МЕНЮ

Procedura celna dla czasowego przywozu (odprawy)

Artykuł 219. Treść i stosowanie procedury celnej przy odprawie czasowej (dopuszczenie)

 1. Procedura celna import czasowy (odprawa) – procedura celna stosowana do towarów zagranicznych, zgodnie z którą towary te są czasowo zlokalizowane i wykorzystywane na obszarze celnym Unii, z zastrzeżeniem warunków objęcia towarów tą procedurą celną i ich wykorzystania zgodnie z art. taką procedurę celną, z częściową zapłatą ceł przywozowych, podatków i bez płacenia specjalnych ceł antydumpingowych, wyrównawczych lub bez płacenia ceł przywozowych, podatków i bez płacenia specjalnych ceł antydumpingowych i wyrównawczych.
 2. Towary objęte procedurą celną importu czasowego (dopuszczenia) (dalej w niniejszym rozdziale - towary czasowo przywiezione) zachowują status towaru zagranicznego.
 3. Kategorie towarów, których pobyt czasowy i używanie na obszarze celnym Unii zgodnie z procedurą celną dla czasowego przywozu (wjazdu) są dozwolone bez uiszczania należności celnych i podatków przywozowych, warunki takiego czasowego pobytu i używania, jak również terminy takiego tymczasowego pobytu i korzystania są określane przez Komisję i (lub) umowy międzynarodowe państw członkowskich ze stroną trzecią. (por. Decyzja Rady Euroazjatyckiej Komisji Gospodarczej nr 109 z dnia 20.12.2017)
 4. Procedura celna dla odprawy czasowej (odprawy) nie dotyczy następujących kategorii towarów:
  1. produkty spożywcze, napoje, w tym napoje alkoholowe, tytoń i wyroby tytoniowe, surowce i półprodukty, materiały eksploatacyjne i próbki, z wyjątkiem przypadków ich przywozu na obszar celny Unii w pojedynczych egzemplarzach w celach reklamowych i (lub) do celów demonstracyjnych lub jako eksponaty lub wzory przemysłowe;
  2. odpady, w tym odpady przemysłowe;
  3. towary objęte zakazem przywozu na obszar celny Unii.
 5. Dopuszcza się skorzystanie z procedury celnej przy wwozie czasowym (dopuszczenie) w celu zawieszenia procedury celnej uszlachetniania na obszarze celnym poprzez objęcie tą procedurą celną produktów uszlachetniania towarów uprzednio objętych procedurą celną do uszlachetniania na obszarze celnym.

Art. 220. Warunki objęcia towarów procedurą celną odprawy czasowej (dopuszczenie) i ich używanie zgodnie z tą procedurą celną”

 1. Warunkami objęcia towarów procedurą celną odprawy czasowej (dopuszczenia) są:
  1. możliwość identyfikacji towarów objętych procedurą celną do odprawy czasowej (dopuszczenia), z późniejszym objęciem ich procedurą celną w celu zakończenia tej procedury celnej. Identyfikacja towary nie są wymagane w przypadkach, gdy zgodnie z umowami międzynarodowymi państw członkowskich z osobą trzecią, dozwolona jest wymiana czasowo przywiezionych towarów;
  2. częściowa zapłata należności celnych i podatków przywozowych zgodnie z art. 223 niniejszego kodeksu, z wyjątkiem przypadku, gdy zgodnie z art. 3 ust. 219 niniejszego kodeksu czasowa obecność i użytkowanie towarów na obszarze celnym Unii w zgodnie z procedurą celną dla importu czasowego (wjazdu) jest dozwolone bez uiszczania ceł importowych i podatków;
  3. zgodność z warunkami tymczasowego umiejscowienia i użytkowania towarów zgodnie z procedurą celną dla czasowego przywozu (dopuszczenia) bez uiszczania ceł i podatków, jeżeli takie warunki są określone przez Komisję zgodnie z ustępem 3 artykułu 219 niniejszego Kodeks i (lub) są przewidziane w umowach międzynarodowych państw członkowskich z trzecią stroną;
  4. przestrzeganie zakazów i ograniczeń zgodnie z artykułem 7 niniejszego Kodeksu.
 2. Warunki korzystania z towarów zgodnie z procedurą celną dla czasowego przywozu (dopuszczenia) to:
  1. przestrzeganie ustalonego przez organ celny okresu ważności procedury celnej dla odprawy czasowej (dopuszczenia);
  2. przestrzeganie ograniczeń dotyczących posiadania i użytkowania towarów przywiezionych czasowo, ustanowionych w art. 222 niniejszego Kodeksu;
  3. częściowa zapłata należności celnych i podatków przywozowych zgodnie z art. 223 niniejszego kodeksu, z wyjątkiem przypadku, gdy zgodnie z art. 3 ust. 219 niniejszego kodeksu czasowa obecność i użytkowanie towarów na obszarze celnym Unii w zgodnie z procedurą celną dla importu czasowego (wjazdu) jest dozwolone bez uiszczania ceł importowych i podatków;
  4. zgodność z warunkami tymczasowego umiejscowienia i użytkowania towarów zgodnie z procedurą celną dla czasowego przywozu (wstępu) bez uiszczania ceł i podatków określonych przez Komisję zgodnie z art. 3 ust. 219 niniejszego Kodeksu i (lub) przewidziane w umowie międzynarodowej państw członkowskich ze stroną trzecią.

Artykuł 221. Czas trwania procedury celnej przy odprawie czasowej (dopuszczenie)

 1. Okres ważności procedury celnej dla czasowego importu (dopuszczenia) nie może przekroczyć 2 lat od dnia objęcia towarów procedurą celną dla czasowego importu (dopuszczenia) lub okresu ustalonego przez Komisję zgodnie z ustępem 2 niniejszego artykułu.
 2. Dla niektórych kategorii towarów, w zależności od celu ich przywozu na obszar celny Unii, Komisja ma prawo do określenia krótszego lub dłuższego niż 2 lata okresu ważności procedury celnej dla przywozu czasowego (dopuszczenia). (por. Decyzja Rady Euroazjatyckiej Komisji Gospodarczej nr 109 z dnia 20.12.2017)
 3. Przy objęciu towarów procedurą celną na czasowy wwóz (dopuszczenie) organ celny na podstawie oświadczenia zgłaszającego, w oparciu o cele i okoliczności przywozu towarów na obszar celny Unii, ustala ważność okres tej procedury celnej, który, biorąc pod uwagę ustęp 4 niniejszego artykułu, nie może przekroczyć okresu przewidzianego w ustępie 1 niniejszego artykułu lub okresu ustalonego przez Komisję zgodnie z ustępem 2 niniejszego artykułu.
 4. Okres ważności procedury celnej dla odprawy czasowej (dopuszczenia) ustanowionej przez organ celny na wniosek osoby może zostać przedłużony przed upływem tego okresu lub nie później niż 1 miesiąc po jego upływie w okresie ważności tego odprawy celnej procedura przewidziana w ustępie 1 niniejszego artykułu lub okres ważności tej procedury celnej określony przez Komisję zgodnie z ustępem 2 niniejszego artykułu.
  W przypadku przedłużenia okresu obowiązywania procedury celnej odprawy czasowej (dopuszczenia) ustanowionej przez organ celny, po jej wygaśnięciu, ważność tej procedury celnej zostaje wznowiona od dnia zakończenia tej procedury celnej.
 5. W przypadku ponownego zastosowania procedury celnej dla czasowego przywozu (dopuszczenia) w stosunku do towarów zagranicznych znajdujących się na obszarze celnym Unii, w tym gdy różne osoby występują jako zgłaszający te towary, łączny okres ważności procedury celnej dla przywóz czasowy (przyjęcie) nie może przekroczyć okresu przewidzianego w ustępie 1 niniejszego artykułu lub okresu ustalonego przez Komisję zgodnie z ustępem 2 niniejszego artykułu.

Artykuł 222. Ograniczenia w posiadaniu i używaniu towarów czasowo przywiezionych”

 1. Towary importowane czasowo muszą pozostać niezmienione, z wyjątkiem zmian wynikających z naturalnego zużycia, a także zmian spowodowanych naturalną utratą w normalnych warunkach transportu (transportu) i (lub) przechowywania.
  Dopuszcza się wykonywanie operacji na towarach czasowo wwiezionych niezbędnych do zapewnienia ich bezpieczeństwa, w tym napraw (z wyjątkiem remontów kapitalnych, modernizacji), konserwacji i innych czynności niezbędnych do utrzymania towaru w dobrym stanie, pod warunkiem, że identyfikacja towaru przez organ celny jest zapewniona po zakończeniu procedur celnych dla czasowego przywozu (odprawy) zgodnie z ust. 1 i 2 art. 224 niniejszego Kodeksu.
  Dozwolone jest prowadzenie prób, badań, testów, weryfikacji, eksperymentów lub eksperymentów z towarami czasowo wwiezionymi lub ich wykorzystaniem w trakcie testów, badań, testów, weryfikacji, eksperymentów lub eksperymentów.
 2. Towary przywiezione czasowo muszą znajdować się w faktycznym posiadaniu i użytkowaniu zgłaszającego, z wyjątkiem przypadków, gdy ich przejście w posiadanie i używanie innych osób jest dozwolone zgodnie z paragrafami 3 i 4 niniejszego artykułu.
 3. Dozwolone jest przekazanie przez zgłaszającego na posiadanie i używanie innych osób bez zgody organu celnego:
  1. wwożonych czasowo opakowań wielokrotnego użytku (zwrotnych) przeznaczonych do pakowania i ochrony towarów wwożonych na obszar celny Unii;
  2. towary przywiezione czasowo w celu ich konserwacji, naprawy (z wyjątkiem remontu, modernizacji), przechowywania, transportu (transportu);
  3. towary przywiezione czasowo w celu testowania, badania, testowania, weryfikacji, eksperymentowania lub eksperymentowania;
  4. towary przywiezione czasowo w innych celach w przypadkach określonych przez Komisję i (lub) przewidzianych w umowach międzynarodowych państw członkowskich z osobą trzecią.
 4. W innych przypadkach niż te określone w ustępie 3 niniejszego artykułu, przekazanie przez zgłaszającego czasowo przywiezionych towarów w posiadanie i używanie innych osób jest dozwolone za zgodą organu celnego lub w przypadkach, w sposób i na warunkach określonych przez Komisji, po powiadomieniu organu celnego.
 5. W celu uzyskania zezwolenia organu celnego na przekazanie czasowo przywiezionych towarów w posiadanie i używanie innych osób” zgłaszający towary te należy przedłożyć organowi celnemu, w którym zostały objęte procedurą celną, wniosek wskazujący w nim przyczynę przekazania przywiezionych czasowo towarów innej osobie oraz informację o tej osobie.
 6. Przejście towarów przywiezionych czasowo w posiadanie i używanie innych osób nie zwalnia zgłaszającego te towary od spełnienia innych warunków użytkowania towarów zgodnie z procedurą celną dla odprawy czasowej (dopuszczenia) ustanowioną w niniejszym rozdziale, ani zawiesza lub przedłuża okres odprawy czasowej.
 7. Towary określone przez Komisję zgodnie z art. 3 ust. 219 niniejszego Kodeksu i (lub) przewidziane w umowach międzynarodowych Państw Członkowskich ze stroną trzecią, w stosunku do których stosowana jest procedura celna dla odprawy czasowej (odprawy) bez uiszczenie należności celnych i podatków przywozowych jest wykorzystywane na obszarze celnym na terytorium Unii, chyba że Komisja ustaliła inaczej. import
 8. Dozwolone jest używanie towarów przywiezionych czasowo, które są pojazdami poza obszarem celnym Unii, jeżeli są one wykorzystywane jako pojazdy w transporcie międzynarodowym i mają do nich zastosowanie przepisy rozdziału 38 niniejszego Kodeksu. W przypadku korzystania z towarów czasowo przywiezionych, które są środkami transportu poza obszarem celnym Unii, w odniesieniu do takich towarów dozwolone jest wykonywanie czynności przewidzianych w art. 1 ust. 2 i 277 niniejszego kodeksu.
  Operacje nieprzewidziane w paragrafach 1 i 2 Artykułu 277 niniejszego Kodeksu są dozwolone zgodnie z paragrafem 4 Artykułu 277 niniejszego Kodeksu.
  Wykorzystywanie towarów przywiezionych czasowo, którymi są pojazdy, jako środka transportu międzynarodowego poza obszarem celnym Unii, nie kończy ani nie zawiesza procedury celnej przywozu czasowego (dopuszczenia).

Artykuł 223. Cechy obliczania i uiszczania należności celnych przywozowych i podatków przy stosowaniu procedury celnej przy wwozie czasowym (dopuszczenie)

 1. W odniesieniu do towarów objętych (objętych) procedurą celną odprawy czasowej (dopuszczenia) z częściową zapłatą należności celnych importowych, podatków, należności celnych importowych, podatki są płatne za okres od dnia objęcia ich procedurą celną odprawy czasowej (dopuszczenia) do dnia jej zakończenia.
 2. W odniesieniu do towarów objętych procedurą celną odprawy czasowej (zwrotu) bez uiszczenia należności i podatków importowych, na wniosek zgłaszającego, częściowa zapłata należności celnych i podatków importowych następuje za okres od dnia określonego w zgłoszenie zgłaszającego do dnia zakończenia procedury celnej odprawy czasowej (tolerancja). Określone odwołanie zgłaszającego składane jest do organu celnego, który złożył: zwolnienie towarów gdy zostaną objęte procedurą celną dla czasowego przywozu (dopuszczenia), przed upływem terminu ustalonego zgodnie z art. 3 ust. 219 niniejszego Kodeksu.
  Jako odwołanie zgłaszającego wykorzystywany jest dokument celny - korekta zgłoszenia towarowego.
 3. W przypadku częściowej zapłaty należności celnych przywozowych i podatków za każdy miesiąc kalendarzowy (pełny lub niepełny) okresu czasu określonego zgodnie z ust. 1 i 2 niniejszego artykułu (dalej w niniejszym rozdziale - okres stosowania częściowej płatności cła i podatki importowe), 3 procent wartości zgłoszenia celnego liczonego na dzień rejestracji złożonej w celu objęcia takich towarów procedurą celną importu czasowego (dopuszczenia), a w stosunku do towarów zwolnionych przed złożeniem zgłoszenia towarów - w dniu zarejestrowania przez organ celny wniosku o zwolnienie towaru przed złożeniem zgłoszenia towarów, wysokość należności celnych przywozowych, podatków, które byłyby należne w przypadku objęcia towarów procedurą celną na przywóz czasowy (dopuszczenie) zostały objęte procedurą celną dopuszczenia do konsumpcji krajowej.
 4. Po zawieszeniu procedury celnej dla czasowego przywozu (dopuszczenia) zgodnie z art. 3 ust. 224 niniejszego Kodeksu nie dokonuje się częściowej zapłaty należności celnych przywozowych i podatków za okres takiego zawieszenia. Do celów stosowania niniejszego ustępu okres zawieszenia procedury celnej określa się liczbą pełnych miesięcy kalendarzowych, podczas których procedura celna odprawy czasowej (dopuszczenia) jest zawieszona.
 5. W przypadku częściowej zapłaty ceł i podatków importowych, kwota ceł i podatków importowych jest uiszczana według wyboru zgłaszającego za cały okres stosowania częściowej zapłaty ceł i podatków importowych (dalej w niniejszym rozdziale - a zapłata ryczałtu należności celnych i podatków importowych) lub okresowo (dalej w niniejszym rozdziale - okresowa płatność należności celnych importowych i podatków). W przypadku okresowej zapłaty ceł importowych i podatków, płatność taka jest dokonywana w kwocie należnej zgodnie z ustępem 3 niniejszego artykułu, nie mniej niż 1 miesiąc kalendarzowy (pełny lub niepełny). Częstotliwość płatności kwot ceł i podatków importowych określa zgłaszający w zgłoszeniu towarów.
  W przypadku nieuiszczenia lub niepełnej zapłaty kwot należności celnych przywozowych, podatków płaconych okresowo, w terminach ustalonych zgodnie z ust. 4 i ust. 2 i 3 ust. 7 artykułu 225 niniejszego Kodeksu, należności celnych przywozowych, Podatki są płatne jednorazowo za cały pozostały okres stosowania częściowej zapłaty ceł i podatków importowych.
 6. Łączna kwota ceł importowych, podatków zapłaconych i (lub) pobranych w okresie stosowania częściowej zapłaty ceł importowych i podatków nie może przekroczyć kwoty obliczonej na dzień rejestracji zgłoszenia celnego złożonego w celu objęcia takich towarów procedury celnej dla importu czasowego (dopuszczenia), a w odniesieniu do towarów, których zwolnienie nastąpiło przed złożeniem zgłoszenia towarów - w dniu zarejestrowania przez organ celny wniosku o zwolnienie towarów przed złożenie zgłoszenia towarów, wysokość należności celnych przywozowych, podatków, które byłyby należne w przypadku objęcia towarów procedurą celną dopuszczenia do konsumpcji krajowej.
 7. Po zakończeniu lub zakończeniu procedury celnej dla czasowego przywozu (dopuszczenia) zgodnie z art. 1 ust. 2, 5 i 224 niniejszego Kodeksu, kwoty ceł przywozowych i podatków zapłaconych i (lub) pobranych w okresie stosowania częściowa zapłata należności celnych importowych, podatków, zwrotów (potrąceń) nie podlegają, chyba że niniejszy Kodeks stanowi inaczej.

Artykuł 224. Zakończenie, zawieszenie i zakończenie procedury celnej przy odprawie czasowej (dopuszczenie)

 1. Przed zakończeniem procedury celnej odprawy czasowej (odprawy) ustanowionej przez organ celny ta procedura celna kończy się:
  1. objęcie towarów przywiezionych czasowo procedurą celną powrotnego wywozu, w tym zgodnie z art. 7 ust. 276 niniejszego Kodeksu;
  2. uznanie przez organy celne zgodnie z ustawodawstwem Państw Członkowskich w zakresie regulacji celnej faktu zniszczenia i (lub) nieodwołalnej utraty czasowo przywiezionych towarów wskutek wypadku lub siły wyższej, lub faktu nieodwołalnej utraty tych towarów jako w wyniku naturalnej utraty w normalnych warunkach transportu (transportu) i (lub) przechowywania;
  3. zaistnienia okoliczności określonych przez Komisję i (lub) ustawodawstwa państw członkowskich w zakresie regulacji celnych, przed którym towary znajdują się pod kontrolą celną.
 2. Przed wygaśnięciem procedury celnej odprawy czasowej (dopuszczenia) ustanowionej przez organ celny, ta procedura celna może zostać zakończona:
  1. objęcie towarów przywożonych czasowo procedurami celnymi mającymi zastosowanie do towarów zagranicznych na warunkach przewidzianych w niniejszym Kodeksie, z wyjątkiem procedury celnej tranzytu celnego, o ile niniejszy ustęp nie stanowi inaczej;
  2. wznowienie procedury celnej dotyczącej przetwarzania na obszarze celnym, której działanie zostało zawieszone zgodnie z art. 3 ust. 173 niniejszego Kodeksu;
  3. objęcie czasowo przywiezionych towarów procedurą celną tranzytu celnego, jeżeli towary te zostaną objęte tą procedurą celną w celu przewozu (przewozu) przez obszar celny Unii z terytorium państwa członkowskiego, którego organ celny zwolnił towary, gdy zostały objęte procedurą celną w zakresie odprawy czasowej (wjazdu) na terytorium innego państwa członkow- skiego. .
 3. Do czasu wygaśnięcia procedury celnej dla czasowego przywozu (dopuszczenia) ustanowionej przez organ celny, ta procedura celna może zostać zawieszona, jeżeli towary przywiezione czasowo zostaną objęte procedurą celną składu celnego, procedurą celną przetwarzania na obszarze celnym, lub, w przypadkach określonych przez Komisję, w ramach specjalnej procedury celnej.
  Przy ustalaniu przypadku zawieszenia procedury celnej dla czasowego importu (dopuszczenia) w wyniku objęcia czasowo importowanych towarów specjalną procedurą celną, Komisja ma prawo określić specyfikę naliczania i uiszczania ceł i podatków importowych, jak a także termin zapłaty należności celnych i podatków importowych w odniesieniu do czasowo wwiezionych towarów.
 4. Towary przywiezione czasowo mogą zostać objęte procedurą celną powrotnego wywozu lub inną procedurą celną w jednej lub kilku przesyłkach.
 5. Po upływie ustalonego przez organ celny okresu ważności procedury celnej odprawy czasowej (dopuszczenia) działanie procedury celnej zostaje zakończone.
 6. Przypadki, warunki i tryb zakończenia procedury celnej dla czasowego importu (dopuszczenia) na terytorium innego państwa członkowskiego niż państwo członkowskie, którego organ celny objął taki towar procedurą celną dla czasowego importu (dopuszczenia), określa Komisja.

Art. 225. Powstanie i wygaśnięcie obowiązku uiszczenia należności celnych przywozowych, podatków, ceł specjalnych, antydumpingowych, wyrównawczych w stosunku do towarów objętych (objętych) procedurą celną przywozu czasowego (dopuszczenia), termin ich uiszczenia i obliczenia

 1. Obowiązek zapłaty ceł importowych, podatków, ceł specjalnych, antydumpingowych, wyrównawczych w stosunku do towarów objętych procedurą celną odprawy czasowej (dopuszczenia) powstaje dla zgłaszającego z chwilą zarejestrowania przez organ celny zgłoszenia towarów, oraz w odniesieniu do towarów zgłoszonych do zwolnienia przed złożeniem zgłoszenia towarów, od osoby, która złożyła wniosek o zwolnienie towarów przed złożeniem zgłoszenia towarów – od momentu, w którym organ celny zarejestrował do organu celnego wniosek o zwolnienie towarów złożenie deklaracji na towary.
 2. Obowiązek zapłaty należności celno-podatkowych importowych w stosunku do towarów objętych procedurą celną przy wwozie czasowym (dopuszczeniu) towarów, które są przywożone na adres jednego odbiorcy od jednego nadawcy na podstawie jednego dokumentu przewozowego (przewozu) i łącznej wartość celna która nie przekracza kwoty stanowiącej równowartość 200 euro, a jeżeli Komisja ustali inną wysokość takiej kwoty, kwota kwoty ustalonej przez Komisję nie powstaje po kursie obowiązującym w dniu rejestracji towaru zgłoszenie przez organ celny. Jednocześnie do celów niniejszego ustępu wartość celna nie obejmuje kosztów transportu (transportu) towarów przywożonych na obszar celny Unii do miejsca przybycia, kosztów załadunku, rozładunku lub przeładunku m.in. towarów i kosztów ubezpieczenia w związku z takim transportem (transportem), załadunkiem, rozładunkiem lub przeładunkiem takiego towaru.
  Komisja ma prawo ustalić inną kwotę niż kwota przewidziana w akapicie drugim niniejszego ustępu, w ramach której obowiązek zapłaty należności celnych i podatków przywozowych w odniesieniu do towarów objętych procedurą celną odprawy czasowej ( przyjęcia), sprowadzonych na adres jednego odbiorcy od jednego nadawcy jednym dokumentem przewozowym (przewozowym) nie powstaje.
 3. Obowiązek zapłaty należności celnych importowych, podatków, ceł specjalnych, antydumpingowych, wyrównawczych w stosunku do towarów objętych (objętych) procedurą celną w zakresie importu czasowego (dopuszczenia) wygasa przez zgłaszającego po wystąpieniu następujących okoliczności:
  1. zakończenie procedury celnej dla odprawy czasowej (dopuszczenia) zgodnie z art. 1 ust. 2 i 224 niniejszego Kodeksu przed upływem terminu ustalonego zgodnie z art. 3 ust. 219 niniejszego Kodeksu, z wyjątkiem przypadku, gdy okres przed wygaśnięciem tej procedury celnej płatności ceł importowych, podatków, ceł specjalnych, antydumpingowych, wyrównawczych;
  2. zakończenie procedury celnej dla czasowego importu (dopuszczenia) zgodnie z ustępami 1 i 2 artykułu 224 niniejszego Kodeksu, jeżeli w odniesieniu do towarów objętych procedurą celną czasowego importu (dopuszczenia), świadczenia są stosowane do zapłaty importu cła i podatki, z wyjątkiem przypadku, gdy przed wygaśnięciem tej procedury celnej upłynął termin zapłaty należności celnych przywozowych, podatków, ceł specjalnych, antydumpingowych, wyrównawczych;
  3. zakończenie procedury celnej dla czasowego importu (dopuszczenia) zgodnie z ustępami 1 i 2 artykułu 224 niniejszego Kodeksu oraz wypełnienie obowiązku uiszczenia należności celnych przywozowych, podatków i (lub) ich pobrania w kwotach należnych zgodnie z niniejszym artykuł;
  4. wypełnienie obowiązku zapłaty ceł importowych, podatków, ceł specjalnych, antydumpingowych, wyrównawczych i (lub) ich pobrania w kwotach należnych po wystąpieniu okoliczności przewidzianych w ust. 6 ust. 8 - 7 i ust. Ten artykuł;
  5. uznanie przez organ celny zgodnie z ustawodawstwem państw członkowskich w zakresie regulacji celnej faktu zniszczenia i (lub) nieodwołalnego zaginięcia towarów zagranicznych w wyniku wypadku lub siły wyższej, albo faktu nieodwołalnej utraty tych towarów jako wynik ubytku naturalnego w normalnych warunkach transportu (transportu) i (lub) przechowywania do czasu zakończenia procedury celnej dla czasowego importu (dopuszczenia) i wypełnienia obowiązku uiszczenia ceł importowych, podatków i (lub) ich pobrania w kwoty należne zgodnie z niniejszym artykułem za okres przed wystąpieniem takich okoliczności;
  6. odmowa zwolnienia towaru zgodnie z procedurą celną dla czasowego importu (dopuszczenia) - w związku z obowiązkiem uiszczenia ceł importowych, podatków, ceł specjalnych, antydumpingowych, wyrównawczych, które powstały przy rejestracji zgłoszenia towarów lub wniosku o zwolnienie towarów przed złożeniem zgłoszenia towarów;
  7. cofnięcie zgłoszenia towarów zgodnie z artykułem 113 niniejszego Kodeksu i (lub) anulowanie zwolnienia towarów zgodnie z ustępem 4 artykułu 118 niniejszego Kodeksu - w związku z obowiązkiem zapłaty należności celnych przywozowych, podatków, opłat specjalnych , cła antydumpingowe, wyrównawcze, które powstały podczas rejestracji zgłoszenia towarów;
  8. konfiskata lub przekształcenie towaru we własność (dochód) państwa członkowskiego zgodnie z ustawodawstwem tego państwa członkowskiego oraz wypełnienie obowiązku uiszczenia ceł importowych, podatków i (lub) ich pobrania w kwotach należnych zgodnie z niniejszym artykułem za okres przed wystąpieniem takich okoliczności;
  9. zatrzymanie towarów przez organ celny zgodnie z rozdziałem 51 niniejszego Kodeksu oraz wypełnienie obowiązku uiszczenia należności celnych przywozowych, podatków i (lub) ich pobrania w kwotach należnych zgodnie z niniejszym artykułem za okres poprzedzający takie zatrzymanie ;
  10. objęcie do czasowego składowania lub objęcie jedną z procedur celnych towarów, które zostały zajęte lub zatrzymane podczas weryfikacji zgłoszenia przestępstwa, w trakcie postępowania w sprawie karnej lub o wykroczenie administracyjne (prowadzenie postępowania administracyjnego) i w stosunku do których podjęto decyzję o ich zwrocie, jeżeli wcześniej nie nastąpiło zwolnienie takich towarów, oraz dopełnieniu obowiązku uiszczenia należności celnych przywozowych, podatków i (lub) ich pobrania w kwotach należnych zgodnie z niniejszym artykułem za okres przed zajęcie lub zajęcie takiego mienia podczas weryfikacji zgłoszenia przestępstwa, w toku postępowania w sprawie karnej lub w sprawie o wykroczenie administracyjne (prowadzenie postępowania administracyjnego).
 4. Obowiązek zapłaty należności i podatków importowych w stosunku do towarów objętych (objętymi) procedurą celną importu czasowego (dopuszczenia) z częściową zapłatą należności celnych i podatków importowych podlega egzekucji (cła importowe, podatki podlegają zapłacie ):
  1. przy uiszczeniu ryczałtu należności celnych importowych, podatków lub przy wpłacie pierwszej części kwoty należności celnych importowych, podatków przy okresowej zapłacie należności celnych importowych, podatków – przed wydaniem towaru zgodnie z procedurą celną na czasowe import (wstęp);
  2. z chwilą uiszczenia drugiej i kolejnych części kwoty ceł i podatków importowych przy okresowej płatności ceł i podatków importowych – przed rozpoczęciem okresu, za który uiszczana jest kolejna część kwoty ceł i podatków importowych.
 5. W odniesieniu do towarów określonych w ustępie 4 niniejszego artykułu, cła importowe i podatki są płatne w kwotach określonych zgodnie z artykułem 223 niniejszego Kodeksu.
 6. W odniesieniu do towarów objętych procedurą celną importu czasowego (dopuszczenia), obowiązek zapłaty należności celnych i podatków importowych zostanie spełniony po wystąpieniu okoliczności określonych w ustępie 7 niniejszego artykułu.
 7. W przypadku następujących okoliczności, za termin zapłaty należności celnych i podatków importowych uważa się:
  1. w przypadku nieprzestrzegania warunków tymczasowego umiejscowienia i użytkowania towarów ustalonych zgodnie z art. 3 ust. 219 niniejszego Kodeksu - dzień objęcia tych towarów procedurą celną przywozu czasowego (dopuszczenie);
  2. w przypadku upływu terminu ustalonego zgodnie z art. 3 ust. 219 niniejszego Kodeksu:
   • w przypadku uiszczenia ryczałtu należności celnych importowych, podatków lub w przypadku zapłaty pierwszej części kwoty należności celnych importowych, podatków w przypadku okresowej zapłaty należności celnych importowych i podatków – dzień upływu takiego termin;
   • przy uiszczaniu drugiej i kolejnych części kwoty ceł i podatków importowych; w przypadku okresowej zapłaty ceł i podatków importowych - dzień poprzedzający początek okresu, za który następna część kwoty ceł importowych i podatki są płacone;
  3. jeżeli zgłaszający złoży odwołanie zgodnie z art. 2 ust. 223 niniejszego Kodeksu:
   • w przypadku uiszczenia ryczałtu należności celnych importowych, podatków lub w przypadku zapłaty pierwszej części kwoty należności celnych importowych, podatków w przypadku okresowej zapłaty należności celnych importowych i podatków – w dniu poprzedzającym wskazany dzień w oświadczeniu zgłaszającego;
   • przy uiszczaniu drugiej i kolejnych części kwoty ceł i podatków importowych; w przypadku okresowej zapłaty ceł i podatków importowych - dzień poprzedzający początek okresu, za który następna część kwoty ceł importowych i podatki są płacone;
  4. jeżeli zgłaszający odmawia skorzystania z uiszczenia należności celnych przywozowych, podatków związanych z ograniczeniami w korzystaniu i (lub) rozporządzaniu tymi towarami, - dzień zawarcia zgłoszenia dla towarów zgłoszonych do objęcia towarów procedurą celną czasową import (wjazd), zmiany w części odmowy skorzystania z zapłaty ceł i podatków importowych;
  5. w przypadku popełnienia działań sprzecznych z celami i warunkami przyznawania świadczeń w celu zapłaty należności celnych importowych, podatków i (lub) ograniczeń w korzystaniu i (lub) rozporządzaniu tymi towarami w związku z korzystaniem z tych świadczeń, z wyjątkiem w przypadkach, gdy dokonanie takich czynności pociąga za sobą zaistnienie okoliczności, o których mowa w ust. 6 i 7 niniejszego paragrafu, - pierwszy dzień dokonania tych czynności, a jeżeli ten dzień nie jest wyznaczony, - dzień złożenia określone towary w procedurze celnej na odprawę czasową (dopuszczenie);
  6. w przypadku przekazania towarów czasowo przywiezionych przed zakończeniem procedury celnej w zakresie odprawy czasowej (dopuszczenia) innym osobom bez zgody organów celnych - dzień przekazania towarów, a jeżeli ten dzień nie jest wyznaczony, dzień objęcia tych towarów procedurą celną odprawy czasowej (dopuszczenia);
  7. w przypadku utraty czasowo przywiezionych towarów przed zakończeniem procedury celnej dla czasowego przywozu (dopuszczenia), z wyjątkiem zniszczenia i (lub) nieodwracalnej straty w wyniku wypadku lub siły wyższej lub nieodwracalnej straty w wyniku naturalnego ubytku na normalne warunki transportu (transportu) i (lub) przechowywania - dzień zaginięcia towaru, a jeśli ten dzień nie jest wyznaczony, - dzień objęcia określonego towaru procedurą celną importu czasowego (dopuszczenia);
  8. jeżeli procedura celna dotycząca odprawy czasowej (dopuszczenia) nie została zakończona zgodnie z art. 1 ust. 2 i 224 niniejszego Kodeksu przed wygaśnięciem procedury celnej odprawy czasowej (dopuszczenia) ustanowionej przez organ celny - dzień wygaśnięcia procedury celnej odprawy czasowej (dopuszczenia) ustanowionej przez organ celny, z wyjątkiem przypadku, gdy ważność tej procedury celnej zostanie przedłużona zgodnie z art. 4 ust. 221 niniejszego Kodeksu.
 8. W przypadku zaistnienia okoliczności, o których mowa w ustępie 7 niniejszego artykułu, cła i podatki importowe będą uiszczane:
  1. z chwilą zaistnienia okoliczności określonych w ustępie 1 ustępu 7 niniejszego artykułu - tak jakby w stosunku do towarów objętych procedurą celną dla czasowego importu (dopuszczenia) zastosowano częściową zapłatę należności celnych i podatków importowych zgodnie z artykułem 223 niniejszego Kodeksu za okres od dnia objęcia towarów procedurą celną odprawy czasowej (dopuszczenia) w dniu jej zakończenia;
  2. w przypadku zaistnienia okoliczności określonych w ustępie 2 ustępu 7 niniejszego artykułu - tak jakby w odniesieniu do towarów objętych procedurą celną odprawy czasowej (dopuszczenia) dokonano częściowej zapłaty należności celnych i podatków importowych zgodnie z artykułem 223 niniejszego Kodeksu na okres od dnia następującego po dniu upływu terminu ustalonego zgodnie z art. 3 ust. 219 niniejszego Kodeksu, w dniu zakończenia procedury celnej dla odprawy czasowej (odprawy);
  3. po wystąpieniu okoliczności określonych w ustępie 3 ustępu 7 niniejszego artykułu - w kwocie określonej zgodnie z artykułem 223 niniejszego Kodeksu;
  4. po zaistnieniu okoliczności określonych w ustępach 4 i 5 ustępu 7 niniejszego artykułu - w kwotach określonych zgodnie z artykułem 223 niniejszego Kodeksu i niewypłaconych w związku z zastosowaniem świadczeń na zapłatę należności celnych przywozowych i podatków za okres od dnia wymagalności zapłaty należności celnych i podatków importowych określonych w ustępach 4 i 5 ustępu 7 niniejszego artykułu w dniu zakończenia procedury celnej dla importu czasowego (dopuszczenie);
  5. po zaistnieniu okoliczności określonych w punktach 6 - 8 ustępu 7 niniejszego artykułu - tak jakby towary objęte procedurą celną czasowego importu (dopuszczenia) zostały objęte procedurą celną dopuszczenia do konsumpcji krajowej pomniejszone o kwoty importu cła, podatki płacone i (lub) pobierane po częściowej zapłacie ceł importowych i podatków, chyba że w paragrafie 10 niniejszego artykułu przewidziano inną kwotę. Do wyliczenia ceł i podatków importowych stosuje się stawki ceł i podatków importowych obowiązujące w dniu zarejestrowania przez organ celny zgłoszenia towarów zgłoszonych do objęcia towarów procedurą celną importu czasowego (dopuszczenia). , a dla towarów zwolnionych przed złożeniem zgłoszenia towarów, - w dniu zarejestrowania przez organ celny wniosku o zwolnienie towarów przed złożeniem zgłoszenia towarów.
 9. Z kwot ceł importowych, podatków zapłaconych (pobranych) w odniesieniu do towarów zgodnie z ustępem 5 ustępu 8 niniejszego artykułu, a także z kwot ceł importowych, podatków zapłaconych w odniesieniu do tych towarów z częściową zapłatą należności celnych i podatków importowych, podlegają opłacie odsetek, tak jakby udzielono odroczenia (płatność w ratach) w stosunku do wskazanych kwot od dnia objęcia towaru procedurą celną importu czasowego (dopuszczenia) do dzień upływu terminów płatności należności celnych przywozowych i podatków określonych w ustępach 6-8 ustępu 7 niniejszego artykułu. Określone odsetki są naliczane i wypłacane zgodnie z art. 60 niniejszego Kodeksu.
 10. Jeżeli po wystąpieniu okoliczności określonych w ustępach 6 i 7 ustępu 7 niniejszego artykułu, procedura celna dla odprawy czasowej (dopuszczenia) kończy się zgodnie z ustępami 1 i 2 artykułu 224 niniejszego Kodeksu, cła i podatki przywozowe uiszcza się tak, jak gdyby w stosunku do towarów objętych procedurą celną dla czasowego przywozu (dopuszczenia) zastosowano częściową zapłatę należności celnych przywozowych i podatków zgodnie z art. 223 niniejszego Kodeksu za okres od dnia wymagalności zapłata należności celnych i podatków importowych określonych zgodnie z ustępami 6 i 7 ustępu 7 niniejszego artykułu, w dniu zakończenia procedury celnej dla importu czasowego (dopuszczenie). W takim przypadku kwoty ceł i podatków przywozowych zapłaconych i (lub) pobranych w przypadku częściowej zapłaty ceł i podatków przywozowych za okres przed wystąpieniem okoliczności określonych w ustępach 6 i 7 ustępu 7 niniejszego artykułu nie podlegają zwrotowi (potrącenie).
 11. Jeżeli po zaistnieniu okoliczności określonych w ustępach 6 - 8 ustępu 7 niniejszego artykułu, towary, w stosunku do których procedura celna dla czasowego przywozu (dopuszczenia) została zakończona, są umieszczane w celu czasowego składowania zgodnie z ustępem 6 129 niniejszego Kodeksu lub są objęte procedurą celną zgodnie z art. 7 ust. 129 niniejszego Kodeksu, cła i podatki przywozowe są uiszczane tak, jak w odniesieniu do towarów objętych procedurą celną odprawy czasowej (odprawy). , zastosowano częściową płatność należności celnych przywozowych i podatków zgodnie z art. 223 niniejszego Kodeksu.
  W takim przypadku cła i podatki przywozowe są płatne za okres od daty wymagalności zapłaty należności celnych i podatków przywozowych określonych w ustępach 6 - 8 ustępu 7 niniejszego artykułu, do dnia, w którym towary te zostaną przekazane do czasowe składowanie lub objęcie ich procedurą celną. Jednocześnie cła i podatki importowe są płatne w kwotach nieprzekraczających wysokości ceł importowych, podatków, które byłyby należne w przypadku objęcia towarów procedurą celną tymczasowego importu (dopuszczenia) procedurą celną dopuszczenia do obrotu krajowego. zużycia, a które zostały obliczone w dniu rejestracji przez organ celny zgłoszenia celnego złożonego w celu objęcia towarów procedurą celną w zakresie odprawy czasowej (dopuszczenia), a w stosunku do towarów zwolnionych przed złożeniem zgłoszenia towarów - w dniu zarejestrowania przez organ celny wniosku o zwolnienie towaru przed złożeniem zgłoszenia w dniu produkt... Jednocześnie kwoty ceł i podatków przywozowych zapłaconych i (lub) pobranych w przypadku częściowej zapłaty ceł i podatków przywozowych za okres przed wystąpieniem okoliczności określonych w punktach 6 - 8 ustępu 7 niniejszego artykuł nie podlega zwrotowi (offset).
 12. W odniesieniu do towarów objętych procedurą celną dla czasowego przywozu (dopuszczenia), obowiązek zapłaty specjalnych, antydumpingowych ceł wyrównawczych zostanie spełniony po wystąpieniu okoliczności określonych w ustępie 13 niniejszego artykułu.
 13. W przypadku następujących okoliczności termin zapłaty specjalnych, antydumpingowych ceł wyrównawczych wynosi:
  1. w przypadku przekazania towarów czasowo przywiezionych przed zakończeniem procedury celnej w zakresie odprawy czasowej (dopuszczenia) innym osobom bez zgody organów celnych - dzień przekazania towarów, a jeżeli ten dzień nie jest wyznaczony, dzień objęcia tych towarów procedurą celną odprawy czasowej (dopuszczenia);
  2. w przypadku utraty czasowo przywiezionych towarów przed zakończeniem procedury celnej przywozu czasowego (dopuszczenia), z wyjątkiem zniszczenia i (lub) nieodwracalnej straty w wyniku wypadku lub siły wyższej lub nieodwracalnej straty w wyniku zaginięcie w normalnych warunkach transportu (transportu) i (lub) składowania - dzień zaginięcia towaru, a jeżeli ten dzień nie jest wyznaczony - dzień objęcia tych towarów procedurą celną importu czasowego (dopuszczenia);
  3. jeżeli procedura celna dotycząca odprawy czasowej (dopuszczenia) nie została zakończona zgodnie z art. 1 ust. 2 i 224 niniejszego Kodeksu przed wygaśnięciem procedury celnej odprawy czasowej (dopuszczenia) ustanowionej przez organ celny - dzień wygaśnięcia procedury celnej odprawy czasowej (dopuszczenia) ustanowionej przez organ celny, z wyjątkiem przypadku, gdy ważność tej procedury celnej zostanie przedłużona zgodnie z art. 4 ust. 221 niniejszego Kodeksu.
 14. W przypadku zaistnienia okoliczności, o których mowa w paragrafie 13 tego artykułu, specjalne cła antydumpingowe i wyrównawcze są płatne w takiej wysokości, jak gdyby towary objęte procedurą celną przywozu czasowego (dopuszczenia) zostały objęte procedurą celną zwolnienia. do konsumpcji krajowej.
  Do obliczenia ceł specjalnych, antydumpingowych, wyrównawczych stosuje się stawki ceł specjalnych, antydumpingowych, wyrównawczych, które obowiązują w dniu zarejestrowania przez organ celny zgłoszenia towarów o objęcie towarów procedurą celną dla importu czasowego (dopuszczenia), a dla towarów zwolnionych przed złożeniem zgłoszenia towarów - dzień zarejestrowania przez organ celny wniosku o zwolnienie towarów przed złożeniem zgłoszenia towarów.
 15. Od kwot specjalnych, antydumpingowych, wyrównawczych zapłaconych (pobranych) zgodnie z paragrafem 14 tego artykułu, należne są odsetki, tak jakby odroczenie ich płatności zostało przyznane w stosunku do tych kwot od dnia, w którym towary zostały umieszczone w ramach procedury celnej dla czasowego przywozu (dopuszczenia) do dnia wygaśnięcia terminów płatności specjalnych, antydumpingowych, wyrównawczych ceł ustanowionych w ustępie 13 niniejszego artykułu. Określone odsetki są naliczane i wypłacane zgodnie z art. 60 niniejszego Kodeksu.

Art. 226. Specyfika obliczania i uiszczania ceł importowych, podatków, ceł specjalnych, antydumpingowych, wyrównawczych w stosunku do towarów czasowo przywożonych, gdy są one objęte procedurą celną dopuszczenia do konsumpcji krajowej

 1. Gdy towary przywiezione czasowo są objęte procedurą celną dopuszczenia do konsumpcji krajowej, w celu obliczenia ceł przywozowych, podatków, specjalnych, antydumpingowych, wyrównawczych, stawek ceł przywozowych, podatków, specjalnych, antydumpingowych, stosuje się cła wyrównawcze, które obowiązują w dniu zarejestrowania przez organ celny zgłoszenia towarów do objęcia towarów procedurą celną odprawy czasowej (dopuszczenie).
  Jeżeli do wyliczenia ceł importowych, podatków, ceł specjalnych, antydumpingowych, wyrównawczych wymagane jest przeliczenie waluty obcej na walutę państwa członkowskiego, przeliczenia takiego dokonuje się po kursie obowiązującym w dniu określonych w pierwszym akapicie niniejszego punktu.
 2. W przypadku objęcia towarów czasowo przywożonych procedurą celną dopuszczenia do konsumpcji krajowej, cła i podatki przywozowe są należne w wysokości różnicy w wysokości ceł przywozowych, podatki należne w przypadku objęcia takich towarów procedurą zwolnienia na konsumpcję krajową zgodnie z art. 136 niniejszego Kodeksu oraz należności celne przywozowe, podatki płacone z częściową zapłatą należności celnych przywozowych, podatki przez zgłaszającego towary objęte procedurą dopuszczenia do konsumpcji krajowej i (lub) pobierane przez organ celny tego zgłaszającego.
 3. Od kwot ceł importowych, podatków zapłaconych (pobranych) zgodnie z ustępem 2 tego artykułu, a także od kwot ceł importowych, podatków zapłaconych (pobranych) z częściową zapłatą ceł importowych, podatków, odsetek płatne, tak jakby co do wskazanych kwot przewidziano odroczenie (plan ratalny) ich zapłaty od dnia objęcia towaru procedurą celną odprawy czasowej (dopuszczenia) do dnia obowiązku zapłaty należności celnych importowych oraz podatki zostały zakończone. Określone odsetki są naliczane i wypłacane zgodnie z art. 60 niniejszego Kodeksu.
  Odsetki są płatne od kwot specjalnych, antydumpingowych, wyrównawczych ceł zapłaconych (nałożonych) na towary objęte procedurą celną dopuszczenia do konsumpcji krajowej, tak jakby odroczenie płatności zostało przyznane w odniesieniu do tych kwot od dzień objęcia towarów procedurą celną przywozu czasowego (dopuszczenie) w dniu wygaśnięcia obowiązku zapłaty cła specjalnego, antydumpingowego, wyrównawczego. Określone odsetki są naliczane i wypłacane zgodnie z art. 60 niniejszego Kodeksu.
  Od kwot należności celnych przywozowych i podatków zapłaconych przed zwolnieniem towarów zgodnie z procedurą celną dla odprawy czasowej (dopuszczenie), odsetki przewidziane w akapicie pierwszym niniejszego ustępu nie są naliczane ani wypłacane.
  Jeżeli działanie procedury celnej dla czasowego przywozu (dopuszczenia) zgodnie z art. 3 ust. 224 niniejszego Kodeksu zostało zawieszone, odsetki przewidziane w niniejszym ustępie za okres zawieszenia procedury celnej nie są naliczane ani wypłacane.
  W odniesieniu do niektórych kategorii towarów przywożonych czasowo Komisja ma prawo określić przypadki, w których odsetki przewidziane w akapicie pierwszym i drugim niniejszej klauzuli nie są naliczane i płacone.
 4. Postanowienia niniejszego artykułu mają zastosowanie, jeżeli po zakończeniu procedury celnej dla czasowego przywozu (dopuszczenia) lub po zakończeniu procedury celnej dla czasowego przywozu (dopuszczenia) zgodnie z ustępem 5 artykułu 224 niniejszego Kodeksu, towary przywiezione czasowo są objęte procedurą celną dopuszczenia do konsumpcji krajowej przez zgłaszającego towary czasowo przywiezione.
  Postanowienia niniejszego artykułu stosuje się również, jeżeli czynność celna procedury celnej dla czasowego przywozu (dopuszczenia) została zakończona poprzez objęcie czasowo przywiezionych towarów procedurą celną składu celnego.