МЕНЮ

Bezpłatna procedura celna strefy celnej!

Artykuł 201. Treść i stosowanie procedury celnej w wolnej strefie celnej”

 1. Procedura celna wolny obszar celny – procedura celna stosowana do towarów i towarów zagranicznych Unii, zgodnie z którą towary te są umieszczane i wykorzystywane na terytorium FEZ lub jego części bez uiszczania ceł, podatków, ceł specjalnych, antydumpingowych, wyrównawczych, z zastrzeżeniem warunków objęcia towarów niniejszą procedurą celną i ich wykorzystania zgodnie z taką procedurą celną.
 2. W ramach procedury celnej wolnej strefy celnej towary są umieszczane, przeznaczone do umieszczenia i (lub) użytkowania przez rezydentów (uczestników, podmioty) WSE na terytorium WSE w celu prowadzenia działalności gospodarczej i innej działalności przez rezydentów ( uczestników, podmioty) WSE zgodnie z umową (umową) w sprawie realizacji (prowadzenie) działalności na terenie WSE (umowa o warunkach działalności w WSE, deklaracja inwestycyjna, program przedsiębiorczy), chyba że inaczej ustanowione przez ustawodawstwo państwa członkowskiego w odniesieniu do towarów objętych procedurą celną wolnego obszaru celnego w celu umieszczenia i (lub) używania na terytoriach odrębnych WSE ustanowionych na terytorium takiego państwa członkowskiego.
 3. Towary określone w ust. 2 niniejszego artykułu, które są towarami unijnymi, z wyjątkiem towarów przywożonych w celu umieszczenia i (lub) użytkowania na terytorium WSE portowej lub WSE logistycznej, są objęte procedurą celną strefę celną do wyboru rezydenta (uczestnika, podmiotu) WSE, jeżeli ustawodawstwo państwa członkowskiego, na którego terytorium została utworzona WSE, nie ustalono, że Towary unijne bezwzględnie podlegają objęciu procedurą celną w wolnej strefie celnej.
 4. W ramach procedury celnej wolnej strefy celnej umieszczane są towary przeznaczone do umieszczenia na terenie WSE portowej lub WSE logistycznej przez osoby niebędące rezydentami (uczestnicy, podmioty) WSE portowej lub WSE logistycznej i które zawarły umowę z rezydentami (uczestnikami, podmiotami) WSE Portowej lub WSE Logistycznej o świadczenie usług magazynowania (przechowywania) towarów, załadunku (rozładunku) towarów oraz innych operacji ładunkowych związanych ze składowaniem, a także zapewnienia bezpieczeństwo towaru i przygotowanie towaru do transportu (transportu), w tym dzielenie partii, formowanie wysyłek, sortowanie, pakowanie, przepakowywanie, etykietowanie (dalej w niniejszym rozdziale – umowa o świadczenie usług), pod warunkiem, że operacje wykonywane z towarem przy świadczeniu takich usług nie zmieniamy cech towaru związanych ze zmianą kodu zgodnie z nomenklaturą towarową zagranicznej działalności gospodarczej.
 5. W odniesieniu do towarów unijnych znajdujących się na terytorium WSE i nieobjętych procedurą celną wolnego obszaru celnego dozwolone jest wykonywanie wszelkich operacji, w tym operacji przewidzianych w art. 1 ust. 205 niniejszego kodeksu.
 6. Nie pasuje do procedury celnej wolnej strefy celnej! pojazdyrealizacji przewozu towarów, pasażerów i (lub) bagażu na terytorium WSE i (lub) przewozu towarów z terytorium takiej WSE, a także dostawyw takich pojazdach.
 7. Towary zagraniczneobjęte procedurą celną wolnego obszaru celnego zachowują status towarów zagranicznych, a towary unijne objęte procedurą celną wolnego obszaru celnego zachowują status towarów unijnych.
 8. Towary wytworzone (otrzymane) z towarów unijnych objętych procedurą celną wolnego obszaru celnego oraz towary wytworzone (otrzymane) z towarów unijnych objętych procedurą celną wolnego obszaru celnego oraz towary unijne nieobjęte procedurą celną strefy wolnocłowej uzyskują status towarów unijnych.
 9. Towary wyprodukowane (otrzymane) z towarów zagranicznych objętych procedurą celną wolnego obszaru celnego oraz towary wyprodukowane (odebrane) z towarów zagranicznych objętych procedurą celną wolnego obszaru celnego oraz towary unijne (dalej w niniejszym rozdziale - towary wyprodukowane ( otrzymane) z towarów zagranicznych objętych procedurą celną wolnego obszaru celnego) uzyskują status towarów zagranicznych, z uwzględnieniem akapitu drugiego niniejszego ustępu.
  Jeżeli towary wyprodukowane (otrzymane) z towarów zagranicznych objętych procedurą celną wolnego obszaru celnego są wywożone z obszaru celnego Unii, status takich towarów określa się zgodnie z art. 210 niniejszego Kodeksu.
 10. Jeżeli towary znajdujące się na terytorium WSE nie mogą zostać zidentyfikowane przez organ celny jako towary, które znajdowały się na terytorium WSE przed jej utworzeniem lub jako towary przywiezione na terytorium WSE lub wyprodukowane (odebrane) na terytorium WSE WSE, wówczas towary te dla celów ich wywozu z terytorium WSE poza obszar celny Unii są uznawane za towary unijne, a dla innych celów – za towary zagraniczne wwożone na obszar celny Unii.
 11. W przypadku przywozu na obszar celny Unii towarów określonych w ust. 10 niniejszego artykułu, uprzednio wywiezionych z terytorium WSE poza obszar celny Unii, procedura celna dotycząca powrotnego przywozu nie jest stosowana do takich towarów.
 12. Towary zagraniczne podlegające środkom ochrony rynku wewnętrznego, objęte procedurą celną wolnego obszaru celnego, muszą być zidentyfikowane w towarach wytworzonych (odebranych) z towarów zagranicznych objętych procedurą celną wolnego obszaru celnego, przeznaczonych do wywozu takich towarów z terytorium WSE na pozostałą część obszaru celnego Unii.
  W przypadku, gdy towary zagraniczne podlegające środkom ochrony rynku krajowego, objęte procedurą celną wolnej strefy celnej, są wykorzystywane do produkcji towarów wykonanych (odebranych) z towarów zagranicznych objętych procedurą celną wolnej strefy celnej strefy celnej, ale nie można ich zidentyfikować w takich towarach, towary wyprodukowane (otrzymane) z takich towarów zagranicznych objętych procedurą celną wolnego obszaru celnego muszą zostać wywiezione z obszaru celnego Unii.
 13. Komisja ma prawo określić wykaz towarów i (lub) kategorii towarów, które nie podlegają objęciu procedurą celną w wolnej strefie celnej.
  Zgodnie z ustawodawstwem państw członkowskich, wykaz towarów i (lub) kategorii towarów niepodlegających procedurze celnej wolnej strefy celnej w WSE utworzonych (utworzonych) na terytoriach tych państw może być ustanowiony.
 14. Części, zespoły, jednostki, które mogą być zidentyfikowane przez organ celny jako znajdujące się (włączone) w skład towarów objętych procedurą celną wolnego obszaru celnego są uważane dla celów ich wywozu z terytorium WSE jako towary objęte w ramach procedury celnej wolnego obszaru celnego oraz w postanowieniach niniejszego Kodeksu mają do nich zastosowanie.
 15. Ustawodawstwo państwa członkowskiego może stanowić, że art. 3 ust. 205, art. 1 ust. 2 i 1 niniejszego Kodeksu nie mają zastosowania do WSE, których granice w pełni lub częściowo pokrywają się z odcinkami granicy celnej Unii utworzonej na terytorium takiego państwa członkowskiego.

Artykuł 202. Warunki objęcia towarów procedurą celną wolnej strefy celnej i ich wykorzystanie zgodnie z tą procedurą celną”

 1. Warunkiem objęcia towarów procedurą celną w wolnej strefie celnej są:
  1. towary są przeznaczone do umieszczenia i (lub) użytkowania przez rezydentów (uczestników, podmioty) WSE na terytorium WSE w celu prowadzenia działalności gospodarczej i innej działalności przez rezydentów (uczestników, podmioty) WSE zgodnie z umową (umowa) w sprawie realizacji (prowadzenie) działalności na terytorium WSE (umowa o warunkach działalności w WSE, deklaracja inwestycyjna, program przedsiębiorczy), chyba że ustawodawstwo państwa członkowskiego stanowi inaczej zgodnie z art. 2 ust. 201 niniejszego Kodeksu w celu umieszczenia i (lub) użytkowania na terytoriach poszczególnych WSE utworzonych na terytorium takiego państwa członkowskiego;
  2. towary przeznaczone są do umieszczenia na terenie WSE portowej lub WSE logistycznej przez osoby niebędące rezydentami (uczestnicy, podmioty) WSE portowej lub WSE logistycznej, które zawarły umowę o świadczenie usług z rezydentami (uczestnikami, podmiotami) WSE portowa lub WSE logistyczna, pod warunkiem, że operacje wykonywane z towarami w ramach świadczenia takich usług nie zmieniają właściwości towarów związanych ze zmianą kodu zgodnie z Nomenklaturą Towarową Zagranicznej Działalności Gospodarczej;
  3. przestrzeganie zakazów i ograniczeń w odniesieniu do towarów zagranicznych zgodnie z art. 7 niniejszego Kodeksu.
 2. Zgłaszającymi towary objęte procedurą celną wolnego obszaru celnego mogą być osoby będące rezydentami (uczestnikami, podmiotami) WSE, na terenie której towary te będą się znajdować, a w przypadkach przewidzianych w ust. 3 i 4 niniejszego artykułu, również inne osoby wymienione w ustępie 3 niniejszego artykułu lub określone przez Komisję zgodnie z ustępem 4 tego artykułu.
 3. Zgłaszający towary określone w ust. 2 akapit 1 niniejszego artykułu, przywożone na terytorium portowej WSE lub logistycznej WSE lub wywożone z terytorium portowej WSE lub logistycznej WSE na pozostałą część obszaru celnego Unii lub poza , mogą być osoby określone w ustępie 1 i ustępie trzecim ustępu 2 ustępu 1 artykułu 83 niniejszego Kodeksu, na podstawie umowy o świadczenie usług.
 4. Komisja ma prawo do określenia osób z państw członkowskich nie będących rezydentami (uczestników, podmiotów) WSE oraz przypadków, w których osoby te mogą występować jako zgłaszający towary objęte procedurą celną w wolnej strefie celnej.
 5. Warunkami korzystania z towarów zgodnie z procedurą celną wolnej strefy celnej są:
  1. objęcie i lokalizacja towarów objętych procedurą celną wolnej strefy celnej na terytorium WSE w okresie funkcjonowania WSE lub w okresie stosowania procedury celnej wolnej strefy celnej na terytorium WSE lub do momentu utraty przez osobę statusu rezydenta (uczestnika, podmiotu) WSE, z uwzględnieniem paragrafu 4 artykułu 205 niniejszego Kodeksu;
  2. wykorzystanie towarów objętych procedurą celną wolnej strefy celnej na terytorium WSE zgodnie z:
   • umowa (umowa) w sprawie realizacji (prowadzenie) działalności na terenie WSE (umowa o warunkach działalności w WSE, deklaracja inwestycyjna, program przedsiębiorczy) lub cele ustalone przez ustawodawstwo państwa członkowskiego zgodnie z art. 2 ust. 201 niniejszego Kodeksu;
   • umowa o świadczenie usług zawarta pomiędzy osobą nie będącą rezydentem (uczestnikiem, podmiotem) WSE portu lub WSE logistyki, a rezydentem (uczestnikiem, podmiotem) WSE portu lub WSE logistyki, jeżeli towary są umieszczane w ramach procedury celnej wolnej strefy celnej na terenie WSE portowej lub WSE logistycznej na świadczenie takich usług;
  3. objęcie i użytkowanie towarów objętych procedurą celną wolnej strefy celnej na terenie WSE, realizowane przez:
   • zgłaszający takie towary lub inne osoby określone w niniejszym Kodeksie lub określone w ustawodawstwie Państw Członkowskich zgodnie z niniejszym Kodeksem;
   • mieszkańcem (uczestnikiem, podmiotem) WSE Portu lub WSE Logistyki, jeżeli przechowuje towary na podstawie umowy o świadczenie usług i nie jest zgłaszającym takie towary;
  4. prowizja w odniesieniu do towarów objętych procedurą celną wolnego obszaru celnego, działania zgodnie z art. 205 niniejszego Kodeksu.
 6. z chwilą zakończenia funkcjonowania WSE lub decyzji o zakończeniu stosowania procedury celnej wolnej strefy celnej na terytorium WSE lub w przypadku utraty przez osobę statusu rezydenta (uczestnika, podmiotu) WSE, warunki użytkowania towarów zgodnie z procedurą celną wolnej strefy celnej, określone w ustępie 5 niniejszego artykułu, muszą być przestrzegane do czasu zakończenia lub zakończenia tej procedury celnej zgodnie z ustępami 3 i 4 artykułu 207 niniejszego Kodeksu. ?????
 7. Jeżeli rezydent (uczestnik, podmiot) WSE portowej lub logistycznej WSE prowadzi składowanie towarów, których zgłaszający nie jest, na podstawie umowy o świadczenie usług, musi przestrzegać warunków użytkowania towarów zgodnie z procedura celna wolnej strefy celnej.

Artykuł 203. Terytorium WSE i operacje celnewykonywane na terenie WSE

 1. Terytorium WSE jest strefą kontroli celnej.
  Ustawodawstwo państwa członkowskiego może określać, że terytoria poszczególnych WSE utworzonych na terytorium takiego państwa członkowskiego nie są strefami kontroli celnej.
 2. Terytorium WSE musi być wyposażone do celów kontroli celnej.
  Wymagania dotyczące aranżacji terytorium WSE, w tym wymagania dotyczące ogrodzenia i wyposażenia obwodu takiego terytorium w system nadzoru wideo, są ustalane zgodnie z ustawodawstwem państw członkowskich.
  Zapewnienie reżimu punktów kontrolnych na terenie WSE, w tym ustalenie procedury dostępu osób na takie terytorium, odbywa się zgodnie z ustawodawstwem państw członkowskich.
 3. Operacje celne w odniesieniu do towarów umieszczonych na terytorium WSE są przeprowadzane zgodnie z niniejszym Kodeksem, z uwzględnieniem specyfiki przewidzianej w niniejszym artykule.
 4. Wwóz towarów na terytorium WSE, z wyjątkiem WSE portowej i WSE logistycznej, odbywa się za powiadomieniem organu celnego o takim imporcie, a wywóz towarów z terytorium WSE jest realizowany za zgodą organu celnego.
  Wwóz towarów na teren WSE portowej lub WSE logistycznej odbywa się za zgodą organu celnego.
  Ustawodawstwo państw członkowskich w zakresie regulacji celnych może określić tryb składania zawiadomienia i wydawania pozwoleń, a także formy tego zawiadomienia i pozwoleń.
  Gdy towary opuszczają terytorium WSE portowej lub WSE logistycznej, umieszczone poza terytorium takich WSE w ramach procedury celnej wywozu, procedury celnej reeksportu, procedury celnej przetwarzania poza obszarem celnym, procedury celnej wywozu czasowego, specjalnej procedura celna, rezydent (uczestnik, podmiot) portowej WSE lub logistycznej WSE przedkłada organowi celnemu dokumenty transportowe (wysyłkowe)potwierdzające, że miejsce rozładunku (port, port lotniczy) jest miejscem poza obszarem celnym Unii.
  Ustawodawstwo państw członkowskich dotyczące regulacji celnych może ustanowić inną niż przewidzianą w niniejszym ustępie procedurę wwozu towarów na terytorium WSE i wywozu towarów z terytorium WSE.
 5. W przypadku przywozu na terytorium WSE portowej lub WSE logistycznej w odniesieniu do towarów, które nie podlegają zgłoszeniu celnemu zgodnie z paragrafem 4 artykułu 204 niniejszego Kodeksu, wykonywane są tylko operacje celne związane z przybyciem towarów na obszar celny Unii, przewidzianych w artykule 1 ustępy 5 do 88 niniejszego Kodeksu....
 6. Organy celne ma prawo do identyfikacji towarów wwożonych na teren WSE. Procedura identyfikacji przez organ celny towarów przywożonych na terytorium WSE jest ustanowiona zgodnie z ustawodawstwem państw członkowskich dotyczącym regulacji celnych.
 7. Zgłaszający prowadzi ewidencję towarów objętych procedurą celną wolnego obszaru celnego oraz towarów wykonanych (odebranych) z towarów objętych procedurą celną wolnego obszaru celnego i składa sprawozdania o tych towarach organom celnym państwa członkowskiego o terytorium, na którym utworzono WSE.
  Wszelkie zmiany zachodzące w towarach objętych procedurą celną wolnej strefy celnej podlegają odzwierciedleniu w dokumentach księgowych.
  Procedura prowadzenia ewidencji towarów objętych procedurą celną wolnego obszaru celnego oraz towarów wykonanych (odebranych) z towarów objętych procedurą celną wolnego obszaru celnego, a także procedura składania organom celnym raportów o takich towarach organ ustanawia się zgodnie z ustawodawstwem Państw Członkowskich w zakresie regulacji celnych.

Art. 204. Specyfika objęcia procedurą celną wolnej strefy celnej towarów przywożonych na terytorium WSE portowej lub WSE logistycznej

 1. Towary przywożone na terytorium portowej WSE lub logistycznej WSE uważa się za objęte procedurą celną wolnej strefy celnej od dnia ich wprowadzenia na terytorium portowej WSE lub logistycznej WSE, z wyjątkiem towarów, które: zgodnie z ustępem 3 tego artykułu, nie podlegają objęciu procedurą celną w wolnej strefie celnej.
 2. Postanowienia ustępu 1 niniejszego artykułu nie mają zastosowania do międzynarodowych przesyłek pocztowych i towarów wysyłanych pocztą międzynarodową, przywożonych na terytorium WSE portowej lub WSE logistycznej. Operacje celne w stosunku do takich międzynarodowych przesyłek pocztowych i towarów nadawanych w międzynarodowych przesyłkach pocztowych są wykonywane w miejscu (instytucji) międzynarodowej wymiany pocztowej znajdującym się na terenie WSE portowej lub WSE logistycznej, zgodnie z niniejszym Kodeksem.
 3. Nie podlegają objęciu procedurą celną w wolnej strefie celnej:
  1. pojazdy do transportu międzynarodowegowwożonych na teren WSE portowej lub WSE logistycznej i wywożonych z terytorium WSE portowej lub WSE logistycznej w związku z międzynarodowym przewozem towarów tymi pojazdami, a także pojazdów wwożonych na teren WSE portowej lub WSE logistycznej i wywożone z terytorium WSE portowej lub WSE logistycznej WSE, realizujących transport towarów przez obszar celny Unii bez opuszczania tego terytorium;
  2. Towary unijne przywożone na terytorium portowej WSE lub wywożone z terytorium portowej WSE na pozostałą część obszaru celnego Unii przez administrację portu morskiego, rzecznego, lotniczego, a także przez osoby niebędące rezydentami (uczestnicy , podmiotów) WSE i funkcjonujących w porcie morskim, rzecznym, portowym, pełni funkcje zapewnienia bezpieczeństwa żeglugi, bezpieczeństwa lotów statków powietrznych, bezpieczeństwa eksploatacji obiektów infrastruktury portu morskiego, rzecznego, lotniska lub innych funkcji związanych do realizacji działań w porcie morskim, porcie rzecznym, lotnisku;
  3. Towary unijne przywożone na terytorium portowej WSE lub logistycznej WSE lub wywożone z terytorium portowej WSE lub logistycznej WSE na pozostałą część obszaru celnego Unii przez administrację portowej WSE lub logistycznej WSE, związane z operacją tych WSE;
  4. towary przywiezione na terytorium WSE portowej lub WSE logistycznej i umieszczone poza nią przed takim przywozem w ramach procedury celnej uszlachetniania poza obszarem celnym, procedury celnej wywozu czasowego, procedury celnej reeksportu, specjalnej procedury celnej procedura;
  5. towary przywiezione na terytorium WSE portowej lub WSE logistycznej i umieszczone poza nią przed takim przywozem w ramach procedury celnej wywozu lub procedury celnej tranzytu celnego, w przypadkach określonych przez ustawodawstwo państw członkowskich;
  6. statki floty rybackiej przywiezione na terytorium portowej WSE i wywiezione z terytorium portowej WSE w związku z wyładunkiem połowów wodnych zasobów biologicznych, ryb i (lub) innych produktów wytworzonych z wodnych zasobów biologicznych na tych statkach przez te statki , oraz (lub) w celu załadunku na pokład takich statków towarów stanowiących zaopatrzenie;
  7. dostaw przewożonych pojazdami wymienionymi w ust. 1 i 6 niniejszego paragrafu.
 4. Towary przywożone na terytorium WSE portowej lub WSE logistycznej nie podlegają zgłoszeniu celnemu, z wyjątkiem przypadków określonych w paragrafie drugim tego paragrafu oraz ustawodawstwa Państw Członkowskich w sprawie regulacji celnych zgodnie z paragrafem trzecim tego paragrafu.
  Towary, które są sprowadzane przez mieszkańców (uczestników, podmioty) WSE w celu budowy, przebudowy obiektów infrastruktury portu morskiego, portu rzecznego, lotniska znajdującego się na terenie portowej WSE lub obiektów infrastruktury logistycznej WSE podlegają odprawie celnej deklaracja.
  Ustawodawstwo państw członkowskich w zakresie regulacji celnych może określać inne przypadki, w których towary przywożone na terytorium WSE portowej lub WSE logistycznej podlegają zgłoszeniu celnemu, a także termin na złożenie zgłoszenia celnego dla towarów podlegających zgłoszeniu celnemu.

Art. 205. Czynności podejmowane w stosunku do towarów objętych procedurą celną wolnego obszaru celnego oraz towarów wykonanych (odebranych) z towarów objętych procedurą celną wolnego obszaru celnego

 1. W odniesieniu do towarów objętych procedurą celną wolnego obszaru celnego oraz (lub) towarów wytworzonych (otrzymanych) z towarów objętych procedurą celną wolnego obszaru celnego na terenie WSE dozwolone są wszelkie operacje, w tym:
  1. przechowywanie;
  2. operacje załadunku (rozładunku) towarów i inne operacje ładunkowe związane ze składowaniem;
  3. czynności niezbędne do zapewnienia bezpieczeństwa towaru, a także normalne czynności przygotowania towaru do transportu (transportu), w tym dzielenie partii, formowanie wysyłek, sortowanie, pakowanie, przepakowywanie, etykietowanie, czynności poprawiające walory handlowe;
  4. czynności związane z przetwarzaniem (przetwarzaniem) towarów, wytwarzaniem towarów (w tym montażem, demontażem, instalacją, montażem), naprawą lub konserwacją towarów, w tym w których uczestniczą towary zagraniczne objęte procedurą celną w wolnym obszarze celnym lub przyczyniają się do produkcji (odbioru) towarów, nawet jeśli takie towary zagraniczne są w całości lub w części zużyte (konsumowane) w procesie wytwarzania (otrzymania) towarów i (lub) nie są zawarte w towarach wytworzonych (otrzymanych) z towarów objętych odprawą celną procedura wolnego obszaru celnego (dalej w niniejszym rozdziale - operacje przetwarzania towarów objętych procedurą celną wolnego obszaru celnego). Do towarów zagranicznych, które uczestniczą lub ułatwiają produkcję (odbiór) towarów w toku czynności przerobu towarów objętych procedurą celną wolnego obszaru celnego nie zalicza się towarów stanowiących środki pomocnicze w procesie technologicznym, np. sprzęt, maszyny, osprzęt;
  5. zużycie towarów inne niż zużycie (zużycie) towarów przy wykonywaniu czynności przetwarzania towarów objętych procedurą celną wolnego obszaru celnego określonego w ust. 4 niniejszego paragrafu, w przypadkach określonych przez Komisję; (por. Decyzja Rady Euroazjatyckiej Komisji Gospodarczej nr 88 z dnia 20.12.2017)
  6. pobieranie próbek i (lub) próbki towarów zgodnie z art. 17 niniejszego Kodeksu.
 2. Fakt całkowitego lub częściowego zużycia towarów, w tym przy wydawaniu (zużyciu) w procesie wytwarzania (odbioru) towarów, tworzenia obiektów nieruchomości na terenie WSE, zapewnienia procesów produkcyjnych, konserwacji i eksploatacji używanych urządzeń, maszyn i urządzeń na terytorium WSE, podlega uwzględnieniu w zgłoszeniu przedłożonym organowi celnemu zgodnie z art. 7 ust. 203 niniejszego Kodeksu.
 3. W odniesieniu do towarów objętych procedurą celną wolnego obszaru celnego i (lub) towarów wytworzonych (otrzymanych) z towarów objętych procedurą celną wolnego obszaru celnego dopuszcza się wykonywanie czynności określonych w ust. 1 niniejszego artykuł na terenie WSE, jeżeli działalność taka jest zgodna z warunkami umowy (umowy) o realizacji (prowadzenie) działalności na terenie WSE (umowa o warunkach działalności w WSE, deklaracja inwestycyjna, przedsiębiorca program).
 4. Za zgodą organu celnego dopuszcza się wywóz towarów objętych procedurą celną wolnego obszaru celnego oraz (lub) towarów wykonanych (odebranych) z towarów objętych procedurą celną wolnego obszaru celnego z terytorium WSE bez zakończenia procedury celnej wolnej strefy celnej w następujących przypadkach:
  1. określone towary, które stanowią wyposażenie, inne główne aktywa produkcyjne, wprowadzone do eksploatacji i wykorzystywane przez rezydenta (uczestnika, podmiot) WSE lub części określonych głównych aktywów produkcyjnych, są wywożone do pozostałej części obszaru celnego WSE Unii do ich naprawy (z wyjątkiem remontu, modernizacji), konserwacji lub innych czynności niezbędnych do utrzymania takich towarów w normalnym (roboczym) stanie;
  2. określone towary są wywożone do pozostałej części obszaru celnego Unii w celu wykonania czynności związanych z ich testami technicznymi, badaniami, testowaniem, weryfikacją, w tym dostarczanymi w ramach procesu produkcyjnego, a także w celu ich wykazania jako próbek;
  3. Towary te są wywożone na pozostałą część terytorium państwa członkowskiego, na terytorium którego ustanowiono WSE, w celu przeprowadzenia czynności celnych po zakończeniu procedury celnej wolnego obszaru celnego w uprawnionym organie celnym, w zgodnie z ustawodawstwem Państwa Członkowskiego w zakresie regulacji celnych, do wykonywania czynności celnych w odniesieniu do takich towarów;
  4. Towary te są wywożone do pozostałej części terytorium państwa członkowskiego, na terenie którego utworzono WSE, na własne potrzeby produkcyjne i technologiczne. Warunki, na jakich wywóz tych towarów z terytorium WSE jest w tym przypadku dozwolony, a także część terytorium państwa członkowskiego, do której taki wywóz jest dozwolony, określa Komisja;
  5. towary te są wywożone do pozostałej części obszaru celnego Unii w celu wykonania czynności związanych z przetwarzaniem (przetwarzaniem) towarów, wytwarzaniem towarów, w tym montażem, instalacją, montażem i innymi czynnościami określonymi przez Komisję, pod warunkiem że nie istnieją żadne warunki dla takich towarów na terenie WSE i możliwości takich operacji. Przypadki i warunki, w których dozwolony jest w tym przypadku wywóz określonych towarów z terytorium WSE, określa Komisja. (por. Decyzja Rady Euroazjatyckiej Komisji Gospodarczej nr 88 z dnia 20.12.2017)
 5. Towary wymienione w punktach 1, 2, 4 i 5 paragrafu 4 niniejszego artykułu podlegają ponownemu przywozowi na terytorium WSE przed upływem terminu ustalonego przez organ celny na podstawie celów i okoliczności takich operacji . Termin ustalony przez organ celny może zostać przedłużony na uzasadniony wniosek rezydenta (uczestnika, podmiotu) WSE.
  W odniesieniu do towarów określonych w ustępie 3 ustępu 4 niniejszego artykułu procedura celna w wolnej strefie celnej musi zostać zakończona przed upływem terminu ustalonego przez organ celny. Termin ustalony przez organ celny może zostać przedłużony na uzasadniony wniosek rezydenta (uczestnika, podmiotu) WSE.
 6. Procedura wydawania przez organ celny zezwolenia, o którym mowa w ustępie 4 niniejszego artykułu, zostanie ustalona zgodnie z ustawodawstwem Państw Członkowskich w zakresie regulacji celnych.
 7. W odniesieniu do całości lub części towarów objętych procedurą celną wolnego obszaru celnego oraz (lub) towarów wykonanych (odebranych) z towarów objętych procedurą celną wolnego obszaru celnego transakcje mogą być dokonywane na terytorium WSE przewidujące przeniesienie własności, użytkowanie i (lub) zbycie tych towarów. W takim przypadku działanie procedury celnej w wolnej strefie celnej musi zostać zakończone w sposób przewidziany w niniejszym Kodeksie, z wyjątkiem przypadków, gdy zgodnie z ust. 8, 10 i 11 niniejszego artykułu przeniesienie tych towarów jest dozwolone bez zakończenia procedury celnej w wolnej strefie celnej.
 8. Dopuszcza się przewóz towarów objętych procedurą celną wolnego obszaru celnego oraz (lub) towarów wykonanych (odebranych) z towarów objętych procedurą celną wolnego obszaru celnego, bez zakończenia procedury celnej wolnego obszaru celnego, do posiadanie i (lub) używanie:
  1. wykonawcy (podwykonawcy) lub innej osobie, w tym nierezydentowi (uczestnikowi, podmiotowi) WSE, w celu realizacji umowy o roboty budowlane i (lub) instalacyjne na terenie WSE;
  2. przewoźnikowi za ich przewóz;
  3. osoby, które będą dokonywać napraw (z wyjątkiem remontów kapitalnych, modernizacji), konserwacji i (lub) wykonywać inne czynności niezbędne do utrzymania takich towarów w normalnym (roboczym) stanie;
  4. osoby, które będą wykonywać czynności związane z testami technicznymi, badaniami, testami, weryfikacją takich towarów przewidzianych procesem produkcyjnym, a także ich demonstracją w postaci próbek;
  5. osoby, które będą wykonywać czynności przewidziane w ustępie 2 ustępu 1 niniejszego artykułu na terenie WSE portowej lub WSE logistycznej, a w przypadkach przewidzianych przez ustawodawstwo państw członkowskich, także na terytoriach WSE niebędących portami WSE lub logistyczne WSE;
  6. osoby, które będą wykonywać operacje w odniesieniu do towarów wywożonych z terytorium WSE, w przypadkach przewidzianych w punktach 1, 2, 4 i 5 paragrafu 4 niniejszego artykułu.
 9. Przejście towarów w posiadanie i (lub) używanie przez osoby wymienione w ustępie 8 niniejszego artykułu nie zwalnia zgłaszającego towary objęte procedurą celną wolnego obszaru celnego z przestrzegania warunków użytkowania towarów zgodnie z art. procedurę celną wolnej strefy celnej przewidzianą w niniejszym rozdziale.
 10. Ustawodawstwo państw członkowskich w zakresie regulacji celnej może określać przypadki, w których dozwolone jest przenoszenie przez rezydenta (uczestnika, podmiot) WSE prawa posiadania, używania i (lub) rozporządzania towarami objętymi procedurą celną strefy celnej, i (lub) towary wyprodukowane (odebrane) z towarów objętych procedurą celną wolnej strefy celnej, innemu rezydentowi (uczestnikowi, podmiotowi) tej WSE bez zakończenia procedury celnej wolnej strefy celnej, a także procedurę i warunki przekazania towarów w tych przypadkach.
  W przypadku stwierdzenia takich przypadków ustawodawstwo państw członkowskich może stanowić, że obowiązek zgłaszającego do przestrzegania warunków użytkowania towarów zgodnie z procedurą celną wolnego obszaru celnego oraz obowiązek zakończenia operacji takiego procedurę celną stosuje się wobec osób, którym można ustalić prawo własności, użytkowania i (lub) rozporządzania tymi towarami, a także moment, od którego można je tym osobom przypisać.
 11. Ustawodawstwo państwa członkowskiego w zakresie regulacji celnych może stanowić, że przeniesienie prawa posiadania, używania i (lub) rozporządzania towarami objętymi procedurą celną wolnego obszaru celnego i (lub) towarami wytworzonymi (uzyskanymi) z towarów objęte procedurą celną wolnej strefy celnej, na terytoriach poszczególnych WSE utworzonych na terytorium takiego państwa członkowskiego, jest dozwolone bez zakończenia procedury celnej wolnej strefy celnej.
  W takim przypadku ustawodawstwo państw członkowskich może stanowić, że obowiązek zgłaszającego do przestrzegania warunków użytkowania towarów zgodnie z procedurą celną wolnego obszaru celnego oraz obowiązek zakończenia działania takiej procedury celnej nakłada się na osoby, na które przechodzą prawa własności, użytkowania i (lub) rozporządzania określonymi towarami, a także można określić moment, od którego przeniesiono je na te osoby.
 12. W przypadku utraty przez osobę statusu rezydenta (uczestnika, podmiotu) WSE portowej lub logistycznej WSE, towary objęte procedurą celną wolnej strefy celnej, w terminie 4 miesięcy od dnia utraty tego statusu, mogą zostać przekazane przez osoby, które zawarły z takim rezydentem (uczestnikiem, podmiotem) WSE jest umową o powierzenie świadczenia usług innemu rezydentowi (uczestnikowi, podmiotowi) WSE portowej lub WSE logistycznej na podstawie umowy o świadczenie usług zawartej z taką inną mieszkańcem (uczestnikiem, podmiotem) WSE lub objętym procedurami celnymi przewidzianymi w niniejszym Kodeksie.
  Jeżeli takie czynności nie zostaną wykonane w określonym terminie, procedura celna wolnej strefy celnej po upływie tego terminu zostaje zakończona, a towary zatrzymane przez organy celne zgodnie z rozdziałem 51 niniejszego Kodeksu.
 13. Komisja ma prawo określić wykaz czynności, w tym czynności, których nie można wykonać z towarami objętymi procedurą celną wolnej strefy celnej.
  Ustawodawstwo państw członkowskich może ustalać listę czynności, w tym czynności, których nie można wykonać z towarami objętymi procedurą celną wolnej strefy celnej w WSE utworzonych (utworzonych) na terytoriach tych państw członkowskich.

Artykuł 206. Identyfikacja towary zagraniczne objęte procedurą celną wolnego obszaru celnego, w towarach wytworzonych (odebranych) z towarów zagranicznych objętych procedurą celną wolnego obszaru celnego

 1. W celu identyfikacji towarów zagranicznych objętych procedurą celną wolnego obszaru celnego można zastosować następujące metody w towarach wytworzonych (odebranych) z towarów zagranicznych objętych procedurą celną wolnego obszaru celnego:
  1. umieszczanie plomb, pieczęci, cyfrowych i innych oznaczeń na towarach zagranicznych objętych procedurą celną wolnej strefy celnej;
  2. szczegółowy opis, fotografia, zdjęcie w skali towarów zagranicznych;
  3. porównanie wyselekcjonowanych próbek i (lub) próbek towarów zagranicznych oraz towarów wyprodukowanych (uzyskanych) z towarów zagranicznych objętych procedurą celną wolnej strefy celnej;
  4. wykorzystanie istniejącego oznakowania produktów, w tym w postaci numerów seryjnych;
  5. inne metody, które mogą być zastosowane w zależności od charakteru towarów objętych procedurą celną wolnego obszaru celnego oraz czynności wykonywanych w celu przetworzenia towarów objętych procedurą celną wolnego obszaru celnego, w tym poprzez zbadanie przedłożonych dokumentów zawierających szczegółowe informacje dotyczące wykorzystania towarów zagranicznych objętych procedurą celną wolnego obszaru celnego, w procesie technologicznym wykonywania czynności przetwarzania towarów objętych procedurą celną wolnego obszaru celnego, a także technologii ich produkcji lub poprzez przeprowadzanie kontroli celnej podczas operacji przetwarzania towarów objętych procedurą celną w strefie celnej.
 2. Procedurę identyfikacji towarów zagranicznych objętych procedurą celną wolnego obszaru celnego w towarach wykonanych (otrzymanych) z towarów zagranicznych objętych procedurą celną wolnego obszaru celnego ustala się zgodnie z ustawodawstwem państw członkowskich w zakresie regulacji celnej .

Artykuł 207. Zakończenie i zakończenie procedury celnej w wolnej strefie celnej”

 1. Procedura celna w wolnej strefie celnej musi zostać zakończona w następujących przypadkach:
  1. zakończenie funkcjonowania WSE lub podjęcie decyzji o zakończeniu stosowania procedury celnej wolnej strefy celnej na terytorium WSE - w terminie 6 miesięcy od dnia zakończenia funkcjonowania WSE lub przyjęcia takiej Decyzja;
  2. osoba, która objęła towar procedurą celną wolnej strefy celnej traci status rezydenta (uczestnika, podmiotu) WSE - w ciągu 6 miesięcy od dnia utraty tego statusu;
  3. wywóz towarów objętych procedurą celną wolnej strefy celnej, towary wykonane (otrzymane) z towarów objętych procedurą celną wolnej strefy celnej z obszaru WSE, z wyjątkiem przypadków wywozu takich towarów:
   • do celów określonych w art. 4 ust. 205 niniejszego Kodeksu;
   • do ich transportu z jednego terytorium WSE na inne terytorium WSE zgodnie z procedurą celną tranzytu celnego w przypadku określonym w paragrafie 8 niniejszego artykułu;
   • do zakopania, neutralizacji, wykorzystania lub zniszczenia w jakikolwiek inny sposób, zgodnie z ustawodawstwem Państw Członkowskich, jeżeli takie towary utraciły swoje właściwości konsumpcyjne i stały się nieprzydatne do użytku zgodnie z przeznaczeniem;
  4. konsumpcja towarów zgodnie z art. 5 ust. 1 akapit 205 niniejszego Kodeksu;
  5. przeniesienie przez rezydenta (uczestnika, podmiot) WSE prawa posiadania, używania i (lub) rozporządzania towarami objętymi procedurą celną wolnej strefy celnej oraz (lub) towarami wytworzonymi (uzyskanymi) z towarów objętych procedury celnej w wolnej strefie celnej na innego rezydenta (uczestnika, podmiot) WSE lub osobę, która nie jest rezydentem (uczestnikiem, podmiotem) WSE, zgodnie z paragrafami 8 i 9 niniejszego artykułu, z z wyjątkiem transferu towarów w przypadkach określonych w paragrafach 8, 10 i 11 artykułu 205 niniejszego Kodeksu.
 2. Po zakończeniu procedury celnej w wolnej strefie celnej, zgłaszającym towary może być:
  1. osoba, która była zgłaszającym towary w momencie objęcia ich procedurą celną wolnego obszaru celnego;
  2. rezydent (uczestnik, podmiot) WSE, któremu, zgodnie z art. 10 ust. 205 niniejszego Kodeksu, przysługuje prawo posiadania, użytkowania i (lub) dysponowania towarami objętymi procedurą celną w wolnej strefie celnej oraz ( lub) towary wytworzone (uzyskane) z towarów zostaną objęte procedurą celną wolnej strefy celnej;
  3. osoba, której, zgodnie z art. 11 ust. 205 niniejszego Kodeksu, prawo posiadania, używania i (lub) rozporządzania towarami objętymi procedurą celną w wolnej strefie celnej i (lub) towarami wytworzonymi (uzyskanymi) z towary objęte procedurą celną w wolnej strefie celnej;
  4. rezydent (uczestnik, podmiot) WSE lub osoby wymienione w art. 3 ust. 202 niniejszego Kodeksu - w odniesieniu do towarów znajdujących się na terenie WSE portowej lub WSE logistycznej;
  5. osoba nie będąca rezydentem (uczestnikiem, podmiotem) WSE, której przeniesiono prawo posiadania, użytkowania i (lub) rozporządzania towarami objętymi procedurą celną w wolnej strefie celnej i (lub) towarami wytworzonymi ( uzyskane) z towarów objętych procedurą celną wolnego obszaru celnego, jeżeli procedura celna wolnego obszaru celnego kończy się zgodnie z ustępem 3 ustępu 5 lub ustępem 1 ustępu 6 niniejszego artykułu.
 3. Z chwilą zakończenia funkcjonowania WSE lub decyzji o zakończeniu stosowania procedury celnej wolnej strefy celnej na terytorium WSE, działanie procedury celnej wolnej strefy celnej zostaje zakończone poprzez objęcie procedurami celnymi przewidzianych w niniejszym Kodeksie, z wyjątkiem procedury celnej tranzytu celnego, towarów znajdujących się na jego terytorium objętych procedurą wolnego obszaru celnego oraz towarów wykonanych (otrzymanych) z towarów objętych procedurą celną wolnego obszaru celnego , z uwzględnieniem ust. 5, 6, 8 i 9 niniejszego artykułu, lub jest wypełniana bez objęcia procedurami celnymi zgodnie z ust. 10 i 12 niniejszego artykułu.
  Komisja ma prawo określić inną procedurę zakończenia procedury celnej wolnego obszaru celnego po zakończeniu funkcjonowania WSE, której granice pokrywają się całkowicie lub częściowo z odcinkami granicy celnej Unii, lub przy podejmowaniu decyzji o zakończeniu stosowania procedury celnej wolnej strefy celnej na terytoriach takiej WSE.
  Jeżeli procedura celna wolnej strefy celnej nie zostanie zakończona zgodnie z ustępem pierwszym tego ustępu, skutek tej procedury celnej zostaje zakończony po upływie okresu określonego w ustępie 1 ustępu 1 niniejszego artykułu, a towary są zatrzymany przez organy celne zgodnie z rozdziałem 51 niniejszego Kodeksu.
 4. Jeżeli osoba traci status rezydenta (uczestnika, podmiotu) WSE, czynność procedury celnej wolnej strefy celnej zostaje zakończona poprzez objęcie procedurami celnymi przewidzianymi w niniejszym Kodeksie, z wyjątkiem procedury celnej tranzytu celnego, towarów objętych procedurą celną wolnego obszaru celnego oraz towarów wytworzonych (otrzymanych) z towarów objętych procedurą celną wolnego obszaru celnego, z uwzględnieniem ustępów 5, 6, 8 i 9 niniejszego artykułu, lub wypełnione bez objęcia procedurami celnymi zgodnie z ust. 10 i 13 niniejszego artykułu.
  Jeżeli procedura celna wolnej strefy celnej nie zostanie zakończona zgodnie z ustępem pierwszym tego ustępu, skutek tej procedury celnej zostaje zakończony po upływie okresu określonego w ustępie 2 ustępu 1 niniejszego artykułu, a towary są zatrzymany przez organy celne zgodnie z rozdziałem 51 niniejszego Kodeksu.
 5. W przypadku wywozu towarów z terytorium WSE poza obszar celny Unii działanie procedury celnej wolnego obszaru celnego kończy się w lokalu:
  1. w ramach procedury celnej dla powrotnego wywozu:
   • towary zagraniczne objęte procedurą celną wolnej strefy celnej i wywożone w stanie niezmienionym, z wyjątkiem zmian wynikających z naturalnego zużycia, jak również zmian wynikających z naturalnego ubytku w normalnych warunkach transportu (transportu) i (lub) przechowywania ;
   • towary wytworzone (otrzymane) z towarów zagranicznych objętych procedurą celną wolnego obszaru celnego, jeżeli towary wykonane (odebrane) z towarów zagranicznych objętych procedurą celną wolnego obszaru celnego nie są uznawane za towary unijne zgodnie z art. 210 niniejszego Kodeksu;
  2. w ramach procedury celnej na wywóz:
   • Towary unijne objęte procedurą celną w wolnym obszarze celnym;
   • towary wytworzone (otrzymane) z towarów unijnych, w tym nieobjęte procedurą celną w wolnym obszarze celnym;
   • towary wytworzone (otrzymane) z towarów zagranicznych objętych procedurą celną wolnego obszaru celnego, jeżeli towary wykonane (odebrane) z towarów zagranicznych objętych procedurą celną wolnego obszaru celnego są uznawane za towary unijne zgodnie z art. 210 niniejszy Kodeks;
  3. w ramach procedury celnej tranzytu celnego zgodnie z art. 1 ust. 3 i 3 ust. 142 niniejszego Kodeksu towarów zagranicznych objętych procedurą celną wolnego obszaru celnego i wywożonych w stanie niezmienionym, z wyjątkiem zmian spowodowanych naturalnym zużyciem i rozdarcie, a także zmiany wynikające z naturalnych ubytków w normalnych warunkach transportu (transportu) i (lub) składowania z terenu WSE portowej lub logistycznej WSE.
 6. W przypadku wywozu towarów z terytorium WSE na pozostałą część obszaru celnego Unii czynność procedury celnej wolnego obszaru celnego kończy się w siedzibie:
  1. w ramach procedur celnych określonych w art. 1 ust. 4, 5, 7, 10, 14, 16-2 ust. 127 niniejszego Kodeksu, towary zagraniczne objęte procedurą celną wolnego obszaru celnego i niepoddane procesom uszlachetniania towarów objęte procedurą celną wolnego obszaru celnego oraz towary wyprodukowane (otrzymane) z towarów zagranicznych objętych procedurą celną wolnego obszaru celnego, z uwzględnieniem ustępu 7 niniejszego artykułu;
  2. w ramach procedury celnej dla powrotnego przywozu:
   • towary unijne objęte procedurą celną wolnego obszaru celnego, które pozostały niezmienione, z wyjątkiem zmian spowodowanych naturalnym zużyciem, a także zmian spowodowanych naturalnym ubytkiem w normalnych warunkach transportu (transportu) i (lub) przechowywania;
   • towary wytworzone (otrzymane) wyłącznie z towarów unijnych objętych procedurą celną wolnego obszaru celnego, w tym z towarów unijnych nieobjętych procedurą celną wolnego obszaru celnego;
  3. w procedurze celnej tranzytu celnego towarów zagranicznych objętych procedurą celną wolnej strefy celnej i wywożonych w stanie niezmienionym, z wyjątkiem zmian spowodowanych naturalnym zużyciem oraz zmian wynikających z naturalnego ubytku w normalnych warunkach transportu (transport) i (lub) składowanie, z terytorium WSE portowej lub logistycznej WSE jednego państwa członkowskiego na terytorium innego państwa członkowskiego.
 7. Jeżeli w składzie towarów wytworzonych (odebranych) z towarów zagranicznych objętych procedurą celną wolnego obszaru celnego znajdują się towary zagraniczne, które podlegają środkom ochrony rynku wewnętrznego, towary te przeznaczone są na wywóz z terytorium WSE do reszty obszar celny Unii może zostać objęty procedurami celnymi określonymi w art. 1 ust. 7 i 2 ust. 127 niniejszego kodeksu, z zastrzeżeniem identyfikacji w tych towarach towarów zagranicznych objętych procedurą celną w wolnym obszarze celnym.
 8. Przenosząc prawo posiadania, używania i (lub) rozporządzania towarami objętymi procedurą celną wolnego obszaru celnego oraz (lub) towarami wytworzonymi (otrzymanymi) z towarów objętych procedurą celną wolnego obszaru celnego, przez rezydentem (uczestnikiem, podmiotem) WSE, który objął określony towar procedurą celną wolnej strefy celnej innemu rezydentowi (uczestnikowi, podmiotowi) WSE, działanie procedury celnej wolnej strefy celnej kończy się objęcie takich towarów procedurą celną wolnej strefy celnej przez rezydenta (uczestnika, podmiot) WSE, któremu przysługuje prawo własności, użytkowania i (lub) rozporządzania takimi towarami.
  Jeżeli w takim przypadku konieczne jest przetransportowanie towarów z jednego obszaru WSE na inny obszar WSE, taki przewóz odbywa się zgodnie z procedurą celną tranzytu celnego w sposób i na warunkach przewidzianych w rozdziale 22 niniejszego Kodeksu, z wyjątkiem w przypadku przewidzianym w ustępie trzecim niniejszego ustępu.
  Towary unijne są przewożone z jednego terytorium WSE na inne terytorium WSE bez objęcia ich procedurą celną tranzytu celnego, jeżeli takie WSE znajdują się na terytorium jednego państwa członkowskiego, z wyjątkiem towarów unijnych przewożonych przez terytoria państw, które nie są członkami Związku i (lub) drogą morską.
 9. Przenosząc prawo posiadania, używania i (lub) rozporządzania towarami objętymi procedurą celną wolnego obszaru celnego oraz (lub) towarami wytworzonymi (otrzymanymi) z towarów objętych procedurą celną wolnego obszaru celnego, przez rezydentem (uczestnikiem, podmiotem) WSE, który objął określony towar procedurą celną wolnej strefy celnej osobie niebędącej rezydentem (uczestnikiem, podmiotem) WSE, w celu ich wywozu z terytorium WSE WSE na pozostałą część obszaru celnego Unii działanie procedury celnej wolnego obszaru celnego kończy się poprzez objęcie takich towarów procedurami celnymi określonymi w ustępie 1 ustępu 6 niniejszego artykułu, z wyjątkiem przypadków, gdy w zgodnie z ustępem 3 ustępu 1 niniejszego artykułu towary mogą być wywożone z terytorium WSE bez zakończenia procedury celnej w wolnej strefie celnej.
 10. Procedura celna wolnej strefy celnej kończy się bez objęcia towarów procedurami celnymi w przypadkach przewidzianych w ustępach 12 i 13 niniejszego artykułu, a także w następujących przypadkach:
  1. towary objęte procedurą celną wolnego obszaru celnego i (lub) towary wykonane (otrzymane) z towarów objętych procedurą celną wolnego obszaru celnego utraciły swoje właściwości konsumpcyjne i stały się niezdatne do wykorzystania w charakterze, do którego są przeznaczone , są wywożone z terytorium WSE w celu zakopania, neutralizacji, wykorzystania lub zniszczenia w inny sposób, zgodnie z ustawodawstwem państw członkowskich. W takim przypadku działanie procedury celnej wolnego obszaru celnego kończy się w odniesieniu do części towarów objętych procedurą celną wolnego obszaru celnego, odpowiadającej liczbie towarów zakopanych, unieszkodliwionych, usuniętych i ( lub) zniszczone w inny sposób i określone zgodnie z ustawodawstwem państw członkowskich w zakresie regulacji celnych;
  2. towary objęte procedurą celną wolnego obszaru celnego są zniszczone i (lub) bezpowrotnie utracone w wyniku wypadku lub siły wyższej albo bezpowrotnie utracone w wyniku naturalnej utraty w normalnych warunkach transportu (transportu) i (lub) przechowywania, oraz fakt takiego zniszczenia lub nieodwołalnej straty uznany przez organ celny zgodnie z ustawodawstwem Państw Członkowskich w zakresie regulacji celnych;
  3. towary objęte procedurą celną wolnego obszaru celnego i towary wykonane (otrzymane) z towarów objętych procedurą celną wolnego obszaru celnego zostały skonsumowane zgodnie z art. 5 ust. 1 akapit 205 niniejszego Kodeksu;
  4. towary zagraniczne objęte procedurą celną wolnej strefy celnej na terenie WSE portowej lub WSE logistycznej, które pozostały niezmienione, z wyjątkiem zmian wynikających z naturalnego zużycia oraz zmian wynikających z ubytków naturalnych w normalnych warunkach transportu (transportu) i (lub) składowania są wywożone poza obszar celny Unii przez miejsce wyjścia, do którego przylega taka portowa WSE lub logistyczna WSE, w przypadkach określonych w ustawodawstwie państw członkowskich;
 11. Procedurę zakończenia procedury celnej w wolnej strefie celnej w przypadkach przewidzianych w ustępach 1, 2 i 4 ustępu 10 niniejszego artykułu ustala się zgodnie z ustawodawstwem Państw Członkowskich w zakresie regulacji celnych.
  Procedura zakończenia procedury celnej w wolnej strefie celnej w przypadku przewidzianym w ustępie 3 ustępu 10 niniejszego artykułu zostanie określona przez Komisję. (por. Decyzja Rady Euroazjatyckiej Komisji Gospodarczej nr 88 z dnia 20.12.2017)
 12. Po zakończeniu funkcjonowania wolnej strefy celnej lub podjęciu decyzji o zakończeniu stosowania procedury celnej wolnej strefy celnej na terytorium WSE, skutek procedury celnej wolnej strefy celnej w stosunku do towarów wprowadzanych do w ramach procedury celnej wolnej strefy celnej, które są urządzeniami wprowadzonymi do eksploatacji i wykorzystywanymi przez rezydenta (uczestnika, podmiot) WSE do realizacji umowy (umowy) o realizacji (prowadzenie) działalności na terenie WSE (umowa o warunkach działalności w WSE, deklaracja inwestycyjna, program przedsiębiorczy) lub towary służące do tworzenia nieruchomości na terytorium WSE i stanowiące integralną część takich obiektów nieruchomości, skompletowane bez poddania określonych towarów odprawie celnej procedury w sposób określony przez ustawodawstwo Państw Członkowskich. Komisja ma prawo określić procedurę zakończenia procedury celnej w wolnej strefie celnej w stosunku do określonych towarów.
  Towary te uzyskują status towarów unijnych z dniem zakończenia procedury celnej w wolnym obszarze celnym.
 13. W przypadku utraty przez osobę statusu rezydenta (uczestnika, podmiotu) WSE w wyniku wygaśnięcia umowy (umowy) na realizację (prowadzenie) działalności na terenie WSE (umowy o warunkach działalność w WSE, deklaracja inwestycyjna, program przedsiębiorczy) i wypełnienie warunków tej umowy funkcjonowanie procedury celnej wolnego obszaru celnego w stosunku do towarów objętych procedurą celną wolnego obszaru celnego i będących sprzętem wprowadzonym oddanie do eksploatacji i wykorzystanie przez rezydenta (uczestnika, podmiot) WSE do realizacji umowy (umowy) na realizację (prowadzenie) działalności na terenie WSE (umowa o warunkach działalności w WSE, inwestycja deklaracji, programu przedsiębiorczego) lub towarów służących do tworzenia nieruchomości na terytorium WSE i stanowiących integralną część takich obiektów nieruchomości, odbywa się bez objęcia tych towarów procedurami celnymi w przewidziany sposób ustawodawstwa państw członkowskich.
  Komisja ma prawo określić procedurę zakończenia procedury celnej w wolnej strefie celnej w stosunku do określonych towarów.
  Towary te uzyskują status towarów unijnych z dniem zakończenia procedury celnej w wolnym obszarze celnym.
 14. Zakończenie procedury celnej w wolnej strefie celnej z chwilą likwidacji (zakończenia działalności) osoby będącej rezydentem (uczestnikiem, podmiotem) WSE odbywa się zgodnie z ustawodawstwem państw członkowskich w zakresie regulacji celnych.

Art. 208. Powstanie i zniesienie obowiązku zapłaty ceł importowych, podatków, ceł specjalnych, antydumpingowych, wyrównawczych w stosunku do towarów obcych objętych (objętych) procedurą celną wolnego obszaru celnego, termin ich zapłaty i obliczenia

 1. Obowiązek zapłaty ceł importowych, podatków, ceł specjalnych, antydumpingowych, wyrównawczych w stosunku do towarów obcych objętych (objętych) procedurą celną wolnego obszaru celnego powstaje od zgłaszającego z chwilą zarejestrowania przez organ celny zgłoszenia o towary, z wyjątkiem przypadków przewidzianych w ustępie drugim i trzecim niniejszego ustępu.
  Obowiązek zapłaty ceł importowych, podatków, ceł specjalnych, antydumpingowych, wyrównawczych w stosunku do towarów obcych objętych (objętych) procedurą celną wolnego obszaru celnego, zgłoszonych do zwolnienia przed złożeniem zgłoszenia towarów, wynika z osoba, która złożyła wniosek o zwolnienie towarów przed złożeniem zgłoszenia towarów, od momentu zarejestrowania przez organ celny wniosku o zwolnienie towarów do złożenia zgłoszenia towarów.
  Obowiązek zapłaty ceł importowych, podatków, ceł specjalnych, antydumpingowych, wyrównawczych w stosunku do towarów obcych objętych (objętych) procedurą celną wolnej strefy celnej na terenie WSE portowej lub logistycznej WSE powstaje z chwilą ich importu na teren WSE portowej lub WSE logistycznej.
 2. Obowiązek zapłaty ceł importowych, podatków, ceł specjalnych, antydumpingowych, wyrównawczych w stosunku do towarów zagranicznych, które są wwożone na terytorium WSE portowej lub WSE logistycznej z terytorium państwa niebędącego członkiem Unii , i które zgodnie z art. 4 ust. 204 niniejszego Kodeksu nie podlegają zgłoszeniu celnemu, wynika z rezydenta (uczestnika, podmiotu) WSE portowej lub WSE logistycznej, która zawarła umowę o świadczenie usług, od momentu wwiezienia takich towarów na teren WSE portowej lub WSE logistycznej.
 3. Obowiązek zapłaty należności celnych przywozowych, podatków, ceł specjalnych, antydumpingowych, wyrównawczych w odniesieniu do towarów zagranicznych objętych procedurą celną w wolnej strefie celnej powstaje na osobach, które zgodnie z ustępami 10 i 11 artykułu 205 niniejszego Kodeksu, zostały przeniesione prawa posiadania, używania i (lub) rozporządzania takimi towarami i (lub) towarami wytworzonymi (otrzymanymi) z towarów objętych procedurą celną wolnej strefy celnej, które zgodnie z ustawodawstwem państw członkowskich, spoczywa na zgłaszającym obowiązek przestrzegania warunków korzystania z towarów zgodnie z obszarem celnym objętym procedurą celną oraz obowiązek zakończenia ważności takiej procedury celnej, od momentu, w którym Na takie osoby nakładane są określone obowiązki zgłaszającego.
 4. Obowiązek zapłaty należności celnych przywozowych, podatków, ceł specjalnych, antydumpingowych, wyrównawczych w stosunku do towarów obcych objętych (objętych) procedurą celną wolnego obszaru celnego wygasa w stosunku do osób wymienionych w ust. artykułu, po wystąpieniu następujących okoliczności:
  1. zakończenie procedury celnej w wolnej strefie celnej zgodnie z artykułem 207 niniejszego Kodeksu, w tym po wystąpieniu okoliczności określonych w ustępie 7 niniejszego artykułu, z wyjątkiem zakończenia procedury celnej w wolnej strefie celnej przez objęcie procedurą celną wywozu towarów określonych w art. 2 ust. 5 akapit 207 ust. XNUMX niniejszego Kodeksu;
  2. wywóz z obszaru celnego Unii towarów określonych w art. 2 ust. 5 akapit drugi art. 207 niniejszego kodeksu, objętych procedurą celną wywozu;
  3. objęcie towarów, w stosunku do których procedura celna wolnego obszaru celnego została zakończona, oraz (lub) towarów wykonanych (odebranych) z towarów objętych procedurą celną wolnego obszaru celnego, w ramach stosowania takiego procedura celna, która została zakończona, w ramach procedur celnych zgodnie z art. 7 ust. 129 niniejszego Kodeksu;
  4. wypełnienie obowiązku zapłaty ceł importowych, podatków, ceł specjalnych, antydumpingowych, wyrównawczych i (lub) ich pobrania w kwotach obliczonych i płatnych zgodnie z ustępem 8 niniejszego artykułu;
  5. uznanie przez organ celny zgodnie z ustawodawstwem państw członkowskich w zakresie regulacji celnej faktu zniszczenia i (lub) nieodwołalnej utraty towarów zagranicznych objętych procedurą celną wolnego obszaru celnego i (lub) towarów wytworzonych (odebranych) ) z towarów objętych procedurą celną wolnego obszaru celnego, z powodu wypadku lub siły wyższej albo faktu nieodwracalnej utraty tych towarów w wyniku naturalnej utraty w normalnych warunkach transportu (transportu) i (lub) przechowywania, z wyjątkiem w przypadkach, gdy przed takim zniszczeniem lub nieodwracalną stratą zgodnie z niniejszym Kodeksem w odniesieniu do tych towarów zagranicznych należy uiścić cła importowe, podatki, cła specjalne, antydumpingowe, wyrównawcze;
  6. odmowa zwolnienia towaru zgodnie z procedurą celną wolnego obszaru celnego - w związku z obowiązkiem uiszczenia ceł importowych, podatków, ceł specjalnych, antydumpingowych, wyrównawczych, które powstały przy rejestracji zgłoszenia towarów lub wniosku o zwolnienie towarów przed złożeniem deklaracji na towary;
  7. cofnięcie zgłoszenia towarów zgodnie z artykułem 113 niniejszego Kodeksu i (lub) anulowanie zwolnienia towarów zgodnie z ustępem 4 artykułu 118 niniejszego Kodeksu - w związku z obowiązkiem zapłaty należności celnych przywozowych, podatków, opłat specjalnych , cła antydumpingowe, wyrównawcze, które powstały podczas rejestracji zgłoszenia towarów;
  8. konfiskata lub zamiana towaru na własność (dochód) państwa członkowskiego zgodnie z ustawodawstwem tego państwa członkowskiego;
  9. zatrzymanie towarów przez organ celny zgodnie z rozdziałem 51 niniejszego Kodeksu;
  10. objęcie do czasowego składowania lub objęcie jedną z procedur celnych towarów, które zostały zajęte lub zatrzymane podczas weryfikacji zgłoszenia przestępstwa, w toku postępowania w sprawie karnej lub o wykroczenie administracyjne (prowadzenie postępowania administracyjnego) i w stosunku do których wydano decyzję został złożony do ich zwrotu, jeśli takie towary nie zostały wcześniej wydane.
 5. Obowiązek zapłaty należności celnych przywozowych, podatków, ceł specjalnych, antydumpingowych, wyrównawczych w odniesieniu do towarów zagranicznych objętych procedurą celną w wolnej strefie celnej wygasa w odniesieniu do osób wymienionych w ustępach 1 i 3 niniejszego artykułu z chwilą dokonania transferu. prawa własności, użytkowania i (lub) rozporządzania towarami objętymi procedurą celną wolnego obszaru celnego i (lub) towarami wykonanymi (uzyskanymi) z towarów objętych procedurą celną wolnego obszaru celnego bez zakończenia procedury celnej o wolnej strefie celnej zgodnie z art. 10 ust. 11 i 205 niniejszego Kodeksu, jeżeli podczas przenoszenia prawa posiadania, użytkowania i (lub) rozporządzania takimi towarami, obowiązek zgłaszającego spełnienia warunków użytkowanie towarów zgodnie z procedurą celną wolnego obszaru celnego oraz obowiązek zgłaszającego zakończenia działania tej procedury celnej nakłada się na osoby, na które takie prawa zostały przeniesione.
 6. Obowiązek zapłaty ceł importowych, podatków, ceł specjalnych, antydumpingowych, wyrównawczych podlega spełnieniu w przypadku zaistnienia okoliczności określonych w ustępie 7 niniejszego artykułu.
 7. W przypadku zaistnienia następujących okoliczności, termin zapłaty ceł importowych, podatków, ceł specjalnych, antydumpingowych, wyrównawczych wynosi:
  1. w przypadku wywozu z obszaru WSE towarów zagranicznych objętych procedurą celną wolnego obszaru celnego oraz (lub) towarów wyprodukowanych (odebranych) z towarów zagranicznych objętych procedurą celną wolnego obszaru celnego, przed zakończeniem procedury celnej wolnej strefy celnej w odniesieniu do takiej strefy towarów lub bez zezwolenia organu celnego w przypadkach określonych w art. 4 ust. 205 niniejszego Kodeksu, z wyjątkiem przypadków, gdy takie towary mogą być wywiezione bez wypełnienia odprawy celnej procedura wolnej strefy celnej w przypadkach przewidzianych w paragrafie 3 i 1 paragrafu 207 paragrafu XNUMX artykułu XNUMX niniejszego Kodeksu, - dzień wywozu z terytorium WSE, a jeśli ten dzień nie jest ustalony, - dzień ujawnienia faktu takiego wywozu z obszaru WSE, w którym stosowana jest procedura celna wolnej strefy celnej;
  2. w przypadku przeniesienia towarów objętych procedurą celną wolnego obszaru celnego i (lub) towarów wykonanych (odebranych) z towarów zagranicznych objętych procedurą celną wolnego obszaru celnego na inną osobę bez zakończenia procedury celnej wolnego obszaru celnego strefy, z wyjątkiem przekazania takich towarów zgodnie z ust. 8, 10 i 11 artykułu 205 niniejszego Kodeksu, - dzień przekazania towarów, a jeśli ten dzień nie jest ustalony, - dzień ujawnienia faktu takiego transfer;
  3. w przypadku braku powrotu na terytorium WSE przed upływem okresu ustalonego przez organ celny zgodnie z art. 5 ust. 205 ust. 1 niniejszego Kodeksu, towary wywiezione z terytorium WSE w określonych przypadkach w ustępach 2, 4, 5 i 4 ustępu 205 artykułu XNUMX niniejszego Kodeksu, - dzień upływu tego okresu;
  4. jeżeli procedura celna w wolnej strefie celnej nie zostanie zakończona przed upływem okresu ustalonego przez organ celny zgodnie z art. 5 ust. 205 akapit drugi niniejszego Kodeksu w odniesieniu do towarów wywożonych z terytorium WSE w przypadku, o którym mowa w art. 3 ust. 4 ust. 205 niniejszego Kodeksu, - dzień upływu tego okresu;
  5. w przypadku utraty towarów zagranicznych objętych procedurą celną wolnego obszaru celnego oraz (lub) towarów wykonanych (odebranych) z towarów zagranicznych objętych procedurą celną wolnego obszaru celnego, z wyjątkiem zniszczenia i (lub) nieodwołalnego utratę takich towarów w wyniku wypadku lub siły wyższej lub nieodwracalną utratę w wyniku naturalnej utraty w normalnych warunkach transportu (transportu) i (lub) przechowywania, - dzień utraty towarów, a jeżeli ten dzień nie został wyznaczony, - dzień ujawnienia faktu takiej utraty;
  6. w przypadku nieprzedłożenia organowi celnemu, w wyznaczonym przez niego terminie, dokumentów potwierdzających fakt zakopania, neutralizacji, wykorzystania lub innego zniszczenia towarów określonych w art. 1 ust. 10 ust. 207 niniejszego Kodeksu - dzień wywozu takich towarów poza terytorium WSE;
  7. w przypadku zakończenia, zgodnie z art. 5 ust. 139 ust. 2 niniejszego Kodeksu, procedury celnej dotyczącej wywozu w odniesieniu do towarów określonych w art. 5 ust. 207 akapit 5 ust. 139 niniejszego Kodeksu, z wyjątkiem o zakończenie procedury celnej wywozu w odniesieniu do tych towarów, które w chwili zakończenia takiej procedury celnej znajdują się na terytorium WSE, - następnego dnia po upływie terminu określonego w ust. ust. XNUMX art. XNUMX niniejszego Kodeksu.
  8. Jeżeli okoliczności określone w klauzuli 7 niniejszego artykułu wystąpiły w stosunku do towarów zagranicznych objętych procedurą celną w wolnej strefie celnej, należności celnych przywozowych, podatki, cła specjalne, antydumpingowe, wyrównawcze są płatne tak, jakby takie towary zagraniczne zostały objęte procedurą celną dopuszczenia do konsumpcji krajowej bez stosowania preferencji taryfowych i świadczeń z tytułu uiszczenia ceł i podatków przywozowych.
   Jeżeli okoliczności, o których mowa w ustępie 7 niniejszego artykułu, wystąpiły w stosunku do towarów wytworzonych (otrzymanych) z towarów zagranicznych objętych procedurą celną wolnego obszaru celnego, a w takich towarach, zgodnie z art. 206 niniejszego Kodeksu, towarów zagranicznych objętych objęte procedurą celną wolnego obszaru celnego, cła importowe, podatki, cła specjalne, antydumpingowe, wyrównawcze są należne w stosunku do towarów obcych objętych procedurą celną wolnego obszaru celnego i wykorzystywanych do produkcji towarów ) od towarów zagranicznych objętych procedurą celną w wolnej strefie celnej, tak jakby takie towary zagraniczne zostały objęte procedurą celną dopuszczenia do konsumpcji krajowej bez stosowania preferencji taryfowych i świadczeń z tytułu uiszczenia ceł i podatków importowych.
   W przypadkach określonych w pierwszym i drugim akapicie niniejszej klauzuli, do obliczania ceł importowych, podatków, specjalnych, antydumpingowych, wyrównawczych, stawek ceł importowych, podatków, specjalnych, antydumpingowych, wyrównawczych stosuje się, obowiązujące w dniu zarejestrowania przez organ celny zgłoszenia towarów zgłoszonego do objęcia tych towarów procedurą celną wolnego obszaru celnego, w odniesieniu do towarów, których zwolnienie po objęciu procedurą celną procedury celnej wolnej strefy celnej, została dokonana przed złożeniem zgłoszenia na towary - w dniu zarejestrowania przez organ celny wniosku o zwolnienie towarów przed złożeniem zgłoszenia na towary, a jeżeli objęcie towarów procedurą celną wolnej strefy celnej zgodnie z niniejszym Kodeksem zostało przeprowadzone bez zgłoszenia celnego, - w dniu przywozu towarów na terytorium WSE portowej lub WSE logistycznej.
  9. Jeżeli okoliczności, o których mowa w ustępie 7 niniejszego artykułu, zaistniały w stosunku do towarów wytworzonych (otrzymanych) z towarów zagranicznych objętych procedurą celną wolnego obszaru celnego i w takich towarach zgodnie z art. 206 niniejszego Kodeksu, towary zagraniczne objęte procedura celna wolnej strefy celnej, cła importowe, podatki, cła specjalne, antydumpingowe, wyrównawcze podlegają zapłacie, tak jakby towary wykonane (otrzymane) z towarów zagranicznych objętych procedurą celną wolnej strefy celnej zostały objęte procedurą celną dopuszczenia do konsumpcji krajowej bez korzystania z preferencji taryfowych i świadczeń z tytułu uiszczenia ceł i podatków importowych.
   W takim przypadku cła przywozowe, podatki, cła specjalne, antydumpingowe i wyrównawcze są obliczane zgodnie z rozdziałami 7 i 12 niniejszego Kodeksu.
   Do obliczania ceł importowych, podatków, cła specjalne, antydumpingowe, wyrównawcze stosuje się stawki ceł importowych, podatków, cła specjalne, antydumpingowe, wyrównawcze, obowiązujące w dniu, w którym upływa termin płatności importu cła, podatki, cła specjalne, antydumpingowe, wyrównawcze zgodnie z ustępem 7 niniejszego artykułu, w odniesieniu do towarów wytworzonych (otrzymanych) z towarów zagranicznych objętych procedurą celną w wolnej strefie celnej.
   Jeżeli w celu ustalenia wartości celnej towaru, a także do obliczenia ceł importowych, podatków, ceł specjalnych, antydumpingowych, wyrównawczych, wymagane jest przeliczenie waluty obcej na walutę państwa członkowskiego, takie przeliczenie jest dokonywana po kursie wymiany obowiązującym w dniu, w którym należy uregulować należności celne przywozowe, podatki, cła specjalne, antydumpingowe i wyrównawcze, zgodnie z ustępem 7 niniejszego artykułu.
   Jeżeli organ celny nie posiada dokładnych informacji o towarach (rodzaj, nazwa, ilość, pochodzenie i (lub) wartość celna), podstawa naliczenia ceł importowych, podatków, cła specjalnego, antydumpingowego, wyrównawczego do zapłaty ustala się na podstawie informacji organu celnego, a klasyfikację towarów przeprowadza się z uwzględnieniem art. 3 ust. 20 niniejszego Kodeksu.
   Jeżeli kod produktu zgodnie z Nomenklaturą Towarową Zagranicznej Działalności Gospodarczej jest określany na poziomie grupowania z liczbą znaków mniejszą niż 10:
   • do obliczania należności celnych przywozowych stosuje się najwyższą ze stawek celnych, odpowiadającą towarom objętym taką grupą;
   • do obliczania podatków stosuje się najwyższą ze stawek podatku od wartości dodanej, najwyższą ze stawek podatku akcyzowego (akcyza lub podatek akcyzowy) odpowiadającą wyrobom zaliczonym do takiego zgrupowania, dla której najwyższa ze stawek opłat celnych;
   • do obliczania ceł specjalnych, antydumpingowych, wyrównawczych stosuje się najwyższą ze stawek specjalnych, antydumpingowych, wyrównawczych, odpowiadających towarom objętym taką grupą, z uwzględnieniem akapitu dziesiątego niniejszej klauzuli. Cła specjalne, antydumpingowe i wyrównawcze są obliczane na podstawie pochodzenia towarów, potwierdzonego zgodnie z rozdziałem 4 niniejszego Kodeksu i (lub) innych informacji niezbędnych do ustalenia określonych ceł. Jeżeli pochodzenie towarów i (lub) inne informacje wymagane do ustalenia określonych ceł nie są potwierdzone, specjalne cła wyrównawcze antydumpingowe są obliczane na podstawie najwyższych stawek specjalnych, antydumpingowych, wyrównawczych ceł ustalonych dla towarów z ten sam kod Nomenklatury Towarowej Zagranicznej Działalności Gospodarczej, jeżeli klasyfikacja towarów jest prowadzona na poziomie 10 znaków, lub towary objęte grupowaniem, jeżeli kody towarów zgodne z Nomenklaturą Towarową Zagranicznej Działalności Gospodarczej są ustalana na poziomie grupowania z liczbą znaków mniejszą niż 10.
    Przy ustalaniu później dokładnych informacji o towarach, cła importowe, podatki, cła specjalne, antydumpingowe, wyrównawcze są obliczane na podstawie takich dokładnych informacji oraz zwrot (odliczenie) nadpłaconych i (lub) nadmiernie pobranych kwot importowych cła, podatki, cła specjalne, antydumpingowe, wyrównawcze lub pobieranie niezapłaconych kwot zgodnie z rozdziałami 10 i 11 oraz art. 76 i 77 niniejszego Kodeksu.
  10. Od kwot ceł przywozowych, podatków, ceł specjalnych, antydumpingowych i wyrównawczych zapłaconych (pobranych) zgodnie z ustępem 8 niniejszego artykułu, należne są odsetki, tak jakby odroczenie płatności zostało przyznane w stosunku do tych kwot od data objęcia towaru procedurą celną w wolnej strefie celnej w dniu upływu terminu płatności należności celnych importowych, podatków, ceł specjalnych, antydumpingowych, wyrównawczych. Określone odsetki są naliczane i wypłacane zgodnie z art. 60 niniejszego Kodeksu.
  11. W przypadku zakończenia procedury celnej wolnego obszaru celnego lub wywozu z obszaru celnego Unii towarów określonych w art. 2 ust. 5 akapit 207 ust. 7 niniejszego Kodeksu, objętych procedurą celną wywozu lub objęcia zgodnie z art. 129 ust. 51 niniejszego Kodeksu towarów procedurami celnymi mającymi zastosowanie do towarów zagranicznych lub zatrzymania takich towarów przez organy celne zgodnie z rozdziałem 10 niniejszego Kodeksu po wypełnieniu obowiązku uiścić cła, podatki, cła specjalne, antydumpingowe, wyrównawcze i (lub) ich pobranie (w całości lub w części) kwoty ceł, podatków, specjalnych, antydumpingowych, wyrównawczych zapłaconych i (lub) pobranych w zgodnie z niniejszym artykułem podlegają zwrotowi (odliczeniu) zgodnie z rozdziałem 76 i art. XNUMX niniejszego Kodeksu.

Artykuł 209. Specyfika obliczania i uiszczania ceł importowych, podatków, ceł specjalnych, antydumpingowych, wyrównawczych w odniesieniu do towarów obcych objętych procedurą celną wolnego obszaru celnego oraz towarów wykonanych (otrzymanych) z towarów objętych procedurą celną procedura wolnej strefy celnej, gdy są objęte odrębnymi procedurami celnymi .,

 1. W przypadku objęcia towarów zagranicznych objętych procedurą celną wolnego obszaru celnego i niepoddanych czynnościom uszlachetniania towarów objętych procedurą celną wolnego obszaru celnego procedurą celną dopuszczenia do konsumpcji krajowej do obliczania należności celnych przywozowych, podatki, cła specjalne, antydumpingowe, wyrównawcze, stawki należności celnych przywozowych, podatki, cła specjalne, antydumpingowe, wyrównawcze obowiązujące w dniu rejestracji przez organ celny zgłoszenia na towary złożone w celu objęcia towarów celnej wolnej strefy celnej, a w stosunku do towarów, których zwolnienie w momencie objęcia procedurą celną wolnej strefy celnej nastąpiło przed złożeniem zgłoszenia towarów, - w dniu zarejestrowania przez organ celny wniosek o wydanie towaru przed złożeniem zgłoszenia towaru, z wyjątkiem przypadku określonego w ust. XNUMX niniejszego punktu.
  W przypadku objęcia procedurą celną dopuszczenia do użytku krajowego sprzętu objętego procedurą celną wolnej strefy celnej, oddanego do użytku i wykorzystywanego przez rezydenta (uczestnika, podmiot) WSE do realizacji umowy (porozumienia) w sprawie realizacja (prowadzenie) działalności na terenie WSE (umowa o warunkach działalności w WSE, deklaracja inwestycyjna, program przedsiębiorczy), a także towary objęte procedurą celną wolnej strefy celnej na terenie portowej WSE lub logistyczna WSE, do kalkulacji ceł importowych, podatków, specjalnych, antydumpingowych, wyrównawczych, stosowane są stawki celne importowe, podatki, specjalne, antydumpingowe, wyrównawcze, obowiązujące w dniu rejestracji przez organ celny zgłoszenia towarów w celu objęcia towarów procedurą celną dopuszczenia do konsumpcji krajowej.
 2. W przypadku objęcia procedurami celnymi określonymi w ustępach 1, 5, 7, 10 i 14 ustępu 2 artykułu 127 niniejszego Kodeksu, towary wykonane (otrzymane) z towarów zagranicznych objętych procedurą celną w wolnym obszarze celnym:
  1. z zastrzeżeniem identyfikacji w określonych towarach towarów zagranicznych objętych procedurą celną wolnej strefy celnej, przeprowadzonej zgodnie z art. 206 niniejszego Kodeksu, cła przywozowe, podatki, cła specjalne, antydumpingowe, wyrównawcze są obliczane w w odniesieniu do towarów zagranicznych objętych procedurą celną wolnego obszaru celnego i wykorzystywanych do produkcji towarów wykonanych (odebranych) z towarów zagranicznych objętych procedurą celną wolnego obszaru celnego. Jednocześnie do obliczania ceł przywozowych, podatków, specjalnych, antydumpingowych, wyrównawczych stosuje się stawki ceł przywozowych, podatków, cła specjalne, antydumpingowe, wyrównawcze, obowiązujące w dniu zarejestrowania przez organ celny zgłoszenia towarów o objęcie towarów procedurą celną wolnych stref celnych, a także w stosunku do towarów, których zwolnienie w momencie objęcia procedurą celną wolnego obszaru celnego nastąpiło przed złożenie zgłoszenia towarów - w dniu zarejestrowania przez organ celny wniosku o zwolnienie towarów przed złożeniem zgłoszenia towarów;
  2. w przypadku braku w dniu rejestracji przez organ celny zgłoszenia towarów w odniesieniu do towarów wytworzonych (odebranych) z towarów zagranicznych objętych procedurą celną wolnego obszaru celnego, oznaczenie towarów zagranicznych objętych procedurą celną wolnej strefie celnej w towarach wytworzonych (otrzymanych) z towarów zagranicznych objętych procedurą celną w wolnej strefie celnej, przeprowadzonej zgodnie z art. 206 niniejszego Kodeksu, cła i podatki przywozowe naliczane są w stosunku do towarów wytworzonych (otrzymanych) z towary zagraniczne objęte procedurą celną w wolnej strefie celnej. Jednocześnie do kalkulacji ceł i podatków importowych stosuje się stawki ceł i podatków importowych obowiązujące w dniu zarejestrowania przez organ celny zgłoszenia towarów zgłoszonych do objęcia procedurami celnymi określonymi w art. akapity 1, 4, 5, 7, 10 i 14 ustępu 2 Artykuł 127 niniejszego Kodeksu. W takim przypadku podstawą naliczenia należności celnych importowych według stawki ad valorem jest szacunkowa wartość towarów wyprodukowanych (odebranych) z towarów zagranicznych objętych procedurą celną wolnego obszaru celnego, której procedurę określa Komisja .
  3. Po zakończeniu procedury celnej wolnego obszaru celnego poprzez objęcie towarów wyprodukowanych (otrzymanych) z towarów zagranicznych objętych procedurą celną wolnego obszaru celnego procedurami celnymi zgodnie z art. 8 ust. 9 i 207 niniejszego Kodeksu, cła importowe cła, podatki naliczane są w stosunku do towarów wytworzonych (otrzymanych) z towarów zagranicznych objętych procedurą celną wolnej strefy celnej. Jednocześnie do kalkulacji ceł i podatków importowych stosuje się stawki ceł i podatków importowych obowiązujące w dniu zarejestrowania przez organ celny zgłoszenia towarów zgłoszonych do objęcia towarów procedurami celnymi określonymi w punktach 1, 4, 5, 7, 10 i 14 ustępu 2 artykułu 127 niniejszego Kodeksu.
  4. Jeżeli w celu obliczenia ceł importowych, podatków, ceł specjalnych, antydumpingowych, wyrównawczych w przypadkach określonych w ustępach 1 - 3 niniejszego artykułu, wymagane jest przeliczenie waluty obcej na walutę państwa członkowskiego, np. przeliczenia dokonuje się po kursie wymiany obowiązującym w dniu zastosowania stawek ceł przywozowych, podatków, ceł specjalnych, antydumpingowych i wyrównawczych, ustalonych dla każdego przypadku.

Art. 210. Ustalenie statusu towarów wyprodukowanych (odebranych) z towarów zagranicznych objętych procedurą celną w wolnej strefie celnej

 1. Jeżeli towary wyprodukowane (otrzymane) z towarów zagranicznych objętych procedurą celną wolnego obszaru celnego są wywożone z obszaru celnego Unii, status tych towarów jest ustalany zgodnie z kryteriami wystarczającego przetworzenia towarów, które mogą być wyrażone w:
  1. zmiana kodu towaru zgodnie z nomenklaturą towarową zagranicznej działalności gospodarczej na poziomie dowolnego z pierwszych 4 znaków;
  2. zmiana wartości towaru, gdy procent kosztu użytych materiałów lub wartości dodanej osiągnie stały udział w cenie produktu końcowego (reguła udziału ad valorem);
  3. spełnienie niezbędnych warunków, wykonanie operacji produkcyjnych i technologicznych wystarczających do uznania towarów za towary unijne.
 2. Towar wytworzony (odebrany) z towarów zagranicznych objętych procedurą celną wolnego obszaru celnego w celu wywozu z obszaru celnego Unii uznaje się za towary unijne, jeżeli w wyniku czynności wytworzenia (odbioru) towaru, spełniony jest jeden z poniższych warunków:
  1. nastąpiła zmiana kodu towarów zgodnie z nomenklaturą towarową zagranicznej działalności gospodarczej na poziomie jednego z pierwszych 4 znaków, z wyjątkiem przypadków określonych w ust. 3 niniejszego artykułu;
  2. procent wartości towarów zagranicznych objętych procedurą celną wolnego obszaru celnego nie przekracza stałego udziału w cenie produktu końcowego lub wartość dodana osiąga stały udział w cenie produktu końcowego, z wyjątkiem przypadki określone w ustępie 3 niniejszego artykułu;
  3. w stosunku do towarów zostały spełnione warunki, wykonano operacje produkcyjne i technologiczne, wystarczające do uznania towarów wytworzonych (odebranych) z towarów zagranicznych objętych procedurą celną wolnego obszaru celnego, towarów unijnych, z wyjątkiem przypadku określonego w pierwszym akapicie ustępu 3 niniejszego artykułu.
 3. Towary wytworzone (otrzymane) z towarów zagranicznych objętych procedurą celną wolnego obszaru celnego nie są uznawane za towary unijne, jeżeli tylko te operacje zostały wykonane w stosunku do takich towarów, które nie spełniają kryteriów wystarczającego przetworzenia, niezależnie od spełnienie pozostałych warunków.
  Zmiana kodu towaru zgodnie z Nomenklaturą Towarową Zagranicznej Działalności Gospodarczej na poziomie którejkolwiek z pierwszych 4 cyfr oraz zasada udziału ad valorem nie są stosowane jako kryteria wystarczającego przetworzenia towarów wytworzonych (otrzymanych) z towarów zagranicznych objętych procedurą celną wolnego obszaru celnego, jeżeli w odniesieniu do towarów wytworzonych (odebranych) z towarów zagranicznych objętych procedurą celną wolnego obszaru celnego, wykaz warunków, operacji produkcyjnych i technologicznych wystarczających do uznania towarów dokonanych (odebranych) ) z towarów zagranicznych objętych procedurą celną wolnego obszaru celnego, towarów Unii.
 4. Wykaz warunków, operacji produkcyjnych i technologicznych wystarczających do uznania towarów wytworzonych (odebranych) z towarów zagranicznych objętych procedurą celną wolnego obszaru celnego, towarów unijnych, a także wykaz operacji, których wykonanie nie spełnia kryteriów wystarczającego przetworzenia przy ustalaniu statusu towaru wytworzonego (otrzymanego) z towarów zagranicznych objętych procedurą celną wolnego obszaru celnego ustala Komisja.
 5. Procedurę stosowania zasady ad valorem share jako kryterium wystarczającego przetworzenia towarów dokonanych (odebranych) z towarów zagranicznych objętych procedurą celną wolnego obszaru celnego określa Komisja. Zasada udziału ad valorem nie jest stosowana jako kryterium wystarczającego przetworzenia przy wykonywaniu napraw towarów unijnych.
 6. Status towarów wytworzonych (odebranych) z towarów zagranicznych objętych procedurą celną wolnej strefy celnej określa upoważniony organ państwowy lub upoważniona organizacja państwa członkowskiego.
 7. Jako dokument potwierdzający status towaru wytworzonego (otrzymanego) z towarów zagranicznych objętych procedurą celną wolnej strefy celnej, upoważniony organ państwowy lub upoważniona organizacja państwa członkowskiego wydaje opinię o uznaniu towaru wytworzonego (otrzymanego) z towarów zagranicznych objętych procedurą celną wolnego obszaru celnego, towarów unijnych lub wniosek o uznanie towarów wytworzonych (odebranych) z towarów zagranicznych objętych procedurą celną wolnego obszaru celnego, które nie są towarami Unia.
  Formy tych konkluzji, strukturę i format takich konkluzji w postaci dokumentów elektronicznych, tryb ich wypełniania, a także tryb ich wydawania i stosowania określa Komisja.
 8. W przypadku braku unieważnienia lub unieważnienia dokumentu potwierdzającego status towarów wyprodukowanych (otrzymanych) z towarów zagranicznych objętych procedurą celną wolnego obszaru celnego, takich towarów, po zakończeniu procedury celnej wolnego obszaru celnego w celu ich wywozu z obszaru celnego Unii, uważa się za towar unijny, a dla innych celów - za towar zagraniczny.