszone, odsetki przewidziane w niniejszym ustępie za okres zawieszenia procedury celnej nie są naliczane ani wypłacane.
 9. W przypadku zakończenia procedury celnej uszlachetniania do konsumpcji krajowej lub umieszczenia do czasowego składowania zgodnie z ustępem 6 artykułu 129 niniejszego Kodeksu towarów objętych procedurą celną uszlachetniania na konsumpcję krajową i (lub) towarów otrzymanych ( utworzone) w wyniku operacji przetwarzania na użytek krajowy lub objęcia takich towarów zgodnie z art. 7 ust. 129 niniejszego Kodeksu procedurami celnymi przewidzianymi w niniejszym Kodeksie lub zatrzymanie takich towarów przez organy celne zgodnie z Rozdział 51 niniejszego Kodeksu po wypełnieniu obowiązku zapłaty należności celnych przywozowych i (lub) ich pobraniu (w całości lub w części) kwoty należności celnych przywozowych zapłacone i (lub) pobrane zgodnie z niniejszym artykułem podlegają zwrotowi (przesunięcie) zgodnie z rozdziałem 10 niniejszego Kodeksu.
 10. W odniesieniu do towarów objętych procedurą celną w celu przetworzenia na konsumpcję krajową, z wyjątkiem towarów zgłoszonych do zwolnienia przed złożeniem zgłoszenia towarów, egzekucji podlega obowiązek zapłaty podatków, ceł specjalnych, antydumpingowych, wyrównawczych (podatki, cła specjalne, antydumpingowe, wyrównawcze) przed zwolnieniem towarów zgodnie z procedurą celną przetwarzania na konsumpcję krajową.
 11. W odniesieniu do towarów objętych procedurą celną uszlachetniania do konsumpcji krajowej, których zwolnienie nastąpiło przed złożeniem zgłoszenia towarów i w stosunku do których zgłoszenie towarów zostało złożone nie później niż w terminie określonym w ust. 16 Artykuł 120 niniejszego Kodeksu oraz w odniesieniu do towarów, których zgłaszający jest upoważnionym przedsiębiorcą - nie później niż w terminie określonym w art. 4 ust. 441 niniejszego Kodeksu, obowiązek zapłaty podatków, specjalnych, antydumpingowych, wyrównawczych cła podlegają egzekucji (podatki, cła specjalne, antydumpingowe, wyrównawcze są płatne) przed złożeniem deklaracji dotyczącej towarów.
 12. W odniesieniu do towarów objętych procedurą celną uszlachetniania do konsumpcji krajowej, których zwolnienie nastąpiło przed złożeniem zgłoszenia towarów i w stosunku do których zgłoszenie towarów nie zostało złożone przed upływem terminu określonego w ust. 16 artykułu 120 niniejszego Kodeksu oraz w odniesieniu do towarów, których zgłaszający działa upoważniony przedsiębiorca - do upływu terminu określonego w ustępie 4 artykułu 441 niniejszego Kodeksu, termin zapłaty podatków, specjalnych, cła antydumpingowe, wyrównawcze to ostatni dzień okresu określonego w paragrafie 16 artykułu 120 niniejszego Kodeksu, a w odniesieniu do towarów, których zgłaszający działa upoważniony przedsiębiorca - ostatni dzień okresu określonego w paragrafie 4 art. 441 niniejszego Kodeksu.
 13. W odniesieniu do towarów określonych w klauzulach 10 i 11 niniejszego artykułu podatki, cła specjalne, antydumpingowe i wyrównawcze są płacone w kwocie obliczonej zgodnie z niniejszym Kodeksem w zgłoszeniu towarów, z uwzględnieniem specyfiki przewidzianej w Rozdziale 12 niniejszego Kodeksu.
 14. W odniesieniu do towarów określonych w paragrafie 12 niniejszego artykułu, podstawę obliczania należnych podatków, cła specjalnego, antydumpingowego, wyrównawczego określa się na podstawie informacji określonych we wniosku o zwolnienie towarów i przedłożonych dokumentach wraz z takim oświadczeniem.
  Jeżeli kody towarów zgodnie z Nomenklaturą Towarową Zagranicznej Działalności Gospodarczej są ustalane na poziomie grupowania z liczbą znaków mniejszą niż 10:
  • do obliczania podatków stosuje się najwyższą ze stawek podatku od wartości dodanej, najwyższą ze stawek podatku akcyzowego (akcyza lub podatek akcyzowy) odpowiadającą wyrobom zaliczonym do takiego zgrupowania, dla której najwyższa ze stawek opłat celnych;
  • do obliczania ceł specjalnych antydumpingowych i wyrównawczych stosuje się najwyższą ze stawek specjalnych ceł antydumpingowych wyrównawczych odpowiadających towarom objętym taką grupą, z uwzględnieniem ust. XNUMX niniejszej klauzuli.

Specjalne cła antydumpingowe i wyrównawcze są obliczane na podstawie pochodzenia towarów, potwierdzonego zgodnie z rozdziałem 4 niniejszego Kodeksu i (lub) innych informacji wymaganych do ustalenia określonych ceł. Jeżeli pochodzenie towarów i (lub) inne informacje wymagane do ustalenia określonych ceł nie są potwierdzone, specjalne cła wyrównawcze antydumpingowe są obliczane na podstawie najwyższych stawek specjalnych, antydumpingowych, wyrównawczych ceł ustalonych dla towarów z ten sam kod Nomenklatury Towarowej Zagranicznej Działalności Gospodarczej, jeżeli klasyfikacja towarów jest prowadzona na poziomie 10 znaków, lub towary objęte grupowaniem, jeżeli ustalone są kody towarów zgodne z Nomenklaturą Towarową Zagranicznej Działalności Gospodarczej na poziomie grupowania z liczbą znaków mniejszą niż 10.
Jeżeli, w odniesieniu do towarów określonych w ustępie 12 niniejszego artykułu, zgłoszenie dotyczące towarów, podatki, cła specjalne, antydumpingowe, wyrównawcze zostaną następnie złożone w kwocie obliczonej zgodnie z niniejszym Kodeksem w zgłoszeniu towarów, na podstawie informacje określone w deklaracjach towarów. Zwrot (potrącenie) nadmiernie zapłaconych i (lub) nadmiernie pobranych kwot podatków, ceł specjalnych, antydumpingowych i wyrównawczych odbywa się zgodnie z rozdziałem 10 i art. 76 niniejszego Kodeksu.

Artykuł 199. Specyfika obliczania i uiszczania ceł importowych, podatków, ceł specjalnych, antydumpingowych, wyrównawczych w odniesieniu do produktów przetworzonych, gdy są one objęte procedurą celną dopuszczenia do konsumpcji krajowej

 1. W przypadku objęcia produktów przetwórczych procedurą celną dopuszczenia do konsumpcji krajowej, należności celne przywozowe są obliczane w odniesieniu do produktów przetworzonych i uiszczane zgodnie z art. 136 niniejszego Kodeksu.
 2. W przypadku objęcia produktów przetwórczych procedurą celną dopuszczenia do konsumpcji krajowej zgłaszający nie ma obowiązku zapłaty podatków, ceł specjalnych, antydumpingowych i wyrównawczych.

Art. 200. Specyfika płatności podatków, ceł specjalnych, antydumpingowych, wyrównawczych w stosunku do towarów zagranicznych, które nie zostały poddane czynnościom uszlachetniania, pozostałości i odpadów powstałych w wyniku czynności uszlachetniania na konsumpcję krajową, gdy są objęte odprawą celną procedura dopuszczenia do konsumpcji krajowej

W przypadku objęcia procedurą celną dopuszczenia do konsumpcji krajowej towarów zagranicznych, które nie zostały poddane czynnościom uszlachetniania, a także pozostałości i odpadów powstałych w wyniku czynności uszlachetniania na konsumpcję krajową, zgłaszający nie ma obowiązku uiszczania podatków, cła specjalne, antydumpingowe, wyrównawcze...