МЕНЮ

Bezpłatna procedura celna magazynowa

Artykuł 211. Treść i stosowanie procedury celnej składu wolnocłowego”

 1. Procedura celna skład wolnocłowy - procedura celna stosowana do towarów zagranicznych i towarów unijnych, zgodnie z którą towary te są umieszczane i wykorzystywane w składzie wolnocłowym bez uiszczania ceł, podatków, cła specjalnego, antydumpingowego, wyrównawczego, z zastrzeżeniem warunków objęcie towarów tą procedurą celną i ich wykorzystanie zgodnie z tą procedurą celną.
 2. Skład wolnocłowy może przechowywać i wykorzystywać towary objęte procedurą celną składu wolnocłowego, a także Towary unijnenie zostały objęte procedurą celną składu wolnocłowego, oraz towary zagraniczneobjęte innymi procedurami celnymi.
 3. Towary unijne są objęte procedurą celną składu wolnocłowego według wyboru zgłaszającego.
  Ustawodawstwo państwa członkowskiego może określić kategorie towarów unijnych, które w celu umieszczenia w składzie wolnocłowym mającym siedzibę na terytorium tego państwa członkowskiego podlegają obowiązkowi umieszczenia w procedurze celnej składu wolnocłowego.
 4. W odniesieniu do towarów unijnych, które znajdują się w składzie wolnocłowym i nie są objęte procedurą celną składu wolnocłowego, dozwolone jest wykonywanie wszelkich operacji, w tym operacji przewidzianych w art. 1 ust. 213 niniejszego kodeksu.
 5. Towary zagraniczne objęte procedurą celną składu wolnocłowego zachowują status towarów zagranicznych, a towary unijne objęte procedurą celną składu wolnocłowego zachowują status towarów unijnych.
 6. Towary wytworzone (otrzymane) z towarów unijnych objętych procedurą celną składu wolnocłowego uzyskują status towarów unijnych.
  Jeżeli ustawodawstwo państw członkowskich zezwala na umieszczanie i używanie w składzie wolnocłowym towarów unijnych, które nie są objęte procedurą celną składu wolnocłowego, wówczas towary wytworzone (otrzymane) z towarów unijnych objętych procedurą celną składu wolnocłowego oraz towary unijne nieobjęte składem wolnocłowym w ramach procedury celnej uzyskują status towarów unijnych.
 7. Towary wyprodukowane (otrzymane) z towarów zagranicznych objętych procedurą celną składu wolnocłowego oraz towary wyprodukowane (odebrane) z towarów zagranicznych objętych procedurą celną składu wolnocłowego oraz towary unijne (dalej - towary wyprodukowane (otrzymane) z towarów zagranicznych objętych procedurą celną składu wolnocłowego) uzyskują status towarów zagranicznych, z wyjątkiem przypadku określonego w akapicie drugim niniejszej klauzuli.
  Jeżeli towary wyprodukowane (otrzymane) z towarów zagranicznych objętych procedurą celną składu wolnocłowego są wywożone z obszaru celnego Unii, status takich towarów określa się zgodnie z art. 218 niniejszego Kodeksu.
 8. Jeżeli towary znajdujące się w składzie wolnocłowym nie mogą zostać zidentyfikowane przez organ celny jako towary, które znajdowały się na terytorium składu wolnocłowego przed jego utworzeniem lub jako towary objęte procedurą celną składu wolnocłowego lub wyprodukowane (otrzymane) w składzie wolnocłowym , wówczas takie towary w celu ich wywozu z terytorium składu wolnocłowego poza obszar celny Unii są uważane za towary unijne, a w innych celach - za towary zagraniczne przywiezione na obszar celny Unii .
 9. W przypadku przywozu na obszar celny Unii towarów określonych w ust. 8 niniejszego artykułu, uprzednio wywiezionych z obszaru celnego Unii zgodnie z procedurą celną wywozu, procedura celna dotycząca powrotnego przywozu nie może być stosowana do takich towarów.
 10. Towary zagraniczne podlegające środkom ochrony rynku krajowego, objęte procedurą celną składu wolnocłowego, muszą być zidentyfikowane w towarach wytworzonych (odebranych) z towarów zagranicznych objętych procedurą celną składu wolnocłowego, w celu wywozu takich towarów z terytorium składu wolnocłowego na pozostałą część obszaru celnego Unii.
  W przypadku, gdy towary zagraniczne podlegające środkom ochrony rynku krajowego, objęte procedurą celną składu wolnocłowego, są wykorzystywane do produkcji towarów wykonanych (odebranych) z towarów zagranicznych objętych procedurą celną składu wolnocłowego, ale nie można ich zidentyfikować w takich towarach, towary wytworzone (otrzymane) z takich towarów zagranicznych objętych procedurą celną składu wolnocłowego muszą zostać wywiezione z obszaru celnego Unii.
 11. Właściciel składu wolnocłowego może umieszczać i (lub) używać towary unijne na terytorium składu wolnocłowego bez poddawania ich procedurze celnej składu wolnocłowego, z uwzględnieniem ust. 3 niniejszego artykułu.
 12. Komisja ma prawo określić wykaz towarów i (lub) kategorii towarów, w stosunku do których nie stosuje się procedury celnej składu wolnocłowego.
  Zgodnie z ustawodawstwem państw członkowskich można ustalić wykaz towarów zagranicznych i (lub) kategorii towarów zagranicznych, dla których na terytorium tego państwa członkowskiego nie stosuje się procedury celnej składu wolnocłowego.
 13. Części, zespoły, zespoły, które mogą być zidentyfikowane przez organ celny jako znajdujące się (wchodzące w skład towaru objętego procedurą celną składu wolnocłowego) są uważane dla celów ich wywozu z terytorium składu wolnocłowego za towary objęte w ramach procedury celnej składu wolnocłowego oraz w odniesieniu do postanowień niniejszego Kodeksu mają zasto- sowanie. .

Art. 212. Warunki objęcia towarów procedurą celną składu wolnocłowego i ich wykorzystanie zgodnie z tą procedurą celną”

 1. Warunkiem objęcia towarów procedurą celną składu wolnocłowego jest przestrzeganie zakazów i ograniczeń w stosunku do towarów zagranicznych zgodnie z art. 7 niniejszego Kodeksu.
 2. Zgłaszającym towary objęte procedurą celną składu wolnocłowego może być osoba będąca właścicielem składu wolnocłowego, a w przypadkach przewidzianych przez ustawodawstwo państw członkowskich w zakresie regulacji celnej także inne osoby.
 3. Warunki korzystania z towarów zgodnie z procedurą celną składu wolnocłowego to:
  1. umieszczenie i lokalizacja towarów objętych procedurą celną składu wolnocłowego na terytorium składu wolnocłowego w okresie jego funkcjonowania, z uwzględnieniem ustępu 5 niniejszego artykułu i ustępu 5 artykułu 213 niniejszego Kodeksu;
  2. wykorzystanie towarów objętych procedurą celną składu wolnocłowego przez zgłaszającego, który objął taką procedurą celną, lub przez inne osoby określone zgodnie z niniejszym rozdziałem;
  3. podejmowanie w stosunku do towarów objętych procedurą celną składu wolnocłowego, działań zgodnie z art. 213 niniejszego Kodeksu.
 4. Po zakończeniu funkcjonowania składu wolnocłowego, warunki korzystania z towarów zgodnie z procedurą celną składu wolnocłowego, określone w ustępie 3 niniejszego artykułu, muszą być przestrzegane do czasu zakończenia lub zakończenia tej procedury celnej zgodnie z z art. 3 ust. 215 niniejszego Kodeksu.
 5. Ustawodawstwo państw członkowskich może określać przypadki, w których towary objęte procedurą celną składu wolnocłowego mogą być umieszczane i zlokalizowane na terytoriach kilku składów wolnocłowych, których właścicielem jest osoba prawna będąca zgłaszającym towary objęte procedury celnej składu wolnocłowego, przypadki przemieszczania takich towarów oraz towarów wytworzonych (odebranych) z towarów objętych procedurą celną składu wolnocłowego pomiędzy tymi składami, a także specyfikę operacji celnych w tych przypadkach oraz specyfikę celną kontroli w odniesieniu do takich towarów.

Art. 213. Czynności podejmowane w stosunku do towarów objętych procedurą celną składu wolnocłowego oraz w stosunku do towarów wykonanych (odebranych) z towarów objętych procedurą celną składu wolnocłowego

 1. W odniesieniu do towarów objętych procedurą celną składu wolnocłowego oraz towarów wytworzonych (otrzymanych) z towarów objętych procedurą celną składu wolnocłowego, na terytorium składu wolnocłowego dozwolone są następujące operacje:
  1. przechowywanie;
  2. operacje załadunku (rozładunku) towarów i inne operacje ładunkowe związane ze składowaniem;
  3. czynności niezbędne do zapewnienia bezpieczeństwa towaru, a także normalne czynności przygotowania towaru do transportu (transportu) i sprzedaży, w tym dzielenie partii, formowanie wysyłek, sortowanie, pakowanie, przepakowywanie, etykietowanie, czynności poprawiające walory handlowe;
  4. czynności związane z przetwarzaniem (przetwarzaniem) towarów, wytwarzaniem towarów (w tym montażem, demontażem, instalacją, montażem), naprawą lub konserwacją towarów, w tym w których udział lub wkład towarów zagranicznych objętych procedurą celną składu wolnocłowego do towaru produkcyjnego (odbioru), nawet jeżeli takie towary zagraniczne są w całości lub w części zużywane (konsumowane) w procesie wytwarzania (odbioru) towarów i (lub) nie wchodzą w skład towarów wytworzonych (odebranych) z towarów objętych procedurą celną składu wolnocłowego (dalej w niniejszym rozdziale - operacje przetwarzania towarów objętych procedurą celną składu wolnocłowego). Do towarów zagranicznych, które uczestniczą lub ułatwiają wytwarzanie (odbiór) towarów przy wykonywaniu czynności przetwarzania towarów objętych procedurą celną składu wolnocłowego nie zalicza się towarów stanowiących środki pomocnicze w procesie technologicznym (np. urządzenia, maszyny , osprzęt);
  5. używania (eksploatacji) urządzeń, maszyn i zespołów, części zamiennych do nich w celu wykonywania czynności związanych z przetwarzaniem towarów objętych procedurą celną składu wolnocłowego, a także innych czynności związanych z działaniem i funkcjonowaniem składu wolnocłowego magazyn;
  6. wykorzystanie towarów do budowy nieruchomości przemysłowych i infrastruktury pomocniczej (dalej w niniejszym rozdziale - nieruchomości) na terenie składu wolnocłowego;
  7. pobieranie próbek i (lub) próbki towarów zgodnie z art. 17 niniejszego Kodeksu;
  8. inne czynności ustanowione przez ustawodawstwo państw członkowskich w zakresie regulacji celnych zgodnie z celami tworzenia składów wolnocłowych.
 2. Fakt całkowitego lub częściowego zużycia towarów, w tym przy wydawaniu (zużyciu) w procesie wytwarzania (odbierania) towarów, zapewnianiu procesów produkcyjnych, konserwacji i eksploatacji sprzętu, maszyn i zespołów wykorzystywanych na terenie wolnego magazynu, a także na budowę obiektów nieruchomości, podlega odzwierciedlenie w zgłoszeniu przedłożonym organowi celnemu zgodnie z ust. 424 art. XNUMX niniejszego Kodeksu.
 3. Wykaz operacji w odniesieniu do towarów objętych procedurą celną składu wolnocłowego, przewidziany w ustępie 1 niniejszego artykułu, może zostać skrócony zgodnie z ustawodawstwem Państw Członkowskich w zakresie regulacji celnych przy tworzeniu składu wolnocłowego na podstawie celów jego powstania.
 4. Wykonywanie czynności przewidzianych w punktach 1-3 i 5 ustępu 1 niniejszego artykułu jest dozwolone tylko przez właściciela składu wolnocłowego.
  Ustawodawstwo państw członkowskich w zakresie regulacji celnych może określać inne osoby uprawnione do wykonywania czynności określonych w niniejszym ustępie.
 5. Za zgodą organu celnego dopuszcza się wywóz towarów objętych procedurą celną składu wolnocłowego oraz (lub) towarów wyprodukowanych (odebranych) z towarów objętych procedurą celną składu wolnocłowego z terytorium skład wolnocłowy bez zakończenia procedury celnej składu wolnocłowego w następujących przypadkach:
  1. określone towary, które są wyposażeniem lub innymi podstawowymi zakładami produkcyjnymi, oddanymi do użytku i używanymi przez właściciela składu wolnocłowego lub części określonych podstawowych zakładów produkcyjnych, są wywożone do pozostałej części obszaru celnego Unii w celu ich naprawy (z wyjątkiem remontu, modernizacji), konserwacji lub wykonywania innych czynności niezbędnych do utrzymania takiego towaru w normalnym (roboczym) stanie;
  2. określone towary są wywożone do pozostałej części obszaru celnego Unii w celu wykonania czynności związanych z ich testami technicznymi, badaniami, testowaniem, weryfikacją, w tym dostarczanymi w ramach procesu produkcyjnego, a także w celu ich wykazania jako próbek;
  3. towary te są wywożone na pozostałą część terytorium państwa członkowskiego, na terytorium którego właściciel składu wolnocłowego jest wpisany do rejestru właścicieli składów wolnocłowych, w celu dokonania czynności celnych po zakończeniu procedury celnej skład wolnocłowy poza składem wolnocłowym w organie celnym upoważnionym zgodnie z ustawodawstwem państwa członkowskiego w zakresie przepisów celnych operacje celne w odniesieniu do takich towarów;
  4. określone towary są wywożone w celu umieszczenia i pobytu na terytorium innego składu wolnocłowego w przypadkach przewidzianych przez ustawodawstwo Państw Członkowskich zgodnie z art. 5 ust. 212 niniejszego Kodeksu.
 6. Towary wymienione w ustępach 1 i 2 ustępu 5 niniejszego artykułu podlegają powrotnemu przywozowi na terytorium składu wolnocłowego przed upływem terminu ustalonego przez organ celny, w oparciu o cele i okoliczności takich czynności. Termin ustalony przez organ celny może zostać przedłużony na uzasadniony wniosek zgłaszającego te towary.
  W odniesieniu do towarów określonych w ustępie 3 ustępu 5 niniejszego artykułu, procedura celna składu wolnocłowego musi zostać zakończona przed upływem terminu ustalonego przez organ celny. Termin ustalony przez organ celny może zostać przedłużony na uzasadniony wniosek zgłaszającego te towary.
  Towary określone w ustępie 4 ustępu 5 niniejszego artykułu muszą być umieszczone na terytorium innego składu wolnocłowego przed upływem okresu ustalonego przez organ celny. Termin ustalony przez organ celny może zostać przedłużony na uzasadniony wniosek zgłaszającego te towary.
 7. Procedura wydawania przez organ celny zezwolenia, o którym mowa w ustępie 5 niniejszego artykułu, zostanie ustalona zgodnie z ustawodawstwem Państw Członkowskich w zakresie regulacji celnych.
 8. W odniesieniu do całości lub części towarów objętych procedurą celną składu wolnocłowego i (lub) towarów wytworzonych (otrzymanych) z towarów objętych procedurą celną składu wolnocłowego można dokonać transakcji, które przewidują przeniesienie prawa własności, użytkowania i (lub) rozporządzania tymi towarami. W takim przypadku działanie procedury celnej składu wolnocłowego musi zostać zakończone zgodnie z procedurą ustanowioną w niniejszym Kodeksie, z wyjątkiem przypadków, gdy zgodnie z ust. 9 niniejszego artykułu dozwolone jest przemieszczenie tych towarów bez uzupełniania procedura celna składu wolnocłowego.
 9. Dopuszcza się przeniesienie w posiadanie towarów objętych procedurą celną składu wolnocłowego oraz (lub) towarów wytworzonych (otrzymanych) z towarów objętych procedurą celną składu wolnocłowego, bez zakończenia procedury celnej składu wolnocłowego oraz ( albo użyj:
  1. wykonawcy (podwykonawcy) lub innej osobie, która będzie wykonywać roboty budowlane i (lub) instalacyjne na terenie składu wolnocłowego;
  2. przewoźnikowi za ich przewóz;
  3. osoby, które będą dokonywać napraw (z wyjątkiem remontów kapitalnych, modernizacji), konserwacji i innych czynności niezbędnych do utrzymania takiego towaru w normalnym (roboczym) stanie;
  4. osoby, które będą wykonywać czynności związane z testami technicznymi, badaniami, testami, weryfikacją takich towarów przewidzianych procesem produkcyjnym, a także ich demonstracją w postaci próbek;
  5. osoby, które będą wykonywać operacje w odniesieniu do towarów wywożonych z terytorium składu wolnocłowego w przypadkach przewidzianych w ustępach 1 i 2 ustępu 5 niniejszego artykułu.
 10. Przejście towarów w posiadanie i (lub) używanie przez osoby wymienione w ustępie 9 niniejszego artykułu nie zwalnia zgłaszającego towary objęte procedurą celną składu wolnocłowego od przestrzegania warunków użytkowania towarów zgodnie z art. procedura celna składu wolnocłowego przewidziana w niniejszym rozdziale.

Artykuł 214. Identyfikacja towary zagraniczne objęte procedurą celną składu wolnocłowego, w towarach wytworzonych (odebranych) z towarów zagranicznych objętych procedurą celną składu wolnocłowego

 1. W celu identyfikacji towarów zagranicznych objętych procedurą celną składu wolnocłowego można zastosować następujące metody w przypadku towarów wytworzonych (otrzymanych) z towarów zagranicznych objętych procedurą celną składu wolnocłowego:
  1. umieszczanie przez właściciela składu wolnocłowego lub funkcjonariuszy celnych plomb, pieczęci, oznakowań cyfrowych i innych na towarach zagranicznych objętych procedurą celną składu wolnocłowego;
  2. szczegółowy opis, fotografia, zdjęcie w skali towarów zagranicznych;
  3. porównanie wstępnie wyselekcjonowanych próbek i (lub) próbek towarów zagranicznych oraz towarów wytworzonych (otrzymanych) z towarów zagranicznych;
  4. wykorzystanie istniejącego oznakowania produktów, w tym w postaci numerów seryjnych;
  5. inne metody, które mogą być zastosowane w zależności od charakteru towarów objętych procedurą celną składu wolnocłowego oraz czynności dokonywanych w celu przetworzenia towarów objętych procedurą celną składu wolnocłowego, w tym poprzez zbadanie przedłożonych dokumentów zawierających szczegółowe informacje o wykorzystaniu towarów zagranicznych objętych procedurą celną składu wolnocłowego, w procesie technologicznym wykonywania czynności przerobu towarów objętych procedurą celną składu wolnocłowego, a także o technologii ich wytwarzania, lub poprzez przeprowadzanie kontroli celnej podczas operacji przetwarzania towarów objętych procedurą celną składu wolnocłowego.
 2. Procedura identyfikacji towarów zagranicznych objętych procedurą celną składu wolnocłowego w towarach wytworzonych (otrzymanych) z towarów zagranicznych objętych procedurą celną składu wolnocłowego jest ustanowiona zgodnie z ustawodawstwem państw członkowskich w zakresie regulacji celnych.

Artykuł 215. Zakończenie i zakończenie procedury celnej składu wolnocłowego”

 1. Procedura celna składu wolnocłowego musi zostać zakończona w następujących przypadkach:
  1. zakończenie funkcjonowania składu wolnocłowego w ciągu 6 miesięcy od dnia zakończenia funkcjonowania składu wolnocłowego;
  2. wywóz towarów objętych procedurą celną składu wolnocłowego, towarów wytworzonych (odebranych) z towarów objętych procedurą celną składu wolnocłowego z terytorium składu wolnocłowego, z wyjątkiem przypadków wywozu takich towarów:
   • do celów określonych w art. 5 ust. 213 niniejszego Kodeksu;
   • do zakopania, neutralizacji, wykorzystania lub zniszczenia w jakikolwiek inny sposób, zgodnie z ustawodawstwem Państw Członkowskich, jeżeli takie towary utraciły swoje właściwości konsumpcyjne i stały się nieprzydatne do użytku zgodnie z przeznaczeniem;
  3. przeniesienie przez zgłaszającego prawa posiadania, używania i (lub) rozporządzania towarami objętymi procedurą celną składu wolnocłowego oraz (lub) towarami wytworzonymi (otrzymanymi) z towarów objętych procedurą celną składu wolnocłowego, do inna osoba zgodnie z paragrafem 10 niniejszego artykułu, z wyjątkiem przekazania towarów w przypadkach określonych w paragrafie 9 artykułu 213 niniejszego Kodeksu.
 2. Po zakończeniu procedury celnej składu wolnocłowego, zgłaszającym towary może być osoba, która zgłaszała towary w momencie objęcia ich procedurą celną składu wolnocłowego, o ile jest to przewidziane w ustawodawstwie Członka Państwa w sprawie przepisów celnych, inna osoba.
 3. Po zakończeniu funkcjonowania składu wolnocłowego czynność procedury celnej składu wolnocłowego kończy się poprzez objęcie procedurami celnymi przewidzianymi w niniejszym Kodeksie, z wyjątkiem procedury celnej tranzytu celnego, towarów znajdujących się na terytorium składu wolnocłowego, towary objęte procedurą celną składu wolnocłowego, towary wytworzone (otrzymane) z towarów, objęte procedurą celną składu wolnocłowego, z uwzględnieniem ust. 4 i 5 niniejszego artykułu lub wypełnione bez procedur celnych zgodnie z ust. 7 i 9 niniejszego artykułu.
  Jeżeli procedura celna składu wolnocłowego nie zostanie zakończona zgodnie z ustępem pierwszym niniejszego ustępu, skutek tej procedury celnej wygasa po upływie okresu określonego w ustępie 1 ustępu 1 niniejszego artykułu, a towary zostają zatrzymane przez organy celne zgodnie z rozdziałem 51 niniejszego Kodeksu.
 4. W przypadku wywozu towarów z terytorium składu wolnocłowego poza obszar celny Unii działanie procedury celnej składu wolnocłowego kończy się w lokalu:
  1. w ramach procedury celnej dla powrotnego wywozu:
   • towary zagraniczne objęte procedurą celną składu wolnocłowego i wywiezione z terytorium składu wolnocłowego w stanie niezmienionym, z wyjątkiem zmian spowodowanych naturalnym zużyciem oraz zmian spowodowanych naturalnym ubytkiem w normalnych warunkach transportu (transport ) i (lub) przechowywanie;
   • towary wytworzone (otrzymane) z towarów zagranicznych objętych procedurą celną składu wolnocłowego i nieuznanych za towary unijne zgodnie z art. 218 niniejszego kodeksu;
  2. w ramach procedury celnej na wywóz:
   • Towary unijne objęte procedurą celną składu wolnocłowego;
   • towary wytworzone (otrzymane) z towarów unijnych;
   • towary wytworzone (otrzymane) z towarów zagranicznych objętych procedurą celną składu wolnocłowego i uznane zgodnie z art. 218 niniejszego kodeksu za towary unijne.
 5. W przypadku wywozu towarów z terytorium składu wolnocłowego na pozostałą część obszaru celnego Unii działanie procedury celnej składu wolnocłowego kończy się w lokalu:
  1. w ramach procedur celnych określonych w art. 1 ust. 4, 5, 7, 10, 14 i 16-2 ust. 127 niniejszego Kodeksu, towary zagraniczne objęte procedurą celną składu wolnocłowego, wywiezione z terytorium składu wolnocłowego w stanie niezmienionym, z wyjątkiem zmian wynikających z naturalnego zużycia, a także zmian wynikających z naturalnego ubytku w normalnych warunkach transportu (transportu) i (lub) przechowywania oraz towarów wytworzonych (odebranych) z towarów zagranicznych objętych odprawą celną procedura składu wolnocłowego, z uwzględnieniem ustępu 6 tego artykułu;
  2. w ramach procedury celnej dla powrotnego przywozu:
   • towary unijne objęte procedurą celną składu wolnocłowego, które pozostały niezmienione, z wyjątkiem zmian wynikających z naturalnego zużycia, jak również zmian wynikających z naturalnej utraty w normalnych warunkach transportu (transportu) i (lub) przechowywania;
   • towary wytworzone (otrzymane) wyłącznie z towarów unijnych objętych procedurą celną składu wolnocłowego po zakończeniu procedury celnej składu wolnocłowego dla towarów unijnych.
 6. Jeżeli skład towarów wytworzonych (otrzymanych) z towarów zagranicznych objętych procedurą celną składu wolnocłowego obejmuje towary zagraniczne, które podlegają środkom ochrony rynku wewnętrznego, towary te przeznaczone są na wywóz z terytorium składu wolnocłowego do reszty obszar celny Unii może zostać objęty procedurami celnymi określonymi w art. 1 ust. 7 i 2 ust. 127 niniejszego kodeksu, z zastrzeżeniem identyfikacji w tych towarach towarów zagranicznych objętych procedurą celną składu wolnocłowego.
 7. Procedura celna składu wolnocłowego jest zakończona bez poddawania jej procedurom celnym w przypadku przewidzianym w ustępie 9 niniejszego artykułu, a także w następujących przypadkach:
  1. towary objęte procedurą celną składu wolnocłowego oraz towary wytworzone (otrzymane) z towarów objętych procedurą celną składu wolnocłowego utraciły swoje właściwości konsumpcyjne i stały się nienadające się do wykorzystania w charakterze, do którego są przeznaczone, są wywożone z terytorium składu wolnocłowego w celu zakopania, neutralizacji, wykorzystania lub zniszczenia w jakikolwiek inny sposób, zgodnie z ustawodawstwem Państw Członkowskich. W takim przypadku działanie procedury celnej składu wolnocłowego kończy się w stosunku do części towarów objętych procedurą celną składu wolnocłowego, odpowiadającej liczbie towarów zakopanych, unieszkodliwionych, zbytych i (lub) zniszczone w inny sposób i określone zgodnie z ustawodawstwem Państw Członkowskich w zakresie przepisów celnych;
  2. towary objęte procedurą celną składu wolnocłowego zostają zniszczone i (lub) bezpowrotnie utracone w wyniku wypadku lub siły wyższej albo bezpowrotnie utracone w wyniku naturalnej utraty w normalnych warunkach transportu (transportu) i (lub) przechowywania, a Fakt takiego zniszczenia lub nieodwołalnej utraty jest uznawany przez organ celny zgodnie z ustawodawstwem państw członkowskich w zakresie regulacji celnej.
 8. Procedurę zakończenia procedury celnej składu wolnocłowego w przypadkach przewidzianych w ustępie 7 niniejszego artykułu ustala się zgodnie z ustawodawstwem Państw Członkowskich w sprawie przepisów celnych.
 9. Po zakończeniu funkcjonowania składu wolnocłowego, skutek procedury celnej składu wolnocłowego w stosunku do towarów objętych procedurą celną składu wolnocłowego, będących urządzeniami wprowadzonymi do użytku i używanymi przez właściciela składu wolnocłowego , lub towary używane przez właściciela składu wolnocłowego do tworzenia obiektów nieruchomości na terenie składu wolnocłowego i stanowiące integralną część tych obiektów nieruchomość, wykonane bez objęcia określonych towarów procedurami celnymi w sposób określony przez ustawodawstwa państw członkowskich.
  Towary te uzyskują status towarów unijnych z dniem zakończenia procedury celnej składu wolnocłowego.
 10. Gdy zgłaszający przenosi prawo posiadania, używania i (lub) rozporządzania towarami objętymi procedurą celną składu wolnocłowego oraz (lub) towarami wytworzonymi (otrzymanymi) z towarów objętych procedurą celną składu wolnocłowego na inny osoby, działanie procedury celnej składu wolnocłowego kończy się zgodnie z ustępem 1 ustępu 5 niniejszego artykułu.
 11. Zakończenie procedury celnej składu wolnocłowego w przypadku likwidacji właściciela składu wolnocłowego odbywa się zgodnie z ustawodawstwem państw członkowskich w zakresie regulacji celnych.

Art. 216. Powstanie i zniesienie obowiązku zapłaty ceł importowych, podatków, ceł specjalnych, antydumpingowych, wyrównawczych w stosunku do towarów zagranicznych objętych (objętych) procedurą celną składu wolnocłowego, termin ich zapłaty oraz obliczenie

 1. Obowiązek zapłaty należności celnych przywozowych, podatków, ceł specjalnych, antydumpingowych, wyrównawczych w stosunku do towarów obcych objętych (objętych) procedurą celną składu wolnocłowego powstaje na skutek zgłoszenia przez zgłaszającego od momentu zarejestrowania przez organ celny zgłoszenia towarów , a w odniesieniu do towarów zgłoszonych do zwolnienia przed złożeniem zgłoszenia towarów, dla osoby, która złożyła wniosek o zwolnienie towarów przed złożeniem zgłoszenia towarów - od chwili, gdy organ celny zarejestrował wniosek o zwolnienie towarów do złożenie deklaracji dotyczącej towarów.
 2. Obowiązek zapłaty ceł importowych, podatków, ceł specjalnych, antydumpingowych, wyrównawczych w odniesieniu do towarów zagranicznych objętych (objętych) procedurą celną składu wolnocłowego wygasa przez zgłaszającego w przypadku wystąpienia następujących okoliczności:
  1. zakończenie procedury celnej składu wolnocłowego zgodnie z artykułem 215 niniejszego Kodeksu, w tym po wystąpieniu okoliczności określonych w ustępie 4 niniejszego artykułu, z wyjątkiem zakończenia procedury celnej składu wolnocłowego poprzez objęcie procedura wywozu towarów określona w ustępie 2 ustępu 4 ustępu 215 XNUMX Artykułu XNUMX niniejszego Kodeksu;
  2. wywóz z obszaru celnego Unii towarów określonych w art. 2 ust. 4 akapit 215 ust. XNUMX niniejszego kodeksu, objętych procedurą celną wywozu;
  3. objęcie towarów, w stosunku do których procedura celna składu wolnocłowego została zakończona, oraz (lub) towarów wytworzonych (otrzymanych) z towarów objętych procedurą celną składu wolnocłowego, w ramach stosowania takiej procedury celnej , które zostało zakończone, w ramach procedur celnych zgodnie z art. 7 ust. 129 niniejszego Kodeksu;
  4. wypełnienie obowiązku zapłaty ceł importowych, podatków, ceł specjalnych, antydumpingowych, wyrównawczych i (lub) ich pobrania w kwotach obliczonych i płatnych zgodnie z ustępem 5 niniejszego artykułu;
  5. uznanie przez organ celny zgodnie z ustawodawstwem państw członkowskich w zakresie regulacji celnej faktu zniszczenia i (lub) nieodwołalnej utraty towarów zagranicznych objętych procedurą celną składu wolnocłowego i (lub) towarów wytworzonych (otrzymanych) z towarów objętych procedurą celną składu wolnocłowego, z powodu wypadku lub siły wyższej lub faktu nieodwracalnej utraty tych towarów w wyniku naturalnej utraty w normalnych warunkach transportu (transportu) i (lub) przechowywania, z wyjątkiem przypadkach, w których przed takim zniszczeniem lub nieodwracalną stratą zgodnie z niniejszym Kodeksem w odniesieniu do tych towarów zagranicznych upłynął termin zapłaty należności celnych przywozowych, podatków, ceł specjalnych, antydumpingowych, wyrównawczych;
  6. odmowa wydania towaru zgodnie z procedurą celną składu wolnocłowego – w związku z obowiązkiem uiszczenia ceł importowych, podatków, należności specjalnych, antydumpingowych, wyrównawczych, które powstały przy rejestracji zgłoszenia towarów lub wniosku o zwolnienie towary przed złożeniem deklaracji dotyczącej towarów;
  7. cofnięcie zgłoszenia towarów zgodnie z artykułem 113 niniejszego Kodeksu i (lub) anulowanie zwolnienia towarów zgodnie z ustępem 4 artykułu 118 niniejszego Kodeksu - w związku z obowiązkiem zapłaty należności celnych przywozowych, podatków, opłat specjalnych , cła antydumpingowe, wyrównawcze, które powstały podczas rejestracji zgłoszenia towarów;
  8. konfiskata lub zamiana towaru na własność (dochód) państwa członkowskiego zgodnie z ustawodawstwem tego państwa członkowskiego;
  9. zatrzymanie towarów przez organ celny zgodnie z rozdziałem 51 niniejszego Kodeksu;
  10. objęcie do czasowego składowania lub objęcie jedną z procedur celnych towarów, które zostały zajęte lub zatrzymane podczas weryfikacji zgłoszenia przestępstwa, w toku postępowania w sprawie karnej lub o wykroczenie administracyjne (prowadzenie postępowania administracyjnego) i w stosunku do których wydano decyzję został złożony do ich zwrotu, jeśli takie towary nie zostały wcześniej wydane.
 3. Obowiązek zapłaty ceł importowych, podatków, ceł specjalnych, antydumpingowych, wyrównawczych podlega spełnieniu w przypadku zaistnienia okoliczności określonych w ustępie 4 niniejszego artykułu.
 4. W przypadku zaistnienia następujących okoliczności, termin zapłaty ceł importowych, podatków, ceł specjalnych, antydumpingowych, wyrównawczych wynosi:
  1. w przypadku wywozu z terytorium składu wolnocłowego towarów zagranicznych objętych procedurą celną składu wolnocłowego oraz (lub) towarów wyprodukowanych (odebranych) z towarów zagranicznych objętych procedurą celną składu wolnocłowego, przed zakończeniem procedury celnej składu wolnocłowego dla takich towarów lub bez zezwolenia organu celnego w przypadkach określonych w ustępie 5 artykułu 213 niniejszego Kodeksu, z wyjątkiem przypadków, gdy takie towary mogą być wywiezione z terytorium składu wolnocłowego bez zakończenie procedury celnej składu wolnocłowego w przypadkach przewidzianych w art. 2 ust. 1 akapit 215 niniejszego Kodeksu, - dzień usunięcia z terytorium składu wolnocłowego, a jeśli ten dzień nie został ustalony, - dzień ujawnienia faktu takiego usunięcia z terenu składu wolnocłowego;
  2. w przypadku przekazania towarów zagranicznych objętych procedurą celną składu wolnocłowego oraz (lub) towarów wytworzonych (odebranych) z towarów zagranicznych objętych procedurą celną składu wolnocłowego innej osobie przed zakończeniem procedury celnej skład wolnocłowy dla takich towarów, z wyjątkiem przypadków, gdy takie towary mogą być przekazywane w przypadkach przewidzianych w paragrafie 9 artykułu 213 niniejszego Kodeksu - dzień przekazania towarów, a jeśli ten dzień nie jest ustalony, - dzień ujawnienia fakt takiego przeniesienia;
  3. w przypadku braku powrotu na terytorium składu wolnocłowego przed upływem okresu ustalonego przez organ celny zgodnie z art. 6 ust. 213 ust. 1 niniejszego Kodeksu, towary wywiezione z terytorium składu wolnocłowego w przypadki określone w art. 2 ust. 5 i 213 ust. 6 niniejszego Kodeksu, - dzień upływu okresu ustalonego przez organ celny zgodnie z art. 213 ust. XNUMX ust. XNUMX niniejszego Kodeksu;
  4. jeżeli procedura celna składu wolnocłowego nie zostanie zakończona przed upływem okresu ustalonego przez organ celny zgodnie z art. 6 ustęp 213 ustęp 3 niniejszego Kodeksu, w odniesieniu do towarów wywożonych z terytorium składu wolnocłowego w przypadku, o którym mowa w ustępie 5 ustępu 213 artykułu XNUMX niniejszego Kodeksu, - dzień upływu tego okresu;
  5. w przypadku nieumieszczenia na terytorium innego składu wolnocłowego przed upływem okresu ustalonego przez organ celny zgodnie z art. 6 ust. 213 ust. 4 niniejszego Kodeksu, towary wywiezione z terytorium składu wolnocłowego w przypadek określony w art. 5 ust. 213 akapit 6 niniejszego Kodeksu - dzień upływu okresu ustalonego przez organ celny zgodnie z art. 213 ust. XNUMX ust. XNUMX niniejszego Kodeksu;
  6. w przypadku utraty towarów zagranicznych objętych procedurą celną składu wolnocłowego i (lub) towarów wykonanych (odebranych) z towarów zagranicznych objętych procedurą celną składu wolnocłowego, z wyjątkiem zniszczenia i (lub) nieodwracalnej straty należnej wypadku lub siły wyższej albo nieodwracalnej szkody w wyniku naturalnej utraty w normalnych warunkach transportu (transportu) i (lub) przechowywania, - dzień utraty towaru, a jeżeli ten dzień nie został wyznaczony, - dzień ujawnienie faktu takiej utraty;
  7. jeżeli organ celny nie przedłoży organowi celnemu dokumentów potwierdzających fakt zakopania, neutralizacji, wykorzystania lub innego zniszczenia towarów, o których mowa w art. 2 ust. 1 akapit 215 ust. XNUMX niniejszego Kodeksu, organowi celnemu w ustalonym przez siebie terminie - dzień wywozu takich towarów poza terytorium składu wolnocłowego;
  8. w przypadku zakończenia zgodnie z art. 5 ust. 139 ust. 2 niniejszego Kodeksu procedury celnej dla wywozu w odniesieniu do towarów określonych w art. 4 ust. 215 akapit 5 ust. 139 niniejszego Kodeksu, z wyjątkiem zakończenie procedury celnej wywozu w odniesieniu do tych towarów, które w momencie takiego zakończenia znajdują się na terytorium składu wolnocłowego - dzień następujący po dniu upływu okresu określonego w ustępie XNUMX ustępu XNUMX artykułu XNUMX niniejszego Kodeksu.
 5. Jeżeli okoliczności określone w ustępie 4 niniejszego artykułu zaszły w stosunku do towarów zagranicznych objętych procedurą celną składu wolnocłowego, należności celnych przywozowych, podatki, cła specjalne, antydumpingowe, wyrównawcze są płatne tak, jakby takie towary zagraniczne zostały objęte procedurą celną dopuszczenia do konsumpcji krajowej bez stosowania preferencji taryfowych i świadczeń z tytułu uiszczenia ceł i podatków przywozowych.
  Jeżeli okoliczności określone w ustępie 4 niniejszego artykułu zaistniały w odniesieniu do towarów wyprodukowanych (otrzymanych) z towarów zagranicznych objętych procedurą celną składu wolnocłowego, a w takich towarach, zgodnie z art. 214 niniejszego Kodeksu, towarów zagranicznych objętych procedura celna jest identyfikowana: procedura wolnego składu celnego, cła importowe, podatki, cła specjalne, antydumpingowe, wyrównawcze są należne w stosunku do towarów zagranicznych objętych procedurą celną składu wolnocłowego i wykorzystywanych do wytworzenia towarów wytworzonych (otrzymanych) z towarów zagranicznych objętych procedurą celną wolnego składu, tak jakby takie towary zagraniczne zostały objęte procedurą celną dopuszczenia do konsumpcji krajowej bez stosowania preferencji taryfowych i świadczeń z tytułu uiszczenia ceł i podatków importowych.
  W przypadkach określonych w pierwszym i drugim akapicie niniejszej klauzuli, do obliczania ceł importowych, podatków, specjalnych, antydumpingowych, wyrównawczych, stawek ceł importowych, podatków, specjalnych, antydumpingowych, wyrównawczych stosuje się, obowiązujące w dniu zarejestrowania przez organ celny zgłoszenia towarów o objęcie procedurą celną składu wolnocłowego, a w stosunku do towarów, których zwolnienie po objęciu czynności celnej procedury składu wolnocłowego, została dokonana przed złożeniem zgłoszenia na towary - w dniu zarejestrowania przez organ celny wniosku o zwolnienie towarów przed złożeniem zgłoszenia na towary.
 6. Jeżeli okoliczności określone w ustępie 4 niniejszego artykułu zaistniały w odniesieniu do towarów wyprodukowanych (otrzymanych) z towarów zagranicznych objętych procedurą celną składu wolnocłowego i w takich towarach zgodnie z art. 214 niniejszego Kodeksu, towary zagraniczne objęte procedurą celną procedury składu wolnocłowego, cła importowe, podatki, cła specjalne, antydumpingowe, wyrównawcze są płatne tak, jakby towary wykonane (otrzymane) z towarów zagranicznych objętych procedurą celną składu wolnocłowego zostały objęte procedurą celną zwolnienia na konsumpcję krajową bez stosowania preferencji taryfowych i świadczeń na opłacenie ceł i podatków importowych. W takim przypadku cła przywozowe, podatki, cła specjalne, antydumpingowe i wyrównawcze są obliczane zgodnie z rozdziałami 7 i 12 niniejszego Kodeksu.
  Do kalkulacji ceł importowych, podatków, cła specjalne, antydumpingowe, wyrównawcze stosuje się stawki ceł importowych, podatków, cła specjalne, antydumpingowe, wyrównawcze, obowiązujące w dniu, w którym upływa termin płatności importu cła, podatki, cła specjalne, antydumpingowe, wyrównawcze zgodnie z ustępem 4 niniejszego artykułu w odniesieniu do towarów wytworzonych (otrzymanych) z towarów zagranicznych objętych procedurą celną składu wolnocłowego. Jeżeli w celu ustalenia wartości celnej towaru, a także do wyliczenia ceł importowych, podatków, ceł specjalnych, antydumpingowych, wyrównawczych, wymagane jest przeliczenie waluty obcej na walutę państwa członkowskiego, takie przeliczenie jest dokonywana po kursie wymiany obowiązującym w dniu, w którym należy uregulować należności celne przywozowe, podatki, cła specjalne, antydumpingowe i wyrównawcze, zgodnie z ustępem 4 niniejszego artykułu. Jeżeli organ celny nie posiada dokładnych informacji o towarach (rodzaj, nazwa, ilość, pochodzenie i (lub) wartość celna), podstawa naliczenia ceł importowych, podatków, cła specjalnego, antydumpingowego, wyrównawczego do zapłaty ustala się na podstawie informacji organu celnego, a klasyfikację towarów przeprowadza się z uwzględnieniem art. 3 ust. 20 niniejszego Kodeksu.
  Jeżeli kod produktu zgodnie z Nomenklaturą Towarową Zagranicznej Działalności Gospodarczej jest określany na poziomie grupowania z liczbą znaków mniejszą niż 10:
  • do obliczania należności celnych przywozowych stosuje się najwyższą ze stawek celnych, odpowiadającą towarom objętym taką grupą;
  • do obliczania podatków stosuje się najwyższą ze stawek podatku od wartości dodanej, najwyższą ze stawek podatku akcyzowego (akcyza lub podatek akcyzowy) odpowiadającą wyrobom zaliczonym do takiego zgrupowania, dla której najwyższa ze stawek opłat celnych;
  • do obliczania ceł specjalnych, antydumpingowych, wyrównawczych stosuje się najwyższą ze stawek specjalnych, antydumpingowych, wyrównawczych, odpowiadających towarom objętym taką grupą, z uwzględnieniem akapitu dziesiątego niniejszej klauzuli. Cła specjalne, antydumpingowe i wyrównawcze są obliczane na podstawie pochodzenia towarów, potwierdzonego zgodnie z rozdziałem 4 niniejszego Kodeksu i (lub) innych informacji niezbędnych do ustalenia określonych ceł. Jeżeli pochodzenie towarów i (lub) inne informacje wymagane do ustalenia określonych ceł nie są potwierdzone, specjalne cła wyrównawcze antydumpingowe są obliczane na podstawie najwyższych stawek specjalnych, antydumpingowych, wyrównawczych ceł ustalonych dla towarów z ten sam kod Nomenklatury Towarowej Zagranicznej Działalności Gospodarczej, jeżeli klasyfikacja towarów jest prowadzona na poziomie 10 znaków, lub towary objęte grupowaniem, jeżeli kody towarów zgodne z Nomenklaturą Towarową Zagranicznej Działalności Gospodarczej są ustalana na poziomie grupowania z liczbą znaków mniejszą niż 10.
   Przy ustalaniu później dokładnych informacji o towarach, cła importowe, podatki, cła specjalne, antydumpingowe, wyrównawcze są obliczane na podstawie takich dokładnych informacji oraz zwrot (odliczenie) nadpłaconych i (lub) nadmiernie pobranych kwot importowych cła, podatki, cła specjalne, antydumpingowe, wyrównawcze lub pobieranie niezapłaconych kwot zgodnie z rozdziałami 10 i 11 oraz art. 76 i 77 niniejszego Kodeksu.
 7. Od kwot ceł importowych, podatków, ceł specjalnych, antydumpingowych i wyrównawczych zapłaconych (pobranych) zgodnie z ustępem 5 niniejszego artykułu, należne są odsetki, tak jakby w odniesieniu do wskazanych kwot udzielono odroczenia płatności od data objęcia towaru składem wolnocłowym procedury celnej w dniu upływu terminu płatności należności celnych przywozowych, podatków, ceł specjalnych, antydumpingowych, wyrównawczych. Określone odsetki są naliczane i wypłacane zgodnie z art. 60 niniejszego Kodeksu.
 8. W przypadku zakończenia procedury celnej składu wolnocłowego lub wywozu z obszaru celnego Unii towarów określonych w art. 2 ust. 4 akapit 215 ust. 7 niniejszego Kodeksu, objętych procedurą celną dla wywóz lub objęcie towarów procedurą celną zgodnie z art. 129 ust. 51 niniejszego Kodeksu mającym zastosowanie do towarów zagranicznych lub zatrzymanie takich towarów przez organy celne zgodnie z rozdziałem 10 niniejszego Kodeksu po wypełnieniu obowiązku zapłaty cła, podatki, cła specjalne, antydumpingowe, wyrównawcze i (lub) ich pobranie (w całości lub w części) kwoty ceł, podatków, specjalnych, antydumpingowych, wyrównawczych zapłacone i (lub) pobrane zgodnie z tym artykułem podlegają zwrotowi (odliczeniu) zgodnie z rozdziałem 76 i art. XNUMX niniejszego Kodeksu.

Artykuł 217. Cechy obliczania i uiszczania ceł importowych, podatków, ceł specjalnych, antydumpingowych, wyrównawczych przy wprowadzaniu towarów objętych procedurą celną składu wolnocłowego oraz towarów wykonanych (otrzymanych) z towarów zagranicznych objętych procedurą celną procedura składu wolnocłowego, w ramach odrębnych procedur celnych,

 1. Przy wprowadzaniu na terytorium składu wolnocłowego towarów zagranicznych objętych procedurą celną składu wolnocłowego i niepoddawanych czynnościom przetwarzania towarów objętych procedurą składu wolnocłowego, procedurą celną o dopuszczenie do konsumpcji krajowej dla naliczanie ceł importowych, podatków, ceł specjalnych, antydumpingowych, wyrównawczych, stosuje się stawki ceł importowych, podatków, cła specjalne, antydumpingowe, wyrównawcze, obowiązujące w dniu rejestracji przez organ celny zgłoszenia dla towarów zgłoszonych do objęcia towarów procedurą celną składu wolnocłowego, a w stosunku do towarów, których zwolnienie w momencie objęcia procedurą celną składu wolnocłowego nastąpiło przed złożeniem zgłoszenia towarów, - na dzień zarejestrowania przez organ celny wniosku o zwolnienie towarów, przed złożeniem zgłoszenia towarów, z wyjątkiem przypadku określonego w ust. XNUMX niniejszej klauzuli.
  W przypadku objęcia procedurą celną dopuszczenia do konsumpcji krajowej sprzętu objętego procedurą celną składu wolnocłowego, oddanego do użytku i wykorzystywanego przez właściciela składu wolnocłowego do wykonywania czynności przewidzianych w ustępie 1 artykułu 213 niniejszego Kod, do obliczania należności celnych importowych, podatków, cła specjalne, antydumpingowe, wyrównawcze, stawki należności celnych importowych, podatków, cła specjalne, antydumpingowe, wyrównawcze, obowiązujące w dniu rejestracji przez organ celny zgłoszenia towarów zgłoszonych do objęcia urządzeń procedurą celną dopuszczenia do konsumpcji krajowej.
 2. W przypadku objęcia procedurami celnymi określonymi w ustępach 1, 5, 7, 10 i 14 ustępu 2 artykułu 127 niniejszego Kodeksu, towary wyprodukowane (otrzymane) z towarów zagranicznych objętych procedurą celną składu wolnocłowego:
  1. z zastrzeżeniem identyfikacji w określonych towarach towarów zagranicznych objętych procedurą celną składu wolnocłowego, prowadzoną zgodnie z art. 214 niniejszego Kodeksu, cła przywozowe, podatki, cła specjalne, antydumpingowe, wyrównawcze są obliczane w stosunku do towarów zagranicznych objętych procedurą celną składu wolnocłowego i wykorzystywanych do produkcji towarów, wytworzonych (odebranych) z towarów zagranicznych objętych procedurą celną składu wolnocłowego. Jednocześnie do obliczania ceł importowych, podatków, specjalnych, antydumpingowych, wyrównawczych stosuje się stawki ceł importowych, podatków, cła specjalne, antydumpingowe, wyrównawcze, obowiązujące w dniu zarejestrowania przez organ celny zgłoszenia towarów zgłoszonych do objęcia procedurą celną składu wolnocłowego, a w stosunku do towarów, których zwolnienie zostało objęte procedurą celną składu wolnocłowego przed złożenie zgłoszenia towarów, - w dniu zarejestrowania przez organ celny wniosku o zwolnienie towarów przed złożeniem zgłoszenia towarów;
  2. w przypadku braku w dniu rejestracji przez organ celny zgłoszenia towarów w odniesieniu do towarów wykonanych (odebranych) z towarów zagranicznych objętych procedurą celną składu wolnocłowego, oznaczenie towarów zagranicznych objętych procedurą celną wolnego skład w towarach wytworzonych (odebranych) z towarów zagranicznych objętych procedurą celną składu wolnocłowego, prowadzony zgodnie z art. 214 niniejszego Kodeksu, należności celne przywozowe, podatki naliczane są w odniesieniu do towarów wytworzonych (otrzymanych) z towarów obcych objętych w ramach procedury celnej składu wolnocłowego. Jednocześnie do kalkulacji ceł i podatków importowych stosuje się stawki ceł i podatków importowych obowiązujące w dniu zarejestrowania przez organ celny zgłoszenia towarów zgłoszonych do objęcia procedurami celnymi określonymi w art. 1, 5, 7, 10 i 14 ust. 2 art. 127 niniejszego Kodeksu. W takim przypadku podstawą naliczenia należności celnych przywozowych według stawki ad valorem jest szacunkowa wartość towarów wytworzonych (otrzymanych) z towarów zagranicznych objętych procedurą celną składu wolnocłowego, której procedurę określa Komisja.
 3. Po zakończeniu procedury celnej składu wolnocłowego poprzez objęcie towarów wyprodukowanych (otrzymanych) z towarów zagranicznych objętych procedurą celną składu wolnocłowego, procedurami celnymi zgodnie z art. 10 ust. 215 niniejszego Kodeksu, cła przywozowe, podatki obliczane są w stosunku do towarów wyprodukowanych (odebranych) z towarów zagranicznych objętych procedurą celną składu wolnocłowego. Jednocześnie do kalkulacji ceł i podatków importowych stosuje się stawki ceł i podatków importowych obowiązujące w dniu zarejestrowania przez organ celny zgłoszenia na towary zgłoszone do objęcia towarów procedurami celnymi określonymi w punktach 1, 5, 7, 10 i 14 ustępu 2 artykułu 127 niniejszego Kodeksu.
 4. Jeżeli w celu obliczenia ceł importowych, podatków, ceł specjalnych, antydumpingowych, wyrównawczych w przypadkach określonych w ustępach 1 - 3 niniejszego artykułu, wymagane jest przeliczenie waluty obcej na walutę państwa członkowskiego, np. przeliczenia dokonuje się po kursie wymiany obowiązującym w dniu zastosowania stawek ceł przywozowych, podatków, ceł specjalnych, antydumpingowych i wyrównawczych, ustalonych dla każdego przypadku.

Art. 218. Ustalenie statusu towarów wyprodukowanych (odebranych) z towarów zagranicznych objętych procedurą celną składu wolnocłowego

 1. Jeżeli towary wyprodukowane (otrzymane) z towarów zagranicznych objętych procedurą celną składu wolnocłowego są wywożone z obszaru celnego Unii, status takich towarów jest ustalany zgodnie z kryteriami wystarczającego przetworzenia towarów, które można wyrazić w:
  1. zmiana kodu towaru zgodnie z nomenklaturą towarową zagranicznej działalności gospodarczej na poziomie dowolnego z pierwszych 4 znaków;
  2. zmiana wartości towaru, gdy procent kosztu użytych materiałów lub wartości dodanej osiągnie stały udział w cenie produktu końcowego (reguła udziału ad valorem);
  3. spełnienie niezbędnych warunków, wykonanie operacji produkcyjnych i technologicznych wystarczających do uznania towarów za towary unijne.
 2. Towary wyprodukowane (otrzymane) z towarów zagranicznych objętych procedurą celną składu wolnocłowego w celu wywozu z obszaru celnego Unii są uznawane za towary unijne, jeżeli w wyniku czynności wytworzenia (odbioru) towar, spełniony jest jeden z poniższych warunków:
  1. nastąpiła zmiana kodu towarów zgodnie z nomenklaturą towarową zagranicznej działalności gospodarczej na poziomie jednego z pierwszych 4 znaków, z wyjątkiem przypadków określonych w ust. 3 niniejszego artykułu;
  2. procent wartości towarów zagranicznych objętych procedurą celną składu wolnocłowego nie przekracza stałego udziału w cenie produktu końcowego lub wartość dodana osiąga stały udział w cenie produktu końcowego, z wyjątkiem przypadki określone w ustępie 3 niniejszego artykułu;
  3. w stosunku do towaru zostały spełnione warunki, zostały wykonane operacje produkcyjne i technologiczne, wystarczające do uznania towarów wytworzonych (odebranych) z towarów zagranicznych objętych procedurą celną składu wolnocłowego, towarów unijnych, z wyjątkiem przypadku określonego w pierwszym akapicie punktu 3 niniejszego artykułu.
 3. Towary wytworzone (otrzymane) z towarów zagranicznych objętych procedurą celną składu wolnocłowego nie są uznawane za towary unijne, jeżeli w stosunku do takich towarów, które nie spełniają kryteriów wystarczającego przetworzenia, wykonano tylko te czynności, niezależnie od spełnienie pozostałych warunków.
  Zmiana kodu towaru zgodnie z Nomenklaturą Towarową dla Zagranicznej Działalności Gospodarczej na poziomie którejkolwiek z pierwszych 4 cyfr oraz zasada udziału ad valorem nie są stosowane jako kryteria wystarczającego przetworzenia towarów wytworzonych (otrzymanych) z towarów zagranicznych objętych procedury celnej składu wolnocłowego, jeżeli w odniesieniu do towarów wytworzonych (odebranych) z towarów zagranicznych objętych procedurą celną składu wolnocłowego wykaz warunków, operacji produkcyjnych i technologicznych wystarczających do uznania towarów wytworzonych (odebranych) z towary zagraniczne objęte procedurą celną składu wolnocłowego, towary unijne.
 4. Wykaz warunków, operacji produkcyjnych i technologicznych, wystarczających do uznania towarów wytworzonych (odebranych) z towarów zagranicznych objętych procedurą celną składu wolnocłowego, towarów unijnych oraz wykaz operacji, których wykonanie nie spełnia kryteriów wystarczającego przetworzenia przy ustalaniu statusu towarów wyprodukowanych (odebranych) z towarów zagranicznych objętych procedurą celną składu wolnocłowego ustala Komisja.
 5. Procedurę stosowania zasady ad valorem share jako kryterium wystarczającego przetworzenia towarów wytworzonych (otrzymanych) z towarów zagranicznych objętych procedurą celną składu wolnocłowego określa Komisja.
  Zasada udziału ad valorem nie jest stosowana jako kryterium wystarczającego przetworzenia przy wykonywaniu czynności naprawy towarów unijnych objętych procedurą celną składu wolnocłowego.
 6. Status towarów wytworzonych (odebranych) z towarów zagranicznych objętych procedurą celną składu wolnocłowego określa upoważniony organ państwowy lub upoważniona organizacja państwa członkowskiego.
 7. Jako dokument potwierdzający status towarów wyprodukowanych (odebranych) z towarów zagranicznych umieszczonych w procedurze celnej składu wolnocłowego, upoważniony organ państwowy lub upoważniona organizacja państwa członkowskiego wydaje opinię o uznaniu towarów wykonanych (odebranych) od towary zagraniczne objęte procedurą celną składu wolnocłowego, towary unijne lub wniosek o uznanie towarów wytworzonych (odebranych) z towarów zagranicznych objętych procedurą celną składu wolnocłowego za towary nie unijne. Formy tych konkluzji, strukturę i format takich konkluzji w postaci dokumentów elektronicznych, tryb ich wypełniania, a także tryb ich wydawania i stosowania określa Komisja.
 8. W przypadku braku unieważnienia lub unieważnienia dokumentu potwierdzającego status towarów wyprodukowanych (otrzymanych) z towarów zagranicznych objętych procedurą celną składu wolnocłowego, takich towarów, po zakończeniu procedury celnej składu wolnocłowego w celu ich wywozu z obszaru celnego Unii, uważa się za towary unijne, a do innych celów - za towary zagraniczne.