МЕНЮ

Procedura celna przetwarzania na obszarze celnym

Art. 163. Treść i stosowanie procedury celnej przetwarzania na obszarze celnym”

 1. Procedura celna przetwarzanie na obszarze celnym – procedura celna stosowana do towarów zagranicznych, zgodnie z którą towary te są przetwarzane na obszarze celnym Unii w celu uzyskania ich przetworzonych produktów przeznaczonych do późniejszego wywozu z obszaru celnego Unii, bez zapłaty w odniesieniu do takich towarów: towary zagraniczne, cła importowe, podatki, cła specjalne, antydumpingowe, wyrównawcze, z zastrzeżeniem warunków objęcia towarów niniejszą procedurą celną i ich wykorzystania zgodnie z tą procedurą celną.
 2. Towary objęte procedurą celną do przetworzenia na obszarze celnym zachowują status towarów zagranicznych, a towary otrzymane (utworzone) w wyniku operacji uszlachetniania na obszarze celnym Unii (produkty przetworzone, odpady i pozostałości) uzyskują status towary zagraniczne.
 3. Dopuszcza się skorzystanie z procedury celnej przetwarzania na obszarze celnym w celu zawieszenia procedury celnej odprawy czasowej (dopuszczenia) poprzez objęcie nią towarów, objętych procedurą celną odprawy czasowej (dopuszczenie).
 4. Komisja ma prawo określić wykaz towarów, w stosunku do których nie jest stosowana procedura celna przetwarzania na obszarze celnym. (patrz Decyzja Zarządu Euroazjatyckiej Komisji Gospodarczej nr 203 z 11.12.2018)

Art. 164. Warunki objęcia towarów procedurą celną do przetworzenia na obszarze celnym i ich wykorzystanie zgodnie z tą procedurą celną”

 1. Warunkiem objęcia towarów procedurą celną do przetworzenia na obszarze celnym są:
  1. dostępność dokumentu określającego warunki przetwarzania towarów na obszarze celnym Unii, wystawionego przez upoważniony organ państwa członkowskiego i zawierającego informacje określone w art. 168 niniejszego Kodeksu. Zgłoszenie towarów może być takim dokumentem, jeżeli celem zastosowania procedury celnej do przetwarzania na obszarze celnym jest naprawa towarów, a także w innych przypadkach określonych przez Komisję; (patrz Decyzja Zarządu Euroazjatyckiej Komisji Gospodarczej nr 180 z 12.11.2018)
  2. możliwość identyfikacji przez organy celne towarów zagranicznych objętych procedurą celną do przetworzenia na obszarze celnym w produktach ich przetworzenia, z wyjątkiem przypadków zastąpienia takich towarów zagranicznych towarami ekwiwalentnymi zgodnie z art. 172 niniejszego Kodeksu;
  3. przestrzeganie zakazów i ograniczeń zgodnie z artykułem 7 niniejszego Kodeksu.
 2. Warunkami korzystania z towarów zgodnie z procedurą celną do przetwarzania na obszarze celnym są:
  1. przestrzeganie ustalonego okresu ważności procedury celnej dla przetwarzania na obszarze celnym;
  2. przestrzeganie przepisów art. 166 niniejszego Kodeksu przy wykonywaniu operacji z towarami objętymi procedurą celną w celu przetworzenia na obszarze celnym;
  3. znalezienie towarów objętych procedurą celną w celu przetworzenia na obszarze celnym z osobami określonymi w dokumencie o warunkach przetwarzania towarów na obszarze celnym Unii i wykorzystanie takich towarów do przeprowadzenia przez te osoby czynności przetwarzania towarów.
 3. Do celów stosowania niniejszego rozdziału identyfikacja przez organ celny towarów zagranicznych w produktach ich przetworzenia oznacza ustalenie za pomocą jednej z metod określonych w art. 167 niniejszego Kodeksu, że towary objęte procedurą przetwarzania celnego zostały poddane operacjom przetwarzania towarów na obszarze celnym Unii w celu uzyskania produktów przetworzonych na obszarze celnym.

Art. 165. Czas trwania procedury celnej przetwarzania na obszarze celnym

 1. Okres ważności procedury celnej dotyczącej przetwarzania na obszarze celnym ustalany jest na podstawie okresu przetwarzania towarów na obszarze celnym Unii, określonego w dokumencie o warunkach przetwarzania towarów na obszarze celnym Unii .
 2. Ustalony okres ważności procedury celnej dotyczącej przetwarzania na obszarze celnym przedłuża się na wniosek osoby z chwilą przedłużenia okresu przetwarzania towarów na obszarze celnym Unii.
 3. Ustawodawstwo państw członkowskich może przewidywać, że przedłużając okres przetwarzania towarów na obszarze celnym Unii, ustalony okres ważności procedury celnej przetwarzania na obszarze celnym może zostać przedłużony nie później niż 10 dni roboczych po jej zakończeniu. wygaśnięcie. W przypadku przedłużenia ustanowionego przez organ celny terminu procedury celnej przetwarzania na obszarze celnym, po jego wygaśnięciu, skutek tej procedury celnej zostaje wznowiony z dniem zakończenia tej procedury celnej.

Artykuł 166. Operacje przetwarzania na obszarze celnym Unii

 1. Operacje przetwarzania na obszarze celnym Unii obejmują:
  1. przetwarzanie lub przetwarzanie towarów;
  2. produkcja towarów, w tym montaż, montaż, demontaż i montaż;
  3. naprawa towarów, w tym ich renowacja, wymiana podzespołów, modernizacja;
  4. korzystanie z towarów, które ułatwiają lub ułatwiają wytwarzanie produktów przetworzonych, nawet jeśli towary te są konsumowane w całości lub w części w procesie przetwarzania. Czynność tę należy wykonać jednocześnie z jedną z czynności określonych w ust. 1-3 niniejszego paragrafu.
 2. Operacje przetwarzania na obszarze celnym Unii nie obejmują:
  1. czynności mające na celu zapewnienie bezpieczeństwa towarów podczas ich przygotowania do sprzedaży i transportu (transportu), w tym pakowania, pakowania i sortowania towarów, w których towary nie tracą swoich indywidualnych cech;
  2. potomstwo, chów i karmienie zwierząt, w tym ptaków, ryb, a także dorastających skorupiaków i mięczaków;
  3. uprawa drzew i innych roślin;
  4. Kopiowanie i odtwarzanie informacji, nagrań audio i wideo na wszelkiego rodzaju nośnikach informacji;
  5. wykorzystanie towarów obcych jako środków pomocniczych w procesie technologicznym (sprzęt, maszyny, osprzęt itp.);
  6. inne działania określone przez Komisję.
 3. Podczas wykonywania operacji przetwarzania na obszarze celnym Unii dozwolone jest wykorzystanie towarów unijnych, z wyjątkiem towarów, w odniesieniu do których stawki należności celnych wywozowych są określone w ustawodawstwie państw członkowskich i które są objęte wykaz ustalony przez Komisję.
  Komisja ma prawo określić przypadki, w których Towary unijne, w odniesieniu do których stawki należności celnych wywozowych są ustalane przez ustawodawstwo państw członkowskich i które znajdują się w wykazie przewidzianym w akapicie pierwszym niniejszego ustępu, mogą być stosowane przy wykonywaniu czynności przetwarzania na obszarze celnym Unia.

Artykuł 167. Identyfikacja towary obce w produktach ich przetworzenia,

W celu identyfikacji towarów obcych w produktach ich przetworzenia można zastosować następujące metody:

 • nałożenie przez zgłaszającego, osobę wykonującą czynności przetwarzania lub funkcjonariuszy organów celnych plomb, pieczęci, oznakowań cyfrowych i innych na towary zagraniczne;
 • szczegółowy opis, fotografia, zdjęcie w skali towarów zagranicznych;
 • porównanie wstępnie wyselekcjonowanych próbek i (lub) próbek towarów zagranicznych i produktów ich przetworzenia;
 • wykorzystanie istniejącego oznakowania produktów, w tym w postaci numerów seryjnych;
 • inne metody, które mogą być zastosowane w zależności od rodzaju towaru i operacji uszlachetniania dokonywanych na obszarze celnym Unii, w tym poprzez zbadanie przedłożonych dokumentów zawierających szczegółowe informacje o wykorzystaniu towarów zagranicznych w procesie technologicznym wykonywania operacji uszlachetniania na obszarze terytorium celnego Unii, a także technologii wytwarzania produktów przetworzonych, lub poprzez kontrolę celną w trakcie operacji przetwarzania na obszarze celnym Unii. .

Artykuł 168. Dokument określający warunki przetwarzania towarów na obszarze celnym Unii

 1. Dokument o warunkach przetwarzania towarów na obszarze celnym Unii, wystawiony przez upoważniony organ państwa członkowskiego, może uzyskać każdy twarz państwa członkowskiego, na terytorium którego wystawiony jest ten dokument, w tym tych, którzy wykonują operacje przetwarzania lub które nie wykonują bezpośrednio takich operacji.
 2. Dokument dotyczący warunków przetwarzania towarów na obszarze celnym Unii musi zawierać informacje:
  1. na upoważniony organ państwa członkowskiego, które wydało dokument;
  2. o osobie, której wydano dokument;
  3. o osobie (osobach), która będzie bezpośrednio wykonywać operacje przetwarzania na obszarze celnym Unii;
  4. o towarach zagranicznych i produktach ich przetworzenia (nazwa, kod zgodnie z nomenklaturą towarową zagranicznej działalności gospodarczej, ilość i koszt). Ustawodawstwo państw członkowskich w zakresie regulacji celnej może przewidywać możliwość oznaczenia kodu towarów zagranicznych i produktów ich przetworzenia na poziomie pozycji towarowej Nomenklatury Towarowej Zagranicznej Działalności Gospodarczej, a także możliwość niepodania koszt towarów i produktów ich przetworzenia;
  5. na towary unijne, dla których stawki należności celnych wywozowych są ustalane przez ustawodawstwo państw członkowskich, zapewniające realizację procesu technologicznego przerobu towarów zagranicznych (nazwa, kod zgodny z Nomenklaturą Towarów Zagranicznych działalność gospodarcza i ilość), jeżeli tak określa ustawodawstwo państwa członkowskiego;
  6. o dokumentach potwierdzających prawo do posiadania, używania i (lub) rozporządzania towarami;
  7. wydajności produktów przetworzonych w ujęciu ilościowym i (lub) procentowym;
  8. o operacjach uszlachetniania na obszarze celnym, sposobach ich realizacji;
  9. w sprawie sposobów identyfikacji towarów zagranicznych objętych procedurą celną do przetworzenia na obszarze celnym w produktach ich przetworzenia;
  10. o odpadach i pozostałościach (nazwa, kod zgodnie z nomenklaturą towarową dla zagranicznej działalności gospodarczej, ilość i koszt). Ustawodawstwo państw członkowskich w zakresie regulacji celnych może przewidywać możliwość oznaczenia kodu odpadów i pozostałości na poziomie pozycji towarowej Nomenklatury Towarowej Zagranicznej Działalności Gospodarczej, jak również możliwość niepodania wartości takiego odpady i pozostałości;
  11. okres przetwarzania towarów na obszarze celnym Unii;
  12. w sprawie zastąpienia towarów towarami ekwiwalentnymi określonymi w art. 172 niniejszego Kodeksu, jeżeli taka wymiana jest dozwolona;
  13. w sprawie możliwości dalszego komercyjnego wykorzystania odpadów;
  14. na organ celny (organy celne), który ma objąć towar procedurą celną w celu przetworzenia na obszarze celnym i zakończyć tę procedurę celną.
 3. Okres przetwarzania towarów na obszarze celnym Unii nie może przekraczać 3 lat lub dłuższego okresu ustalonego przez Komisję dla niektórych kategorii towarów. (patrz Decyzja Zarządu Euroazjatyckiej Komisji Gospodarczej nr 203 z 11.12.2018)
 4. Okres przetwarzania towarów na obszarze celnym Unii obejmuje:
  1. czas trwania procesu produkcyjnego przetwarzania towarów;
  2. czas niezbędny do faktycznego wywozu z obszaru celnego Unii produktów przetworzonych oraz wykonania czynności celnych związanych z unieszkodliwianiem odpadów i pozostałości towarów zagranicznych.
 5. Termin przetworzenia towaru na obszarze celnym Unii liczony jest od dnia objęcia towaru procedurą celną w celu przetworzenia na obszarze celnym, a w przypadku zgłoszenia celnego towarów w kilku partiach - od dnia pierwszego partia towaru zostaje objęta procedurą celną w celu przetworzenia na obszarze celnym.
 6. Okres przetwarzania towarów na obszarze celnym Unii może zostać przedłużony w terminie określonym w ust. 3 niniejszego artykułu.
 7. Ustawodawstwo państw członkowskich może ustanowić dodatkowe informacje, które należy określić w dokumencie dotyczącym warunków przetwarzania towarów na obszarze celnym Unii.
 8. Forma dokumentu o warunkach przetwarzania towaru na obszarze celnym Unii, trybie jego wypełniania i procedury wydawania takiego dokumentu, wprowadzania do niego zmian (uzupełnień), a także jego wycofania ( anulowanie) i (lub) jego odnowienie są określone przez ustawodawstwo państw członkowskich. (patrz rozporządzenie Ministerstwa Finansów Rosji nr 246n z dnia 24.12.2019)
 9. Jeżeli zgłoszenie towarów jest wykorzystywane jako dokument dotyczący warunków przetwarzania towarów na obszarze celnym Unii, informacje o warunkach przetwarzania towarów na obszarze celnym Unii podaje zgłaszający w zgłoszeniu towarów.

Artykuł 169. Wskaźniki produkcji produktów przetworzonych

 1. Wydajność produktów przetworzonych rozumiana jest jako ilość i (lub) odsetek produktów przetworzonych powstałych w wyniku operacji uszlachetniania na obszarze celnym Unii określonej ilości towarów zagranicznych.
 2. W przypadku, gdy operacje przetwarzania na obszarze celnym Unii są przeprowadzane w odniesieniu do towarów, których właściwości pozostają praktycznie niezmienne zgodnie z ustalonymi wymaganiami technicznymi i prowadzą do otrzymania produktów przetworzonych o stałej jakości, upoważnieni organy Państw Członkowskich mogą ustalać standardowe normy dotyczące produkcji produktów przetworzonych. .

Art. 170. Odpady powstałe w wyniku operacji przetwarzania na obszarze celnym Unii oraz straty produkcyjne

 1. Odpady powstałe w wyniku operacji przetwarzania na obszarze celnym Unii podlegają objęciu procedurami celnymi przewidzianymi w niniejszym Kodeksie, z wyjątkiem przypadków, gdy odpady te zgodnie z ustawodawstwem państw członkowskich zostaną uznane za nieodpowiednie w celu ich dalszego komercyjnego wykorzystania lub takie odpady zgodnie z ustawodawstwem państw członkowskich podlegają zakopaniu, unieszkodliwieniu, wykorzystaniu lub zniszczeniu w jakikolwiek inny sposób.
 2. Odpady powstałe w wyniku operacji przetwarzania na obszarze celnym Unii, objęte wybraną przez zgłaszającego procedurą celną, uważa się za wwiezione na obszar celny Unii w tym państwie.
 3. Odpady określone w ust. 1 niniejszego artykułu, które nie podlegają objęciu procedurami celnymi, uzyskują status towarów unijnych i od dnia ich uznania nie są uważane za podlegające kontroli celnej zgodnie z ustawodawstwem państw członkowskich za nienadające się do dalszego wykorzystania handlowego lub od dnia przedłożenia organowi celnemu dokumentów potwierdzających fakt zakopania, unieszkodliwiania, utylizacji lub zniszczenia w inny sposób wytworzonych odpadów lub fakt ich przekazania do takich czynności.
 4. Towary zagraniczne objęte procedurą celną w celu przetworzenia na obszarze celnym, bezpowrotnie utracone w wyniku operacji uszlachetniania na obszarze celnym Unii i uznane przez organy celne za ubytki produkcyjne, nie podlegają objęciu procedurami celnymi po zakończeniu procedurę celną przetwarzania na obszarze celnym.

Artykuł 171. Pozostałości towarów zagranicznych powstałe w wyniku operacji uszlachetniania na obszarze celnym Unii of

Pozostałości towarów zagranicznych powstałe w wyniku operacji uszlachetniania na obszarze celnym Unii zgodnie z normami dotyczącymi wyjścia produktów przetworzonych podlegają objęciu procedurami celnymi zgodnie z art. 173 niniejszego Kodeksu.

Art. 172. Zastąpienie towarów zagranicznych towarami ekwiwalentnymi”

 1. Za zgodą organu celnego dopuszcza się wymianę towaru zagranicznego objętego procedurą celną w celu przetworzenia na obszarze celnym lub planowanego do objęcia procedurą celną w celu przetworzenia na obszarze celnym zgodnie z dokumentem o warunkach przetwarzanie towarów na obszarze celnym Unii towarami unijnymi, które pod względem opisu, jakości i właściwości technicznych pokrywają się z takimi towarami zagranicznymi (dalej w niniejszym artykule - towary ekwiwalentne).
  W przypadku przywozu na obszar celny Unii w celu naprawy wadliwej postaci części, zespołów, jednostek wchodzących w skład towarów uprzednio wywiezionych z obszaru celnego Unii zgodnie z procedurą celną wywozu, towary unijne, które w swoim opisie jakość i parametry techniczne pokrywają się z przywiezionymi na obszar celny Unii takimi częściami, zespołami, zespołami, uważane są za towary ekwiwalentne bez uwzględnienia stanu ich przydatności i (lub) pogorszenia.
 2. Produkty przetworzenia uzyskane w wyniku operacji uszlachetniania na obszarze celnym Unii towarów ekwiwalentnych uważa się za produkty przetworzenia towarów zagranicznych zgodnie z postanowieniami niniejszego rozdziału.
 3. Towary ekwiwalentne uzyskują status towarów zagranicznych, a towary nimi zastępowane uzyskują status towarów unijnych.
 4. Jeżeli dozwolone jest zastępowanie towarów zagranicznych towarami ekwiwalentnymi, wywóz z obszaru celnego Unii produktów przetwarzania uzyskanych z towarów ekwiwalentnych jest dozwolony przed przywozem towarów zagranicznych na obszar celny Unii.
 5. Tryb i warunki zastępowania towarów zagranicznych towarami ekwiwalentnymi określa ustawodawstwo państw członkowskich dotyczące regulacji celnych.

Art. 173. Zakończenie, zawieszenie i zakończenie procedury celnej przetwarzania na obszarze celnym”

 1. Przed upływem ustalonego okresu ważności procedury celnej dla przetwarzania na obszarze celnym, działanie tej procedury celnej kończy się umieszczeniem na obszarze celnym Unii towarów otrzymanych (uformowanych) w wyniku operacji uszlachetniania ( przetwarzanie produktów, odpadów, z wyjątkiem odpadów określonych w art. 3 ust. 170 niniejszego Kodeksu i (lub) sald) i (lub) towarów zagranicznych objętych procedurą celną do przetwarzania na obszarze celnym i niepoddanych procesom przetwarzania na obszarze celnym Unii w ramach procedury celnej powrotnego wywozu.
 2. Przed upływem ustalonego okresu ważności procedury celnej dla przetwarzania na obszarze celnym skutek tej procedury celnej może zostać zakończony:
  1. umieszczenie towarów otrzymanych (uformowanych) w wyniku operacji przetwarzania na obszarze celnym Unii (produkty przetwarzania, odpady, z wyjątkiem odpadów określonych w art. 3 ust. 170 niniejszego kodeksu i (lub) pozostałości), oraz (lub) towary zagraniczne objęte procedurą celną w celu przetworzenia na obszarze celnym i niepoddane czynnościom uszlachetniania na obszarze celnym Unii, procedurą celną dopuszczenia do konsumpcji krajowej lub inną procedurą celną mającą zastosowanie do towarów zagranicznych na podstawie warunków przewidzianych w niniejszym Kodeksie, z wyjątkiem procedury celnej tranzytu celnego, procedury celnej przywozu czasowego (odprawy). Jednocześnie w odniesieniu do produktów przetworzonych nie są płacone specjalne cła antydumpingowe i wyrównawcze oraz nie ma wymogu przedstawiania dokumentów potwierdzających przestrzeganie środków ochrony rynku wewnętrznego w innej formie niż specjalna, antydumpingowa, wyrównawcza cła i (lub) ustanowione zgodnie z art. 50 Traktatu o Unii inne opłaty;
  2. wznowienie procedury celnej dla czasowego przywozu (dopuszczenia), którego działanie zostało zawieszone zgodnie z art. 3 ust. 224 niniejszego Kodeksu;
  3. uznanie przez organy celne zgodnie z ustawodawstwem Państw Członkowskich w zakresie regulacji celnej faktu zniszczenia i (lub) nieodwracalnej szkody w wyniku wypadku lub siły wyższej lub faktu nieodwołalnej szkody w wyniku naturalnej utraty w normalnych warunkach transportu (transportu) i (lub) składowania towarów otrzymanych (utworzonych) w wyniku operacji uszlachetniania na obszarze celnym Unii (produkty przetworzone, odpady i (lub) pozostałości) oraz (lub) towary obce objęte procedurę celną przetwarzania na obszarze celnym i niepoddaną operacjom przetwarzania na obszarze celnym Unii;
  4. uznanie zgodnie z ustawodawstwem państw członkowskich odpadów powstałych w wyniku operacji uszlachetniania na obszarze celnym Unii, nienadających się do dalszego ich wykorzystania handlowego lub przedłożenie organowi celnemu dokumentów potwierdzających fakt zakopania, unieszkodliwienia, unieszkodliwiania lub niszczenia wytworzonych odpadów w inny sposób lub przekazania ich do takich czynności;
  5. uznanie przez organy celne części towarów zagranicznych objętych procedurą celną do przetworzenia na obszarze celnym za straty produkcyjne;
  6. zaistnienia okoliczności określonych przez Komisję i (lub) ustawodawstwa państw członkowskich w zakresie regulacji celnych, przed którym towary znajdują się pod kontrolą celną.
 3. Przed upływem ustalonego okresu ważności procedury celnej dla przetwarzania na obszarze celnym skutek tej procedury celnej może zostać zawieszony w przypadku objęcia towarów procedurą celną do przetwarzania na obszarze celnym, oraz (lub ) produkty ich przetworzenia w ramach procedury celnej składu celnego lub produkty ich przetworzenia w ramach procedury celnego importu czasowego (dopuszczenia).
 4. Produkty przetworzone mogą być objęte procedurami celnymi w jednej lub kilku partiach.
 5. Po upływie ustalonego okresu ważności procedury celnej dla przetwarzania na obszarze celnym, ta procedura celna zostaje zakończona.

Art. 174. Powstanie i zniesienie obowiązku zapłaty należności celnych importowych, podatków, ceł specjalnych, antydumpingowych, wyrównawczych w stosunku do towarów objętych procedurą celną do przetworzenia na obszarze celnym, termin ich uiszczenia i obliczenia

 1. Obowiązek zapłaty ceł importowych, podatków, ceł specjalnych, antydumpingowych, wyrównawczych w stosunku do towarów objętych procedurą celną do przetworzenia na obszarze celnym powstaje dla zgłaszającego z chwilą zarejestrowania przez organ celny zgłoszenia towarów, a w odniesieniu do towarów zgłoszonych do zwolnienia przed złożeniem zgłoszenia towarów, od osoby, która złożyła wniosek o zwolnienie towarów przed złożeniem zgłoszenia towarów – od momentu, w którym organ celny zarejestrował do organu celnego wniosek o zwolnienie towarów złożenie deklaracji na towary.
 2. Obowiązek zapłaty ceł importowych, podatków, ceł specjalnych, antydumpingowych, wyrównawczych w stosunku do towarów objętych (objętych) procedurą celną do przetworzenia na obszarze celnym wygasa przez zgłaszającego po wystąpieniu następujących okoliczności:
  1. zakończenie procedury celnej przetwarzania na obszarze celnym zgodnie z art. 1 ust. 1 i ust. 2, 4, 6-2 ust. 173 niniejszego Kodeksu przed wygaśnięciem procedury celnej przetwarzania na obszarze celnym ustanowionym przez organ celny, w tym po wystąpieniu okoliczności, o których mowa w ustępach 1 i 2 ustępu 4 niniejszego artykułu;
  2. umieszczenie towarów, w stosunku do których procedura celna dotycząca przetwarzania na obszarze celnym została zakończona, oraz (lub) towarów otrzymanych (uformowanych) w wyniku operacji uszlachetniania na obszarze celnym Unii w ramach stosowania takich procedurę celną, której działanie zostało zakończone, do czasowego składowania zgodnie z ustępem 6 artykułu 129 niniejszego Kodeksu;
  3. umieszczenie towarów, w stosunku do których procedura celna dotycząca przetwarzania na obszarze celnym została zakończona, oraz (lub) towarów otrzymanych (uformowanych) w wyniku operacji uszlachetniania na obszarze celnym Unii w ramach stosowania takich procedura celna, która została zakończona, w ramach procedur celnych zgodnie z art. 7 ust. 129 niniejszego Kodeksu;
  4. wypełnienie obowiązku zapłaty ceł importowych, podatków, ceł specjalnych, antydumpingowych, wyrównawczych i (lub) ich pobrania w kwotach obliczonych i płatnych zgodnie z ustępem 5 niniejszego artykułu;
  5. uznanie przez organ celny zgodnie z ustawodawstwem państw członkowskich w zakresie regulacji celnej faktu zniszczenia i (lub) nieodwołalnej utraty towarów zagranicznych objętych procedurą celną do przetworzenia na obszarze celnym i (lub) towarów przyjętych ( powstałe) w wyniku operacji uszlachetniania na obszarze celnym, w wyniku wypadku lub siły wyższej lub faktu nieodwracalnej utraty tych towarów w wyniku naturalnej utraty w normalnych warunkach transportu (transportu) i (lub) przechowywania, z wyjątkiem w przypadkach, gdy przed takim zniszczeniem lub nieodwracalną stratą zgodnie z niniejszym Kodeksem w odniesieniu do tych towarów, upłynął termin zapłaty należności celnych przywozowych, podatków, ceł specjalnych, antydumpingowych, wyrównawczych;
  6. odmowa wydania towaru zgodnie z procedurą celną do przetworzenia na obszarze celnym – w związku z obowiązkiem uiszczenia ceł importowych, podatków, ceł specjalnych, antydumpingowych, wyrównawczych, które powstały przy rejestracji zgłoszenia towaru lub wniosku o zwolnienie towarów przed złożeniem zgłoszenia towarów;
  7. cofnięcie zgłoszenia towarów zgodnie z artykułem 113 niniejszego Kodeksu i (lub) anulowanie zwolnienia towarów zgodnie z ustępem 4 artykułu 118 niniejszego Kodeksu - w związku z obowiązkiem zapłaty należności celnych przywozowych, podatków, opłat specjalnych , cła antydumpingowe, wyrównawcze, które powstały podczas rejestracji zgłoszenia towarów;
  8. konfiskata lub zamiana towaru na własność (dochód) państwa członkowskiego zgodnie z ustawodawstwem tego państwa członkowskiego;
  9. zatrzymanie towarów przez organ celny zgodnie z rozdziałem 51 niniejszego Kodeksu;
  10. objęcie do czasowego składowania lub objęcie jedną z procedur celnych towarów, które zostały zajęte lub zatrzymane podczas weryfikacji zgłoszenia przestępstwa, w toku postępowania w sprawie karnej lub o wykroczenie administracyjne (prowadzenie postępowania administracyjnego) i w stosunku do których wydano decyzję został złożony do ich zwrotu, jeśli takie towary nie zostały wcześniej wydane.
 3. Obowiązek zapłaty ceł importowych, podatków, ceł specjalnych, antydumpingowych, wyrównawczych podlega spełnieniu w przypadku zaistnienia okoliczności określonych w ustępie 4 niniejszego artykułu.
 4. W przypadku zaistnienia następujących okoliczności, termin zapłaty ceł importowych, podatków, ceł specjalnych, antydumpingowych, wyrównawczych wynosi:
  1. w przypadku przekazania towarów zagranicznych objętych procedurą celną do przetwarzania na obszarze celnym, przed zakończeniem takiej procedury celnej osobie (osobom) niewskazanej w dokumencie o warunkach przetwarzania na obszarze celnym - dzień przekazania towarów, a jeżeli ten dzień nie został ustalony, - dzień objęcia towarów procedurą celną w celu przetworzenia na obszarze celnym;
  2. w przypadku utraty towarów zagranicznych objętych procedurą celną do przetworzenia na obszarze celnym przed zakończeniem takiej procedury celnej, z wyjątkiem zniszczenia i (lub) nieodwracalnej straty w wyniku wypadku lub siły wyższej lub nieodwracalnej utraty w wyniku naturalnego ubytku w normalnych warunkach transportu (transportu) i (lub) składowania, - dzień utraty towaru, a jeżeli ten dzień nie jest wyznaczony, - dzień objęcia towaru procedurą celną w celu przetworzenia w obszar celny;
  3. jeżeli procedura celna dotycząca przetwarzania na obszarze celnym nie zostanie zakończona przed zakończeniem procedury celnej dotyczącej przetwarzania na obszarze celnym ustanowionym przez organ celny - w dniu zakończenia procedury celnej dotyczącej przetwarzania na obszarze celnym ustanowionym przez organ celny autorytet.
 5. W przypadku zaistnienia okoliczności, o których mowa w paragrafie 4 niniejszego artykułu, cła importowe, podatkicła specjalne, antydumpingowe, wyrównawcze są płatne tak, jakby towary objęte procedurą celną w celu przetworzenia na obszarze celnym zostały objęte procedurą celną dopuszczenia do konsumpcji krajowej bez stosowania preferencji taryfowych i świadczeń z tytułu uiszczenia należności celnych przywozowych i podatki.
  Do obliczenia ceł importowych, podatków, cła specjalne, antydumpingowe, wyrównawcze, stawki ceł importowych, podatków, cła specjalne, antydumpingowe, wyrównawcze, obowiązujące w dniu rejestracji przez organ celny zgłoszenie towarów o objęcie procedurą celną przerobu na obszarze celnym, a w stosunku do towarów, których zwolnienie nastąpiło przed złożeniem zgłoszenia towarów - w dniu rejestracji przez organ celny wniosek o zwolnienie towaru przed złożeniem zgłoszenia towaru.
 6. Od kwot ceł przywozowych, podatków, ceł specjalnych, antydumpingowych i wyrównawczych zapłaconych (pobranych) zgodnie z ustępem 5 niniejszego artykułu, należne są odsetki, tak jakby odroczenie ich płatności zostało przyznane w stosunku do tych kwot od data objęcia towaru procedurą celną uszlachetniania na obszarze celnym w dniu upływu terminu zapłaty należności celnych importowych, podatków, ceł specjalnych, antydumpingowych, wyrównawczych. Określone odsetki są naliczane i wypłacane zgodnie z art. 60 niniejszego Kodeksu.
  Jeżeli działanie procedury celnej przetwarzania na obszarze celnym zgodnie z art. 3 ust. 173 niniejszego Kodeksu zostało zawieszone, odsetki przewidziane w niniejszym ustępie za okres zawieszenia procedury celnej nie są naliczane ani wypłacane.
 7. W przypadku zakończenia procedury celnej dotyczącej przetwarzania na obszarze celnym lub umieszczenia do czasowego składowania zgodnie z art. 6 ust. 129 niniejszego Kodeksu towarów objętych procedurą celną dotyczącą przetwarzania na obszarze celnym i (lub) towarów otrzymane (utworzone) w wyniku operacji przetwarzania na obszarze celnym lub w pomieszczeniach zgodnie z ustępem 7 artykułu 129 niniejszego Kodeksu takich towarów w ramach procedur celnych przewidzianych w niniejszym Kodeksie lub zatrzymanie takich towarów przez organy celne organom zgodnie z rozdziałem 51 niniejszego Kodeksu po wypełnieniu obowiązku zapłaty ceł, podatków, ceł specjalnych, antydumpingowych, wyrównawczych i (lub) ich pobraniu (w całości lub w części) kwot ceł, podatków , cła specjalne, antydumpingowe, wyrównawcze zapłacone i (lub) pobrane zgodnie z niniejszym artykułem podlegają zwrotowi (odliczeniu) zgodnie z rozdziałem 10 i artykułem 76 niniejszego Kodeksu.

Artykuł 175. Specyfika obliczania i uiszczania ceł importowych, podatków, ceł specjalnych, antydumpingowych, wyrównawczych w odniesieniu do produktów przetworzonych, gdy są one objęte procedurą celną dopuszczenia do konsumpcji krajowej

 1. W przypadku objęcia produktów przetwórczych procedurą celną dopuszczenia do konsumpcji krajowej, cła importowe, podatki specjalne, antydumpingowe, wyrównawcze podlegają zapłacie w wysokości ceł importowych, podatków, specjalnych, antydumpingowych, wyrównawczych cła, które byłyby należne tak, jakby towary zagraniczne objęte procedurą celną uszlachetnienia na obszarze celnym i użyte do wytworzenia produktów przetworzonych zgodnie z normami dla wyjścia produktów przetworzonych zostały objęte procedurą celną dopuszczenia do konsumpcji krajowej .
  Do obliczenia ceł importowych, podatków, cła specjalne, antydumpingowe, wyrównawcze, stawki ceł importowych, podatków, cła specjalne, antydumpingowe, wyrównawcze, obowiązujące w dniu rejestracji przez organ celny zgłoszenie towarów o objęcie procedurą celną przerobu na obszarze celnym, a w stosunku do towarów, których zwolnienie nastąpiło przed złożeniem zgłoszenia towarów - w dniu rejestracji przez organ celny wniosek o zwolnienie towaru przed złożeniem zgłoszenia towaru.
  Jeżeli do wyliczenia ceł i podatków wymagane jest przeliczenie waluty obcej na walutę państwa członkowskiego, przeliczenia tego dokonuje się po kursie obowiązującym w dniu wskazanym w akapicie pierwszym niniejszej klauzuli.
 2. Od kwot ceł importowych, podatków, ceł specjalnych, antydumpingowych i wyrównawczych zapłaconych (pobranych) zgodnie z ustępem 1 niniejszego artykułu, należne są odsetki, tak jakby odroczenie ich płatności zostało przyznane w stosunku do tych kwot od data objęcia towaru procedurą celną uszlachetniania na obszarze celnym w dniu wygaśnięcia obowiązku uiszczania należności celnych przywozowych, podatków, specjalnych, antydumpingowych, wyrównawczych. Określone odsetki są naliczane i wypłacane zgodnie z art. 60 niniejszego Kodeksu.
  Jeżeli działanie procedury celnej przetwarzania na obszarze celnym zgodnie z art. 3 ust. 173 niniejszego Kodeksu zostało zawieszone, odsetki przewidziane w niniejszym ustępie za okres zawieszenia procedury celnej nie są naliczane ani wypłacane.