МЕНЮ

Procedura celna zniszczenia

Art. 248. Treść i stosowanie procedury celnej niszczenia”

 1. Procedura celna zniszczenie - procedura celna stosowana do towarów zagranicznych, zgodnie z którą towary te są niszczone bez uiszczania ceł importowych, podatków, ceł specjalnych, antydumpingowych, wyrównawczych, z zastrzeżeniem warunków objęcia towarów taką procedurą celną.
  Zniszczenie towaru oznacza doprowadzenie towaru do stanu, w którym jest on częściowo lub całkowicie zniszczony lub traci konsumenta i (lub) inne właściwości i nie może być przywrócony do stanu pierwotnego w sposób korzystny ekonomicznie.
 2. Procedura zniszczenia celnego nie dotyczy następujących towarów:
  1. wartości kulturowe, archeologiczne, historyczne;
  2. zwierzęta i rośliny należące do gatunków chronionych zgodnie z ustawodawstwem Państw Członkowskich i (lub) traktatami międzynarodowymi, ich części i pochodne, z wyjątkiem przypadków, gdy są one wymagane eksterminacja w celu stłumienia epidemii, epizootii i rozprzestrzeniania się obiektów kwarantanny;
  3. towary przyjęte przez organy celne jako przedmiot zastawu przed zakończeniem stosunku zastawu;
  4. zajęte towary lub towary, które zostały zajęte, w tym te, które stanowią dowód rzeczowy, zgodnie z prawem państw członkowskich.
 3. Komisja ma prawo określić wykaz towarów innych niż te przewidziane w ustępie 2 niniejszego artykułu, w stosunku do których nie stosuje się procedury celnej niszczenia.
 4. Procedura celna dotycząca zniszczenia nie ma zastosowania, jeżeli zniszczenie towarów:
  1. mogą szkodzić środowisku lub stanowić zagrożenie dla życia i zdrowia ludzi;
  2. powstaje poprzez konsumpcję towarów zgodnie z ich zwykłym przeznaczeniem;
  3. może ponosić koszty dla władz publicznych państw członkowskich.

Art. 249. Warunki objęcia towarów procedurą celną zniszczenia”

Warunkiem objęcia towarów procedurą celną do zniszczenia są:

 • obecność wniosku wydanego zgodnie z ustawodawstwem państw członkowskich upoważnionego organu państwowego państwa członkowskiego w sprawie możliwości zniszczenia towarów, który wskazuje sposób i miejsce ich zniszczenia;
 • przestrzeganie zakazów i ograniczeń zgodnie z artykułem 7 niniejszego Kodeksu.

Art. 250. Specyfika stosowania procedury celnej niszczenia”

 1. Zniszczenie towarów objętych procedurą celną w celu zniszczenia odbywa się w terminach ustalonych przez organ celny na podstawie czasu niezbędnego do faktycznego zniszczenia tych towarów, sposobu i miejsca ich zniszczenia, a także z uwzględnieniem terminy określone w porozumieniu uprawnionego organu państwowego państwa członkowskiego o możliwości zniszczenia towaru, jeżeli takie warunki występują w nim.
 2. Zniszczenie towarów odbywa się na koszt zgłaszającego towary objęte celną procedurą zniszczenia, w sposób określony przez ustawodawstwo państw członkowskich.
 3. Odpady powstałe w wyniku zniszczenia towarów, z wyjątkiem odpadów określonych w paragrafie 5 niniejszego artykułu, uzyskują status towaru obcego.
 4. Odpady powstałe w wyniku zniszczenia towarów zostaną objęte procedurami celnymi mającymi zastosowanie do towarów zagranicznych na warunkach przewidzianych w niniejszym Kodeksie, z wyjątkiem przypadków, gdy wytworzone odpady nie nadają się do dalszego ich wykorzystania handlowego lub, zgodnie z ustawodawstwa państw członkowskich podlega zakopaniu, neutralizacji, unieszkodliwieniu lub zniszczeniu w jakikolwiek inny sposób.
  Odpady powstałe w wyniku zniszczenia, objęte wybraną przez zgłaszającego procedurą celną, uważa się za wwiezione na obszar celny Unii w tym stanie.
 5. Odpady powstałe w wyniku zniszczenia, które nie podlegają objęciu procedurami celnymi, uzyskują status towarów unijnych i od dnia uznania nie są uznawane za podlegające kontroli celnej, zgodnie z ustawodawstwem państw członkowskich, powstałe odpady nienadające się do dalszego wykorzystania handlowego lub od dnia przedłożenia organowi celnemu dokumentów potwierdzających fakt zakopania, unieszkodliwiania, utylizacji lub zniszczenia wytworzonych odpadów w inny sposób lub fakt ich przekazania do takich operacji .