МЕНЮ

Procedura celna składu celnego

Art. 155. Treść i stosowanie procedury celnej składu celnego”

 1. Procedura celna skład celny - procedura celna stosowana do towarów zagranicznych, zgodnie z którą towary te są składowane w składzie celnym bez uiszczania należności celnych importowych, podatków, cła specjalnego, antydumpingowego, wyrównawczego, z zastrzeżeniem warunków objęcia towarów tym cłem procedurze celnej i ich stosowanie zgodnie z taką procedurą celną.
 2. Towary objęte procedurą celną składu celnego zachowują status towarów zagranicznych.
 3. Dopuszcza się skorzystanie z procedury celnej składu celnego w celu zawieszenia:
  1. procedura celna importu czasowego (dopuszczenie) poprzez objęcie towarów procedurą celną składu celnego towarów uprzednio objętych procedurą celną importu czasowego (dopuszczenie);
  2. procedurą celną uszlachetniania na obszarze celnym poprzez objęcie procedurą celną składu celnego towarów objętych procedurą celną dla przetworzenia na obszarze celnym oraz (lub) produktów przetworzenia towarów uprzednio objętych procedurą celną do przetworzenia na obszarze celnym obszar celny;
  3. procedurę celną uszlachetniania na konsumpcję krajową poprzez objęcie procedurą celną składu celnego towarów objętych procedurą uszlachetniania na konsumpcję krajową i (lub) produktów przetworzenia towarów uprzednio objętych procedurą celną uszlachetnienia na konsumpcję krajową.
  4. Dopuszcza się stosowanie procedury celnej składu celnego w stosunku do towarów, które ze względu na swoje duże gabaryty lub szczególne warunki załadunku, rozładunku i (lub) składowania nie mogą być umieszczone w składzie celnym.
   Składowanie takich towarów może odbywać się w miejscach niebędących składami celnymi, pod warunkiem uzyskania zezwolenia organu celnego na składowanie w takich miejscach, wydanego zgodnie z ustawodawstwem państw członkowskich w zakresie regulacji celnych.
  5. Komisja ma prawo określić wykaz towarów, w stosunku do których nie jest stosowana procedura celna składu celnego. (por. Decyzja Zarządu Euroazjatyckiej Komisji Gospodarczej nr 203 z 11.12.2018)

Artykuł 156. Warunki objęcia towarów procedurą celną składu celnego i ich wykorzystanie zgodnie z tą procedurą celną”

 1. Warunkiem objęcia towarów procedurą celną składu celnego są:
  1. termin przydatności do spożycia i (lub) sprzedaż towarów w dniu ich zgłoszenia celnego zgodnie z procedurą celną składu celnego przekracza 180 dni kalendarzowych;
  2. przestrzeganie zakazów i ograniczeń zgodnie z artykułem 7 niniejszego Kodeksu.
 2. Warunki korzystania z towaru zgodnie z procedurą celną składu celnego to:
  1. umieszczenie i lokalizacja towarów w składzie celnym oraz towarów określonych w art. 4 ust. 155 niniejszego Kodeksu - w miejscach określonych w zezwoleniu organu celnego na przechowywanie towarów w miejscu, które nie jest składem celnym;
  2. przestrzeganie okresu ważności procedury celnej składu celnego;
  3. przestrzegania postanowień art. 158 niniejszego Kodeksu przy wykonywaniu operacji z towarami objętymi procedurą celną składu celnego.

Artykuł 157. Czas trwania procedury celnej składu celnego”

 1. Okres ważności procedury celnej składu celnego nie może przekroczyć 3 lat od dnia objęcia towarów taką procedurą celną, z wyjątkiem przypadków przewidzianych w ustępach 3 i 4 niniejszego artykułu.
 2. W przypadku wielokrotnego stosowania procedury celnej składu celnego w stosunku do towarów zagranicznych znajdujących się na obszarze celnym Unii, w tym gdy różne osoby występują jako zgłaszające te towary, łączny okres ważności procedury celnej magazyn nie może przekroczyć okresu przewidzianego w paragrafie 1 niniejszego artykułu.
 3. Towary objęte procedurą celną składu celnego przed upływem terminu przewidzianego w ustępie 1 niniejszego artykułu muszą zostać objęte procedurami celnymi przewidzianymi w niniejszym Kodeksie lub zwolnione jako dostawy zgodnie z rozdziałem 39 niniejszego artykułu. Kod.
  Towary o ograniczonym okresie przydatności do spożycia i (lub) sprzedaży muszą zostać objęte inną procedurą celną nie później niż 180 dni kalendarzowych przed datą wygaśnięcia i (lub) sprzedaży.
 4. W przypadku zakończenia funkcjonowania składu celnego, towary objęte procedurą celną składu celnego i znajdujące się w takim składzie celnym, nie później niż 60 dni kalendarzowych od dnia następującego po dniu zakończenia funkcjonowania tego składu celnego. skład celny, muszą zostać umieszczone w innym składzie celnym lub objęte procedurami celnymi przewidzianymi w niniejszym Kodeksie lub zwolnione jako dostawy zgodnie z rozdziałem 39 niniejszego Kodeksu.

Artykuł 158. Czynności wykonywane na towary objęte procedurą celną składu celnego

 1. Osoby posiadające uprawnienia w stosunku do towarów lub ich przedstawiciele mają prawo do wykonywania z towarem objętym procedurą celną składu celnego zwykłych czynności niezbędnych do zapewnienia ich bezpieczeństwa, w tym kontroli i pomiaru towarów, przemieszczania ich w ramach składu celnego, oraz w odniesieniu do towarów określonych w art. 4 ust. 155 niniejszego Kodeksu - w miejscu przechowywania takich towarów, pod warunkiem, że operacje te nie pociągają za sobą zmiany stanu towarów, naruszenia ich opakowania i (lub) środków identyfikacja.
 2. Za zgodą organu celnego towary objęte procedurą celną składu celnego mogą być wykonywane z prostymi czynnościami montażowymi, jak również czynnościami dla:
  1. wybór próbek i (lub) próbek towarów;
  2. przygotowanie towaru do sprzedaży i transport (transport), w tym dzielenie partii, formowanie wysyłek, sortowanie, pakowanie, przepakowywanie, etykietowanie, operacje poprawiające prezentację;
  3. konserwacja – w stosunku do towarów, w okresie przechowywania których takie czynności są wymagane.
 3. Operacje wykonywane na towarach objętych procedurą celną składu celnego nie powinny zmieniać właściwości tych towarów związanych ze zmianą kodu zgodnie z Nomenklaturą Towarową Zagranicznej Działalności Gospodarczej.
 4. Niedopuszczalne jest używanie towarów objętych procedurą celną składu celnego, zgodnie z ich przeznaczeniem użytkowym.
 5. W odniesieniu do całości lub części towarów objętych procedurą celną składu celnego mogą być dokonywane transakcje, które przewidują przeniesienie prawa posiadania, używania i (lub) rozporządzania tymi towarami.

Artykuł 159. Przechowywanie towarów w składzie celnym”

 1. Towar musi zostać umieszczony w składzie celnym lub w miejscach określonych w zezwoleniu organu celnego na składowanie towaru w miejscu niebędącym składem celnym w terminie 5 dni roboczych od dnia następującego po dniu objęcia procedurą celną składu celnego.
 2. Towary, które mogą zaszkodzić innym towarom lub wymagają specjalnych warunków przechowywania, muszą być umieszczone w magazynach celnych wyposażonych zgodnie z warunkami przechowywania takich towarów.

Art. 160. Towary, które stały się niezdatne do użytku, zepsute lub uszkodzone w okresie ich przechowywania w składzie celnym.”

Towary, które stały się bezużyteczne, uszkodzone lub uszkodzone w wyniku wypadku lub siły wyższej podczas ich przechowywania w składzie celnym, po objęciu procedurą celną wybraną przez zgłaszającego, uważa się za przywiezione na obszar celny Unii w bezużyteczny, uszkodzony lub uszkodzony stan.

Artykuł 161. Zakończenie i zakończenie procedury celnej składu celnego”

 1. Przed wygaśnięciem procedury celnej składu celnego, przewidzianego w art. 157 niniejszego Kodeksu, ważność tej procedury celnej kończy się:
  1. objęcie towarów procedurami celnymi mającymi zastosowanie do towarów zagranicznych na warunkach przewidzianych w niniejszym Kodeksie, z wyjątkiem procedury celnej tranzytu celnego, chyba że niniejszy ustęp stanowi inaczej;
  2. wznowienie procedury celnej dotyczącej przetwarzania na obszarze celnym, której działanie zostało zawieszone zgodnie z art. 3 ust. 173 niniejszego Kodeksu;
  3. wznowienie procedury celnej przetwarzania do konsumpcji krajowej, której skutek został zawieszony zgodnie z art. 3 ust. 197 niniejszego Kodeksu;
  4. wznowienie procedury celnej dla czasowego przywozu (dopuszczenia), którego działanie zostało zawieszone zgodnie z art. 3 ust. 224 niniejszego Kodeksu;
  5. objęcie towarów procedurą celną tranzytu celnego, jeżeli towary te są objęte tą procedurą celną do przewozu z terytorium państwa członkowskiego, którego organ celny dokonał zwolnienie towarów gdy są objęte procedurą celną składu celnego na terytorium innego państwa członkowskiego;
  6. zwolnienie towarów jako dostawy zgodnie z rozdziałem 39 niniejszego Kodeksu;
  7. uznanie przez organy celne zgodnie z ustawodawstwem Państw Członkowskich w zakresie regulacji celnej faktu zniszczenia i (lub) nieodwracalnej utraty towarów w wyniku wypadku lub siły wyższej albo faktu nieodwołalnej utraty tych towarów w wyniku ubytki naturalne w normalnych warunkach transportu (transportu) i (lub) przechowywania;
  8. zaistnienia okoliczności określonych przez Komisję i (lub) ustawodawstwa państw członkowskich w zakresie regulacji celnych, przed którym towary znajdują się pod kontrolą celną.
 2. Towary objęte procedurą celną składu celnego mogą być objęte procedurą celną w jednej lub kilku partiach.
 3. Towary objęte procedurą celną składu celnego w postaci niezmontowanej lub zdemontowanej, w tym w postaci niekompletnej lub niekompletnej, mogą zostać objęte innymi procedurami celnymi w celu uzupełnienia procedury celnej składu celnego z podaniem kodu produktu zgodnie z Nomenklatura towarowa zagranicznej działalności gospodarczej odpowiadająca kodowi towary w pełnej lub pełnej postaci, gdy zgodnie z Nomenklaturą towarową zagranicznej działalności gospodarczej można stosować uwagi do działu XVI Nomenklatury towarowej zagranicznej działalności gospodarczej oraz ( lub) zasady interpretacji Nomenklatury Towarowej dla Zagranicznej Działalności Gospodarczej 2 (a), z zastrzeżeniem następujących warunków:
  1. zgłaszający towary objęte procedurą celną składu celnego oraz towary objęte procedurą celną w celu zakończenia procedury celnej składu celnego jest tą samą osobą;
  2. towary zostały przewiezione przez granicę celną Unii w ramach jednej transakcji;
  3. przedłożenie decyzji w sprawie klasyfikacji towarów przewożonych przez granicę celną Unii w formie niezmontowanej lub zdemontowanej, w tym w formie niekompletnej lub niekompletnej, w przypadkach określonych przez Komisję;
  4. spełnione są inne warunki określone przez Komisję.
 4. Po zakończeniu procedury celnej składu celnego, towar podlega wywozowi ze składu celnego nie później niż 5 dni roboczych od dnia następującego po dniu zaistnienia okoliczności przewidzianych w ust. 1 - 6 i 8 Rozporządzenia. ust. 1 tego artykułu.
 5. Jeżeli procedura celna składu celnego nie zostanie zakończona zgodnie z ustępem 1 niniejszego artykułu, procedura celna składu celnego zostanie zakończona z upływem terminów określonych w ustępach 1 i 2 artykułu 157 niniejszego Kodeksu, oraz takie towary są zatrzymane przez organy celne zgodnie z rozdziałem 51 niniejszego Kodeksu.
 6. Jeżeli czynności określone w ustępie drugim ustępu 3 i ustępie 4 artykułu 157 niniejszego Kodeksu nie zostały wykonane w określonych w nich terminach, procedura celna składu celnego po upływie tych terminów zostaje zakończona, a towary są zatrzymane przez organy celne zgodnie z rozdziałem 51 niniejszego Kodeksu....

Art. 162. Powstanie i zniesienie obowiązku zapłaty ceł importowych, podatków, ceł specjalnych, antydumpingowych, wyrównawczych w stosunku do towarów objętych procedurą celną składu celnego, termin ich uiszczenia i obliczenia

 1. Obowiązek zapłaty ceł importowych, podatków, ceł specjalnych, antydumpingowych, wyrównawczych w stosunku do towarów objętych (objętych) procedurą celną składu celnego powstaje:
  1. od zgłaszającego – od momentu zarejestrowania przez organ celny zgłoszenia towarowego;
  2. od właściciela składu celnego – od momentu umieszczenia towaru w składzie celnym.
 2. Obowiązek zapłaty ceł importowych, podatków, ceł specjalnych, antydumpingowych, wyrównawczych w stosunku do towarów objętych (objętych) procedurą celną składu celnego wygasa przez zgłaszającego po wystąpieniu następujących okoliczności:
  1. umieszczenie towaru w składzie celnym;
  2. zakończenie procedury celnej składu celnego zgodnie z art. 161 niniejszego Kodeksu, jeżeli składowanie towarów miało miejsce poza składem celnym, w tym zakończenie procedury celnej składu celnego po wystąpieniu określonych okoliczności w akapicie 1 paragrafu 6 niniejszego artykułu. ?
  3. Obowiązek zapłaty ceł importowych, podatków, ceł specjalnych, antydumpingowych, wyrównawczych w stosunku do towarów objętych (objętych) procedurą celną składu celnego znosi właściciel składu celnego z chwilą zakończenia procedury celnej składu celnego zgodnie z artykułem 161 niniejszego Kodeksu, w tym po zakończeniu procedury celnej składu celnego po wystąpieniu okoliczności określonych w ustępie 2 ustępu 6 niniejszego artykułu.
  4. Obowiązek zapłaty ceł importowych, podatków, ceł specjalnych, antydumpingowych, wyrównawczych w odniesieniu do towarów objętych (objętych) procedurą celną składu celnego wygasa w stosunku do osób wymienionych w ustępach 2 i 3 niniejszego artykułu, z dniem wystąpienie następujących okoliczności:
   1. umieszczenie towarów, w odniesieniu do których procedura celna składu celnego została zakończona w ramach procedur celnych zgodnie z art. 7 ust. 129 niniejszego Kodeksu;
   2. wypełnienie obowiązku zapłaty ceł importowych, podatków, ceł specjalnych, antydumpingowych, wyrównawczych i (lub) ich pobrania w kwotach obliczonych i płatnych zgodnie z ustępem 7 niniejszego artykułu;
   3. uznanie przez organ celny zgodnie z ustawodawstwem państw członkowskich o uregulowaniu celnym faktu zniszczenia i (lub) nieodwracalnej utraty towarów zagranicznych w wyniku wypadku lub siły wyższej lub faktu nieodwołalnej utraty tych towarów w wyniku strat naturalnych w normalnych warunkach transportu (transportu) i (lub) przechowywania, z wyjątkiem przypadków, gdy przed takim zniszczeniem lub nieodwracalną stratą, zgodnie z niniejszym Kodeksem w odniesieniu do tych towarów zagranicznych, upłynął termin zapłaty należności celnych przywozowych , podatki, cła specjalne, antydumpingowe, wyrównawcze;
   4. odmowa wydania towaru zgodnie z procedurą celną składu celnego – w związku z obowiązkiem uiszczenia należności celnych importowych, podatków, ceł specjalnych, antydumpingowych, wyrównawczych, które powstały przy rejestracji zgłoszenia towaru;
   5. cofnięcie zgłoszenia towarów zgodnie z artykułem 113 niniejszego Kodeksu i (lub) anulowanie zwolnienia towarów zgodnie z ustępem 4 artykułu 118 niniejszego Kodeksu - w związku z obowiązkiem zapłaty należności celnych przywozowych, podatków, opłat specjalnych , cła antydumpingowe, wyrównawcze, które powstały podczas rejestracji zgłoszenia towarów;
   6. konfiskata lub zamiana towaru na własność (dochód) państwa członkowskiego zgodnie z ustawodawstwem tego państwa członkowskiego;
   7. zatrzymanie towarów przez organ celny zgodnie z rozdziałem 51 niniejszego Kodeksu;
   8. objęcie do czasowego składowania lub objęcie jedną z procedur celnych towarów, które zostały zajęte lub zatrzymane podczas weryfikacji zgłoszenia przestępstwa, w toku postępowania w sprawie karnej lub o wykroczenie administracyjne (prowadzenie postępowania administracyjnego) i w stosunku do których wydano decyzję został złożony do ich zwrotu, jeśli takie towary nie zostały wcześniej wydane.
  5. Obowiązek zapłaty ceł importowych, podatków, ceł specjalnych, antydumpingowych, wyrównawczych w odniesieniu do towarów objętych procedurą celną składu celnego podlega spełnieniu w przypadku zaistnienia okoliczności określonych w paragrafie 6 niniejszego artykułu.
  6. W przypadku zaistnienia następujących okoliczności, termin zapłaty ceł importowych, podatków, ceł specjalnych, antydumpingowych, wyrównawczych wynosi:
   1. u zgłaszającego:
    • w przypadku utraty towarów przed umieszczeniem ich w składzie celnym, z wyjątkiem zniszczenia i (lub) nieodwracalnej straty w wyniku wypadku lub siły wyższej lub nieodwracalnej utraty w wyniku naturalnej utraty w normalnych warunkach transportu (transportu) oraz (lub) składowanie, - dzień utraty, a jeżeli ten dzień nie został wyznaczony, - dzień objęcia towarów procedurą celną składu celnego;
    • w przypadku utraty lub przekazania towaru innej osobie przed zakończeniem procedury celnej składu celnego, jeżeli składowanie towarów odbywało się poza składem celnym, z wyjątkiem zniszczenia i (lub) nieodwracalnej straty z tytułu wypadku, siły wyższej lub nieodwracalnej szkody w wyniku naturalnej utraty w normalnych warunkach transportu (transportu) i (lub) przechowywania, - dzień takiej utraty lub przeniesienia, a jeśli ten dzień nie został wyznaczony, - dzień złożenia towary objęte procedurą celną składu celnego;
    • w przypadku wywozu towarów poza miejsce przechowywania, jeżeli przechowywanie towarów nie zostało przeprowadzone w składzie celnym zgodnie z art. 4 ust. 155 niniejszego Kodeksu, - dzień takiego wywozu, a jeśli ten dzień jest nieustalony, - dzień objęcia towaru procedurą celną składu celnego;
   2. u właściciela składu celnego:
    • w przypadku utraty towaru, z wyjątkiem zniszczenia i (lub) nieodwracalnej szkody w wyniku wypadku lub siły wyższej lub nieodwracalnej utraty w wyniku naturalnej utraty w normalnych warunkach przechowywania, - dzień utraty towaru, a jeżeli nie ustalono dnia, - dzień umieszczenia towaru w składzie celnym;
    • w przypadku wydania towaru ze składu celnego bez przedstawienia dokumentów potwierdzających zakończenie procedury celnej składu celnego - dzień wydania towaru, a jeżeli ten dzień nie jest wyznaczony - dzień złożenia towaru w składzie celnym.
  7. W przypadku zaistnienia okoliczności, o których mowa w paragrafie 6 niniejszego artykułu, cła importowe, podatkicła specjalne, antydumpingowe, wyrównawcze są płatne tak, jakby towary objęte procedurą celną składu celnego zostały objęte procedurą celną dopuszczenia do konsumpcji krajowej bez stosowania preferencji taryfowych i świadczeń z tytułu uiszczenia należności celnych przywozowych i podatki.
   Do obliczania ceł importowych, podatków, cła specjalne, antydumpingowe, wyrównawcze stosuje się stawki ceł importowych, podatków, cła specjalne, antydumpingowe, wyrównawcze, obowiązujące w dniu rejestracji przez organ celny zgłoszenia towarów w celu objęcia towarów procedurą celną składu celnego.
   Jeżeli organ celny nie posiada dokładnych informacji niezbędnych do ustalenia wartości celnej towarów, wartość celna towary ustala się na podstawie informacji dostępnych organowi celnemu.
  8. Ustalając następnie dokładne informacje niezbędne do ustalenia wartości celnej towarów, na podstawie tych dokładnych informacji ustala się wartość celną towarów oraz nadpłacone i (lub) nadmiernie pobrane kwoty ceł importowych, podatków, specjalnych, antydumpingowych -dumping, cła wyrównawcze są zwracane (kompensowane) lub pobierane niezapłacone kwoty zgodnie z rozdziałami 10 i 11 oraz art. 76 i 77 niniejszego Kodeksu.
  9. W przypadku zakończenia procedury celnej składu celnego zgodnie z artykułem 161 niniejszego Kodeksu lub objęcia zgodnie z ustępem 7 artykułu 129 niniejszego Kodeksu procedurami celnymi mającymi zastosowanie do towarów zagranicznych lub zatrzymania takich towarów przez organy celne organy zgodnie z rozdziałem 51 niniejszego Kodeksu po wykonaniu zobowiązań do zapłaty ceł, podatków, ceł specjalnych, antydumpingowych, ceł wyrównawczych i (lub) ich pobrania (w całości lub w części) kwoty ceł, podatków, specjalnych, cła antydumpingowe i wyrównawcze zapłacone i (lub) pobrane zgodnie z niniejszym artykułem podlegają zwrotowi (odliczeniu) zgodnie z rozdziałem 10 i art. 76 niniejszego Kodeksu.