МЕНЮ

Specjalna procedura celna

Artykuł 253. Treść i stosowanie specjalnej procedury celnej”

1. Specjalne procedura celna - procedura celna stosowana do niektórych kategorii towarów i towarów zagranicznych Unii, zgodnie z którą towary te są przemieszczane przez granicę celną Unii, znajdują się i (lub) są używane na obszarze celnym Unii lub poza nim bez płacenia ceł, podatków, ceł specjalnych, antydumpingowych, wyrównawczych, z zastrzeżeniem warunków objęcia towarów niniejszą procedurą celną i (lub) ich wykorzystania zgodnie z taką procedurą celną.

2. Specjalna procedura celna dotyczy następujących kategorii towarów:

1) towary wywożone z obszaru celnego Unii, przeznaczone do zapewnienia funkcjonowania przedstawicielstw dyplomatycznych, urzędów konsularnych, przedstawicielstw państw członkowskich do organizacji międzynarodowych znajdujących się poza obszarem celnym Unii;

2) towary przewożone przez granicę celną Unii przeznaczone do użytku służbowego przez misje dyplomatyczne i urzędy konsularne znajdujące się na obszarze celnym Unii, z wyjątkiem urzędów konsularnych kierowanych przez honorowych urzędników konsularnych;

3) godła państwowe, flagi, znaki, pieczęcie i pieczęcie, książki wwożone na obszar celny Związku, oficjalny druki, meble biurowe, sprzęt biurowy i inne podobne towary otrzymywane przez urzędy konsularne z państwa wysyłającego lub na wniosek państwa wysyłającego, przeznaczone do użytku służbowego przez urzędy konsularne znajdujące się na obszarze celnym Unii, kierowane przez honorowych urzędników konsularnych ;

4) towary przewożone przez granicę celną Związku przeznaczone do użytku służbowego przez przedstawicieli państw w organizacjach międzynarodowych, organizacjach międzynarodowych lub ich przedstawicielstwach znajdujących się na obszarze celnym Związku, w stosunku do których udziela się zwolnienia z ceł i podatków zgodnie z umowami międzynarodowymi państw członkowskich ze stronami trzecimi oraz umowami międzynarodowymi między państwami członkowskimi;

5) towary przewożone przez granicę celną Unii, przeznaczone do użytku służbowego przez inne organizacje lub ich przedstawicielstwa znajdujące się na terytorium państwa członkowskiego, w stosunku do których przewidziane jest zwolnienie z ceł i podatków zgodnie z umowami międzynarodowymi w tym państwie członkowskim. Komisja ma prawo określić towary, które nie należą do tej kategorii towarów;

6) broń, sprzęt wojskowy, amunicja i inne materiały będące towarami Związku, przemieszczane przez granicę celną Związku w celu utrzymania gotowości bojowej, stwarzają dogodne warunki do wykonywania zleconych zadań jednostkom (instytucjom) wojskowym, formacje) państw członkowskich stacjonujących na obszarze celnym Unii i (lub) poza nim;

7) broń, sprzęt wojskowy, amunicja i inne materiały przemieszczane przez granicę celną Związku z udziałem wspólnie sił zbrojnych (innych oddziałów i formacji wojskowych, upoważnionych organizacji) państw członkowskich i niebędących członkami Związku ( międzynarodowe) ćwiczenia, zawody, a także parady i inne uroczyste imprezy;

8) towary przewożone przez granicę celną Unii oraz pojazdyprzeznaczone do zapobiegania klęskom żywiołowym i innym katastrofom oraz usuwania ich skutków, w tym towary przeznaczone do bezpłatnej dystrybucji przez organy państwowe Państw Członkowskich, ich oddziały strukturalne lub organizacje upoważnione zgodnie z ustawodawstwem Państw Członkowskich, wśród osób poszkodowanych przez sytuacje awaryjne, a także towary i pojazdy niezbędne do prowadzenia ratownictwa ratunkowego i innych pilnych prac oraz zapewniających życie służbom ratowniczym, służbom medycznym i organizacjom, do których kompetencji należy rozstrzyganie spraw z zakresu likwidacji skutków medycznych i sanitarnych nagłych wypadków, organizowania i świadczenia opieki medycznej, w tym ewakuacji medycznej, z wyłączeniem napojów alkoholowych (z wyjątkiem alkoholu etylowego), piwa, wyrobów tytoniowych, metali szlachetnych i kamieni szlachetnych oraz wyrobów z nich wytwarzanych;

9) towary przewożone przez granicę celną Unii, przeznaczone do prowadzenia prac naukowo-badawczych w Arktyce i Antarktyce przez osoby z państw członkowskich w interesie państw członkowskich na zasadach niehandlowych, a także do zapewnienia działalność ekspedycji badawczych Państw Członkowskich organizowanych w celu przeprowadzenia tych prac;

10) towary przewożone przez granicę celną Unii przeznaczone do celów kontroli dopingowej. Towary należące do tej kategorii towarów są określane przez Komisję;

11) przekroczył granicę celną Unii” towary zagraniczne (produkty lecznicze (leki), specjalne odżywki dla sportowców, biologicznie aktywne suplementy diety) przeznaczone do realizacji działań terapeutycznych i rehabilitacyjnych w stosunku do kandydatów do krajowych i narodowych drużyn sportowych oraz członków takich drużyn w interesie państw członkowskich na komercyjnej, a także zapewnienie działalności grup badawczych w dziedzinie sportu o najwyższych (wysokich) osiągnięciach, zaangażowanych przez ministerstwa państw członkowskich;

12) przemieszczania (przemieszczania) przez granicę celną Unii sprzętu i sprzętu sportowego, innych towarów przeznaczonych wyłącznie do wykorzystania przy organizacji i prowadzeniu oficjalnych międzynarodowych imprez sportowych lub w celu przygotowania do nich podczas imprez szkoleniowych. Towary należące do tej kategorii towarów są określane przez Komisję;

13) towary zagraniczne przeznaczone do budowy (tworzenia, budowy), zapewniające funkcjonowanie (eksploatację, użytkowanie) sztucznych wysp, instalacji, konstrukcji lub innych obiektów znajdujących się poza terytorium państwa członkowskiego, w stosunku do których to państwo członkowskie ma wyłączną jurysdykcja. Towary, które nie należą do tej kategorii towarów, określa Komisja;

14) towary przeznaczone do użytku w ramach współpracy międzynarodowej w zakresie badania i użytkowania przestrzeni kosmicznej, w tym świadczenia usług w zakresie wystrzeliwania statków kosmicznych. Towary należące do tej kategorii towarów są określane przez Komisję;

15) towary zagraniczne przewożone przez granicę celną Unii, przeznaczone do organizacji i prowadzenia oficjalnych wystaw międzynarodowych, których cechy określa Komisja. Towary, które nie należą do tej kategorii towarów, określa Komisja.

3. Komisja ma prawo określić inne kategorie towarów, w stosunku do których stosuje się specjalną procedurę celną, w tym towary związane lub niezwiązane z tymi kategoriami towarów.

Art. 254. Warunki objęcia specjalną procedurą celną oraz tryb stosowania specjalnej procedury celnej w zależności od kategorii towarów, do których jest ona stosowana

W zależności od kategorii towarów, do których stosuje się specjalną procedurę celną, Komisja i ustawodawstwo Państw Członkowskich w przypadkach przewidzianych przez Komisję określają warunki objęcia towarów specjalną procedurą celną, w tym zastosowanie rozporządzenie taryfowe, przepisy techniczne, sanitarne, weterynaryjne sanitarne i kwarantannowe środki fitosanitarne oraz tryb stosowania specjalnej procedury celnej, w tym:

określenie statusu towarów przywożonych na obszar celny Unii i (lub) wywożonych z obszaru celnego Unii;

termin i inne warunki użytkowania towarów zgodnie ze specjalną procedurą celną;

procedura zakończenia specjalnej procedury celnej;

sprawy i procedura zawieszenia i przedłużenia specjalnej procedury celnej;

okoliczności powstania i wygaśnięcia obowiązku zapłaty cła, podatków, specjalnych, antydumpingowych, wyrównawczych, okoliczności, w których podlega obowiązkowi uiszczenia należności celnych, podatkowych, specjalnych, antydumpingowych, wyrównawczych wykonania, oraz termin ich zapłaty w odniesieniu do towarów objętych (objętych) specjalną procedurą celną;

procedury celne, którymi towary mogą zostać objęte w celu zakończenia i zawieszenia specjalnej procedury celnej, w szczególności naliczanie i zapłatę ceł, podatków, ceł specjalnych, antydumpingowych, wyrównawczych w przypadku objęcia towarów tymi procedurami celnymi oraz termin ich zapłaty .