МЕНЮ

Procedura celna dla czasowego wywozu

Artykuł 227. Treść i stosowanie procedury celnej dla czasowego wywozu”

 1. Procedura celna wywóz czasowy – procedura celna stosowana do towarów unijnych, zgodnie z którą towary te są wywożone z obszaru celnego Unii w celu ich czasowego umiejscowienia i wykorzystania poza nim bez uiszczania należności celnych wywozowych, z zastrzeżeniem warunków objęcia towarów tą procedurą celną i ich wykorzystanie zgodnie z taką procedurą celną.
 2. Towary objęte procedurą celną wywozu czasowego i faktycznie wywiezione z obszaru celnego Unii (dalej w niniejszym rozdziale towary wywiezione czasowo) tracą status towarów unijnych.
 3. Dopuszcza się stosowanie procedury celnej dla wywozu czasowego w stosunku do towarów wywożonych z obszaru celnego Unii:
  1. towary objęte procedurą celną wywozu czasowego w celu zakończenia procedury celnej wywozu czasowego zgodnie z art. 2 ust. 231 niniejszego Kodeksu;
  2. Towary unijne określone w art. 2 ust. 5 akapit drugi niniejszego kodeksu.
 4. Procedura celna dotycząca czasowego wywozu nie ma zastosowania do następujących towarów:
  1. produkty spożywcze, napoje, w tym napoje alkoholowe, tytoń i wyroby tytoniowe, surowce, półprodukty, towary konsumpcyjne i próbki, z wyjątkiem przypadków ich wywozu poza obszar celny Unii w pojedynczych egzemplarzach w celach reklamowych i (lub) demonstracyjnych celów lub jako eksponaty lub wzory przemysłowe;
  2. odpady, w tym odpady przemysłowe.
 5. Komisja ma prawo określić kategorie towarów wywiezionych czasowo, w stosunku do których dozwolone jest ich zastąpienie towarami zagranicznymi, a także przypadki takiej wymiany.
 6. Dopuszcza się stosowanie procedury celnej przy wywozie czasowym w odniesieniu do gazu ziemnego transportowanego rurociągami w przypadkach określonych przez ustawodawstwo państw członkowskich.

Artykuł 228. Warunki objęcia towarów procedurą celną wywozu czasowego i ich wykorzystanie zgodnie z tą procedurą celną”

 1. Warunkiem objęcia towarów procedurą celną wywozu czasowego są:
  1. możliwość identyfikacji towarów objętych procedurą celną do czasowego wywozu, gdy są one następnie objęte procedurą celną w celu zakończenia tej procedury celnej. Identyfikacja towary nie są wymagane w przypadkach, gdy, zgodnie z umowami międzynarodowymi Państw Członkowskich z osobą trzecią lub w przypadkach określonych zgodnie z art. 5 ust. 227 niniejszego Kodeksu, dozwolone jest zastąpienie czasowo wywiezionych towarów;
  2. przestrzeganie zakazów i ograniczeń zgodnie z artykułem 7 niniejszego Kodeksu.
 2. Warunki korzystania z towarów zgodnie z procedurą celną dla czasowego wywozu to:
  1. przestrzeganie okresu ważności procedury celnej wywozu czasowego ustanowionego przez organ celny;
  2. zgodność z ograniczeniami dotyczącymi używania i usuwania czasowo wywiezionych towarów, ustanowionymi w art. 230 niniejszego Kodeksu.

Artykuł 229. Czas trwania procedury celnej dla czasowego wywozu

 1. Okres ważności procedury celnej dla wywozu czasowego nie jest ograniczony, chyba że ustalono inaczej zgodnie z akapitem drugim niniejszego ustępu.
  W zależności od celów wywozu towarów z obszaru celnego Unii, a także dla towarów, w stosunku do których ustawodawstwo państwa członkowskiego nakłada obowiązek ich zwrotu na terytorium tego państwa, ustawodawstwo państwa członkowskiego przepisy celne mogą określać czas trwania procedury celnej dla wywozu czasowego.
 2. Obejmując towary procedurą celną wywozu czasowego, organ celny, na podstawie oświadczenia zgłaszającego, w oparciu o cele i okoliczności wywozu towarów z obszaru celnego Unii, ustala okres ważności tej procedura celna.
 3. Okres obowiązywania procedury celnej wywozu czasowego, ustanowiony przez organ celny na wniosek osoby, może zostać przedłużony przed upływem tego okresu lub nie później niż 1 miesiąc po jego upływie. W przypadku przedłużenia okresu obowiązywania procedury celnej wywozu czasowego ustanowionej przez organ celny, po jego wygaśnięciu, ważność tej procedury celnej wznawia się od dnia zakończenia tej procedury celnej.
 4. Jeżeli w odniesieniu do towarów, zgodnie z ustępem 1 ustępu XNUMX niniejszego artykułu, ustawodawstwo Państw Członkowskich w zakresie regulacji celnych określa okres ważności procedury celnej dla wywozu czasowego, ustanowionej (przedłużonej) przez organ celny, okres ważności tej procedury celnej nie może przekroczyć tego okresu.
 5. W przypadku przeniesienia własności towarów czasowo wywiezionych na osobę zagraniczną, w stosunku do której ustawodawstwo państwa członkowskiego nie ustanawia obowiązku ich zwrotu na terytorium tego państwa, bieg terminu na wywóz czasowy w stosunku do tych towarów nie jest przedłużany, a towary te podlegają objęciu procedurą celną.

Artykuł 230. Ograniczenia w używaniu i usuwaniu czasowo wywiezionych towarów”

 1. Towary wywiezione tymczasowo muszą pozostać niezmienione, z wyjątkiem zmian wynikających z naturalnego zużycia, a także zmian wynikających z naturalnej utraty w normalnych warunkach transportu (transportu) i (lub) przechowywania.
 2. Dopuszcza się wykonywanie czynności z towarami czasowo wywożonymi, niezbędnych dla zapewnienia ich bezpieczeństwa, w tym napraw, z wyjątkiem remontów kapitalnych, modernizacji, konserwacji i innych czynności niezbędnych do utrzymania towaru w dobrym stanie, pod warunkiem, że towar zostanie zidentyfikowany przez organ celny gdy są objęte powrotną procedurą celną.

Artykuł 231. Zakończenie i zakończenie procedury celnej dla czasowego wywozu”

 1. Przed wygaśnięciem procedury celnej dla czasowego wywozu ustanowionej przez organ celny, skutek tej procedury celnej zostaje zakończony poprzez objęcie czasowo wywożonych towarów procedurą celną dla powrotnego przywozu, z wyjątkiem przypadku przewidzianego w ust. 2 ust. 4 tego artykułu.
 2. Przed wygaśnięciem procedury celnej dla czasowego wywozu ustanowionej przez organ celny, działanie tej procedury celnej może zostać zakończone poprzez objęcie czasowo wywiezionych towarów procedurami celnymi wywozu, przetwarzania poza obszarem celnym, czasowego wywozu, z wyjątkiem przypadku przewidzianego w ust. 2 akapit 4 niniejszego artykułu, a także jeżeli, zgodnie z ustawodawstwem państw członkowskich, towary wywiezione czasowo podlegają obowiązkowemu powrotnemu przywozowi na obszar celny Unii.
 3. Towary wywiezione czasowo mogą zostać objęte procedurami celnymi określonymi w klauzulach 1 i 2 niniejszego artykułu w jednej lub kilku partiach.
 4. Procedura celna zostaje zakończona:
  1. po upływie okresu obowiązywania procedury celnej wywozu czasowego ustanowionej przez organ celny, jeżeli ważność tej procedury celnej nie została przedłużona;
  2. po ujawnieniu, przed zakończeniem procedury celnej, faktu wykonania napraw kapitałowych, operacji modernizacyjnych w odniesieniu do towarów wywiezionych czasowo z naruszeniem art. 2 ust. 230 niniejszego Kodeksu.
 5. Towary przywożone na obszar celny Unii, w odniesieniu do których zakończył się skutek procedury celnej dotyczącej czasowego wywozu na podstawie przewidzianej w ust. 2 akapit 4 niniejszego artykułu, mają znajdować się na obszarze celnym Unii podlega objęciu procedurami celnymi mającymi zastosowanie do towarów zagranicznych, z wyjątkiem procedury celnej dla powrotnego przywozu, a dla wywozu z obszaru celnego Unii – do objęcia celną procedurą wywozu.

Art. 232. Powstanie i zniesienie obowiązku uiszczenia należności celnych wywozowych w stosunku do towarów objętych procedurą celną wywozu czasowego, termin ich uiszczenia i obliczenie

 1. Obowiązek zapłaty należności celnych wywozowych w stosunku do towarów objętych procedurą celną wywozu czasowego powstaje dla zgłaszającego z chwilą zarejestrowania przez organ celny zgłoszenia towarów.
 2. Obowiązek zapłaty należności celnych wywozowych w odniesieniu do towarów objętych (objętych) procedurą celną wywozu czasowego zostaje zniesiony przez zgłaszającego po wystąpieniu następujących okoliczności:
  1. zakończenie procedury celnej wywozu czasowego zgodnie z art. 1 ust. 2 i 231 niniejszego Kodeksu;
  2. objęcie towarów, w odniesieniu do których zakończył się skutek procedury celnej dla czasowego wywozu, w ramach procedur celnych zgodnie z art. 7 ust. 129 lub art. 5 ust. 231 niniejszego Kodeksu;
  3. odmowa zwolnienia towaru zgodnie z procedurą celną dla czasowego wywozu – w związku z obowiązkiem uiszczenia należności celnych wywozowych, które powstały przy rejestracji zgłoszenia towarów;
  4. cofnięcie zgłoszenia towarów zgodnie z art. 113 niniejszego Kodeksu i (lub) anulowanie zwolnienia towarów zgodnie z art. 4 ust. 118 niniejszego Kodeksu - w związku z obowiązkiem zapłaty należności celnych wywozowych powstałych podczas rejestracji deklaracja towarów;
  5. konfiskata lub zamiana towaru na własność (dochód) państwa członkowskiego zgodnie z ustawodawstwem tego państwa członkowskiego;
  6. zatrzymanie towarów przez organ celny zgodnie z rozdziałem 51 niniejszego Kodeksu;
  7. objęcie do czasowego składowania lub objęcie jedną z procedur celnych towarów, które zostały zajęte lub zatrzymane podczas weryfikacji zgłoszenia przestępstwa, w toku postępowania w sprawie karnej lub o wykroczenie administracyjne (prowadzenie postępowania administracyjnego) i w stosunku do których wydano decyzję został złożony do ich zwrotu, jeśli takie towary nie zostały wcześniej wydane.

3. Obowiązek zapłaty należności celnych wywozowych jest spełniony, jeżeli procedura celna wywozu czasowego nie zostanie zakończona zgodnie z art. 1 ust. 2 i 231 niniejszego Kodeksu przed wygaśnięciem procedury celnej wywozu czasowego ustanowionej przez organy celne.

W przypadku zaistnienia tej okoliczności, za termin uiszczenia należności celnych wywozowych uważa się datę zakończenia procedury celnej dla czasowego wywozu ustanowionej przez organ celny.

4. W przypadku zaistnienia okoliczności, o których mowa w ustępie 3 niniejszego artykułu, cła wywozowe są uiszczane tak, jak gdyby towary objęte procedurą celną dla czasowego wywozu zostały objęte procedurą celną dla wywozu bez zastosowania przywilejów w zapłacie cła eksportowe.

Do wyliczenia ceł wywozowych stosuje się stawki ceł wywozowych obowiązujące w dniu zarejestrowania przez organ celny zgłoszenia towarów o objęcie towarów procedurą celną wywozu czasowego.

5. Od kwot ceł wywozowych zapłaconych (pobranych) zgodnie z ustępem 4 niniejszego artykułu, należne są odsetki, tak jakby odroczenie płatności zostało przyznane w stosunku do tych kwot, jeżeli jest to ustalone przez ustawodawstwo Członka Państwo, na którego terytorium towary zostały objęte procedurą celną wywozu czasowego. Określone odsetki są naliczane i wypłacane zgodnie z procedurą określoną przez ustawodawstwo państw członkowskich.

6. W przypadku objęcia towarów procedurami celnymi zgodnie z art. 7 ust. 129 ust. 5 lub art. 231 ust. 10 niniejszego Kodeksu po wypełnieniu obowiązku uiszczenia należności celnych wywozowych i (lub) ich pobraniu (w w całości lub w części), kwoty ceł wywozowych zapłacone i (lub) pobrane zgodnie z niniejszym artykułem podlegają zwrotowi (odliczeniu) zgodnie z rozdziałem XNUMX niniejszego Kodeksu.

Art. 233. Specyfika obliczania i uiszczania należności celnych wywozowych w odniesieniu do towarów wywożonych czasowo w przypadku objęcia ich procedurą celną wywozową

1. W przypadku objęcia towarów czasowo wywiezionych procedurą celną wywozu, do obliczenia należności celnych wywozowych stosuje się stawki cła wywozowego obowiązujące w dniu zarejestrowania przez organ celny zgłoszenia towarów do objęcia procedurę celną wywozu, chyba że zgodnie z art. 1 ust. 53 akapit drugi niniejszego kodeksu ustawodawstwo państwa członkowskiego ustanawia inny dzień.

Jeżeli do wyliczenia ceł eksportowych wymagane jest przeliczenie waluty obcej na walutę państwa członkowskiego, przeliczenia tego dokonuje się po kursie obowiązującym w dniu wskazanym w akapicie pierwszym niniejszego punktu.

2. Od kwot należności celnych wywozowych zapłaconych (pobranych) od towarów objętych procedurą celną wywozu naliczane są odsetki, tak jakby udzielono odroczenia płatności w stosunku do wskazanych kwot, jeżeli jest to ustanowione przez ustawodawstwo państwa członkowskiego, na terytorium którego towary zostały objęte procedurą celną wywozu czasowego. Określone odsetki są naliczane i wypłacane zgodnie z procedurą określoną przez ustawodawstwo państw członkowskich.

Art. 234. Specyfika obliczania i uiszczania należności celnych wywozowych przy objęciu procedurą celną towarów, dla których procedura celna wywozu czasowego została zakończona

1. W przypadku objęcia towarów procedurą celną wywozu towarów, dla których procedura celna wywozu czasowego została zakończona, stawki cła wywozowego obowiązujące w dniu rejestracji przez organ celny zgłoszenia towarów do objęcia towarów w ramach procedury celnej dla czasowego wywozu są stosowane do obliczania należności celnych wywozowych, jeżeli inny dzień nie jest ustalony przez ustawodawstwo państwa członkowskiego zgodnie z ustępem 1 ustępu 53 artykułu XNUMX niniejszego Kodeksu.

Jeżeli do wyliczenia ceł eksportowych wymagane jest przeliczenie waluty obcej na walutę państwa członkowskiego, przeliczenia tego dokonuje się po kursie obowiązującym w dniu wskazanym w akapicie pierwszym niniejszego punktu.

2. Od kwot należności celnych wywozowych zapłaconych (pobranych) w odniesieniu do towarów objętych (objętych) procedurą celną wywozu, w stosunku do których procedura celna wywozu czasowego została zakończona, naliczane są odsetki, tak jak w przypadku odroczenia zapłata została przyznana w stosunku do tych kwot, jeżeli wynika to z ustawodawstwa państwa członkowskiego, na którego terytorium towary zostały objęte procedurą celną wywozu czasowego. Określone odsetki są naliczane i wypłacane zgodnie z procedurą określoną przez ustawodawstwo państw członkowskich.