МЕНЮ

Zasady wypełniania pola 37 zgłoszenia celnego - Procedura

Kolumna wskazuje kod złożony, który jest tworzony zgodnie z następującym schematem:

XX XX XXX , gdzie:

  • element 1 - zgłoszona procedura to dwucyfrowy kod zgłoszonej procedury celnej zgodnie z klasyfikatorem rodzajów procedur celnych;
  • element 2 - poprzednia procedura to dwucyfrowy kod procedury celnej, zgodnie z klasyfikatorem rodzajów procedur celnych, jeżeli zgłoszony towar został wcześniej objęty inną procedurą celną, z wyłączeniem procedury celnej tranzytu celnego (dwa zera „00”, jeżeli zgłoszone towary nie były wcześniej objęte inną procedurą celną).
  • element 3 - trzycyfrowy kod specyfiki ruchu zgłoszonych towarów zgodnie z klasyfikatorem specyfiki ruchu towarów;

Klasyfikator rodzajów procedur celnych

 

Klasyfikator cech szczególnych przepływu towarów

kod Nazwa
000 Specyfika przepływu towarów nie została ustalona
001 Towary służące do świadczenia nieodpłatnej pomocy i (lub) na cele charytatywne
002 Towary pomocy humanitarnej
003 Bezzwrotne przedmioty pomocy technicznej
004 Towary przemieszczane w celu zapobiegania i eliminowania skutków klęsk żywiołowych, katastrof naturalnych i spowodowanych przez człowieka, nie podlegają zwrotowi
005 Złoto monetarne, waluty krajowe i obce (z wyjątkiem tych wykorzystywanych do celów numizmatycznych), papiery wartościowe wyemitowane do obiegu
006 Przedmioty pomocy technicznej do zwrotu
007 Towary przewożone w celu zapobiegania i eliminowania skutków klęsk żywiołowych, katastrof naturalnych i spowodowanych przez człowieka, podlegają zwrotowi
008 Towary (przedmioty materiałów i wyposażenia technicznego, wyposażenie, części zamienne, paliwo, żywność i inne mienie) wywożone poza obszar celny EAEU zapewnienie eksploatacji pojazdów i organizacji państw członkowskich EUG lub zapewnienie eksploatacji pojazdów dzierżawionych (czarterowanych) przez osoby z państw członkowskich EUG, z wyjątkiem towarów wymienionych w pozycji 010 (z wyjątkiem Republiki Białoruś)
009 Produkty morskie pochodzące z państw członkowskich EAEU, złowione i przywiezione dowolnymi środkami transportu i uznane za pochodzące z państw członkowskich EAEU
010 Towary przeniesione jako zapasy
011 Towary czasowo wwiezione na obszar celny EUG, zgodnie z którymi działanie procedury celnej na wwóz czasowy (dopuszczenie) zostaje zawieszone
013 Towar wniesiony jako wkład do kapitału docelowego (funduszu)
018 Źle dostarczone towary
020 Towary przeznaczone na zawody i szkolenia sportowe, koncerty, spektakle teatralne, zawody, festiwale, imprezy religijne, kulturalne i inne podobne, pokazy na wystawach, targach, a także do przeprowadzania i relacjonowania w mediach wydarzeń oficjalnych i innych oraz podlegają zwrotowi, z wyjątkiem towarów wymienionych w pozycjach o kodach 090 i 099
021 Bezzwrotne materiały promocyjne i pamiątki
027 Opakowania, pojemniki, palety używane jako pojemniki zwrotne
031 Towary przewożone do użytku służbowego przez misje dyplomatyczne i urzędy konsularne państw członkowskich EUG
032 Towary przewożone do użytku służbowego przez placówki dyplomatyczne i urzędy konsularne państw niebędących członkami EUG, znajdujące się na obszarze celnym EUG
033 Towary przewożone do użytku służbowego przez przedstawicielstwa państw w organizacjach międzynarodowych, organizacje międzynarodowe lub ich przedstawicielstwa znajdujące się na obszarze celnym EUG
034 Towary przewożone do użytku służbowego przez organizacje określone w art. 3 ust. 3 akapit 2 kodeksu celnego EAEU lub ich przedstawicielstwa znajdujące się na obszarze celnym EAEU
042 Towar dostarczony lub zwrócony na podstawie reklamacji
044 Produkty w tym pojazdy, części zamiennych i (lub) urządzeń przeniesionych do realizacji lub zwróconych po naprawie i (lub) serwisie gwarancyjnym i technicznym, z wyjątkiem towarów wymienionych w pozycjach o kodach 135, 136, 138
054 Gaz ziemny dostarczany do magazynów gazu lub zwracany z takich magazynów (z wyjątkiem Republiki Białorusi)
055 Towar transportowany transportem rurociągowym niezbędnym do jego uruchomienia
061 Towary przewożone jako próbki i próbki do badań i testów
062 Nieusuwalne pozostałości źródeł promieniowania jonizującego (z wyjątkiem Republiki Białoruś)
063 Towary dostarczane w ramach umów o podziale produkcji (z wyjątkiem Republiki Białoruś)
070 Towary do budowy (budowy) sztucznych wysp, konstrukcji, innych obiektów znajdujących się poza terytorium państw członkowskich EUG, w stosunku do których państwa członkowskie EUG mają (będą mieć) wyłączną jurysdykcję (z wyjątkiem Republiki Białoruś)
071 Towar przeniesiony do sztuczne wyspy, instalacje, konstrukcje i inne przedmioty lub ze sztucznych wysp, instalacje, konstrukcje i inne przedmioty, w stosunku do których państwa członkowskie EUG posiadają wyłączną jurysdykcję, a znajdujących się poza obszarem celnym EUG (z wyjątkiem Republiki Białoruś)
090 Towary przewożone w celu przygotowania i/lub przeprowadzenia XXII Zimowych Igrzysk Olimpijskich oraz XI Zimowych Igrzysk Paraolimpijskich 2014 w mieście Soczi (z wyjątkiem Republiki Białoruś)
091 Towary przywożone (importowane) na obszar celny EUG i przeznaczone wyłącznie do użytku w organizacji i prowadzeniu oficjalnych międzynarodowych imprez konkurencyjnych w zakresie umiejętności zawodowych WorldSkills („WorldSkills”)
092 Towary wwożone (importowane) na obszar celny EUG i przeznaczone wyłącznie do wykorzystania przy organizacji i prowadzeniu oficjalnych imprez międzynarodowych w ramach Międzynarodowych Hanzeatyckich Dni Nowych Czasów
098 Towary przewożone w celu przygotowania i/lub przeprowadzenia szczytu APEC 2012 we Władywostoku (z wyjątkiem Republiki Białoruś)
099 Towary przeniesione do wykorzystania w organizacji i prowadzeniu Mistrzostw Świata FIFA 2018 i/lub Pucharu Konfederacji FIFA 2017, Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej UEFA 2020 lub podczas szkoleń przygotowujących do nich
100 Towary przewożone na budowę gazociągu Nord Stream (z wyłączeniem Republiki Białoruś)
101 Towary przewożone na budowę gazociągu South Stream (z wyłączeniem Republiki Białoruś)
102 Towary wyprodukowane (otrzymane) z towarów zagranicznych objętych procedurą celną wolnego obszaru celnego oraz towary wyprodukowane (otrzymane) z towarów zagranicznych objętych procedurą celną wolnego obszaru celnego oraz towary EAEU, których status jest określony w zgodnie z art. 8 ust. 210 kodeksu celnego EUG
103 Towary znajdujące się na terenie wolnej (specjalnej, specjalnej) strefy ekonomicznej, których organ celny nie może zidentyfikować jako towary, które przed jej utworzeniem znajdowały się na terenie wolnej (specjalnej, specjalnej) strefy ekonomicznej lub jako towary wwożone do terytorium wolnej (specjalnej, specjalnej) strefy ekonomicznej lub wyprodukowano (odebrano) na terytorium wolnej (specjalnej, specjalnej) strefy ekonomicznej
104 Towary wyprodukowane (odebrane) z towarów zagranicznych objętych procedurą celną składu wolnocłowego oraz towary wyprodukowane (odebrane) z towarów zagranicznych objętych procedurą celną składu wolnocłowego oraz towary EWEA, których status jest określony w zgodnie z art. 8 ust. 218 kodeksu celnego EAEU
105 Towary znajdujące się w składzie wolnocłowym, których organ celny nie może zidentyfikować jako towary, które znajdowały się na terytorium składu wolnocłowego przed jego utworzeniem lub jako towary objęte procedurą celną składu wolnocłowego lub wyprodukowane (otrzymane) w składzie wolnocłowym
106 Części, zespoły, agregaty, które mogą być zidentyfikowane przez organ celny jako zawarte (zawarte) w składzie towarów objętych procedurą celną wolnego obszaru celnego
107 Części, zespoły, zespoły, które mogą być zidentyfikowane przez organ celny jako zawarte (zawarte) w składzie towarów objętych procedurą celną składu wolnocłowego
112 Towary wyprodukowane (otrzymane) wyłącznie z towarów EAEU objętych procedurą celną wolnej strefy celnej, w tym z wykorzystaniem towarów EAEU nieobjętych procedurą celną wolnej strefy celnej, wywożonych z obszaru wolnej strefy celnej (specjalne, specjalnej) strefie ekonomicznej na pozostałą część obszaru celnego EUG
113 Towary wyprodukowane (otrzymane) z towarów EAEU, w tym nieobjętych procedurą celną wolnej strefy celnej, wywożone z obszaru wolnej (specjalnej, specjalnej) strefy ekonomicznej poza obszar celny EAEU
114 Towary wykonane (otrzymane) z towarów zagranicznych objętych procedurą celną wolnego obszaru celnego oraz towary wykonane (otrzymane) z towarów zagranicznych objętych procedurą celną wolnego obszaru celnego oraz towary EUG wywiezione z terytorium wolna (specjalna, specjalna) strefa ekonomiczna poza obszarem celnym EUG, jeżeli towary te są uznawane za towary EUG zgodnie z art. 210 Kodeksu Celnego EUG
115 Towary wykonane (otrzymane) z towarów zagranicznych objętych procedurą celną wolnego obszaru celnego oraz towary wykonane (otrzymane) z towarów zagranicznych objętych procedurą celną wolnego obszaru celnego oraz towary krajów EUG wywożone z terytorium wolna (specjalna, specjalna) strefa ekonomiczna na pozostałą część obszaru celnego EUG, w odniesieniu do której identyfikacja towary zagraniczne objęte procedurą celną w wolnej strefie celnej,
116 Towary wykonane (otrzymane) z towarów zagranicznych objętych procedurą celną wolnego obszaru celnego oraz towary wykonane (otrzymane) z towarów zagranicznych objętych procedurą celną wolnego obszaru celnego oraz towary krajów EUG wywożone z terytorium wolna (specjalna, specjalna) strefa ekonomiczna na pozostałą część obszaru celnego EUG, w stosunku do której nie przeprowadzono identyfikacji towarów zagranicznych objętych procedurą celną wolnej strefy celnej
117 Towary wykonane (otrzymane) z towarów zagranicznych objętych procedurą celną wolnego obszaru celnego oraz towary wykonane (otrzymane) z towarów zagranicznych objętych procedurą celną wolnego obszaru celnego oraz towary EUG wywiezione z terytorium wolna (specjalna, specjalna) strefa ekonomiczna poza obszarem celnym EUG, jeżeli towary te nie są uznawane za towary EUG zgodnie z art. 210 Kodeksu Celnego EUG
118 Sprzęt objęty procedurą celną wolnej strefy celnej, wprowadzony do eksploatacji i wykorzystywany przez rezydenta (uczestnika, podmiot) wolnej (specjalnej, specjalnej) strefy ekonomicznej do realizacji umowy (umowy) o realizacji (prowadzenie) działalności na terenie wolnej (specjalnej, specjalnej) strefy ekonomicznej (umowa o warunkach prowadzenia działalności w wolnej (specjalnej, specjalnej) strefie ekonomicznej, deklaracja inwestycyjna, program przedsiębiorczy), objęta procedurą celną dopuszczenia do konsumpcji krajowej, biorąc pod uwagę specyfikę obliczania należności celnych przywozowych, podatków, ceł specjalnych, antydumpingowych i wyrównawczych ustanowionych w art. 1 ust. 209 akapit drugi Kodeksu Celnego EWEA
119 Towary objęte procedurą celną wolnej strefy celnej na terenie strefy wolnej od portu (specjalnej, specjalnej) strefy ekonomicznej lub wolnej od logistyki (specjalnej, specjalnej) strefy ekonomicznej, objęte procedurą celną dopuszczenia do konsumpcji krajowej, uwzględniające uwzględniać specyfikę obliczania ceł importowych, podatków, cła specjalne, antydumpingowe, wyrównawcze ustanowione w drugim akapicie klauzuli 1 artykułu 209 Kodeksu Celnego EAEU
122 Towar wytworzony (otrzymany) wyłącznie z towarów objętych procedurą celną składu wolnocłowego, wywiezionych z obszaru składu wolnocłowego na pozostałą część obszaru celnego EUG
123 Towar wytworzony (otrzymany) z towarów EAEU, wywożonych z obszaru składu wolnocłowego poza obszarem celnym EAEU
124 Towary wyprodukowane (odebrane) z towarów zagranicznych objętych procedurą celną składu wolnocłowego oraz towary wyprodukowane (odebrane) z towarów zagranicznych objętych procedurą celną składu wolnocłowego oraz towary EAEU wywiezione z obszaru składu wolnocłowego poza obszar celny EUG, uznany za towar EUG zgodnie z art. 218 Kodeksu Celnego EUG
125 Towary wyprodukowane (otrzymane) z towarów zagranicznych objętych procedurą celną składu wolnocłowego oraz towary wyprodukowane (odebrane) z towarów zagranicznych objętych procedurą celną składu wolnocłowego oraz towary krajów EUG wywożone z obszaru wolnego skład na pozostałym obszarze celnym EUG, w stosunku do którego dokonano identyfikacji towarów zagranicznych objętych procedurą celną składu wolnocłowego
126 Towary wyprodukowane (odebrane) z towarów zagranicznych objętych procedurą celną składu wolnocłowego oraz towary wykonane (odebrane) z towarów zagranicznych objętych procedurą celną składu wolnocłowego oraz towary EWEA wywożone z obszaru wolnego skład na pozostałym obszarze celnym EUG, dla którego nie przeprowadzono identyfikacji towarów zagranicznych objętych procedurą celną składu wolnocłowego
127 Towary wyprodukowane (otrzymane) z towarów zagranicznych objętych procedurą celną składu wolnocłowego oraz towary wyprodukowane (odebrane) z towarów zagranicznych objętych procedurą celną składu wolnocłowego oraz towary EAEU wywiezione z obszaru składu wolnocłowego poza obszar celny EUG, nieuznany za towary EUG zgodnie z art. 218 Kodeksu Celnego EUG
128 Sprzęt objęty procedurą celną składu wolnocłowego, wprowadzony do użytku i wykorzystywany przez właściciela składu wolnocłowego do wykonywania czynności przewidzianych w art. 1 ust. 213 EWEA, objęty procedurą celną dopuszczenia do konsumpcji krajowej , z uwzględnieniem specyfiki obliczania należności celnych przywozowych, podatków, specjalnych ceł antydumpingowych i wyrównawczych ustanowionych w art. 1 ust. 217 akapit drugi kodeksu celnego EWEA
129 Towary objęte procedurą celną powrotnego przywozu, w odniesieniu do których podatki i (lub) odsetki od nich, kwoty innych podatków, subsydiów i inne kwoty są zwracane zgodnie z art. 3 ust. 2 akapit 236 kodeksu celnego EUG
130 Towary objęte procedurą celną powrotnego przywozu, w odniesieniu do których podatki i (lub) odsetki od nich, kwoty innych podatków, subsydiów i innych kwot nie są zwracane zgodnie z art. 3 ust. Kodeks EUG
131 Odpady powstałe w wyniku przetworzenia towarów na obszarze celnym i przetworzenia na konsumpcję krajową
132 Pozostałości powstałe w wyniku przetworzenia towarów na obszarze celnym oraz przetworzenia na konsumpcję krajową
133 Produkty przetworzone uzyskane w wyniku przetworzenia towarów objętych procedurami celnymi przetworzenia na obszarze celnym, przetworzenia poza obszarem celnym, przetworzenia na konsumpcję krajową, z wyjątkiem towarów wyszczególnionych w pozycjach o kodach 044, 134 - 138 ( w tym produkty przetworzone otrzymane w wyniku przetwarzania towarów objętych procedurami celnymi, przetwarzania na obszarze celnym, przetwarzania poza obszarem celnym)
134 Produkty przetworzone uzyskane w wyniku operacji uszlachetniania towarów ekwiwalentnych zgodnie z art. 172 Kodeksu Celnego EWEA, wywożonych z obszaru celnego EWEA, z wyjątkiem towarów wyszczególnionych w pozycjach o kodach 136 i 138
135 Towary zagraniczneprzywiezione na obszar celny EUG zamiast produktów przetworzonych zgodnie z art. 183 Kodeksu Celnego EUG, jeżeli operacją uszlachetniania jest naprawa towaru, w tym gwarancja
136 Produkty przetworzone uzyskane w wyniku zastąpienia towarów zagranicznych zgodnie z art. 1 ust. 172 pkt XNUMX EWEA, wywiezione z obszaru celnego EWEA
137 Towary zagraniczne wwożone na obszar celny EUG zamiast produktów przetworzonych zgodnie z art. 183 Kodeksu Celnego EUG, jeżeli operacje uszlachetniania są przeprowadzane w stosunku do towarów transportowanych rurociągami
138 Produkty przetworzone uzyskane w wyniku operacji uszlachetniania towarów ekwiwalentnych zgodnie z art. 172 Kodeksu Celnego EWEA, jeżeli operacja uszlachetniania polega na naprawie towarów, w tym gwarancji, wywiezionych z obszaru celnego EWEA, z wyjątkiem towarów określone w pozycji z kodem 136
139 Towary objęte procedurą celną składu celnego, w odniesieniu do których oczekuje się zakończenia takiej procedury celnej zgodnie z art. 5 akapit 1 ust. 161 Kodeksu Celnego EAEU
15X * Inne cechy przepływu towarów wprowadzone jednostronnie w Republice Białorusi
150 Towar przewożony na podstawie umowy wymiany (na Republikę Białorusi)
151 Towar przeniesiony na podstawie umowy leasingu finansowego (leasingu) (na rzecz Republiki Białoruś)
152 Towar przewożony na podstawie umowy darowizny (dla Republiki Białoruś)
153 Towar wywożony poza obszar celny EUG w celu sprzedaży bez uprzedniego zawarcia transakcji (dla Republiki Białoruś) - stanowisko zmienione Decyzją Zarządu Euroazjatyckiej Komisji Gospodarczej nr 52 z dnia 12.05.2015. XNUMX
16X * Inne cechy przepływu towarów wprowadzone jednostronnie w Republice Kazachstanu
161 Towary z grupy 27 TN FEA EUG produkowany z surowców kazachskich wydobywanych na złożu Karachaganak (Republika Kazachstanu) i wywożonych poza obszar celny EUG z terytorium Federacji Rosyjskiej (dla Republiki Kazachstanu) – stanowisko zmienione decyzją Zarządu Euroazjatyckiej Komisji Gospodarczej nr 52 z dnia 12.05.2015 r.
17X * Inne cechy przepływu towarów wprowadzone jednostronnie w Federacji Rosyjskiej
171 Towary objęte procedurą celną wolnej strefy celnej w regionie Magadan Federacji Rosyjskiej, przeznaczone na własne potrzeby produkcyjne i technologiczne
172 Towary (z wyjątkiem wyrobów objętych podatkiem akcyzowym) przemieszczane w celu ich wykorzystania w budowie, wyposażeniu i wyposażeniu technicznym obiektów nieruchomości na terenie centrum innowacji Skołkowo lub niezbędne do realizacji prac badawczych i komercjalizacji ich wyników przez uczestników projektu, w ramach którego udzielane są dotacje na zwrot kosztów przy zapłacie cła importowego i podatku od wartości dodanej (dla Federacji Rosyjskiej)
173 Towary przemieszczane w celu ich wykorzystania w budowie, wyposażaniu i wyposażeniu technicznym obiektów nieruchomości na terenie centrum innowacji Skołkowo lub niezbędne do realizacji prac badawczych i komercjalizacji ich wyników przez uczestników projektu, z wyjątkiem towarów określonych pod kodem 172 (dla Federacji Rosyjskiej)
174 Towary niezbędne do zapewnienia funkcjonowania punktu kontroli lotniczej lub lotniska międzynarodowego (dla Federacji Rosyjskiej)
175 Towary przeznaczone do wsparcia działalności portów morskich (rzecznych) znajdujących się na morskich (rzecznych) przejściach granicznych (dla Federacji Rosyjskiej)
176 Towary przewożone na lub z terytorium kompleksu Bajkonur (dla Federacji Rosyjskiej)
177 Towary (z wyłączeniem wyrobów objętych podatkiem akcyzowym) sprowadzane w celu ich wykorzystania w budowie, wyposażeniu i wyposażeniu technicznym obiektów nieruchomości na terenach innowacyjnych ośrodków naukowo-technologicznych lub niezbędne do realizacji działalności naukowo-technicznej przez projekt uczestnicy, w odniesieniu do których udzielane są dotacje na zwrot kosztów opłat celnych i podatku od wartości dodanej (dla Federacji Rosyjskiej)
178 Towary przywożone w celu ich wykorzystania w budowie, wyposażeniu i wyposażeniu technicznym obiektów nieruchomości na terenach innowacyjnych ośrodków naukowo-technologicznych lub niezbędne do realizacji działalności naukowo-technicznej przez uczestników projektu, z wyjątkiem towarów określonych pod kodem 177 (dla Federacji Rosyjskiej)
18X * Inne osobliwości ruchu towarowego wprowadzonego jednostronnie w Republice Armenii
180 Towary przewożone na podstawie umowy leasingu finansowego (leasingu) (dla Republiki Armenii)
1 do 20 (88)