МЕНЮ

Bezcłowa procedura celna

Art. 243. Treść i stosowanie procedury celnej dla obrotu bezcłowego”

 1. Procedura celna handel bezcłowy – procedura celna stosowana wobec towarów i towarów zagranicznych Unii, zgodnie z którą towary te są lokalizowane i sprzedawane w sklepach wolnocłowych bez uiszczania należności celnych importowych, podatków, specjalnych, antydumpingowych, wyrównawczych cła w odniesieniu do towarów zagranicznych, z zastrzeżeniem warunków objęcia towarów tą procedurą celną i ich wykorzystania zgodnie z tą procedurą celną.
 2. Towary objęte procedurą celną obrotu bezcłowego sprzedawane są:
  1. osoby opuszczające obszar celny Unii;
  2. osoby przybywające na obszar celny Unii;
  3. osoby fizyczne wyjeżdżające z jednego państwa członkowskiego do innego państwa członkowskiego oraz osoby fizyczne wjeżdżające do jednego państwa członkowskiego z innego państwa członkowskiego;
  4. przedstawicielstwami dyplomatycznymi, urzędami konsularnymi, misjami państw przy organizacjach międzynarodowych, organizacjami międzynarodowymi lub ich przedstawicielstwami znajdującymi się na obszarze celnym Związku, a także członkami personelu dyplomatycznego przedstawicielstwa dyplomatycznego, urzędnikami konsularnymi i członkami ich rodzin zamieszkałymi oni, pracownicy (pracownicy, urzędnicy) przedstawicielstw państw przy organizacjach międzynarodowych, organizacjach międzynarodowych lub ich przedstawicielstwach;
  5. inne organizacje lub ich przedstawicielstwa oraz ich personel, jeżeli takie wdrożenie jest przewidziane zgodnie z ustawodawstwem państwa członkowskiego, na którego terytorium znajdują się takie organizacje lub ich przedstawicielstwa.
 3. Towary objęte procedurą celną obrotu bezcłowego są sprzedawane osobom określonym w ust. 1 ust. 3–2 niniejszego artykułu w sklepach wolnocłowych działających w miejscach przemieszczania towarów przez granicę celną Unii.
 4. Sprzedaż towarów osobom wymienionym w ust. 2 akapit 2 niniejszego artykułu jest dozwolona w sklepach wolnocłowych działających w miejscach, w których towary są przemieszczane przez granicę celną Unii transportem lotniczym i wodnym, i jeżeli zostanie to ustalone przez ustawodawstwa państw członkowskich, również w miejscach, w których towary są przemieszczane przez granicę celną Unii innymi środkami transportu.
  Lista miejsc przemieszczania towarów przez granicę celną, w których dozwolona jest sprzedaż towarów osobom wymienionym w ustępie 2 ustępu 2 niniejszego artykułu, określa ustawodawstwo państw członkowskich.
 5. Sprzedaż towarów osobom wymienionym w akapicie 3 ust. 2 niniejszego artykułu jest dozwolona w sklepach wolnocłowych działających w miejscach, w których towary są przemieszczane przez granicę celną Unii drogą powietrzną.
 6. Towary objęte procedurą celną obrotu bezcłowego są sprzedawane osobom wymienionym w ustępach 4 i 5 ustępu 2 niniejszego artykułu w sklepach wolnocłowych określonych zgodnie z ustawodawstwem Państw Członkowskich.
 7. Towary unijneobjęte procedurą celną obrotu bezcłowego, sprzedane osobom wymienionym w ustępie 1 ustępu 2 niniejszego artykułu, tracą status towarów unijnych. .
  Towary unijne objęte procedurą celną obrotu bezcłowego sprzedawane osobom określonym w ust. 2 akapity 5-2 niniejszego artykułu zachowują status towarów unijnych.
  Towary zagraniczne, objęte procedurą celną obrotu bezcłowego, sprzedane osobom określonym w ust. 4 akapity 5 i 2 niniejszego artykułu, po uzyskaniu przez tę sprzedaż statusu towarów unijnych.
 8. Zwolniona z cła procedura celna nie ma zastosowania do towarów zabronionych do obrotu zgodnie z prawem państwa członkowskiego, w którym znajduje się sklep wolnocłowy.
  Komisja ma prawo ustalić wykaz innych towarów, w stosunku do których nie jest stosowana procedura celna obrotu bezcłowego (por. decyzja Zarządu Euroazjatyckiej Komisji Gospodarczej nr 203 z dnia 11.12.2018)
 9. Bez objęcia procedurą celną zakupów bezcłowych sklepy wolnocłowe mogą przyjmować i wykorzystywać towary niezbędne do zapewnienia funkcjonowania tych sklepów wolnocłowych.

Art. 244. Warunki objęcia towarów procedurą celną obrotu bezcłowego i ich używanie zgodnie z tą procedurą celną”

 1. Warunkiem objęcia towarów procedurą celną obrotu bezcłowego jest przestrzeganie zakazów i ograniczeń zgodnie z art. 7 niniejszego Kodeksu.
 2. Zgłaszającym towary objęte procedurą celną obrotu bezcłowego może być wyłącznie osoba będąca właścicielem sklepu wolnocłowego, w którym towary te będą znajdować się i sprzedawane.
 3. Warunki korzystania z towarów zgodnie z procedurą celną obrotu bezcłowego to:
  1. znajdowanie towarów w sklepach wolnocłowych;
  2. sprzedaż towarów w sklepach wolnocłowych osobom określonym w art. 2 ust. 243 niniejszego Kodeksu;
  3. spełnienia warunków sprzedaży niektórych kategorii towarów zagranicznych objętych procedurą celną obrotu bezcłowego, przewidzianych w art. 245 niniejszego Kodeksu.

Art. 245. Warunek sprzedaży w sklepach wolnocłowych niektórych kategorii towarów objętych procedurą celną zakupów bezcłowych

Towary takie jak napoje alkoholowe i piwo, tytoń i wyroby tytoniowe, objęte procedurą celną handlu bezcłowego, są sprzedawane w sklepach wolnocłowych osobom określonym w art. 2 ust. 2 akapit 243 niniejszego Kodeksu, w normach ilościowych , w ramach którego towary do użytku osobistego przywożone na obszar celny Unii bez uiszczania ceł i podatków.

Artykuł 246. Zakończenie i zakończenie procedury celnej dla obrotu bezcłowego”

 1. Działanie procedury celnej dla handlu bezcłowego kończy się sprzedażą towarów objętych tą procedurą celną w sklepach wolnocłowych osobom określonym w art. 2 ust. 243 niniejszego Kodeksu, z wyjątkiem sprzedaży towarów zagranicznych osobom wymienionym w ustępie 3 ustępu 2 artykułu 243 niniejszego Kodeksu. .
 2. Przy sprzedaży towarów zagranicznych objętych procedurą celną handlu bezcłowego w sklepach wolnocłowych osobom określonym w art. 3 akapit 2 ust. 243 niniejszego Kodeksu, efekt procedury celnej dla handlu bezcłowego zostaje zakończony poprzez umieszczenie te towary zagraniczne podlegają procedurze celnej dopuszczenia do konsumpcji krajowej. .
 3. Zgłoszenie towarów w stosunku do towarów zagranicznych, o których mowa w ustępie 2 niniejszego artykułu, w celu objęcia ich procedurą celną dopuszczenia do konsumpcji krajowej, właściciel sklepu wolnocłowego musi złożyć nie później niż 10idź dzień miesiąca następującego po miesiącu sprzedaży tych towarów.
  W przypadku odmowy zwolnienia towarów, zgłoszenie towarów w odniesieniu do określonych towarów do objęcia procedurą celną dopuszczenia do konsumpcji krajowej musi być złożone przez właściciela sklepu wolnocłowego nie później niż 5 dni roboczych od dnia następnego dnia po dniu odmowy wydania towaru.
 4. Bezcłowa procedura celna dla towarów zagranicznych objętych bezcłową procedurą celną może zostać zakończona:
  1. objęcie towarów procedurami celnymi mającymi zastosowanie do towarów zagranicznych, na warunkach przewidzianych w niniejszym Kodeksie;
  2. zwolnienie towarów do wykorzystania jako dostawy wywożone z obszaru celnego Unii na pokładzie statków lub samolotów, zgodnie z rozdziałem 39 niniejszego kodeksu.
 5. Działanie bezcłowej procedury celnej w odniesieniu do towarów unijnych objętych bezcłową procedurą celną może zostać zakończone:
  1. objęcie towarów procedurą celną do wywozu;
  2. wywóz towarów ze sklepu wolnocłowego na obszar celny Unii na podstawie deklaracji zgłaszającego takie towary.
 6. W przypadku zaprzestania działalności sklepu wolnocłowego w ciągu 3 miesięcy od dnia następującego po dniu zaprzestania działalności przez ten sklep, towary zagraniczne objęte procedurą bezcłową podlegają procedurom celnym mającym zastosowanie do zagranicznych towarów, a towarów unijnych - do lokali objętych procedurą celną w przypadku wywozu lub wywozu ze sklepu wolnocłowego na obszar celny Unii.
  Jeżeli takie czynności nie zostaną wykonane w określonym terminie, procedura celna dotycząca handlu bezcłowego po tym okresie zostaje zakończona, a towary zatrzymane przez organy celne zgodnie z rozdziałem 51 niniejszego Kodeksu.

Art. 247. Powstanie i zniesienie obowiązku zapłaty należności celnych przywozowych, podatków, ceł specjalnych, antydumpingowych, wyrównawczych w stosunku do towarów zagranicznych objętych (objętych) procedurą celną obrotu bezcłowego, termin ich zapłaty i ich obliczenia

 1. Obowiązek zapłaty ceł importowych, podatków, ceł specjalnych, antydumpingowych, wyrównawczych w stosunku do towarów zagranicznych objętych procedurą celną obrotu bezcłowego powstaje na zgłaszającego z chwilą zarejestrowania przez organ celny zgłoszenia towarów.
 2. Obowiązek zapłaty ceł importowych, podatków, ceł specjalnych, antydumpingowych, wyrównawczych w stosunku do towarów zagranicznych objętych (objętymi) procedurą celną obrotu bezcłowego wygasa przez zgłaszającego po wystąpieniu następujących okoliczności:
  1. sprzedaż tych towarów osobom wymienionym w punktach 1, 2, 4 i 5 paragrafu 2 artykułu 243 niniejszego Kodeksu;
  2. objęcie tych towarów, sprzedanych osobom wymienionym w ustępie 3 ustępu 2 artykułu 243 niniejszego Kodeksu, procedurą celną dotyczącą dopuszczenia do konsumpcji krajowej;
  3. objęcie tych towarów procedurami celnymi przewidzianymi w niniejszym Kodeksie, w tym objęcie tych towarów procedurami celnymi po zaistnieniu okoliczności określonych w ustępie 2 ustępu 4 niniejszego artykułu i (lub) ich dopuszczenie do wykorzystania jako dostawy wywożone z obszaru celnego Unii na pokładzie statków lub samolotów zgodnie z rozdziałem 39 niniejszego kodeksu;
  4. umieszczenie towarów, w stosunku do których zakończył się skutek procedury celnej dla handlu bezcłowego, w ramach procedur celnych zgodnie z art. 7 ust. 129 niniejszego Kodeksu;
  5. wypełnienie obowiązku zapłaty ceł importowych, podatków, ceł specjalnych, antydumpingowych, wyrównawczych i (lub) ich pobrania w kwotach obliczonych i płatnych zgodnie z ustępem 5 niniejszego artykułu;
  6. uznanie przez organ celny zgodnie z ustawodawstwem państw członkowskich o uregulowaniu celnym faktu zniszczenia i (lub) nieodwracalnej utraty towarów zagranicznych w wyniku wypadku lub siły wyższej lub faktu nieodwołalnej utraty tych towarów w wyniku strat naturalnych w normalnych warunkach transportu (transportu) i (lub) przechowywania, z wyjątkiem przypadków, gdy przed takim zniszczeniem lub nieodwracalną stratą, zgodnie z niniejszym Kodeksem w odniesieniu do tych towarów zagranicznych, upłynął termin zapłaty należności celnych przywozowych , podatki, cła specjalne, antydumpingowe, wyrównawcze;
  7. odmowa wydania towaru zgodnie z procedurą celną obrotu bezcłowego - w związku z obowiązkiem uiszczenia ceł importowych, podatków, ceł specjalnych, antydumpingowych, wyrównawczych, które powstały przy rejestracji zgłoszenia towarów;
  8. cofnięcie zgłoszenia towarów zgodnie z artykułem 113 niniejszego Kodeksu i (lub) anulowanie zwolnienia towarów zgodnie z ustępem 4 artykułu 118 niniejszego Kodeksu - w związku z obowiązkiem zapłaty należności celnych przywozowych, podatków, opłat specjalnych , cła antydumpingowe, wyrównawcze, które powstały podczas rejestracji zgłoszenia towarów;
  9. konfiskata lub zamiana towaru na własność (dochód) państwa członkowskiego zgodnie z ustawodawstwem tego państwa członkowskiego;
  10. zatrzymanie towarów przez organ celny zgodnie z rozdziałem 51 niniejszego Kodeksu;
  11. objęcie do czasowego składowania lub objęcie jedną z procedur celnych towarów, które zostały zajęte lub zatrzymane podczas weryfikacji zgłoszenia przestępstwa, w toku postępowania w sprawie karnej lub o wykroczenie administracyjne (prowadzenie postępowania administracyjnego) i w stosunku do których wydano decyzję został złożony do ich zwrotu, jeśli takie towary nie zostały wcześniej wydane.
 3. Obowiązek zapłaty ceł importowych, podatków, ceł specjalnych, antydumpingowych, wyrównawczych podlega spełnieniu w przypadku zaistnienia okoliczności określonych w ustępie 4 niniejszego artykułu.
 4. W przypadku zaistnienia następujących okoliczności, termin zapłaty ceł importowych, podatków, ceł specjalnych, antydumpingowych, wyrównawczych wynosi:
  1. w przypadku naruszenia warunków korzystania z towaru zgodnie z procedurą celną obrotu bezcłowego - dzień popełnienia czynności naruszających ustalone warunki korzystania z towaru, a jeżeli ten dzień nie jest wyznaczony, - dzień objęcia towaru procedurą celną obrotu bezcłowego;
  2. w przypadku utraty towarów obcych, z wyjątkiem zniszczenia i (lub) nieodwracalnej szkody w wyniku wypadku lub siły wyższej lub nieodwracalnej utraty w wyniku naturalnej utraty w normalnych warunkach transportu (transportu) i (lub) przechowywania, - dzień zaginięcia towaru, a jeżeli ten dzień nie został ustalony, - dzień objęcia towaru procedurą celną obrotu bezcłowego;
  3. jeżeli w terminie określonym w art. 3 ust. 246 ust. 3 niniejszego Kodeksu, w odniesieniu do towarów zagranicznych sprzedanych osobom wymienionym w art. 2 ust. 243 ust. 3 niniejszego Kodeksu, deklaracja dotycząca towarów nie została złożona, - ostatni dzień okresu, o którym mowa w ustępie pierwszym ustępu 246 artykułu XNUMX niniejszego Kodeksu;
  4. jeżeli w terminie określonym w art. 3 ust. 246 ust. 3 niniejszego Kodeksu, w odniesieniu do towarów zagranicznych sprzedanych osobom wymienionym w art. 2 ust. 243 ust. 3 niniejszego Kodeksu, deklaracja dotycząca towarów nie została złożona, - ostatni dzień okresu określonego w ustępie drugim ustępu 246 artykułu XNUMX niniejszego Kodeksu.
 5. W przypadku zaistnienia okoliczności, o których mowa w paragrafie 4 niniejszego artykułu, cła importowe, podatki, cła specjalne, antydumpingowe, wyrównawcze podlegają zapłacie, tak jakby towary zagraniczne objęte procedurą celną obrotu bezcłowego zostały objęte procedurą celną dopuszczenia do konsumpcji krajowej bez stosowania preferencji taryfowych i świadczeń za zapłatę cła importowego i podatków.
  Do obliczenia ceł importowych, podatków, cła specjalne, antydumpingowe, wyrównawcze, stawki ceł importowych, podatków, cła specjalne, antydumpingowe, wyrównawcze, obowiązujące w dniu rejestracji przez organ celny zgłoszenie towarów o objęcie towarów procedurą celną obrotu bezcłowego.
 6. Od kwot ceł importowych, podatków, ceł specjalnych, antydumpingowych, wyrównawczych zapłaconych (pobranych) zgodnie z ustępem 5 niniejszego artykułu, należne są odsetki, tak jakby w odniesieniu do wskazanych kwot udzielono odroczenia płatności od data objęcia towaru procedurą bezcłowego obrotu na dzień upływu terminu płatności należności celnych przywozowych, podatków, ceł specjalnych, antydumpingowych, wyrównawczych. Określone odsetki są naliczane i wypłacane zgodnie z art. 60 niniejszego Kodeksu.
 7. W przypadku objęcia towarów procedurami celnymi przewidzianymi w niniejszym kodeksie i (lub) ich dopuszczenia do wykorzystania jako dostawy wywożone z obszaru celnego Unii na pokładzie statków lub statków powietrznych, zgodnie z rozdziałem 39 niniejszego kodeksu po wypełnienia obowiązku uiszczenia ceł, podatków, ceł specjalnych, antydumpingowych, wyrównawczych i (lub) ich poboru (w całości lub w części) ceł przywozowych, podatków, ceł specjalnych, antydumpingowych, wyrównawczych zapłaconych i (lub ) pobrane zgodnie z niniejszym artykułem podlegają zwrotowi (potrąceniu) zgodnie z rozdziałem 10 i art. 76 niniejszego Kodeksu.